Ти тут

Собівартість продукції журнал 7

Правильність внесення записів в це журнал обумовлює правильність формування собівартості продукції (робіт, послуг), що, в свою чергу

Стаття - Журнал Проблеми сучасної економіки На головну сторінку Новини Інформація про журналі Підписка на журнал Реклама в журналі Контакти ЕВРАЗИЙСКИЙ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ English Тематика журналу Поточний номер Анонс Список номерів Знайти Редакційна рада Редакційна колегія -прийом журналу Правила напрямки, рецензування та публікації Наукові дискусії Семінари, конференції Проблеми сучасної економіки, N 4 (32), 2009 ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ Яцко В. А.
доцент кафедри економіки підприємства Новосибірського державного технічного університету,
кандидат технічних наук
Калькулювання собівартості продукції з використанням апарату теорії нечітких множин У статті пропонується підхід до калькулювання собівартості продукції, який використовує апарат теорії нечітких множин. В результаті застосування даного підходу формується безліч нечітких змінних, кожна з яких дає інтегроване уявлення про всі можливі значеннях собівартості продукції. Дослідження отриманих моделей нечітких змінних дозволяє провести аналіз виробничої програми підприємства з метою її оптимізації Ключові слова: собівартість продукції, калькулювання собівартості, накладні витрати, нечітка змінна
Калькулювання собівартості продукції є необхідним елементом реалізації управління витратами будь-якого підприємства. До теперішнього часу розроблено досить багато методів калькулювання собівартості продукції. Основною проблемою, пов`язаною з калькулированием собівартості продукції, є необхідність рознесення накладних витрат на кожну одиницю продукції.
Для включення даних витрат виробництва до складу собівартості виробів застосовують різні методи пропорційного розподілу накладних витрат. У нашій країні традиційно найбільш часто використовується метод рознесення за єдиною ставкою, коли для рознесення накладних витрат вибирається якась єдина для всього підприємства величина. Найбільш часто в якості бази розподілу використовується заробітна плата виробничих робітників, значно рідше - машиночаса, вартість основних виробничих матеріалів, прямі витрати (заробітна плата виробничих робітників + вартість основних матеріалів), обсяг виробленої продукції, оптова ціна продукції і т.п. До переваг даного методу розподілу накладних витрат відноситься простота обліку, що зумовлює її популярність. Однак, собівартість продукції, розрахована з використанням даного підходу, вельми значно залежить від вибору бази розподілу. Відомі приклади, коли в процесі аналізу собівартості і рентабельності окремих видів продукції при заміні бази розподілу накладних витрат виходив парадоксальний результат - прибуткові вироби виявлялися збитковими і навпаки. В одному з досліджень [1] наводяться приклади, коли при збільшенні продажів «високоприбуткових» продуктів загальна рентабельність продажів знижується. На жаль, часто при виборі бази розподілу накладних витрат доводиться керуватися в основному «... економічним змістом і особливостями виробничої і комерційної діяльності» [2].

Коротка характеристика калькулювання собівартості продукції: сутність, принципи При випуску журналів всі витрати з утримання редакцій журналів

Однією із спроб вирішення зазначеної проблеми є АВС-метод калькулювання (Activity-Based Costing) [3], коли замість єдиної бази розподілу накладних витрат вводиться кілька «носіїв витрат» (cost driver). При цьому облік накладних витрат ведеться відповідно до виділених на підприємстві основними видами діяльності, а для кожного основного виду діяльності можна вказати свій носій витрат. В результаті при належній реалізації АВС-методу підвищується «точність» калькулювання собівартості, а отже, удосконалюється управління витратами і прибутком.
Однак, і при використанні АВС-методу залишається проблема вибору найбільш підходящих баз розподілу накладних витрат. Невдалий вибір «носія витрат» може істотно вплинути на значення собівартості продукції.
Так як в загальному випадку вирішити проблему вибору адекватної бази розподілу накладних витрат не представляється можливим, в даній роботі пропонується дослідити як впливає вибір «носія витрат» на величину собівартості продукції.
Введемо наступні позначення для розрахунку накладних витрат:
n - число різних видів продукції;
Si - повна собівартість одиниці продукції i-го виду;
Vi - прямі витрати, що припадають на одиницю продукції i-го виду;
m - число різних видів накладних витрат;
Сj - загальна величина j-го виду накладних витрат;
Kj - число можливих носіїв витрат для j-го виду накладних витрат;
Bijk - величина k-ї бази розподілу j-го виду накладних витрат для i-го виду продукції;
Dijk - величина накладних витрат j-го виду, що припадають на одиницю продукції i-го виду при використанні k-го носія витрат.
З урахуванням введених позначень формула для розрахунку величини Dijk матиме такий вигляд Собівартість продукції виду (2) являє собою середньозважену величину всіх можливих собівартостей продукції i-го виду, які могли б бути розраховані при використанні різних баз розподілу накладних витрат. Очевидно, що число можливих собівартостей продукції i-го виду одно Якби значення вагових коефіцієнтів ajk були б отримані в результаті опитування експертом або іншим шляхом, то формулу (2) можна було б використовувати для калькулювання собівартості продукції. На перший погляд, такий підхід мало придатний для практичного використання внаслідок того, що кількість необхідних вагових коефіцієнтів ajk може виявитися надмірно велика (число вагових коефіцієнтів одно K *). Однак, застосування даного підходу дозволяє проаналізувати деякі аспекти формування собівартості продукції. Розглянемо більш докладно даний підхід стосовно калькулювання собівартості одного виду продукції, тому в подальших викладках будемо випускати індекс i.

- економічно обгрунтоване визначення собівартості виробленої продукції Можливий запис в журнал-ордер і з зведеного виробничого звіту.

Без втрати спільності будемо вважати, що де в якості змінних виступають вагові коефіцієнти jk, а собівартість S виступає в якості параметра. Обсяг симплекса є функцією від величини параметра S. На рис. 1 (графік а) наведено приблизний графік цієї функції при m = 2 і К1 = 2, К2 = 3, що відповідає тому, має два види накладних витрат і для першого виду можливо два варіанти розподілу, для другого - три варіанти. Було отримано наступне аналітичне вираження функції для обчислення обсягу симплекса Введемо в розгляд неотрицательную нечітку змінну x з областю визначення на інтервалі В якості опції приналежності m (x) будемо використовувати нормалізовану функцію для обчислення обсягу симплекса (5). Подання собівартості у вигляді нечіткої змінної дозволяє підвищити інформативність аналізу собівартості продукції за рахунок інтеграції в даному поданні безлічі можливих оцінок собівартості. На рис. 1 (графік б) наведено приблизний графік функції приналежності. Мал. 1. Графіки функцій:
а) функція для обчислення обсягу симплекса;
б) функції приналежності m (x) Необхідно відзначити, що в останні роки зріс інтерес до використання апарату нечітких множин та нечіткої логіки в економіці [4]. Це обумовлено тим, що вирішення економічних завдань властива деяка невизначеність (невизначеність прогнозів витрат, збуту і, відповідно, прибутку-невизначеність при калькулюванні «істинної» собівартості продукції і т.д.). Використання імовірнісних моделей у багатьох випадках некоректно, тому що економічні процеси часто не задовольняють ймовірнісної аксіоматиці Бореля-Колмогорова [5]. Використання інструментів нечіткого аналізу дозволяє будь-яким чином «виміряти» невизначеність економічного явища, а, отже, забезпечити прийняття більш збалансованих рішень з урахуванням цієї невизначеності. На жаль, «вимір» невизначеності економічних явищ практично завжди зводиться до отримання деякої експертної оцінки області визначення і функції приналежності нечіткої змінної, що свідомо суб`єктивно. На відміну від застосовувалися раніше підходів [4-7], в даній роботі область визначення і функція приналежності формуються аналітично на основі даних бухгалтерського управлінського обліку, що забезпечує більшу ступінь об`єктивності.
Було отримано наступне аналітичне вираз для функції приналежності m (x) Побудувавши подібним чином нечітку змінну, інтегративно представляє інформацію про різні варіанти розподілу накладних витрат, і дослідивши її, можна більш обгрунтовано і об`єктивно судити про прибутковість або збитковість окремих позицій виробничої програми.
Для аналізу нечіткої змінної можна використовувати процедуру дефуззіфікаціі нечіткої змінної в єдине точне значення [8]. Найбільш часто для дефуззіфікаціі використовують метод центру тяжіння (Centre of Gravity, COG) Розглянемо застосування даного підходу для оптимізації виробничої програми ЗАТ «Інструмент-А» (Новосибірськ).
Приклад. Підприємство ЗАТ «Інструмент-А» займається трьома видами діяльності:
1. Виробництво інструментів для металорізального обладнання.
2. Ремонт інструментів для металорізального обладнання.
3. Виробництво спецоснастки і спецінструмент під замовлення.
Метою нашої роботи було виявити прибутковість, як окремих видів продукції, що випускається і послуг, що надаються, так і прибутковість окремих видів діяльності. На основі отриманих даних передбачалося провести оптимізацію видів діяльності з метою підвищення прибутковості підприємства.
Досліджувалося поведінку собівартості при чотирьох різних базах розподілу:
зарплата виробничих робітників;
Сировина і матеріали;
зарплата виробничих робітників + сировину і матеріали;
оптові ціни.
Накладні витрати за рік склали 3 002 195 руб.
У табл. 1 наведені результати укрупненого розподілу витрат за видами діяльності
На рис. 2 (а, б, в) наведені отримані графіки функцій приналежності. Також на графіках наведено значення товарної продукції в опт


Дані Журналу-ордера № 10 служать основою для розрахунку витрат на виробництво за економічними елементами і розрахунку собівартості готової продукції.


alt = "Тематика журналу. Ключові слова: собівартість продукції, калькулювання собівартості, накладні витрати, нечітка змінна." gt;· Виявлення резервів зниження собівартості продукції В третьому розділі журналу-ордера 10 проводиться розрахунок собівартості продукції.

про журнал. анонс свіжого номера. На меблевому виробництві ми маємо постійно мінливий показник собівартості партії продукції, що виходить з цеху.


Політехнічний журнал. Собівартість продукції є розрахунковим показником.Записи в журнал-ордер виробляються на підставі виробничих звітів Порядок обчислення собівартості продукції ВРХ молочного напрямку.

Загальногосподарські витрати враховуються в журналі (таблиця 3.1). Загальногосподарські витрати включаються в собівартість продукції основного


Наше видавництво в інтернеті: Опублікувати статтю в журналі. Схожа стаття: Алгоритм управління собівартістю продукції в рамках бізнес планування наПоняття собівартості продукції. Собівартість продукції - це по суті справи сума всіх витрат (в Журнал реєстрації посвідчень про відрядження.

- нарахована фактична собівартість готової продукції. Підпишіться на статті журналу «Спрощенка», і ви будете отримувати добірки найактуальніших і


Величина собівартості продукції, робіт, послуг залежить від ряду факторів, у тому числі від способу розподілу непрямих витрат. Інші номери журналу.- собівартості проданої продукції, робіт і послуг. документи про отримання продукції: по дояркам - журнали обліку надою молока і акти на оприбуткування

Партнери журналу Головний Бухгалтер. Головна »Корнєєва Л. Облік витрат та обчислення собівартості продукції птахівництва.


Розрахунок собівартості продукції. У собівартість журналу входять всі витрати на його випуск, а саме: матеріальні витрати, витрати на оплату праці зВитрати включені в собівартість продукції. Оформіть передплату на журнал «Головна книга» та отримайте код для безкоштовного доступу.

У третьому розділі журналу-ордера № 10 проводиться розрахунок собівартості продукції. Журнал ордер 10/1 є продовженням журналу-ордера 10.


Економіко-математичне моделювання собівартості продукції. Стаття опублікована в журналі «Російське підприємництво» № 20 (218) за 2012 рікКалендар бухгалтера Форми і бланки Журнали. Вхід. Як формувати облікову собівартість продукції в таких умовах?

Методика розрахунку планової собівартості друкованої продукції. І, навпаки, в третьому прикладі замовлення на журнал за 37 000 збитковий для малоформатної і вигідний


Журнал «Податковий облік для бухгалтера» травень 2009. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку проводиться вРозрахунок собівартості продукції пшеничного помелу. Любов Корнєєва, економіст. Журнал «Головний Бухгалтер.

14. Подорожній журнал проходження худоби, відправленого по залізниці (ф. № СП-49) Метою системи управління формуванням собівартості продукції на


Журнал «Облік в сільському господарстві» № 2, лютий 2011 г. Для калькулювання собівартості продукції в м`ясному скотарстві можна використовувати1. Економічна сутність поняття витрат і собівартості продукції. Журнал обліку надою молока (форма № 412-АПК) застосовується для щоденного обліку

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення