Ти тут

Річна бухгалтерська звітність будівельної організації

Зведена (консолідована) бухгалтерська звітність складається з наступних видів діяльності: основна діяльність організацій промисловості-основна діяльність будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, бурових

Зміст
введення 3
1. Облік надходження, руху та вибуття основних засобів 5
2. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці 15
3. Аналіз активів підприємства і джерел їх формування на основі показників балансу. 23
Висновок. 28 Введення
Для проходження виробничої практики мною було обрано підприємство ТОВ "Саркапіталстрой". Основним видом діяльності є житлово-цивільне будівництво і будівельно-монтажні роботи, Генеральним директором організації є Устинова Марина Костянтинівна.
Дана організація має такі структурні підрозділи: керівництво організації, бухгалтерія, проектний відділ, ремонтно-механічний цех.
Теми, які я вирішив розкрити в звіті по практиці це - Облік надходження, руху та вибуття основних засобів, облік з персоналом по оплаті праці, а також аналіз активів підприємства і джерел їх формування на основі показників балансу.
Перша тема - облік надходження, руху та вибуття основних засобів є актуальною саме для будівельної організації.
Друга тема - це облік з персоналом по оплаті праці. Тема є актуальною в будь-якій організації. Це пов`язано перш за все з тим, що охоплює велику кількість людей, які працюють і, відповідно, отримують заробітну плату. Оплата праці робітників будівельної організації має свої особливості, які обумовлені в колективному договорі організації.
Метою виробничої практики є набуття практичних навичок ведення бухгалтерського обліку.
Мета виробничої практики визначать постановку наступних завдань:
- Познайомитись з роботою організації ТОВ "Саркапіталстрой", дізнатися структуру організації, структуру бухгалтерії;
- Вивчити основні документи підприємства: Статут, облікову політику, колективний договір, фінансову звітність;
- Виявити головні особливості обліку руху основних засобів в досліджуваній організації;
- Вивчити документообіг, пов`язаний з надходженням, рухом і вибуттям основних засобів на досліджуваному підприємстві;
- Ознайомитися з особливостями оплати праці різних категорій працівників;
- Познайомитись з оформленням документів з обліку операцій з персоналом з оплати праці;
- Ознайомитися з фінансовою звітністю організації за попередній період;
- Охарактеризувати фінансовий стан організації в умовах економічної кризи.
При написанні роботи були використані наступні джерела інформації:
- Монографії;
- Підручники та навчальні посібники;
- Документація ТОВ "Саркапіталстрой" -

Курсова робота: Фінансовий аналіз бухгалтерської звітності будівельної організації. Міністерство освіти і науки російської федерації.

- Статті журналів періодичної преси;
- Матеріали, розміщені в всесвітній мережі Інтернет.
Робота має наступну структуру: вступ, три розділи, висновок, додатки та список використаної літератури. 1. Облік надходження, руху та вибуття основних засобів
Облік основних засобів на уже згадуваному підприємстві ведеться відповідно до облікової політики. При організації обліку необхідно керуватися ПБО 6/01 "Облік основних засобів", а також Методичними вказівками з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених Наказом Міністра фінансів Російської Федерації.
Основні засоби - це частина майна, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг, або при управлінні підприємством. Для визнання активу в якості основного засобу необхідне одночасне виконання таких умов:
- Даний об`єкт призначений для використання при виробництві, для управлінських потреб організації, або для надання за плату в тимчасове володіння або користування;
- Об`єкт необхідний для використання протягом звичайного виробничого циклу, тобто понад 12 місяців;
- Організація не передбачає подальшого перепродажу об`єкта;
- У майбутньому об`єкт здатний приносити економічну вигоду.
До основних засобів відносять будівлі та споруди, робочі та силові машини, вимірювальні і регулюючі прилади, обчислювальну техніку, транспортні засоби, господарський інвентар, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги, земельні ділянки, об`єкти природокористування.
На досліджуваному підприємстві активи, щодо яких виконуються умови, що пред`являються до об`єктів основних засобів, але вартістю не більше 20000 рублів, враховуються в складі матеріально-виробничих запасів.
Для забезпечення збереження цих об`єктів при виробництві або експлуатації на підприємстві повинен бути організований контроль за їх рухом.
Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об`єкт.
Інвентарним об`єктом основних засобів може бути:
- Об`єкт з усіма пристосуваннями і приладдям;
- Окремий конструктивно-відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
- Відокремлений комплекс конструктивних предметів, що становлять єдине ціле. Однак, якщо у одного об`єкта є кілька частин строки корисного використання яких істотно відрізняються, кожна така частина встановлюється як самостійний інвентарний об`єкт.

Звітність будівельної організації - система показників, що характеризують її виробничо-господарський стан і результати фінансової діяльності за звітний період. § 3. Бухгалтерський баланс будівельної організації

Інвентарні картки є основним регістром аналітичного обліку. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії.
Для постановка правильного обліку і отримання достовірної інформації про об`єкти основних засобів необхідна їх класифікація. Класифікація використовується для забезпечення однаковості груп основних засобів. Існують безліч ознак за якими групуються основні засоби. Найпоширеніші - це по галузевою ознакою, за призначенням, за видами, за належністю, по мірі використання.
До основних засобів відносять всі значаться на балансі організації діючі основні засоби, в тому числі тимчасово не використовуються і здані за договором оренди. З січня 2002 року аналітичний облік основних засобів організується і в розрізі амортизаційних груп. Для цього всі об`єкти основних засобів об`єднуються в 10 груп, виходячи з терміну корисного використання. Перша група - це строк корисного використання до 2 років, друга - від 2 до 3 років, третя - від 3 до 5, четверта - від 5 до 7 років ... Така класифікація необхідна для контролю правильності нарахування амортизації, а також для складання податкової декларації з податку на прибуток.
Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку в грошовій оцінці. Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю. Особливості визначення початкової вартості залежить від способу надходження основного засобу в організацію.
Можливий варіант придбання основного засобу за плату. В цьому випадку первісною вартістю визнається сума фактичних витрат організації на придбання даного об`єкта, за виключення ПДВ і інших відшкодовуються податків. Фактичні витрати - це суми сплачені постачальнику, відповідно до договору, це суми сплачені за доставку об`єкта, приведення в робочий стан, це також суми сплачені організаціям за інформативні та консультативні послуги, пов`язані з придбання основних засобів, митні збори і мита, винагороди посередникам, і інші витрати, які безпосередньо пов`язані з придбання об`єкта.
Якщо об`єкт був внесений в якості внеску до статутного капіталу організації, первісною вартістю визнається грошова оцінка даного об`єкта, погоджена із засновниками, якщо інше не передбачено законодавством.
Якщо основний засіб отримано організацією безоплатно за договором дарування, то первісною вартістю визнається поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку.
Вартість основних засобів, за якою вони були прийняті до обліку не підлягає зміні, крім випадків, передбачених законодавством РФ. Такими випадками визнаються добудова основного засобу, дообладнання, реконструкція, модернізація.
Крім первісної вартості існують також:
- Відновлювальна вартість - це вартість їх відтворення на певний період, шляхом переоцінки;
- Залишкова - це первісна вартість за вирахуванням амортизації;
- Ліквідаційна вартість продажу об`єктів при банкрутстві або ліквідації на основі вільного аукціону або відкритого продажу об`єктів за поточною ринковою вартістю.
- Оподатковуваний вартість визначається за правилами податкового обліку.
При надходженні і вибутті основного засобу на підприємстві створюється комісія в яку входять представники технічних служб, бухгалтера, а також матеріально-відповідальні особи, які здають або беруть об`єкт. На досліджуваному підприємстві в разі, якщо новий об`єкт купується у організації, для якої даний об`єкт є товаром, то створення комісії необов`язково.
Облік витрат на об`єкти, які в подальшому будуть прийняті до обліку в якості об`єктів основних засобів, здійснюється на активному калькуляційних рахунках 08 "Вкладення у необоротні активи". У досліджуваної організації, відповідно до облікової політики, до 08 рахунку відкриті такі субрахунки:
Субрахунок 08.1 - Придбання земельних ділянок.
Субрахунок 08.2 - Придбання об`єктів природокористування.
Субрахунок 08.3 - Будівництво об`єктів основних засобів.
Субрахунок 08.5 - Придбання об`єктів нематеріальних активів.
Субрахунок 08.8 - Будівництво об`єктів господарським способом.
Існують напрямки надходження об`єктів основних засобів. Найпоширенішим є придбання об`єктів за плату. Підставою для відображення на рахунках придбання об`єкта за готівку служить акт прийому - передачі, рахунок-фактура. Наприклад, на досліджуваному підприємстві, згідно з Актом про прийом-передачу об`єкта основних засобів (крім будівель, споруд) № 98, 7 квітня 2009 року був придбаний комп`ютер для потреб комерційного директора. Вартість комп`ютера склала 32280 рублів (в т.ч ПДВ 5480 рублів). Комп`ютер був придбаний в спеціалізіруемой магазині, реалізація комп`ютерів - основний вид діяльності. В обліку доцільно зробити наступні проводки:
- Д 08 К 60 - отримано об`єкт основних засобів від постачальника
- Д19 До 60 - виділено ПДВ
- Д68 До 19 - зарахований ПДВ, після надходження комп`ютера
- Д 01 До 08 - складено акт про прийом-передачу об`єкта основног


Головна »Річна бухгалтерська (фінансова) звітність саморегулівної організації та аудиторський висновок.


alt = "Курсова робота: Бухгалтерська звітність організації 4. Дипломна робота: Автоматизація бухгалтерського обліку будівельної організації на базі технологічної платформи." gt;Бухгалтерська звітність організації. Бухгалтерський облік в будівництві має ряд специфічних рис, викликаних особливостями організації і економіки будівельного виробництва.

Бухгалтерська звітність містить відомості про засоби підприємства і про джерела утворення цих засобів, а Внутрішня звітність подається дирекції організації та іншим органам управління всередині підприємства.


alt = "- вивчити звітність будівельної організації на прикладі ТОВ фірми« Спец.Інза.Строй. ». Глава 1 Теоретичні основи і методологія організації бухгалтерського обліку в будівництві." gt;Виділяючи екологічні аспекти, наприклад, в бухгалтерської та фінансову звітність, прораховуються як обсяги інвестицій ВИРОБНИЦТВА Якщо в будівельній організації облік витрат

Переддипломна практика бухгалтера в будівельній компанії ТОВ З даних бухгалтерської річної звітності слід, що виручка підприємства в 2008 році Для заниження прибутку і податків в звітах організацій про фінансові результати


Структура холдингу включає в себе організацію - замовника ТОВ «Анкер» До складу холдингу входять також будівельні виплати, щодо кандидатури аудитора і розміром оплати його послуг з аудиту річної бухгалтерської звітності Товариства за 2012 рікЗвіт по практиці в будівельній організації бухгалтерський облік DOCX. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці. Облік власного і позикового капіталу. Звітність організації. аудит

Бухгалтерський облік і податкова звітність в організаціях. Зміст Розглянемо на прикладі, як організований бухгалтерський облік в будівельній організації ТОВ «Луч», яка розпочала свою діяльність у липні 2009 року і веде


Відповідно до ПБО 4/99Бухгалтерська звітність. Офіційний сайт керуючої організації ТОВ Житлово-будівельна компанія. Веб-сайт компанії ТОВ ЖБК.

Глава 1. Бухгалтерська звітність підприємства. 7 - 47. 1.1. Склад і призначення бухгалтерської звітності. Організації (будівельні, наукові, зайняті в геології), які здійснюють в поточному році розрахунки з замовниками в


Бухгалтерський облік в будівельній компанії. Керуючі організації, ТСЖ, ЖБК та інші організації, створені з метою Бухгалтерський облік в будівельній компанії. Платнику податків, який представив звітність по ПДВ за I квартал 2014Спільний проект Клерк.Ру і будівельної компанії «Европея» про шматочку Європи на Півдні Росії. «Про форми бухгалтерської звітності організацій». Зверніть увагу: Форми, затверджені Наказом №66н, не є рекомендованими, тобто

Бухгалтерський облік на будівельних підприємствах на прикладі фірми - реферат. Глава 3 Звітність будівельної організації на прикладі ТОВ. Фірми «Спец. Инза.


Річна бухгалтерська звітність. № Вид документа (інформації), опублікованого на сайті в мережі Інтернет. ГСК - найкраща будівельна організація 2013.Бухгалтерська звітність будівельної організації на ОСНО. -Julia- 0 балів. Фірма займається будівництвом. ОСНО. Чи не могли б ви мені підказати щоб скласти бухгалтерську звітність я знайшла 6 форм.

На тему: бухгалтерський будівельної. Звіт організації. Форми бухгалтерської програми та звітності до них. Бухгалтерський баланс. Звіт про збитки і прибутки. ВИСНОВОК.


Звітні документи ТОВ «Будівельна компанія». Бухгалтерська звітність. Документи. Дозвіл на будівництво. Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2013 р8. Розрахунок податку на прибуток. 9. Форми бухгалтерської звітності і додатки до них. Список літератури. Список літератури. 1. Ємельянова Т.Д., Шкурина А.М. Бухгалтерський звіт будівельної організації.

бухгалтерська звітність за 2013 год [скачати]. Звіт про зміни капіталу за січень - грудень 2013р. [Скачати]. Звіти керівник організації [перейти].


На тему: «Фінансовий аналіз бухгалтерської звітності будівельної організації». Студент: Е.Н.Пічуева. Спеціальність 080502, група 551.Профіль компанії. Публікується звітність. Річний звіт за 2010 рік. Аудиторський висновок та бухгалтерська звітність .pdf (2 Мб).

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення