Ти тут

Податок на землю бух проводки

Приклади бухгалтерських проводок по нарахуванню заробітної плати і податків. Проведення за розрахунком і виплаті зарплати формуються автоматично.

Васильєв Ю.А., генеральний директор КГ «Аюдара»,
к.е.н., автор книги «Річний звіт-2004»
У пропонованій увазі читачів статті автор розглядає особливості бухгалтерського і податкового обліку операцій придбання земельних ділянок. Бухгалтерський облік
Згідно п. 5 ПБО 6/01 земельні ділянки підлягають обліку в складі основних засобів. Об`єкт повинен бути прийнятий до бухгалтерського обліку за первісною вартістю, до якої включаються:
- суми, що сплачуються згідно з договором продавцю;
- реєстраційні збори, державне мито та інші аналогічні платежі, здійснені у зв`язку з придбанням (отриманням) прав на об`єкт основних засобів;
- винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку був придбаний об`єкт основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов`язані з придбанням цього об`єкта. Зокрема, нараховані до прийняття земельної ділянки до бухгалтерського обліку відсотки за позиковими коштами, якщо вони були залучені для його придбання.
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
[1] витрати організації з придбання у власність земельної ділянки спочатку збираються на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» субрахунок 08-1 «Придбання земельних ділянок». Ухвалення земельної ділянки до бухгалтерського обліку відображається за дебетом рахунка 01 «Основні засоби» в кореспонденції з рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи».
Приклад.
ТОВ «Альфа» придбало у власність земельну ділянку. Вартість землі за договором склала 1 800 000 руб. За послуги нотаріуса працівником підприємства за рахунок грошових коштів, виданих під звіт, сплачено 27 000 крб., Установі юстиції за реєстрацію права власності - 7 500 руб.
Бухгалтер організації зроблені операції відобразить наступним чином: Зміст операції Дебет Кредит
1 834 500
Пунктом 17 ПБО 6/01 встановлено, що
земельні ділянки не підлягають амортизації, так як їх споживчі властивості з часом не змінюються. Таким чином, законодавство з бухгалтерського обліку ні при яких обставинах не дозволяє врахувати в складі собівартості продукції (робіт, послуг) витрати на покупку землі.
Зверніть увагу: в спеціальній літературі існує думка про можливість проведення переоцінок землі. Такий висновок є невірним. Згідно п. 43 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів
[2] земельні ділянки переоцінці не підлягають.
Необхідно відзначити той факт, що відповідно до п. 1 ст. 83 НК РФ організація зобов`язана стати на облік в якості платника податків у податковому органі як за своїм місцезнаходженням, так і за місцем знаходження належить їй нерухомого майна. Заява організації про постановку на облік підлягає оподаткуванню нерухомого майна подається організацією в податковий орган за місцем знаходження цього майна протягом 30 днів з дня його реєстрації. Під місцем знаходження майна розуміється місце його фактичного знаходження. При цьому якщо організація перебуває на обліку в інспекції ФНС РФ, то повторно вставати на облік у зв`язку з придбанням земельної ділянки в тому ж податковому органі не потрібно. Такий висновок був зроблений в Постанові ФАС ЦО від 30.01.01 № А54-2833 / 00-С7.Следовательно, платник податків не може бути притягнутий до відповідальності згідно зі ст. 116 НК РФ у вигляді штрафу в розмірі 10 000 рублів.

Виберіть журнал Актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування Акти і коментарі для бухгалтера Аптека: бухгалтерський облік та оподаткування Бухгалтер Криму Єдиний податок на поставлений дохід

Документальне оформлення
Постанова № 7 Держкомстату РФ
[3] не містить спеціальної форми первинного
документа для оформлення операції з постановки на облік земельної ділянки. Отже, організації мають право скористатися формою № ОС-1 «Акт про прийом-передачу об`єкта основних засобів (крім будівель, споруд)». Разом з тим для організацій агропромислового комплексу Наказом Мінсільгоспу РФ №
750
[4] затверджена спеціалізована форма № 401-АПК «Акт на оприбуткування земельних угідь». В акті відображаються такі відомості: кількість, вид угідь, якість земель, балансова вартість прийнятого на облік об`єкта.
Вказується розташування земельної ділянки, її місцеве назва-номер і дата розпорядження приймаючої сторони, згідно з яким проведено оприбуткування об`єкта.
При передачі земельної ділянки до документа додається ксерокопія експлікації і план меж ділянки, дається посилання на них в акті.
Акт складає комісія у двох примірниках для приймаючої і передавальної сторони.
Відзначимо, що в формі № ОС-1 відсутні розділи для внесення перерахованих вище відомостей. У той же час по ділянці землі не можуть заповнюватися такі показники, як організація-виробник, спосіб і норма нарахування амортизації, строк корисного використання, залишкова вартість та ін. Отже, організація може або відобразити їх у розділі «Інші характеристики» листа 2, або скористатися для оформлення операції з приймання до обліку земельної ділянки формою № 401 АПК
[5]. Яким документом оформити операцію, вирішувати підприємству.
На момент написання статті автору не були відомі будь-які офіційні роз`яснення з розглянутого питання. Лист МФ РФ від 05.04.05 №03-03-01-04 / 1/158, на наш погляд, не прояснило ситуацію з використанням тієї чи іншої уніфікованої форми. У ньому, зокрема, зазначено: «Прийняття земельних ділянок до бухгалтерського обліку до складу об`єктів основних засобів здійснюється на підставі затвердженого в установленому порядку акта про приймання-передачі об`єкта основних засобів і документів, що підтверджують їх державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі прав, з присвоєнням кадастрового номера органом, що здійснює діяльність з ведення державного земельного кадастру.

Порядок нарахування земельного податку в бухгалтерському обліку залежить від характеру використання земельної ділянки. При нарахуванні та сплаті земельного податку за рік бухгалтер організації зробив проводки.

Для прийняття до бухгалтерського обліку земельних угідь, земельних часток, включаючи в тимчасове користування, передбачені спеціалізовані форми первинної облікової документації для організацій агропромислового комплексу № 401 АПК, № 402 АПК, № 403 АПК, затверджені наказом Міністерства сільського господарства Російської Федерації від 16 травня 2003 р . № 750 ».
З огляду на той факт, що земля є специфічним об`єктом основних засобів, прийняття до бухгалтерського обліку придбаного у власність земельної ділянки, на нашу думку, всім організаціям, а не тільки сільськогосподарського профілю, можна відображати з використанням форми № 401-АПК, а не «Акту про прийом-передачу об`єкта основних засобів (крім будівель, споруд) »за формою № ОС-1. В принципі, таку можливість надає організаціям п. 7 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів, згідно з яким операції з руху, в тому числі надходження основних засобів, оформляються первинними обліковими документами, що містять всі обов`язкові реквізити, встановлені Федеральним законом від 21. 11. 96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік». В якості первинних облікових документів можуть застосовуватися уніфіковані первинні документи з обліку основних засобів, затверджені постановою Державного комітету зі статистики Російської Федерації від 21 січня 2003 г. № 7 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів». Податок на додану вартість
З 1 січня 2005 року через об`єкта оподаткування ПДВ були виведені операції з реалізації земельних ділянок і часток у них незалежно від статусу їх продавців і покупців (пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ). Таким чином, якщо купівля-продаж земельної ділянки проводиться в поточному році, то питання про обчислення і сплати податку не виникає ні в однієї зі сторін договору.
Нагадаємо, що в 2004 році ситуація з оподаткуванням і застосуванням відрахувань була складніше. Операції з реалізації земельних ділянок, в тому числі викуповуються у держави в процесі приватизації земель, визнавалися об`єктом оподаткування ПДВ. Платником податку була особа, яка виступає в договорі купівлі-продажу землі продавцем. Такий в минулому році була офіційна точка зору Департаменту податкової політики Мінфіну
[6] і МНС РФ
[7]. При цьому дані відомства не змогли прийти до одностайної думки в питанні про можливість прийняття сплачених сум ПДВ до відрахування. Так, суть позиції податкового міністерства полягала в тому, що придбані земельні ділянки потрібно відносити до об`єктів основних засобів, отже, право на прийняття сум сплаченого ПДВ до відрахування виникає тільки з моменту нарахування амортизації в податковому обліку (п. 5 ст. 172 НК РФ) . Згідно п. 2 ст. 256 НК РФ земля не належить до амортизується майну, значить, організація не має права на податкові відрахування. Таким чином, МНС в своїх міркуваннях виходив з того, що земля - об`єкт основних засобів.
Мінфін, навпаки, вважав, що суми ПДВ, сплачені платниками податків при придбанні земельних ділянок, слід приймати до відрахування у загальновстановленому порядку (листи від 01.09.03 № 04-03-01 / 124, від 06.10.03 № 04-03-11 / 82), за умови дотримання вимог ст. 171 НК РФ. Його позиція грунтувалася на тому, що земельні ділянки відповідно до ст. 130 ГК РФ є нерухомим майном, тобто товаром (п. 3 ст. 38 НК РФ).
Такого ж підходу до питання про прийняття сум сплаченого податку до відрахування дотримувалися в минулому році і суди. Так, в Постанові ФАС ЦО від 31.10.03 № А14-3037-03 / 57/33 зазначено, що суми податку на додану вартість, сплачені платниками податків при придбанні земельних ділянок, приймаються до відрахування на підставі статей 170, 171 Податкового кодексу Російської Федерації.
У Постанові ФАС УО від 16.02.04 № Ф09-145 / 04АК спростовується довід податкового органу про те, що земельна ділянка не підлягає амортизації, а значить, застосувати податкові відрахування не можна. Суд вказав, що така підстава не міститься в нормах Податкового кодексу РФ, що встановлюють податкові відрахування і порядок їх застосування, та визнав правомірним віднесення платником податків сплачених сум ПДВ в податкові відрахування. Аналогічна думка висловлена в Постанові ФАС ЦО від 10.02.04 № А14-5238 / 03/167/26. Право платника податків на податкові відрахування підтримано в постановах ФАС СЗО від 20.12.04 № А56-8701 / 04, ФАС СКО від 28.12.04 № Ф08-6258 / 04-2397А.
На сьогоднішній момен


Порядок відображення в бухгалтерському (бюджетному) обліку операцій з нарахування та перерахування земельного податку залежить від типу державного В обліку зробіть такі проводки. Нарахування земельного податку відобразіть проводкою


alt = "Бухгалтерські проводки і складання балансу по земельних ділянках і витрат по ним. Нарахування земельного податку відобразіть проводкою: Дебет 08 субрахунок« Будівництво об`єктів основних засобів »Кредит 68 субрахунок« Розрахунки по "gt;6 Бухгалтерські проводки з обліку податку на видобуток корисних копалин. 10 Бухгалтерські проводки з обліку податок на доходи іноземних юридичних осіб. Увага!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення