Ти тут

Аналіз структури собівартості одиниці продукції

Аналіз собівартості проводиться за такими основними напрямками: аналіз динаміки собівартості і факторів її зміни-аналіз впливу обсягу і структури продукції на собівартість одиниці продукції

Структура собівартості і її економічний аналіз в окремих галузях промисловості
Підприємство в процесі своєї діяльності здійснює матеріальні і грошові витрати на просте і розширене відтворення основних фондів і оборотних коштів, виробництво і реалізацію продукції, соціальний розвиток своїх колективів та ін.
Найбільшу питому вагу у всіх витратах підприємств займають витрати на виробництво продукції. Сукупність виробничих витрат показує, у що обходиться підприємству виготовлення продукції, що випускається, тобто яка виробнича собівартість продукції. Підприємства виробляють також витрати по реалізації (збуту) продукції, тобто здійснюють позавиробничі, або комерційні, витрати (на транспортування, упаковку, зберігання, рекламу та ін.).
Виробнича собівартість та комерційні витрати складають повну, або комерційну, собівартість продукції. Її реальне визначення на підприємстві необхідно для:
- маркетингових досліджень і прийняття на їх основі рішень про початок виробництва нового виробу (надання виду послуг) з найменшими витратами;
- визначення ступеня впливу окремих статей витрат на собівартість продукції (робіт, послуг);
- ціноутворення;
- правильного визначення фінансових результатів роботи, а відповідно, і оподаткування прибутку.
Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію [1 3].
Структура собівартості - це співвідношення окремих її елементів або статей витрат, виражене у відсотках до загального підсумку витрат. Для кожної галузі промисловості характерна своя структура собівартості.
Структура собівартості залежить від виду продукції, що випускається, якості і вартості сировини, що переробляється, вартості споживаних матеріалів, палива, енергії, особливостей технологічних процесів, складу основних фондів і їх технічного рівня, ступеня автоматизації і механізації трудомістких процесів і ряду інших чинників.
З точки зору відмінностей в структурі собівартості продукції галузі промисловості можуть бути поділені на такі групи: трудомісткі, матеріаломісткі, паливо і енергоємні, фондомісткі (з високою часткою амортизації).
У структурі собівартості трудомістких галузей основну частину складають заробітна плата і відрахування на соціальне страхування. До числа таких галузей відносяться видобувні галузі промисловості - вугільна, гірничорудна, торф`яна і ін. В цих галузях предметами праці є продукти природи, тому відсутні витрати на сировину і основні матеріали.

Аналіз структури і рентабельності вартості одиниці продукції. Розрахунок повної собівартості одиниці продукції, прямих витрат по виробах і загальновиробничих і загальногосподарських витрат підприємства. курсова робота

В матеріаломістких галузях переважна частка витрат припадає на сировину і основні матеріали. До числа таких галузей відносяться металургія, машинобудування, металообробка, хімічна промисловість та ін.
До Паливоємність галузей належать галузі, де значна частка витрат на електро- і тепло- енергію, паливо (металургія), до енергоємних - галузі, в яких найбільша частка припадає на енергію (хімічна промисловість, металургія).
У нафтовидобувної промисловості переважають витрати на амортизацію основних фондів. Ця галузь належить до фондоемких. До фондомістким галузей належать також газова промисловість і електроенергетика (гідроелектростанції) та ін. Своєрідність структури собівартості продукції на підприємствах кольорової металургії
Кольорова металургія за структурою витрат на виробництво продукції є матеріаломістким, а також паливо і енергоємної галуззю. У собівартості продукції кольорової металургії витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали становлять 61,5%, паливо та енергію - 11,7%, тобто на ці статті доводиться 73,2% всіх витрат.
Оскільки кольорова металургія включає ряд виробництв, кожне з яких має свої техніко-економічні особливості виробництва окремих металів, то структура собівартості їх виробництва різна) [4-6].
Найбільш матеріаломісткими виробництвами кольорової металургії, є металообробна, твердосплавна, мідна, свинцево-цинкова і олов`яна, енергоємної - алюмінієва, а найбільш Паливоємність - нікель-кобальтова промисловість.
Аналіз структури собівартості продукції дозволяє виявити напрямки зниження витрат на виробництво. Знаючи частку окремих статей витрат у собівартості продукції, можна визначити основні напрямки її зниження. Наприклад, якщо частка витрат на сировину і основні матеріали становить 70% загальних витрат, то зниження витрат за цією статтею на 3% зумовить зниження собівартості на 2,1% (70 Виробництво глинозему.
Як видно з наведених даних, основна частка витрат припадає (за винятком виробництва алюмінію) на видобуток сировини (понад 40%). Тому для виявлення резервів зниження собівартості продукції кольорової металургії інтерес представляє структура собівартості видобутку, збагачення та металургійного переділу 1 т руди.
Для зниження собівартості видобутку руди велике значення має зниження витрат на заробітну плату (зниження трудомісткості), так як на гірничорудному виробництві на цю статтю припадає понад 50% загальних витрат. Тому для вирішення цього питання велике значення має широке впровадження нової технології, яка є менш трудомісткою порівняно з діючою технологією.
Істотний вплив на рівень собівартості видобутку руди надають масштаби видобутку. Собівартість видобутку 1 т руди на рудниках великий виробничої потужності (понад 1 млн т руди на рік) в кілька разів нижче, ніж на рудниках середньої і малої потужності.
Структура собівартості збагачення 1 т руди показує, що основна частка витрат в мідному, свинцево-цинковій, нікель-кобальтовому виробництвах доводиться на матеріали і реагенти, а також на заробітну плату.
У металургійному переділі структура витрат залежить від одержуваного металу і технологічного процесу, по переділу зерновий міді (за вирахуванням витрат на сировину) найбільша частка їх припадає на заробітну плату і паливо. За металургійного переділу цинку значну частку становлять витрати на заробітну плату і електроенергію, по переділу свинцю - на заробітну плату і матеріали, з переділу нікелю і кобальту - на матеріальні витрати. На підприємствах, де окислені нікелеві руди переробляються методом шахтної плавки, витрати на паливо і енергію досягають 60% від усіх експлуатаційних витрат, а на підприємствах, де застосовується метод електроплавкі, витрати за цими статтями складають близько 25%. При безпосередній плавці руди в шахтних печах витрачається велика кількість дорогого коксу (25-30% від кількості проплавления руди). Витрата електроенергії на 1 т нікелю, одержуваного методом електроплавкі, досягає 30 тис. КВт год і більше.
У всіх виробництвах кольорової металургії при збагаченні і металургійній переробці концентратів основна частка витрат припадає на сировину і основні матеріали. Тому основним напрямком зниження собівартості є підвищення кількості вилучення металів. Взаємозв`язок собівартості продукції з техніко-економічними показниками гірничого підприємства
Фактори, що впливають на зниження собівартості продукції, можуть бути поділені на дві групи: зовнішні чинники, які не залежать від підприємства і внутрішньовиробничі, що залежать від діяльності виз


Аналіз впливу обсягу і структури продукції на собівартість одиниці продукції: Для аналізу собівартості одиниці продукції Вам необхідно розрахувати і проаналізувати такі дані


alt = "Усереднена собівартість одиниці продукції при фактичній структурі дорівнює: або. Таким чином, вплив структурних зрушень на собівартість одиниці продукції складе" gt;Поелементна структура собівартості продукції розрізняється по галузях промисловості. Наприклад, відсоток зниження собівартості одиниці продукції розраховується як відношення різниці собівартості базового і

Дані графи 9 визначаються як добуток планової собівартості одиниці продукції на фактичну кількість (обсяг) при фактичній структурі продукції.


alt = "промислової продукції і її структура Планування собівартості продукції Шляхи зниження собівартості продукції. За економічними елементами не можна, як правило, визначити собівартість одиниці продукції." gt;Кінцевою метою калькулювання є формування повної собівартості одиниці продукції. Для самого підприємства важлива достовірна інформація про структуру собівартості - підприємство отримує можливість впливати на неї, тобто

2) абсолютна зміна собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним Аналіз структури цін на певне коло товарів є однією з найбільш важливих частин статистичного вивчення


alt = "У таблиці наведено розшифровка витрат на матеріали при калькуляції собівартості одиниці товару. Структура витрат на оплату праці у повній собівартості вироблених товарів. У собівартості продукції як" gt;Собівартість одиниці продукції (калькуляція) З ростом продуктивності праці сокращаютя витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.

Структуру собівартості продукції характеризують такі показники Розрахунок собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) називається калькулированием, а документ, в якому оформляється розрахунок, - калькуляцією.


alt = "У структурі цін на конкретні види продукції собівартість займає основну частку. За способом включення до собівартості одиниці продукції витрати поділяються на прямі і непрямі." gt;Економічний зміст, структура, планування потреби. Структура собівартості одиниці продукції, плануванням. без націнки Замовити зі знижкою -15%.

Цехові витрати (ЦР) в собівартість одиниці продукції включаються також пропорційно сумі основної заробітної Під структурою собівартості розуміється її складу за елементами або статтями, їх частка у повній собівартості.


alt = "Аналіз структури собівартості продукції дозволяє виявити напрямки зниження витрат на виробництво. де І - зміна собівартості одиниці продукції, тг- ЗП - початковий розмір заробітної плати в собівартості" gt;Метод середніх величин - полягає в обчисленні ваги витрат в структурі виробничої собівартості. Ці витрати не відносять на собівартість кожної одиниці продукції, а враховують на весь випуск.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення