Ти тут

Хто відповідає за дотримання законодавства рф при виконанні господарських операцій

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник організації.

Ольга Агальцова,
генеральний директор ТОВ «Світ Консалтингу»
Опубліковано в Фінансової газеті № 34 (1127) 19 вересня 2013 р
Керівником організації визнається фізична особа, яка відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, установчих документів юридичної особи (організації) здійснює керівництво цією організацією, в тому числі виконує функції її одноосібного виконавчого органу (ст. 273 ТК РФ).
Головним бухгалтером (бухгалтер за відсутності в штаті посади головного бухгалтера) визнається фізична особа, яка несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності. Головний бухгалтер забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій законодавству Російської Федерації, контроль за рухом майна і виконанням зобов`язань (ст. 7 Федерального закону від 21.11.96 р № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», далі - Закон № 129-ФЗ).
Відповідальність керівника та головного бухгалтера обумовлена покладеними на них повноваженнями. На керівника і головного бухгалтера відповідно до законодавства може бути покладена матеріальна, адміністративна, кримінальна відповідальність.
Матеріальна відповідальність керівника і головного бухгалтера
Трудовим кодексом Російської Федерації передбачено, що матеріальна відповідальність у повному розмірі заподіяної роботодавцю шкоди може бути встановлена трудовим договором для керівника організації, його заступників і головного бухгалтера.
Умови про матеріальну відповідальність керівника можуть встановлюватися в трудовому договорі (ч. 2 ст. 243 ТК РФ, ч. 2 ст. 277 ТК РФ). Однак важливою обставиною є те, що матеріальна відповідальність для керівника настає незалежно від того, міститься в трудовому договорі з ним умову про повну матеріальну відповідальність чи ні (п. 9 постанови Пленуму ВС РФ від 16.11.06 р № 52).
Матеріальна відповідальність заступника керівника та головного бухгалтера повинна бути встановлена в трудовому договорі. Якщо трудовим договором не передбачено, що зазначені особи в разі заподіяння шкоди несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі, то при відсутності інших підстав, що дають право на залучення цих осіб до такої відповідальності, вони можуть нести відповідальність лише в межах свого середнього місячного заробітку (п. 10 постанови Пленуму Верховного суду РФ від 16.11.06 р № 52).
Повна матеріальна відповідальність настає за пряму дійсну шкоду, заподіяну організації. Під прямою дійсною шкодою розуміється:

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, за дотримання норм чинного законодавства при виконанні фінансово-господарських операцій та зберігання бухгалтерської документації несуть керівники

- реальне зменшення наявного майна роботодавця (організації) або погіршення стану вказаного майна (в тому числі майна третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна);
- необхідність для роботодавця (організації) провести витрати або зайві виплати на придбання, відновлення майна або на відшкодування шкоди, заподіяної працівником третім особам (ст. 238 ТК РФ).
У випадках, передбачених федеральними законами, керівник організації відшкодовує збитки, завдані його діями. Розрахунок збитків здійснюється відповідно до норм, передбачених цивільним законодавством Російської Федерації.
Під збитками відповідно до вимог цивільного законодавства розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права-втрата або пошкодження його майна (реальний збиток). Під збитками розуміються також неодержані доходи, які могли б бути отримані особою при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода) (ст. 15 ГК РФ).
Адміністративна відповідальність керівника і головного бухгалтера в області податків і зборів
Розподіл обов`язків керівника і головного бухгалтера в сфері податкового та бухгалтерського обліку розкривається в Законі № 129-ФЗ.
Так, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник організації (п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 7 Закону № 129-ФЗ, постанова Пленуму ВС РФ від 24.10.06 р № 18).
Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику організації і несе відповідальність:
- за формування облікової політики;
- ведення бухгалтерського обліку;
- своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності.
Отже, відповідно до норм Закону № 129-ФЗ керівник несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку, а головний бухгалтер (бухгалтер за відсутності в штаті посади головного бухгалтера) - за ведення бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності.
У Кодексі про адміністративні правопорушення РФ (КпАП РФ) встановлено ряд статей, що передбачають відповідальність за порушення вимог адміністративного законодавства Росії в галузі фінансів, податків та зборів. Суб`єктом відповідальності виступає посадова особа організації (примітка до ст. 15.3 КоАП РФ). Посадовими особами організації в даному випадку є керівник і головний бухгалтер як особи, наділені організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями.

Керівники підприємств несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємствах і дотримання законодавства при виконанні господарських операцій.

У КоАП РФ встановлено такі статті, що передбачають відповідальність залежно від провини стосовно керівника або головного бухгалтера.
Порушення терміну постановки на облік у податкових органах (ст. 15.3 КоАП РФ).
Суб`єктом розглядуваного злочину є керівник організації.
Порушення встановленого терміну подання заяви про взяття на облік в податковому органі тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від 500 до 1000 руб.
Якщо, вказане порушення пов`язане з веденням діяльності без постановки на облік в податковому органі, то воно тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 2000 до 3000 руб.
Порушення строку подання відомостей про відкриття і про закриття рахунку в банку або іншої кредитної організації (ст. 15.4 КоАП РФ).
Суб`єктом розглядуваного злочину є керівник організації.
Дане порушення тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від 1000 до 2000 руб.
Порушення строків подання податкової декларації (ст. 15.5 КоАП РФ).
Суб`єктом відповідальності є керівник організації при відсутності в штаті головного бухгалтера (бухгалтера). При наявності в штаті головного бухгалтера (бухгалтера) до відповідальності притягується головний бухгалтер (бухгалтер), якщо обов`язок щодо своєчасного подання податкових декларацій не покладено на інших працівників, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в організації. І тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від 300 до 500 руб.
Неподання відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю (ст. 15.6 КоАП РФ).
Суб`єктом правопорушення є головний бухгалтер (бухгалтер) організації. При відсутності в штаті головного бухгалтера (бухгалтера) - керівник. Відповідальність настає, якщо обов`язок щодо подання відомостей до податкових органів не покладено на інших працівників, яким доручено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в організації (фінансового директора, податкового менеджера, податкового контролера і т. П.).
У разі якщо мали місце розбіжності між керівником організації та головним бухгалтером, дії якого були санкціоновані письмовим розпорядженням керівника, то відповідальність за дане правопорушення може бути покладена на керівника (постанова Пленуму Верховного суду РФ від 24.10.06 р № 18, п. 1 ст . 6 і п. 2 ст. 7 Закону № 129-ФЗ).
Грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності (ст. 15.11 КоАП РФ).
Суб`єктами правопорушення можуть бути керівник організації як особа, відповідальна за організацію бухгалтерського обліку та звітності, або головний бухгалтер (бухгалтер за відсутності в штаті посади головного бухгалтера) - за ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської звітності.
Якщо ведення бухгалтерського обліку в організації проводиться на підставі цивільно-правового договору третіми особами, які не уявляли відомості, необхідні для здійснення податкового контролю або представляли їх з порушенням встановленого законодавством терміну або грубо порушували правила ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, то ця обставина не звільняє керівника організації від адміністративної відповідальності. Ця обставина пов`язана з тим, що саме він несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку (п. 26 постанови Пленуму ВС РФ від 24.10.06 р № 18).
Зазначене порушення тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від 2000 до 3000 руб.
Кримінальна відповідальність керівника і головного бухгалтера
Кримінальний кодекс Російської Федерації передбачає склади злочину, за вчинення яких відповідальність настає для керівника. У той же час КК РФ передбачає склади злочину, коли відповідальність настає в залежності від вини для керівника та / або головного бухгалтера. Питання про відповідальність вирішується в такому випадку в залежності від обставин події.
Так, кримінальна відповідальність для керівника настає у випадках фіктивного банкрутства (ст. 197 КК РФ), коли платоспроможне юридична особа свідомо неправдиво оголошує публічно про свою неспроможність, в результаті чого заподіюється великий збиток, що обчислюється сумою, що перевищує 1 млн 500 тис. Руб. Публічне оголошення про неспроможність може бути реалізовано тільки в заяві про порушення провадження у справі про неспроможність (банкрутство), по


Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві та дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій.


alt = "Так, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій відповідно до статей 6 Закону про бухгалтерський облік несуть керівники" gt;Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в НП і дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе Генеральний директор.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організації, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть: а) керівник організації, б) головний бухгалтер організації, в)


- законодавство про інвестиційну діяльність і інші інститути господарського законодавства. Господарська діяльність - діяльність суб`єктів господарювання з виробництва продукції, виконанняВідповідно до ст. 6 Федерального закону «Про бухгалтерський облік» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники

Згідно ст. 6 закону «Про бухгалтерський облік», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій.


1. Суб`єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, має право: експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів-використовувати для господарських потреб в установленому законодавством 3 березня 2005Пункт 1 ст. 6 Закону про бухгалтерський облік встановив, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій.

42. Відповідальність за дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе


Особистий кабінет Для авторизованих користувачів. Питання: Відповідальність за дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе :? Варіанти відповідей1.7. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в Установі, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть директор та головний бухгалтер Установи.

1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій.30 червня 2003


1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій.23 липня 2015Господарське законодавство. План. 1. Система господарського права. Законом щодо окремих видів господарських зобов`язань може бути встановлено обмежену відповідальність за невиконання або неналежне виконання

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення