Ти тут

План облікова політика організації зразок

Велике значення для оформлення облікової політики мають різного роду проектні матеріали з організації бухгалтерського Обліку (графіки документообігу, план організації бухгалтерського обліку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, Банк Рефератів Курсова робота
ПО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
НА ТЕМУ: "РОБОЧИЙ ПЛАН РАХУНКІВ І ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
В ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ "
Воронеж 2004 рік
зміст
Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Поняття робочого плану рахунків і його складові
1.1 Поняття робочого плану рахунків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Складові робочого плану рахунків:
синтетичний і аналітичний облік. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Робочий план рахунків і його відображення в обліковій політиці
2.1 Формування робочого плану рахунків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2.2 Відображення робочого плану рахунків в обліковій
політиці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Список використаної літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Вступ
Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах становлення ринкової економіки відбувається орієнтація бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти обліку і звітності. В даний час розроблені і прийняті чотири національні стандарти, в тому числі "Облікова політика підприємства". Вивчення літератури дозволило виявити деякі проблемні питання, які постараюся розкрити в роботі: показати сутність, поняття робочого плану рахунків і підходи до його формування, розглянути зміст робочого плану рахунків, в тому числі синтетичний і аналітичні рахунки, а так само відображення робочого плану рахунків в обліковій політиці.
У процесі написання роботи були вивчені основні нормативні документи, такі, як Закон про бухгалтерський облік в РФ, інші федеральні закони, укази Президента і постанови Уряду РФ, тобто документи вищого рівня-положення (стандарти) з бухгалтерського обліку, методичні вказівки, інструктивні матеріали, тобто документи середнього рівня-а також нормативні документи нижчого рівня, які стверджують керівники, відповідальні за організацію і стан бухгалтерського обліку, зокрема, були вивчені накази «Про облікову політику» ТОВ «Едельвейс» за 2001 р. та інші робочі документи.
Була також вивчена основна і додаткова література, вчених-економістів з питань організації бухгалтерського обліку та розробки облікової політики, таких, як Р.А. Алборова, А.С. Ніколаєвої, Є.П. Козлової, Т.Н. Бабченко, В.Б. Гуккаев и др ознайомилася з деякими міжнародними стандартами.

Обов`язковими елементами облікової політики є: 1) розроблений організацією робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки

Поняття робочого плану рахунків і його складові
1.1 Поняття робочого плану рахунків
Загальновизнано, що бухгалтерський облік на підприємстві повинен здійснюватися за певними правилами. Проблема полягає у встановленні такої сукупності правил. Реалізація яких забезпечила б максимальний ефект від ведення обліку. При цьому під ефектом у даному випадку розуміється своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її достовірність і корисність для широкого кола зацікавлених користувачів.
Загальні правила і принципи конкретизуються на кожному підприємстві виходячи з умов діяльності, ступеня усвідомлення її особливостей, кваліфікації персоналу, наявної технічної бази управління. Інакше кажучи, господарюючі суб`єкти розробляють і проводять власну облікову політику. Цей підхід обраний в Росії для сучасної постановки бухгалтерського обліку.
В економічній літературі наводиться наступне
визначення облікової політики - це сукупність способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської (статутної та іншої) діяльності (5.с.5). Дане визначення збігається з визначенням методу бухгалтерського обліку.
Метод бухгалтерського обліку як наука склався 500 років тому і ніякої суспільно - економічний лад, як показує практика, не може поміняти його. Зміни ж відбуваються тільки в технічному і організаційному плані з метою більш раціонального і ефективного використання методу бухгалтерського обліку. Тому міжнародні стандарти передбачають не сукупність методів і способів ведення бухгалтерського обліку, а принципів і правил організацій і технологічної основи реалізації його способів. Тому, облікова політика підприємства являє собою сукупність принципів і правил (варіантів) організації і технології реалізації способів (методу) бухгалтерського обліку на підприємстві з метою формування максимально оперативної, повної, об`єктивної і достовірної фінансової та управлінської інформації підприємства.
Облікова політика формується головним бухгалтером (бухгалтером) організації на основі Положення ПБУ 1/98 і затверджується керівником організації (2.с.26).
При цьому стверджується:
робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та отчётності-

Як елемент облікової політики робочий План рахунків бухгалтерського обліку розробляється організацією самостійно, виходячи зі специфіки діяльності організації, рівня матеріально-технічної бази та інших факторів.

форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
порядок проведення інвентаризації активів і зобов`язань організації;
методи оцінки активів і зобов`язань;
правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
порядок контролю за господарськими операціями;
інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
При формуванні облікової політики передбачається що:
активи і зобов`язання організації існують окремо від активів і зобов`язань власників цієї організації та активів та зобов`язань інших організацій (допущення майнової відособленості);
організація буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому і в неї відсутні наміри і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності і, отже, зобов`язання будуть погашатися у встановленому порядку (допущення безперервності діяльності);
прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого (допущення послідовності застосування облікової політики);
факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов`язаних з цими фактами (допущення тимчасової визначеності факторів господарської діяльності).
У робочий план рахунків можуть вноситься зміни, доповнення. Наприклад, в зв`язку з введенням в дію Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" ПБУ 18/02, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 19.11.2002г. № 114 у типовій конфігурації був проведений ряд змін. У робочий план рахунків були додані нові рахунки: 09 "Відкладені податкові активи" і 77 "Відкладені податкові зобов`язання". Ведення аналітичного обліку за цими рахунками передбачено в розрізі видів активів і зобов`язань згідно з ПБО 18/02. Крім того, відкриті додаткові субрахунки до рахунку 99 "Прибутки і збитки" (13.с.152).
Для виділення даних переоцінки зі складу даних поточного обліку 2003 року в робочий План рахунків конфігурації "Бухгалтерія для бюджетних організацій" повинні бути введені робочі позабалансові рахунки з літерою "П" в першому символі кодування рахунку. Кодування та налаштування рахунків (склад субрахунків, аналітика за видами ОФ, тип джерела фінансування) повинні відповідати рахунках-прототипам, що підлягають переоцінці.
Складові робочого плану рахунків: синтетичний і аналітичний облік
Рахунки за даними бухгалтерського обліку бувають: синтетичні і аналітичні.
Синтетичні рахунки призначені для обліку господарських засобів, джерел, процесів в узагальненому грошовому вираженні. До них відносяться всі рахунки, наприклад:
01 «Основні засоби»,
10 «Матеріали»,
80 «Статутний капітал» і т.д.
Аналітичні рахунки призначені для обліку матеріальних цінностей з вигляду, сорту, марки, артикулу і т.д., на місця перебування, за кількістю і сумою. наприклад:
Рахунок «Бензин А-95»,
Рахунок «Цемент М-500» і т.д.
Однією з вимог облікової політики організації є вимога несуперечності, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяця.
Керуючись централізовано встановленим рахунковим планом, підприємство повинно розробити свій власний робочий план сетів. При цьому з усієї сукупності синтетичних рахунків вибирають ті, які дійсно необхідні на даному підприємстві для відображення комерційної та фінансово - господарської діяльності та формування повної і достовірної картини майнового і фінансового становища підприємства. Вибір виробляють виходячи зі складу наявного на підприємстві майна, видів і особливостей здійснюваних операцій, характеру діяльності. При необхідності в робочий план рахунків можуть вводитися додаткові рахунки першого порядку. Підставою для введення таких синтетичних позицій може служити поява нового виду майна або господарських операцій. Для введення додаткових рахунків використовуються вільні коди.
Згідно зі статтею 8 Закону про бухгалтерський облік організація веде бухгалтерський облік майна, зобов`язань і господарських операцій шляхом подвійного запису на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку, включених до робочого плану рахунків бухгалтерського обліку (1.с.7).
Дані аналітичного обліку повинні відповідати оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку.
Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичний і аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності. У ньому може бути використано стільки рах


Затвердити план рахунків синтетичного і аналітичного обліку матеріальних У процесі планування аудиту організації бухгалтерського обліку та облікової політики складається загальний план і програма аудиту.


alt = "Облікова політика організації формується головним бухгалтером (бухгалтером) організації і затверджується керівником організації. Основними елементами облікової політики є: - робочий план рахунків бухгалтерського обліку" gt;· Сформувати план і програму аудиту організації бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства-· розглянути процес збору аудиторських доказів та їх документування

Облікова політика і робочий план рахунків некомерційних організацій. Облікова політика - прийнята організацією сукупність способів ведення бухгалтерського обліку.


alt = "Облікова політика організації - це прінятаяорганізаціей сукупність способів ведення бухгалтерського обліку При формуванні облікової політики затверджуються: 1) робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та" gt;Об`єкт дослідження - елементи облікової політики організації, що роблять вплив на процес податкового планування. Організаційна структура обліково-бухгалтерської служби, робочий план рахунків, форми первинних облікових документів і

Облікова політика організації. Поняття і формування облікової політики. обрані організацією варіанти обліку та оцінки об`єктів обліку-робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки


alt = "Основи формування облікової політики організацій встановлені Положенням по бухгалтерському обліку« Облікова політика організації »На підставі субрахунків, рекомендованих в Плані рахунків, організація розробляє номенклатуру" gt;Формуючи облікову політику, кожна організація розробляє локальний нормативний акт. План рахунків бухгалтерського обліку організації та інші документи облікової політики повинні зберігатися організацією щонайменше 5 років після

Відповідно до чинного плану рахунків організація складає робочий план рахунків, субрахунків і шифрів аналітичного обліку. Таблиця елементів облікової політики організації з метою оподаткування.


alt = "Формування облікової політики. Формують облікову політику всім організаціям незалежно від форм власності. На даний момент облікова політика розробляється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку" Облікова "gt;2.3 Формування плану і програми аудиту організації бухгалтерського обліку та облікової політики. 3. Збір аудиторських доказів та узагальнення результатів перевірки.

Самостійно розроблений план рахунків краще оформити в якості додатку до облікової політики. Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку. 1. Бухгалтерський облік в організації веде особисто керівник організації.


Облікова політика організації формується головним бухгалтером (бухгалтером) організації і затверджується керівником 3.5 План рахунків, що використовується підприємством при веденні бухгалтерського обліку (додаток №1 до облікової політики).Податкова облікова політика. Політика містить правила, спираючись на які організація систематизує і узагальнює Для цілей бух. обліку Політика вирішує питання, пов`язані зі складанням плану рахунків, прийняттям форм документів і

Відповідно до п. 4 ПБО 1/2008 прийнятий в кожній організації робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, в обов`язковому порядку затверджується облікова політика організації


Облікова політика формується головним бухгалтером (бухгалтером) організації на основі Положення ПБУ 1/2008 і затверджується керівником організації. При цьому затверджуються: робочий план рахунків бухгалтерського облікуОблікова політика - це план роботи на рік не тільки фінансових і бухгалтерських служб, а й всієї організації в цілому. Наскільки точно всі тонкощі облікової роботи, зумовлені специфікою діяльності організаціі31 жовтня 2013

Списання на фінансові результати відповідно до облікової політики організації за борговими цінними паперами перевищення фактичних витрат на Робочий план рахунків бухгалтерського обліку. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯНАРІН».


Ми пропонуємо Вашій увазі в якості прикладу зразок робочого плану рахунків для облікової політики організації на 2013 рік.Курсова: Облікова політика. Організація облікової політики підприємства. Для організації обліку за спрощеною формою невелике підприємство на основі типового Плану рахунків бухгалтерського обліку становить робочий план рахунків, який

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення