Ти тут

Бухгалтерські проводки в будівельній організації-підрядника

При підрядному способі - будівництво ведеться силами залучених за договором підряду будівельних організацій і відображається у бухгалтерському обліку забудовника наступними проводками

Бухгалтерський облік і аудит: Звіт по практиці: Організація бухгалтерського обліку в магазині "Будівництво" Звіт по практиці: Організація бухгалтерського обліку в магазині "Будівництво"
зміст
Вступ
1. Характеристика підприємства
1.1 Організація бухгалтерського обліку
1.2 Облікова політика
2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
2.1 Облік товарних запасів і інших оборотних активів
2.2 Облік витрат на продаж
2.3 Облік продажу товарів
2.4 Облік розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками
2.5 Облік розрахунків за єдиним податком на поставлений дохід
2.6 Облік грошових коштів
2.7 Облік праці та заробітної плати
2.8 Облік кредитів і позик
висновок
Список використаної літератури
Введення Найважливішим етапом господарської діяльності організації як завершального процесу кругообігу її засобів є процес продажу товарів і готової продукції, в результаті, якого виявляється суспільна корисність проданого товару або готової продукції, відповідність вимогам покупця, замовника або ринку і шляхом зіставлення доходів і витрат організації обчислюється фінансовий результат . Продаж товарів і готової продукції, будучи найважливішим джерелом доходів організації, виступає як об`єкт оподаткування, формуючи дохідну частину бюджету держави.
Головне завдання організації - це всебічне задоволення потреб споживача в його продукції, надання послуг з високими споживчими властивостями і якістю при мінімальних витратах. Від здійснення свого головного завдання суспільство повинно обов`язково отримувати позитивний фінансовий результат від продажу та забезпечувати його зростання в наступні роки. Основними завданнями обліку процесу продажу є: -визначення повного обсягу продажу в кількісному і вартісному вираженні;
- виявлення фактичних результатів від продажу товарів і готової продукції.
Мета виробничої практики - вивчити і проаналізувати існуючий механізм організації обліку продажу товарів, провести аналіз господарської діяльності в магазині «Будівництво», показати існуючі форми обліку та розрахунків, які могли б сприяти вдосконаленню обліку продажу товарів.
Основними джерелами інформації з`явилися дані первинного і синтетичного обліку, фінансова, бухгалтерська, податкова та статистична звітності магазину за 2005 - 2007 рр.
1. Характеристика підприємства
Основним видом діяльності є роздрібна торгівля парфумерної продукції.
Закупівля товару складова частина комерційної діяльності торгового Товариства, включає в себе:

Так як щодо субпідрядної будівельної організації генпідрядник виконує функції замовника, то в тому випадку, коли будівництво матеріалами забезпечує він, схема бухгалтерських проводок

- вивчення і планування купівельного попиту;
- виявлення і вивчення джерел надходження і постачальників товару;
- організацію господарських зв`язків з постачальниками товарів, включаючи розробку і укладання договорів постачання (приклад Договору наведено в додатку 1);
- організацію обліку і контролю за ходом виконання договірних зобов`язань.
Перелік постачальників магазину:
1. ТОВ «медіа-світі»;
2. ТОВ «ОРІОН Косметікс»;
3. ІП Бенда Володимир Андрійович;
4. ТОВ «Ей - Пі Трейд»;
5. ВАТ «Амур Джел»;
6. ТОВ «Антарес»;
7. Агентство друку Експрес
Для того, щоб дати економічну характеристику магазину, проаналізуємо фінансово-господарську діяльність в 2005 - 2007 рр. за допомогою аналітичних таблиць. Оцінимо спочатку основні економічні показники господарської діяльності.
Таблиця 1 - Основні економічні показники господарської діяльності мережі магазинів «Будівництво» в 2005-2007рр., Руб.
З даних таблиці випливає, що мережа магазинів «Будівництво» за розмірами належить до малих підприємств, так як чисельність його працівників в досліджуваному періоді не перевищувала 10.
Позитивною тенденцією роботи підприємства є зменшення прибутку від продажів з 1712851 тис.руб. в 2005р. до 288 864 тис.руб. в 2007р., так і чистого прибутку - з 1455923 тис.руб. в 2005р. до 245 534 тис.руб. в 2007р.
Таку ж позитивну тенденцію зниження показників фінансових результатів демонструють рівень рентабельність продажів, зменшилася в 2005 - 2007рр. до рівня 2, 1% і 2, 4% відповідно.
Зниження фінансових показників пов`язане із закриттям двох торгових точок.
1.1 Організація бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік на будь-якому підприємстві ведеться за певними правилами. Згідно Положення 34 - Н, виходячи з загально прийнятих правил, кожне підприємство саме розробляє свою облікову політику, що представляє собою сукупність принципів і правил, що регламентують методологію і організацію бухгалтерського обліку на звітний період. Від того, як буде сформована і затверджена облікова політика, залежить ефективність, оперативність і гнучкість подальшої діяльності товариства.
Бухгалтерський облік здійснюється головним бухгалтером. У свою чергу, головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику магазину.
Головний бухгалтер забезпечує:
- організацію первинного обліку на підприємстві;
- відображення на рахунках і в регістрах бухгалтерського обліку всіх здійснюваних господарських операцій;
- контроль за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і сметамі-

Наведені бухгалтерські проводки можуть зазнати змін у зв`язку з уточненням нормативної та законодавчої бази. Особливості обліку розрахунків з податку на прибуток в будівельних організаціях.

- надання необхідної інформації керівнику про господарську та фінансову діяльність підприємства;
- складання бухгалтерської звітності і надання її в установлений строк до відповідних органів;
- аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
розробку облікової політики.
Головний бухгалтер разом з керівником магазину підписують документи, які служать підставою для приймання і видачі матеріальних цінностей і грошових коштів, а також розрахункових і фінансових зобов`язань.
У бухгалтерії застосовується журнально-ордерна форма обліку, заснована на використанні шахового принципу реєстрації операцій і їх накопичення за кожний звітний місяць. Журнали-ордери використовують протягом місяця, а місячні підсумки журналу-ордера показують суму кредитового обороту по даному синтетичному рахунку з підрозділом її по дебетуемим рахунках. Після закінчення місяця підсумки журналів-ордерів переносяться в Головну книгу.
Головна книга - звід регістрів, оформлених у вигляді зброшурованої книги, яка відкривається на один рік для всіх рахунків з Плану рахунків.
Для правильної організації і планування облікового процесу головним бухгалтером підприємства розроблений графік документообігу, який затверджується керівником підприємства і є беззастережно обов`язковим для всіх співробітників, пов`язаних з обліком. Він являє перелік виконавців, термінів надходження документів до бухгалтерії від оперативних працівників, термінів обробки і проходження документів всередині управлінського апарату і завершення всіх робіт за звітний період аж до складання балансу і звітності.
Таким чином, бухгалтерія в магазині створена для контролю коштів підприємства і процесів їх господарської діяльності в узагальнюючому грошовому вираженні, забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Також бухгалтерія формує повну, достовірну інформацію про всіх результатах діяльності підприємства, необхідну як для оперативного управління, так і для підготовки та подання фінансової і податкової звітності.
1.2 Облікова політика
За дотриманням загальних методологічних принципів бухгалтерського обліку несе відповідальність бухгалтер.
Бухгалтер спільно з директором магазину підписує документи, що служать підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, а також розрахункових зобов`язань.
Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечить законодавству і порушує договірну і фінансову дисципліну.
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документів інформація про факти здійснення господарських операцій, вироблених за певний період часу накопичується і систематизується в регістрах бухгалтерського обліку, рекомендованих Міністерством фінансів РФ.
Первинні документи повинні містити:
- Назва документу;
- код форми;
- дату складання;
- зміст господарської операції;
- вимірювачі господарських операцій (в натуральному і грошовому вимірі);
- найменування посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
- особисті підписи і правильність її оформлення.
Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення операції. Своєчасне і достовірне створення первинних документів, передача її в установленому порядку та терміни для відображення в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до затвердженого графіка документообігу. Інформація про господарські операції з регістрів бухгалтерського обліку переноситься в сгруппированном вигляді до бухгалтерської звітності. У первинних документах і регістрах бухгалтерської звітності не обумовлені виправлення не допускаються. Виправлені помилки повинні бути підтверджені підписом осіб, які підписали документ, із зазначенням дати виправлення. У касових і банківських документах виправлення не допускаються. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність підлягає обов`язковому зберіганню відповідно до встановленого порядку і строків. Відповідальність за збереження документів несе головний бухгалтер. Бухгалтеру здається звіт по касі, звіт по товарно-матеріальних цінностей по закінченні звітного місяця.
Звіти по товарно-матеріальних цінностей складають продавці магазину. Магазин веде бухгалтерський облік майна, зобов`язань, господарських операцій способом подвійного запису відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність є завершальним етапом облікового процесу. Звітним роком вважається період з 1 січня по 31 грудня включно. Магазин надає в обов`язковому порядку річну бухгалтерську звітність державної податкової інспекції в одному екземплярі. Річна бухгалтерська звітність надається не пізніше 1 квітня наступного за звітним року, а квартальну - не пізніше 30 днів після закінчення звітного періоду. Бухгалтерська звітність підписує


Бухгалтерські проводки в будівництві. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з виданні міститься інформація про всі нюанси відображення діяльності будівельних організацій в бухгалтерському обліку.


Мета даної статті - дати загальне уявлення про бухгалтерських проводках, які є основними в будівельних організаціях, а також познайомитися з первинними документами в сфері будівництва.Порядок ведення бухгалтерського обліку і обчислення податків в будівельних організаціях чітко в нормативних термінів будівництва, відшкодування подібних збитків підрядної будівельної організації та інше, робляться проводки

Складання бухгалтерських проводок в комерційних організаціях Видання є У цьому виданні міститься інформація про всі нюанси відображення діяльності будівельних організацій в бухгалтерському обліку.


допоміжного виробництва, і розглянемо загальну схему бухгалтерських проводок при проведенні ремонту господарським способом Як ми вже відзначали раніше, касовий метод в будівельних організаціях практично не застосовується, томуНазвемо основні способи ведення бухгалтерського обліку для будівельних організацій. Загальна схема бухгалтерських проводок підрядної організації буде виглядати наступним чином.

Як здійснюється бухоблік в будівництві. Три основних типи зайнятих у будівельній галузі організацій прихід повинен відбиватися відповідної проводкою в рамках бухгалтерського обліку матеріалів в будівництві.


Загальна організація податкового обліку. Податковий і бухгалтерський облік в будівельних фірмах ведеться відповідно до нормативних документів і «Облікової політикою»Податковий і бухгалтерський облік в будівельних організаціях має свою специфіку. Об`єкт вартістю менше встановленого ліміту приймається до обліку бухгалтерським проведенням

Практикум бухгалтера Практичні рекомендаціі- Прімери- Проведення: облік і оподаткування інвесторів-Будівельні організації: Підрядні будівельні роботи-Бухгалтерський облік та оподаткування


Основні бухгалтерські проводки, необхідні нп сро кпк союзмікрофінанс для кредитних споживчих. Організація будівельного виробничого процесу має інші особливості і відмінності від організації процесу проізводства23 липня 2015Розглянуто сутність та організація бухгалтерського обліку в будівельних організаціях. Ізлaгaются завдання для самостійного вирішення завдань, закріплення знань, практичних навичок пpи складанні бухгалтерських проводок.

Бухгалтерські проводки. Надходження матеріалів в організацію здійснюється за договорами поставки, шляхом покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо, тара, запасні частини, будівельні та інші матеріали.


Дізнайтеся, як здійснюється бухгалтерський облік в будівельній організації: нормативна база, облік доходів і витрат Оскільки проводки по оприбуткуванню куплених матеріалів і розрахунків з постачальниками загальновідомі, ми не будемо на нихБухгалтерські послуги, проводки бухгалтерського обліку та податкового обліку, типові проводки, кореспонденція рахунків, схема рахунків. витрати, не пов`язані з будівельної діяльності організації, але відшкодовуються замовником за умовами

Угруповання виробничих витрат будівельної організації за статтями потрібна для обліку, аналізу і контролю, а також для складання річної бухгалтерської та 8. Типові проводки з обліку витрат в підрядної будівельної організації.


Особливості організації обліку витрат в будівельних організаціях. Типові бухгалтерські проводки з обліку основних фондів, інвестицій і розрахунків в зв`язку з будівництвом об`єктів .............5.1. Бухгалтерський облік підрядника. Спеціалізовані підрядні будівельно-монтажні організації представляють Кредит 23 «Допоміжні виробництва» - ця проводка оформляє віднесення на рахунок винних організацій сум витрат

Автоматизація бухгалтерського обліку будівельної організації на базі технологічної платформи системи програм "1С: Предп. Бухгалтерські проводки в обліку комерційних організацій.


Бухгалтерський облік в будівництві. Тема: Будівництво як галузь економіки. Учасники будівництва. У складі інформації по об`єктах БО у підрядної будівельної організації повинні бути виділеніРозглянемо організацію бухгалтерського обліку спецодягу в будівельних організаціях на прикладі. Приклад. і сум ПДВ проводиться закриття отриманих 154 від інвестора джерел фінансування з відображенням в обліку проводкою: Д-т

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення