Ти тут

Чистий прибуток будівельної організації

У виробничо-господарській практиці будівельних організацій розрізняють кілька видів показника прибутку. Прибутком називають ту частину чистого доходу суспільства

Собівартість СМР є виражені в грошовій формі витрати живої і матеріалізованої (минулого) праці на створення будівельної продукції. У собівартість робіт, виконаних будівельною організацією власними силами, включаються витрати на придбання матеріалів, деталей, конструкцій, палива, енергії, оплату праці найманих працівників, компенсацію зносу основних виробничих фондів та інші витрати. Всі витрати (витрати), що включаються до складу собівартості, поділяються на пр я мие і накладні (або непрямі).
У вартість матеріальних ресурсів М включаються витрати на їх придбання, доставку на об`єкт, заготівельно-складські витрати, націнки постачальницько-збутових організацій. Вартість придбання матеріальних ресурсів визначається за діючими цінами без податку на додану вартість (ПДВ). До складу витрат З на оплату праці включаються премії, надбавки, компенсації, пов`язані з режимом роботи та умовами праці. Витрати А на експлуатацію машин включають амортизаційні відрахування на повне відновлення їх, орендну плату орендованій техніки, витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт, оплату праці робітників-механізаторів, витрати на доставку техніки на об`єкт і ін.
Кошторисна собівартість С з
см визначається в кошторисах при заробітку проектно-кошторисної документації як сума прямих витрат ПЗ і накладних витрат НР. Прямі витрати в кошторисі визначаються на основі одиничних розцінок (за збірниками ЕРЕР-84 - в базисних цінах 1984, за збірниками Снір-91 - в базисних цінах 1991 р). Величина накладних витрат визначається побічно - за нормативами у відсотках від прямих витрат (по монтажних роботах - у відсотках від основної заробітної плати в складі прямих витрат). Нормативи НР диференційовані за видами будівництва (видам СМР).
Планова собівартість С з
пл менше кошторисної собівартості С з
см на величину економії Е с, яка може бути отримана в результаті підвищення технічного і організаційного рівня виробництва СМР, що знаходить вираз або в більш економному використанні ресурсів у порівнянні з кошторисними нормами, або у використанні більш дешевих ресурсів, ніж було визначено в кошторисі (що Щодо компенсаційних коштів замовника, то вони, як правило, передбачаються договором підряду і додатково включаються в кошторис, тобто враховуються в кошторисній собівартості).
Зіставлення фактичної, планової і кошторисної собівартості БУДІВЕЛЬНО-монтажних робіт дозволяє узагальнено оцінити виробничо-господарську діяльність будівельної організації. Якщо С з

Для чого розраховані суми збільшення балансового і чистого прибутку при виборі кращого варіанту обліку за елементами облікової політики, здійснено поділ витрат військово-будівельної організації на умовно-постійні та

факт З з
пл, то план по зниженню собівартості виконаний або перевиконаний. Якщо С з
пл З з
см, то це означає, що фактичні витрати перевищують суспільно необхідні, допущений перевитрата ресурсів і коштів на виконання БМР.
Наприклад, на механізованих земляних роботах по влаштуванню земляного полотна залізничної лінії прямі витрати представлені витратами на експлуатацію машин і механізмів, на ручних земляних роботах - витратами на основну заробітну плату, на збірці рейко-шпальної решітки - в основному, вартістю матеріалів. У залізничному будівництві структура фактичної собівартості СМР приблизно наступна: матеріали - 50 ... 55% - експлуатація машин і механізмів - 12 ... 16% - основна заробітна плата робітників - 10 ... 12% - інші прямі витрати - 2 ... 3% - накладні витрати - 17 ... 20%.
Розмір зниження собівартості СМР може бути визначений за елементами витрат. Істотним резервом зниження собівартості є економія будівельних матеріалів, питома вага яких у виробничих витратах є найбільшим (більше половини). Економія матеріалів досягається як шляхом скорочення їх витрати на одиницю виконуваного обсягу робіт (за рахунок зменшення втрат і непродуктивних витрат), так і за рахунок зменшення заготівельної вартості матеріалів, тобто зменшення транспортних, вантажно-розвантажувальних, заготівельно-складських та інших витрат, що включаються в сумарну вартість матеріалів за ціною франко-приоб`єктний склад (оптова ціна, націнки постачальницько-збутових організацій, плата за тару, упаковку, реквізит). При зменшенні витрат на будівельні матеріали зниження собівартості складе (в%):
На рівень накладних витрат впливають обсяг СМР, продуктивність праці, основна заробітна плата, чисельність працівників, потужність будівельних організацій і ін. Так, зі збільшенням продуктивності праці зменшується чисельність робітників, скорочуються витрати, пов`язані з їх обслуговуванням, зменшуються витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках , знижується чисельність лінійних ІТП. Скорочення термінів будівництва об`єктів призводить до зменшення умовно-постійних статей накладних витрат (адміністративно-господарських та ін.).
Прибуток є найважливішим узагальнюючим економічним поки зателей виро з вальних-господарської діяльності будівельної організації, її кінцевим фінансовим результатом. У законі РФ «Про підприємства і підприємницької діяльності» основною метою будівельних організацій і підприємств є задоволення споживчого попиту населення в будівельній продукції і п про промені ня прибутку. Прибуток являє собою різницю між виручкою від реал і зації продукції (робіт, послуг) і витратами на її створення (се бестоімостью). Разл і сподіваються кошторисну, планову і фактичну прибуток.

Приймемо, як найбільш ефективні, критерії визначення податкового навантаження за допомогою виручки від реалізації будівельної продукції та чистого прибутку організації.

Рішення щодо вибору варіанта обчислення величини кошторисної при були приним а ється замовником і подрядч і ком. В даний час Реко ндуется в якості бази для обчислення кошторисного прибутку (з метою забезпечення рівних умов виро з вальних-господарських ної діяльності всім організаціям) приймати фактич е ську ве личину засобів оплати праці робітників, в тому числі і робітників, про служ і вающих будівельні машини. Склад засобів на оплату праці в цьому випадку опр е виділяється відповідно до затвердженої Госкомста тому Росії і узгодженої М і некономікі Росії, Центробанком Рос оці, Мінфіном Росії, Мінпраці Росії Інструкцією про склад коштів, що спрямовуються на споживання. Фактичний ФОП визначаються ється або шляхом множення кошторисної заробітної плати робітників, вклю чаю додаткову, на статистичний індекс її зміни, або ца, підставі та н них бухгалтерського обліку та статистичної звітності будівельної організації про фактичну величиною оплати праці.
Відповідно до правил оподаткування податок на майно віднімається з валового прибутку. Рентні платежі (за користування ог зпечних природними ресурсами) не враховуються, так як вони яв ляють плат е поверхами в бюджет. Доходи з цінних паперах і від пайової участі в діяльності інших підприємств віднімаючи а ються, оскільки вони мають інші ставки оподаткування. Валовий прибуток умень шается на суму отчисл е ний в резервний фонд та інші аналогічні фонди до досягнення розмірів цих доходів (не більше 25% уста в ного капіталу), якщо вони не перевищують 50% оподатковуваного прибутку.
Чинне законодавство встановлює систему податкових пільг, твердженням про ляющих істотно знизити суму податку на прибуток. У всіх будівельних орг а нізації, в тому числі і в залізничному будівництві, оподатковувана прибуток зменшується на суми, що спрямовується на: фінансування власного кап і тального будівельник ства, погашення кредитів банку, взятих для цих цілей, реал і зацию природоохоронних заходів, освоєння нової техніки і технології, соді р жание об`єктів охорони здоров`я, народної освіти, жител ного фонду та ін., підтримка благодійних фондів в залежності від їх спрямованості. М а круглі підприємства в будівництві з середовищ неспісочного чисельністю до 200 чол., Якщо в їх статутному капіталі частка державної, муніципальної власності і зі б ственности громадських об`єднань не перевищує 25%, протягом перших двох років роботи звільняються від сплати податку на прибуток.
на розвиток власного виробництва, зміцнення його матері ально;
-технічної бази (будівництво об`єктів виробничого
призначення, реконструкцію і технічне переозброєння основних і
підсобно-допоміжних виробництв, модернізацію обладнання,
придбання сучасних будівельних машин, транспортних засобів,
інших механізмів, вдосконалення технології будівельного вироб ництва,
поліпшення якості будівельної продукції). З цим направ-ленням
тісно пов`язані питання диверсифікації виробництва, створення
спільних підприємств і виробництв. Все це сприяє вище нию
конкурентоспроможності організації, її більш стабільному поло жению
на ринку підрядних робіт, забезпечує перспективу всьому тру довому
колективу і як залог- отримання прибутку в майбутньому;
на матеріальне стимулювання працівників (матеріальна по
міць робітникам і службовцям, ветеранам праці організації, едіновремен ні
допомогу йде на пенсію і надбавки до пенсій, премії до Юбі Лейн
дат і свят, оплата додаткових відпусток, путівок
на лікування та відпочинок, компенсації вартості харчування в їдальнях і буфе тах,
оплата проїзду до місця роботи громадським транспортом, оплата
підписки на газети і журнали, страхування працівників (крім орга ного
медичного і соціального страхування), частково погашено ня
банківського кредиту працівників на житлове будівництво,
преміювання за освоєння і впровадження нової техніки, технології,
зі вдосконаленні проектних рішень, за виконання особливо важливих про ізводс т ських завдань, за підсумками конкурсів та змагань і ін.);
на інші потреби і потреби організації (погашення креди тов
комерційним банкам, відшкодування витрат понад установлені
норм за виробництво робіт вахтовим методом, за рухомий і раз`ез Однією
характер робіт, витрат на відрядження, покриття задолжен ності
по податках, збір за угоди на біржах, за використання місцевої
символіки, найменувань «Росія», «Російська Федерація», платежі за
перевищення гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, з
тримання підсобного сільського господарства і т.п.).
Прибуток будівельної організації характеризується не тільки абсолютним зн а чением, але і відносною величиною прибутковості організації, вираженої


Після оподаткування валового прибутку визначається чистий прибуток будівельної організації, як різниця між валовим прибутком і податком на прибуток, що сплачується до бюджету.


Принцип розподілу прибутку будівельної організації можна представити таким чином Розподіл чистого прибутку - один з напрямів внутрішньофірмового планування.Принцип розподілу прибутку будівельної організації можна представити таким чином -Прибуток, що залишається в розпорядженні організації після оподаткування, називається чистим прибутком, і її в першу чергу спрямовують

Далі в розпорядженні будівельної організації після виплат (сплати податків) залишається чистий прибуток. Чистий прибуток організація розподіляє в резервний фонд, фонд накопичення і фонд споживання.


Будівельна організація самостійно планує свою прибуток на основі укладених договорів підряду. Чистий прибуток являє собою прибуток підприємства, що залишилася в його розпорядженні після сплати податківЧистий прибуток, що залишається в розпорядженні будівельної організації розподіляється в порядку, викладеному в пункті 1.2 дипломної роботи.

Прибуток, що залишається в розпорядженні будівельної організації після оподаткування, називається чистим прибутком. Виручка будівельної організації включає в себе грошові кошти від


Розраховуємо фінансові результати діяльності будівельної організації за досліджуваний рік. Для цього необхідно розрахувати балансову (оподатковуваний) прибуток і чистий прибуток за 2011 рік.Основну частину прибутку будівельної компанії являє собою прибуток від будівельних робіт. Чистий прибуток - це частина бухгалтерського прибутку, що залишається в розпорядженні організації після нарахування поточного податку на

Основна маса прибутку будівельної організації є прибуток від будівельно-монтажних робіт, яка, в Чистий прибуток являє собою її залишок, що знаходиться в розпорядженні підприємства після сплати податків.


Після відрахування чистого прибутку в резервний фонд будівельна організація (власників майна або збори акціонерів) незалежно від Організація управління будівельною фірмою (на прикладі відділу постачання).Вона визначається шляхом вирахування з балансового прибутку податку на прибуток. Чистий прибуток, будучи кінцевим показником Розглянемо традиційні підходи до прогнозування і оптимізації прибутку будівельної організації.

Основна маса прибутку будівельної організації є прибуток від здачі замовникам виконаних Чистий прибуток повністю йде в розпорядження будівельної організації, її загальна сума розподіляється в 3 фонду


Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва, і виконує ряд функцій. Виручка будівельної організації включає в себе грошові кошти відДо власних коштів будівельної організації, які фінансують капітальні вкладення, відносяться: • прибуток (включаючи Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) складається з фінансового результату від звичайних видів

- Розподіл чистого прибутку. - Рентабельність будівельного виробництва. Метою даної курсової роботи є Наприклад, в будівельних організаціях виручка відображає вартість закінчених об`єктів будівництва або робіт.


Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) характеризує чистий дохід, створений на підприємстві. Наприклад, в будівельних організаціях виручка відображає вартість закінчених об`єктів будівництва або робіт.Сьогодні в рейтингу регіонального рейтингового агентства фінансові результати діяльності організацій в Тюменській області за січень-травень 2012 року (за даними Тюменьстата).

Планова прибуток може розраховуватися як по окремих об`єктів і робіт, так і по будівельної організації в цілому. Розрізняють оподатковуваний прибуток, чистий прибуток, прибуток залишається в розпорядженні організації.


Чистий прибуток () будівельної організації - це той прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибутокЗа рахунок чистого прибутку виплачуються винагороди працівникам понад суми, передбачених у трудових договорах Таким чином, для підвищення прибутку будівельної організації можна запропонувати наступні меропріятія31 березня 2014

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення