Ти тут

Аналіз чистого прибутку підприємства курсова

Тому тема курсової роботи - аналіз формування та використання прибутку. Напрямки використання чистого прибутку визначаються підприємством самостійно.

КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни:
«Аналіз господарської діяльності»
На тему:
«Аналіз прибутку підприємства»
Вступ
Основною метою господарської (підприємницької) діяльності є отримання прибутку, яка є частиною доданої вартості, отриманої в результаті реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг.
Прибуток має стимулюючу функцію, є критерієм і показником ефективності діяльності підприємства, джерелом формування бюджету різних рівнів, виробничого і соціального розвитку підприємства. Приріст прибутку забезпечується зростанням обсягу продажів, зниженням собівартості, своєчасним оновленням асортименту продукції.
Актуальність дослідження полягає в необхідності оперативного вирішення проблеми формування ефективних і стійко розвиваються сільськогосподарських підприємств в умовах проведення економічних реформ.
Поряд з необхідністю посилення державної підтримки підприємств агропромислового комплексу необхідно невідкладно розвивати перспективні форми власності і господарювання.
Розподіл прибутку розкриває стратегічні завдання підприємства. Залишаючи прибуток на підприємстві, власники вирішують проблеми конкурентної боротьби, забезпечують зростання обсягу продажів, диверсифікацію діяльності, впровадження нових досягнень науково-технічного прогресу, створюють фінансові резерви.
Виникає необхідність розробки стратегії розвитку підприємства на перспективу. У цих умовах необхідна побудова такої ефективної системи управління фінансами, яке забезпечить досягнення стратегічних і тактичних цілей діяльності підприємства незалежно від впливу ендогенних та екзогенних сил. Основу вирішення цього завдання становить фінансовий аналіз. Виникає об`єктивна необхідність дослідження методологічних підходів і методичного інструментарію фінансового аналізу з метою розробки стратегії розвитку рентабельного підприємства.
Метою даної курсової роботи є вивчення економічної сутності прибутку, її критеріїв і можливість застосування системного підходу до аналізу, пошуку резервів підвищення прибутку підприємства. Мета дослідження визначила постановку наступних завдань:
- визначення сутності і значення категорії прибутку і рентабельності в різних умовах;
- вивчення організаційно-економічної характеристики об`єкта дослідження;
- оцінки формування прибутку і рентабельності;
- підстави принципів ефективного ведення виробництва в конкретних умовах і виявлення резервів і розробки пропозицій щодо підвищення рентабельності роботи досліджуваного об`єкта.

Чистий прибуток підприємства. Формула розрахунку по балансу. Методи аналізу, прогнозування та цілі використання, оцінка взаємозв`язку з кредитним рейтингом.

Об`єктом дослідження є СПК «Колгосп Тернівський» Труновского району Ставропольського краю, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції.
Предметом дослідження є застосовувані прийоми і методи виробничого і фінансового аналізу, закономірності їх використання в забезпеченні сталого розвитку підприємства, виявлення ресурсів, що впливають на величину прибутку.
Теоретичною і методологічною основою дослідження були праці з теорії економічного аналізу, теорії фінансів підприємств, фінансового аналізу, менеджменту, аграрну реформу.
При вирішенні завдань були використані відповідно до їх пізнавальних можливостей і разрешающими здібностями прийоми економічного аналізу: економіко-статистичних угруповань, прогнозного конструювання, варіантних розрахунків, порівняльної динаміки, експертних оцінок, монографічного обстеження.
1. Теоретичні основи і методи визначення прибутку на підприємстві
1.1 Прибуток як економічна категорія, її сутність і роль в економіці підприємства
Орієнтація на закони попиту і конкуренції покликана постійно вдосконалювати технології виробництва, здійснювати економію ресурсів досягаючи тим самим високої економічної ефективності виробництва. Стаючи об`єктом товарно-грошових відносин, що економічною самостійністю і повністю відповідає за результати всієї господарської діяльності, підприємство повинно створити таку систему організації, яка забезпечує йому високу ефективність віддачі і стійкість положення на ринку. В умовах реформування важливо якомога глибше і всебічно проаналізувати ситуацію, що склалася шляхом фінансового аналізу - оцінки минулої діяльності і положення підприємства на сучасному етапі, а також оцінити його майбутній потенціал. Аналіз можна вести як за абсолютними, так і за відносними показниками. Особливе значення має розрахунок системи показників господарсько-фінансової діяльності, ринкової стійкості. Фінансові результати роботи підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток як економічна категорія, це частина чистого доходу, який отримують підприємства після реалізації продукції.
Прибуток займає одне з важливих місць в загальній системі вартісних інструментів ринкової економіки. Вона забезпечує економічну стійкість підприємства, гарантує його фінансову незалежність.

з прибутку, економічних санкцій та інших обов`язкових платежів підприємства, що покриваються за рахунок прибутку. Метою даної курсової роботи є вивчення методик факторного аналізу чистого прибутку, для чого необхідно вирішити

Теорія прибутку отримала відображення в навчаннях всіх великих економістів з часу становлення класичної школи. Першими перекладача прибутку були меркантилісти, які вважали, що прибуток виникає в сфері обігу, у зовнішній торгівлі, як результат продажу за вищою ціною. На думку фізіократів, прибуток створюється тільки в сільському господарстві, де вплив сил природи призводить до зростання споживчих вартостей понад витрат виробництва. А. Сміт і Д. Рікардо обгрунтували ідею створення додаткової вартості в галузях матеріального виробництва. Сміт визначав прибуток як вирахування з продукту праці робітника на користь капіталіста.
К. Маркс називав прибуток перетвореною формою додаткової вартості, породженої всім авансованих капіталом, а джерелом додаткової вартості вважав працю найманих працівників. Він досліджував умови перетворення додаткової вартості в прибуток і середній прибуток, показавши об`єктивні і суб`єктивні межі росту прибутку.
В економічній науці XX століття можна виділити основні теорії:
- продуктивного капіталу (прибуток є результат функціонування капіталу як обов`язкового чинника будь-якого виробництва);
- утримання (прибуток - винагорода капіталіста за відстрочку особистого споживання власного капіталу, за ризик в очікуванні ефекту від вкладених у виробництво коштів);
- прибутку як трудового доходу від підприємницької діяльності в усіх її видах;
- прибутку як результату існування монополії.
Загальною ознакою теорій є визнання джерелом прибутку новаторською творчої діяльності підприємця.
Ринкова економіка за своєю сутністю є засобом, який стимулює зростання прибутку, всебічне підвищення рівня рентабельності. Прибуток і рентабельність є важливими показниками ефективності виробництва. Прибуток - це, по-перше, основне джерело фонду підприємств, по-друге, - це джерело доходів державного та місцевого бюджетів.
В економічній літературі існує безліч визначень категорії прибутку і рентабельності. Зокрема, Г.В. Савицька визначає «прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб`єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виручкою ... і повною собівартістю реалізованої продукції ».
У підручнику під редакцією Г.К. Журавльової відзначається, що «економічний прибуток - це залишок від загального доходу після вирахування всіх витрат». На думку ряду інших авторів, прибутком є та форма і та частина валового доходу, яка формується в системі комерційного капіталу і кількісно виступає як різниця між вартістю валової продукції і валовими витратами. З огляду на те, що прибуток є основним показником визначення рентабельності, в економічних розрахунках рівень рентабельності в певній мірі залежить від величини прибутку. При аналізі даної категорії в рівній мірі важливі як чинники освіти, так і фактори розподілу і використання прибутку.
Різне трактування визначення категорії прибутку і рентабельності, залежить, перш за все, від того, про які види прибутку йде мова.
У сучасній економічній літературі розрізняють прибуток економічну, бухгалтерську і балансову.
Економічна прибуток - це різниця між валовим обсягом продажів і економічними витратами, які об`єднують в собі витрати явні і неявні (зовнішні і внутрішні).
Бухгалтерська прибуток - це різниця між валовим об`єктом продажу та бухгалтерськими, або явними (зовнішніми) витратами. Валовий прибуток є різниця між валовою виручкою і валовими витратами.
Балансовий прибуток - різниця між виручкою від реалізації продукції і сумою матеріальних витрат, амортизації і заробітної плати. Іноді її називають загальним прибутком, оскільки саме вона є джерелом розподілу і використання коштів підприємства.
У сучасній економічній літературі дискусійним залишається питання про економічну природу прибутку і рентабельності. Існують думки, що прибуток - це:
- грошовий вираз вартості додаткового продукту;
- винагороду за високоефективну організацію виробництва, праці та управління;
- винагороду за підприємницьке новаторство, за впровадження науково-технічних нововведень;
- плата підприємця за ризик в умовах ринкового конкурентного середовища;
- монопольний дохід за використання підприємцем обмежених ресурсів.
Прибуток традиційно розглядається як мета підприємницької діяльності. Прибуток - це рушійна сила будь-якої господарської діяльності.
Прибуток є головною умовою економічного зростання. З цього приводу Самуельсон відзначав: «Як підвішена попереду морквина для запряжених осла, прибуток і високі доходи від факторів виробництва служать приманкою для підприємців. А збитки - це стусани, якими нас карають ».
Прибуток як мета виробничої діяльності підприємства реалізується в її функціях. При цьому прибуток в системі еко


Метою курсової роботи є визначення особливостей методів аналізу прибутку і рентабельності підприємства. У процесі аналізу вивчається динаміка дивідендів, курсу акцій, чистого прибутку, що припадає на одну акцію


alt = "Використання і розподіл прибутку підприємства 6. Аналіз чистого прибутку - звіти - дана курсова робота має на меті вивчити сутність прибутку, її роль в діяльності -, аналіз прибутку підприємства." gt;Аналіз прибутку і рентабельності підприємства - курсова робота. Категорія В процесі аналізу вивчається динаміка дивідендів, курсу акцій, чистого прибутку, що припадає на одну акцію, встановлюються темпи їх зростання або зниження.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення