Ти тут

Спостереження і лікування у психіатра

Статтю присвячено проблемі виконання примусового спостереження та лікування у лікаря-психіатра в амбулаторних умовах як щодо нової для вітчизняної судово-психіатричної практики примусового заходу медичного характеру.

1. Примусові заходи медичного характеру
Підстави застосування примусових заходів медичного характеру, передбачені Особливою частиною цього Кодексу Республіки Казахстан. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра. Примусове лікування в психіатричному стаціонарі.
реферат [79,3 K], добавлена 17.05.2012
2. Примусові заходи медичного характеру
Поняття і правова природа примусових заходів медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Призначення примусового в психіатричному стаціонарі. Виконання примусових заходів медичного характеру.
реферат [80,5 K], добавлена 08.08.2007
3. Підстави і порядок застосування примусових заходів медичного характеру
Підстави для застосування примусових заходів медичного характеру. Цілі застосування і види примусових заходів медичного характеру. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра. Примусове лікування в психіатричному стаціонарі.
реферат [19,3 K], добавлена 01.08.2010
4. Інші заходи кримінально-правового характеру
Сутність поняття "примусові заходи медичного характеру", основні види: примусове лікування в психіатричному стаціонарі, амбулаторне примусове лікування у психіатра. Поняття конфіскації майна як іншої міри кримінально-правового характеру.
реферат [58,1 K], добавлена 06.06.2012
5. Примусові заходи медичного характеру
Поняття примусових заходів медичного характеру, підстави і цілі їх застосування. Види примусових заходів медичного характеру. Порядок продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
реферат [18,0 K], добавлена 21.02.2007
6. Примусові заходи медичного характеру
Примусове лікування - особливий вид державного примусу, особлива міра соціального захисту від дій душевно хворих. Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані лише в тому випадку, якщо є до того законні підстави.
реферат [34,7 K], добавлена 07.12.2008
7. Примусові заходи медичного характеру
Підстави і цілі застосування примусових заходів медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна, припинення і залік часу застосування примусових заходів медичного характеру. Виконання покарання.
реферат [49,8 K], добавлена 02.03.2008
8. Примусові заходи медичного характеру
Розвиток російського законодавства про примусові заходи медичного характеру. Проблеми в галузі правової науки та юридичної практики. Поняття, види і правова природа примусових заходів медичного характеру. Правове регулювання виконання.

До нього застосовано примусовий захід медичного характеру у вигляді амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра.

реферат [226,0 K], добавлена 16.06.2010
9. Цілі та види примусових заходів медичного характеру
Поняття і правова природа примусових заходів медичного характеру, що застосовуються до психічно хворим особам. Основні категорії осіб, які страждають психічними розладами, до яких можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
реферат [36,6 K], добавлена 21.01.2013
10. Виробництво про застосування примусових заходів медичного характеру
Поняття і правова природа примусових заходів медичного характеру. Соціальний захист суспільства від дій душевно хворих. Особи, до яких можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів і їх застосування.
реферат [59,4 K], добавлена 03.12.2010
Інші документи, подібні Правова характеристика примусових заходів медичного характеру
Сторінка: 1 2 3
Розміщено на http://allbest.ru/
ЗМІСТ
ВСТУП
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
1.1 Примусові заходи медичного характеру в історії кримінального законодавства РФ
1.2 Поняття примусових заходів медичного характеру, їх правова природа, значення, цілі і класифікація
ГЛАВА 2. ПІДСТАВИ ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРОДОВЖЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
2.1 Підстави застосування примусових заходів медичного характеру
2.2 Підстави продовження, зміни та припинення примусових заходів медичного характеру
ГЛАВА 3. ВИДИ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
3.1 Примусове спостереження і лікування у лікаря-психіатра в амбулаторних умовах
3.2 Примусове лікування в медичній організації, яка надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, загального типу
3.3 Примусове лікування в медичній організації, яка надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, спеціалізованого типу
3.4 Примусове лікування в медичній організації, яка надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням
ВИСНОВОК
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ВСТУП
Конституція РФ визначає захист прав, свобод і законних інтересів особистості як одну з центральних і пріоритетних завдань, що будується демократичної держави і громадянського суспільства (ст. 2, 17,3 8, 46, 52 Конституції РФ). Конституція РФ від 12.12.1993 (ред. Від 01.02.2014) // Відомості Верховної РФ. 2009.№4. С.445.

Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра - новий вид примусових заходів медичного характеру, який в даний час тільки освоюється практичної психіатрією.

Перетворення в сфері кримінально - правового законотворчості останніх років свідчать про прагнення законодавця знайти більш досконалі засоби і методи кримінально - правової протидії злочинності. Сьогодні вже очевидно, що є нагальна необхідність упорядкування системи заходів боротьби зі злочинністю та, особливо, кримінально - правових заходів впливу за вчинення злочину.
Не завжди суспільно небезпечні діяння здійснюють осудні особи. У примусовому лікуванні потребує до 60% душевнохворих, які вчинили злочин або інше суспільно небезпечне діяння. Нове кримінальне право Росії. Загальна частина: навчальний посібник / під ред. Н.Ф. Кузнєцова. М., Зерцало 2009.
Особи, які страждають психічними розладами, є найбільш вразливою в правовому відношенні категорією населення країни. Про це йдеться і в міжнародних актах, де одним з показників рівня соціально-економічного розвитку, гуманізації та демократизації суспільства називається дотримання і забезпечення прав людини в сфері психічного здоров`я.
У зв`язку з появою нового розділу КК РФ VI «Інші заходи кримінально правового характеру» і його структурним змістом важливо вивчити і оцінити місце інших заходів кримінально - правового характеру в системі заходів кримінально - правового впливу, особливо мова йде про застосування примусових заходів медичного характеру. Їх застосування покликане служити не тільки найбільш повної реалізації цілей і завдань кримінального судочинства, а й ефективному забезпеченню прав, свобод і законних інтересів громадян.
У зв`язку з тим, що застосування примусових заходів медичного характеру зачіпає права особистості, дана проблема має як юридичну, так і суспільної значущості. Тому особливої актуальності набувають законність і обґрунтованість застосування примусових заходів медичного характеру, у зв`язку з тим, що примус завжди пов`язане з істотним обмеженням прав людини.
Проблема застосування примусових заходів медичного характеру належить до міждисциплінарних, важко вирішуваних в науці і практиці. Вона зачіпає багато сфер суспільного життя в усіх країнах світу. З нею пов`язано рішення комплексу соціальних, медичних та правових питань. Цілком закономірне інтерес до цієї проблеми вчених і практиків різних спеціальностей: соціологів, психологів, психіатрів, юристів. Примусові заходи медичного характеру в кримінальному праві покликані убезпечити суспільство від посягань осіб, які страждають психічними захворюваннями. У той же час вони дозволяють надавати їм лікарську допомогу з метою лікування або поліпшення їхнього психічного стану. Актуальність теоретичної розробки кримінально-правового аспекту примусових заходів медичного характеру обумовлена низкою причин. По-перше, виникла потреба в підвищенні ефективності норм кримінального законодавства в сфері забезпечення безпеки суспільства від суспільно небезпечних діянь осіб, які страждають психічними розладами, яким судом призначено примусові заходи медичного характеру. Алексєєва Л.А., Антохина Н.Ю. Поняття, види і особливості примусових заходів медичного характеру // Світовий суддя. 2011, № 8. С.18.
По-друге, актуальність дослідження обумовлена практичними потребами у вирішенні питань соціально-правової захищеності суб`єктів примусових заходів медичного характеру.
По-третє, успішне вирішення зазначених та інших питань передбачає розробку теоретичних основ, узагальнення практики призначення примусових заходів медичного характеру з метою вироблення рекомендацій щодо вдосконалення кримінально-правової регламентації примусових заходів медичного характеру.
Слід визнати, що дослідження примусових заходів медичного характеру з боку представників як юридичної, так і медичної науки внесли значний вклад у вивчення такої складної і багатогранної проблеми. У кримінально-правовій науці досі немає чіткого і однозначного вирішення проблем, що стосуються поняття примусових заходів медичного характеру, підстав призначення, а також критерію вибору їх конкретного виду.
Великий внесок у розвиток юридичної сфери, пов`язаної з дослідженням примусових заходів медичного характеру, внесли такі автори: Ю.М. Антонян, С.Є. Віцин, В.І. Горобцов, С.А. Достовалов, Т.Н. Журавльова, Г.В. Назаренко, А.П. Овчинникова, С.В. Познишев, Б.А. Протченко, Б.А. Спасенніков, Н.С. Таганцев, С.Я. Улицький, А.І. Чуча, і ін. Їх погляди з даного питання будуть представлені в моїй роботі.
Мета даної роботи полягає в тому, щоб комплексно досліджувати даний інститут, передумови і правові наслідки застосування примусових заходів медичного характеру, а в разі виявлення будь - яких недоліків, визначити заходи для їх усунення.
Завданнями даної роботи є вивчення поняття, правової природи примусових заходів медичного характеру, підстав і цілей їх застосування, категорій осіб, до яких можуть бути застосовані зазначені заходи.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА П


а) амбулаторне примусове спостереження і лікування у псіхіатра- б) примусове лікування в психіатричному стаціонарі загального типу


alt = "1) примусове спостереження і лікування у лікаря-психіатра в амбулаторних умовах-2) примусове лікування в медичній організації, яка надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, загального типу" gt;4. Одна з найважливіших складових амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра - диспансерне спостереження, що включає в себе регулярні огляди лікаря-психіатра.

Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра. Головна. Юридична консультація.


alt = "Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра. Завантажити схему без водяного знака." gt;2. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра, як і стаціонарне примусове лікування, призначається за рішенням суду, заснованого.

хворобливими проявами, схильні до суспільно - небезпечних дій, а також особи, спрямовані судом на амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра, підлягають активному диспансерному наблюденію22 вересня 2010


Примусове амбулаторне спостереження і лікування у лікаря-психіатра несамовитих осіб, які страждають на шизофренію. Балашов А.Д. Чинним Законодавством (Кримінальний кодекс Республіки Білорусь)В даний час первинна назва цього заходу змінено на «примусове спостереження і лікування у лікаря-психіатра в амбулаторних умовах» [16].

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення