Ти тут

Аналіз ліквідності підручник 2013

Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства на економічний аналіз господарської діяльності: Підручник для

Почнемо з того, що при визначенні показників ліквідності та платоспроможності для характеристики фінансової стійкості організації доцільно користуватися даними звітності за 2-3 роки, щоб відрізнити разову нестійкість, що викликається найчастіше випадковими чинниками, від хронічної, причини якої слід шукати в виробничо-господарської діяльності, рівні управління, в тому числі і рівні фінан
вого менеджменту підприємства. У нашому випадку ми будемо зіставляти показники фінансової звітності підприємства на початок і кінець аналізованого періоду (року).
Тим часом платоспроможність організації (підприємства) - це її здатність своєчасно і в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов`язання, т. Е. Це якась моментная характеристика підприємства, яка відображає наявність необхідної суми вільних грошових коштів для негайного погашення вимог кредиторів. І в той же час платоспроможність повинна бути забезпечена в будь-який момент часу. Тим самим слід розрізняти поточну і довгострокову платоспроможність. Остання, в свою чергу, передбачає можливість підприємства розрахуватися за своїми зобов`язаннями довгострокового характеру.
Під ліквідністю організації розуміють здатність швидко і з мінімальним рівнем фінансових втрат перетворити свої активи (майно) у грошові кошти, що за часом відповідає терміну погашення зобов`язань.
Тим самим платоспроможність насамперед є наслідком ліквідності активів підприємства, його безперебійної та рентабельної діяльності на основі стабільно позитивного тренда прибутку, вільного маневрування грошовими коштами і т. П. В основі ж такого положення підприємства, що забезпечує йому фінансову стабільність у вигляді високої ліквідності активів, достатньої рентабельності і т. п., лежить фінансова стійкість як результат наявності якогось запасу міцності, обумовленого ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів. Таким чином, платоспроможність є наслідок або зовнішній прояв фінансової стійкості підприємства.
Як випливає з визначень понять платоспроможності і ліквідності, вони близькі за змістом, але не ідентичні. Так, при досить високому рівні платоспроможності організації ліквідність її активів може бути дещо знижена, наприклад, за рахунок наявності зайвих товарно-матеріальних цінностей, затоварення готовою продукцією, наявності безнадійної дебіторської заборгованості. І все ж в більшості своїй ліквідність організації означає і її платоспроможність.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування

Управління поточною платоспроможністю вимагає відповіді на питання, які реальні можливості організації погасити її короткострокові зобов`язання і одночасно продовжувати безперебійну діяльність. Іншими словами, скільки реально коштують
оборотні активи, що значаться на балансі організації, яка їх реальна ліквідність.
Аналіз ліквідності і платоспроможності організації передбачає проведення наступних процедур (етапів):

аналіз складу і якості активів (в тому числі і оборотних) і порівняння останніх, згрупованих за ступенем ліквідності і розташованих в порядку її убування, із зобов`язаннями (пасивами), об`єднаними за строками їх погашення у порядку зростання термінів (аналіз абсолютних показників);

аналіз відносних показників ліквідності та платоспроможності, їх динаміки і чинників, що визначають їх величину;

аналіз грошових потоків організації.
Оцінюючи ліквідність організації, слід аналізувати ліквідність її активів, а також ступінь покриття її зобов`язань активами різного ступеня ліквідності.
Ліквідність активів - величина, зворотна ліквідності балансу, що характеризується часом їх перетворення в грошові кошти. При цьому ступінь ліквідності конкретного активу визначається двома факторами: швидкістю трансформації і втратами власника від зниження вартості активу в результаті екстреної продажу останнього.
Ступінь покриття зобов`язань організації її активами - це співвідношення, що характеризує ступінь (рівень) покриття зобов`язань (пасивів) активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов`язань.
Таким чином, для аналізу ліквідності необхідно порівняти кошти по активу, згруповані по ступені убування їхньої ліквідності, і кошти по пасиву, згруповані за ступенем терміновості їх погашення. Так, в залежності від ступеня ліквідності активи організації поділяються на такі чотири групи.
До першого класу відносяться найбільш ліквідні активи (А1),
що знаходяться в грошовій формі, і короткострокові фінансові вкладення в частині легко реалізованих цінних паперів, депозитних вкладів в банках і інших кредитних організаціях (див. ф. № 5). До них відносяться залишки грошових коштів в рублевої і валютній касі, залишки грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства та інші грошові кошти, а також короткострокові фінансові вкладення (векселі першокласних векселедавців, державним ні цінні папери, депозитні вклади і т. П., Т. Е . тут потрібно аналітика рахунку 58 «Фінансові вкладення»).

Аналіз ліквідності балансу. У сучасній економічній літературі поняття «ліквідність» і «платоспроможність» нерідко ототожнюються

До другого класу відносяться швидко реалізовані активи (А2) - дебіторська заборгованість короткострокового характеру, обумовлена нормальним перебігом виробничого циклу, товари відвантажені (за певних умов) та інші оборотні активи, а також не увійшла в першу групу частина фінансових вкладень.
Третій клас активів утворюють повільно реалізовані активи (АЗ), які представлені запасами за вирахуванням витрат майбутніх періодів, довгостроковими фінансовими вкладеннями. До цієї групи активів відносять також податок на додану вартість.
І нарешті, четвертий клас утворюють важкореалізовані активи (А4) I розділу активу балансу, за винятком тих статей, які увійшли в вищевказані групи, а також включаючи дебіторську заборгованість довгострокового характеру.
Що ж стосується короткострокових зобов`язань, які будуть співвідноситися з активами перших двох груп (оскільки ми говоримо про поточної платоспроможності), то до них слід віднести всі зобов`язання короткострокового характеру, включаючи короткострокові кредити і позики, кредиторську заборгованість, заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів, інші короткострокові зобов`язання, а також довгострокові зобов`язання в тій їх частині, яка підлягає погашенню в майбутні 12 міс.
При цьому перша група короткострокових зобов`язань представлена найбільш терміновими з них (термін оплати яких настає в поточному місяці) - П1 - це кредиторська заборгованість, інші короткострокові зобов`язання (потрібно аналітика статті), позики, не погашені в строк).
Друга група короткострокових зобов`язань представлена короткостроковими пасивами (з терміном погашення понад 1 міс.) - П2. До них слід віднести короткострокові кредити і позики, інші короткострокові зобов`язання (в частині, яка не включена до I групи, - в частині стор. 660 ф. № 1), заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів та ін.
Третя і четверта групи пасивів представлені зобов`язаннями довгострокового характеру з терміном погашення від 1 року і джерелами власних коштів. Так, ПЗ включає в себе довгострокові кредити і позики. Четверта група - постійні пасиви (П4gt; - представлена власними засобами організації за мінусом витрат майбутніх періодів, включаючи доходи майбутніх
періодів, резерви майбутніх витрат, а також іншими пасивами, що не ввійшли ні в одну з вищевказаних груп.
У підсумку зазначені групи активів і пасивів зіставляються в абсолютному вираженні. Баланс вважається ліквідним за умови наступних співвідношень груп активів і пасивів:
А1 gt; П1 А2 gt; П2-АЗ gt; ПЗ-А4 П2 АЗ П4;
На кінець року: А1 П2 АЗ gt; ПЗ-А4 gt; П4.
Як видно з розрахунків, компанія не володіє абсолютною ліквідністю, так як сума найбільш ліквідних активів значно менше суми кредиторської заборгованості (платіжний недолік склав на початок періоду 1801 тис. Руб., А на кінець - вже 5 713 860 тис. Руб.).
Платіжний надлишок, одержуваний при зіставленні ліквідних активів і короткострокових зобов`язань як на початок, так і на кінець аналізованого періоду, виникає через перевищення короткострокової заборгованості дебіторів над короткостроковою заборгованістю кредиторам.
Активний початок звітного періодаНа кінець звітного періодаПассівНа початок звітного періодаНа кінець звітного періодаПлатежний надлишок або недостатокна початок періодана кінець періода1. Найбільш ліквідні активи (А1) 1 223 2411 410 7731. Найбільш термінові зобов`язання (П1) 1 225 0427 124 633-1801-5 713 8602. Швидко реалізовані активи (А2) 1 345 3501 700 8432. Короткострокові зобов`язання (П2) 1 219 5541 522 464125 796178 3793. Повільно реалізовані активи (АЗ) 1 751 1287 419 9283. Довгострокові і середньострокові пасиви (ПЗ) 3 048 0773 050 101-129694943698274. Важко реалізовані активи (А4) 23. 751 28725 344 7844. Постійні пасиви (П4) 22 578 33324 179 130-1172954-1165654БАЛАНС128 071 00635 876 328БАЛАНС28 071 00635 876 328 001 Величина активів (пасивів) компанії скоригована на суму витрат майбутніх періодів.
Повільно реалізовані активи, що включають запаси і витрати, а також довгострокові фінансові вкладення на початок періоду були менше размерадол госрочних пасивів на 1 296 949 тис. Руб., А на кінець періоду перевищували довгострокові пасиви на 4 369 827 тис. Руб. завдяки зростанню довгострокових фінансових вкладень. Виконання третього нерівності на кінець аналізованого періоду свідчить про те, що компанія має перспективну ліквідність.
А ось невиконання четвертого нерівності свідчить про невиконання мінімального умови фінансової стійкості компанії і про відсутність у неї власних оборотних коштів для фінансування поточної діяльності. Увага! Різниця величини СОС при оцінці абсолютних показників фінансової стійкості та абсолютних значень ліквідності балансу обумовлено винятком довгострокових фінансових вкладень зі складу важкореалізованих активів і їх відображенням у третій групі - повільно реалізованих активів.
Таким чином, оскільки цілих два нерівності (


Результати аналізу ліквідності важливі з точки зору як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів інформації про організацію.


alt = "Аналіз ліквідності, платоспроможності та * Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: підручник" gt;7.2. оцінка і аналіз ліквідності та платоспроможності. Економічний потенціал підприємства не зводиться лише до майнової компоненті

24.6. аналіз платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності балансу.


alt = "Методика аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства Увага даний підручник має низьку якість распознаванія.24.6. Аналіз" gt;Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу В підручнику розглядаються всі сторони діяльності підприємства з моменту його

1.2. аналіз ліквідності та платоспроможності. Фінансовий стан з точки зору короткострокової пров


alt = "Матеріал: Економічний аналіз - Підручник для вузів (Романов А.Н.) 8.1. система показників і методика оцінки ліквідності активів, платоспроможності та" gt;Аналіз платоспроможності та ліквідності балансу підприємства здійснюється порівнянням засобів по активу Наступна gt; gt ;. = Перейти до змісту підручника =.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення