Ти тут

Аналіз ліквідності 2014 1040

Мета даної роботи полягає у вивченні теоретичних аспектів аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства

Головна сторінка Останні долучення Випадкова публікація
Запитати на ВікіКак
КАТЕГОРІЇ:
Архітектура- (3434) Астрономія- (809) Біологія- (7483) Біотехнологіі- (1 457) Військове справа-(14632) Високі технології-(1363) Географія- (913) геологія (1 438) Держава (451) Демографія- ( 1065) Будинок-(47672) Журналістика та ЗМІ- (912) Ізобретательство- (14524) Іноземні язикі- (4268) Інформатіка- (17799) Искусство- (+1338) історія-(13644) Компьютери- (11121) косметика-(55) Кулінарія- (373) Культура-(8427) Лінгвістіка- (374) Література- (1642) Маркетинг-(23702) Математіка- (16968) Машіностроеніе- (1700) медицина-(12668) менеджмент-(24684) механіка (15423) Науковеденіе- (506) Освіта- (11852) Охорона праці-(3308) Педагогіка- (5571) П оліграфія- (+1312) Політика (7869) Право- (5454) Пріборостроеніе- (1369) програмування-(2801) Виробництво-(97182) промисловість-(8706) психологія (18388) Релігія-(3217) зв`язок- (10668) Сільське господарство-(299) Соціологія- (6455) Спорт-(42831) Будівництво- (4793) торгівля-(5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) фізика- (3942) Філософія-(17015) Фінанси- (26596 ) Хімія- (22929) Екологія- (12095) економіка- (9961) Електроніка- (8441) Електротехніка- (4623) Енергетіка- (12629) Юріспруденція- (1492) Ядерна техніка-(1748)
СТРУКТУРА БАЛАНСУ ліквідності.
Дата додавання: 2014-01-06- переглядів: 759- лекція була корисна: 1 студентам (у) - не корисна: 0 студентам (у).
Порушення авторських прав? Читайте також:
I. Дистрибутивний аналіз. Дистрибутивная структура мови на фонемний рівні.
I. Празький структуралізм.
I. Структура екології.
II. Копенгагенський структуралізм.
III. Американський структуралізм.
VI. 2. Система органів держави, їх структура і компетенція.
XII. Файлова структура ОС. Операції з файлами
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: ЙОГО СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
Адаптивна організаційна структура
Алфавіт і лексична структура мови паскаль
Алфавіт мови, лексика, структура програми.
Аналіз ліквідності балансу підприємства
Аналіз платоспроможності та ліквідності.
Платоспроможність та ліквідність підприємства є зовнішніми ознаками абсолютної стійкості.
Платоспроможність - це здатність підприємства здійснювати платежі за своїми зобов`язаннями у встановлені терміни, тобто підприємство повинно мати у своєму розпорядженні засобами, достатніми для сплати боргів, що вимагають негайного погашення.
Сутність ліквідності полягає в тому, щоб для покриття короткострокових зобов`язань були б або могли бути здобуті кошти.

Аналіз платоспроможності та ліквідності. Платоспроможність та ліквідність підприємства є зовнішніми ознаками абсолютної стійкості.

Основними ознаками платоспроможності є:
а) наявність в достатньому обсязі коштів;
б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Однією з умов ліквідності підприємства є ліквідність активів, тобто їх здатність при необхідності бути перетвореними в грошові кошти за певний період. Чим менше цей період, тим вища ліквідність цих активів.
Термін «ліквідність» походить від латинського слова і означає «рідкий», «текучий».
Ліквідність можна розглядати з двох сторін:
1) як час, необхідний для перетворення активу в грошову форму;
2) як ймовірності продажу активів за певною ціною.
В економічній літературі існують розбіжності у визначенні понять платоспроможності і ліквідності. Деякі економіст ці поняття ототожнюють, інші (Ермаловіч) розглядають ліквідність оборотних активів через коефіцієнти ліквідності, а платоспроможність вивчають за допомогою аналізу потоку грошових коштів. В цілому можна зробити наступні висновки:
1) якщо вивчається фінансовий стан підприємства, то ліквідність є однією з його приватних характеристик. У цьому випадку поняття «платоспроможність» ширше, ніж поняття «ліквідність», тобто ліквідність є однією зі сторін платоспроможності, пов`язаної з перетворенням наявних активів в форми, які роблять можливим погашення зобов`язань.
2) якщо вивчається ліквідність балансу, то платоспроможність виступає однією з умов цієї ліквідності.
Аналіз ліквідності бухгалтерського балансу полягає в порівнянні коштів активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташовані в порядку убування ліквідності, із зобов`язаннями пасиву, згрупованих за строками їх погашення і розташовані в міру зростання цих термінів.
актив:
А 1 найбільш ліквідні активи (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення);
А 2 - швидко реалізовані активи (довгострокові фінансові вкладення, кредиторська і дебіторська заборгованість);
А 3 - повільно реалізовані (нефінансові) активи (запаси товарів, податки по придбаних цінностей);
А 4 - важко реалізовані (неліквідні) активи (необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість).
пасив:
П 1 - найбільш довгострокові пасиви (короткострокова кредиторська заборгованість, інші короткострокові зобов`язання, позики, непогашені в строк);
П 2 - короткострокові пасиви (короткострокові кредити і позики);
П 3 - довгострокові пасиви (довгострокові кредити і позики);
П 4 - постійні пасиви (власні капітали, розрахунки по дивідендах, доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат).

Для проведення аналізу ліквідності балансу підприємства статті активів групують за ступенем ліквідності

Баланс вважається ліквідним, якщо А 1 gt; П 1, А 2 gt; П 2, А 3 gt; П 3, А 4 П 1 + П 2 gt; А 1 + А 2, то допускається можливість перевищення короткострокових зобов`язань над фінансовими активами, але не більше оборотних активів.
4) неплатоспроможність: якщо П 1 + П 2 gt; А 1 + А 2 + А 3, то спостерігається нездатність підприємства покрити короткострокові зобов`язання власними обіговими активами.
Оцінка неплатоспроможності також здійснюється за даними бухгалтерського балансу на основі ліквідності оборотних коштів. Найбільш мобільною частиною оборотних активів є грошові кошти і короткострокові цінні папери. Оборотні активи в грошовій формі готові до платежів і розрахунків негайно, тому відношення цієї частини оборотних активів до короткострокових зобов`язань підприємства називається коефіцієнтом абсолютної ліквідності.
До абс.лікв. = (Фінансові вкладення (рядок 260) + Грошові кошти (рядок 270)) / (Підсумок розділу 5 «Розрахунки» - Довгострокові кредити і позики (рядок 720)).
Теоретичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності вважається достатнім, якщо він більше 0,2-0,25. Це означає, що не менше 20-25% короткострокових зобов`язань може бути погашено негайно (якщо терміни платежу наступили одночасно).
Для перетворення в грошову форму інших елементів оборотних активів, особливо матеріальних, потрібно більше часу. Ліквідність цього виду активів залежить від якісного стану запасів, величини зносу, якості готової продукції, цін на неї на ринку, ступеня готовності незавершеного виробництва і т.д. Якщо на покриття короткострокових зобов`язань мобілізувати кошти в розрахунках з дебіторами, то отримуємо коефіцієнт проміжної або критичної ліквідності.
До пром. (Крит.) Ликв. = (Дебіторська заборгованість (рядок 250) + рядок 260 + рядок 270) / (Підсумок розділу 5 - рядок 720).
Нормативне значення цього коефіцієнта 0,7-0,8.
Найбільш узагальнюючим показником платоспроможності є коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності), в розрахунок якого входять всі оборотні активи, в тому числі і матеріальні, тобто передбачається, що поточні короткострокові зобов`язання підприємства забезпечуються оборотними активами.
До тек.лікв. = Оборотні активи (розділ 2) / (Підсумок розділу 5 - рядок 720).
Нормальне значення цього коефіцієнта:
- для промисловості = 1,7;
- для торгівлі та ОП = 1;
- для сільського господарства = 1,5;
- для транспорту = 1,15;
- для будівництва = 1,2.
На зміну коефіцієнта поточної ліквідності впливають:
1) фактори першого порядку: зміна оборотних активів і зміна короткострокових зобов`язань. Розрахунок факторів можна провести методом ланцюгових підстановок.
2) фактори другого порядку: це статті активу і пасиву балансу, з яких складаються другий і п`ятий розділи балансу. Розрахунок факторів другого порядку проводиться методом пайової участі. Спочатку визначається відношення зміни коефіцієнта поточної ліквідності до суми абсолютних змін оборотних активів, а потім цей коефіцієнт послідовно зменшується на цілковиту зміну по кожній статті оборотних активів (розділ 2). Аналогічно по розділу 5.
ПРИКЛАД. Нехай виробничі запаси збільшилися на 300 ВО, готова продукція - на 800 ВО, товари відвантажені знизилися на 200 Д.Є. і грошові кошти збільшилися на 300 ВО За рахунок зростання оборотних активів коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 0,15. Розрахувати, як на зміну коефіцієнта поточної ліквідності вплинуло зниження запасів товарів відвантажених.
300 + 800-200 + 300 = 1200
ВИСНОВОК: Зниження запасів товарів відвантажених призвело до зниження коефіцієнта поточної ліквідності на 0,025.
Аналізуючи платоспроможність в динаміці можна забувати майбутні надходження чистої виручки, яка надійде із загальної виручки за реалізовану продукцію і рівну амортизаційних відрахувань плюс прибутку. Чиста виручка залишається в обороті підприємства у формі залишку грошових коштів. Інформація про рух грошових коштів має велику цінність для потенційних інвесторів.
Як правило, в припливі коштів найбільшу питому вагу займає виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), а в відтоку - розрахунки з постачальниками та підрядниками, розрахунки з оплати праці, розрахунки з бюджетом. При стабільному розвитку підприємства структура грошових потоків відносно стабільна, допускаються лише незначні коливання.
На підставі інформації про грошові потоки можна розрахувати коефіцієнт платоспроможності як відношення залишку грошових коштів на кінець періоду до підсумку розділу 5 за вирахуванням рядка 720. Якщо коефіцієнт платоспроможності протягом декількох періодів більше або дорівнює одиниці, то платоспроможність підприємства вважається стабільною.
Відсутність мінімального необхідного запасу грошових коштів може викликати серйозні фінансові труднощі. Однак, якщо у підприємства надмірна величина непрацюючих грошових коштів, то воно зазнає збитків, тобто інфляція знецінює гроші, і підприємства втрачає можливість вигідно їх розмістити


Завдання аналізу ліквідності балансу в ході аналізу фінансового стану підприємства виникає в зв`язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності


alt = "Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства як умова управління фінансами компанії. 29.07.2013 від Фінграмота 3135." gt;Аналіз ліквідності активів балансу. Дата додавання: 2014-01-28- переглядів: 255- Опублікований матеріал порушує авторські права? повідомте нам

. План роботи: Аналіз платоспроможності підприємства 2014 виконаної і Оцінка ліквідності балансу ... 11 2.2 Аналіз показників структури капіталу та


alt = "Тому порівняльний аналіз ліквідності банку доцільно групувати по показників динаміки, зокрема темп _ © Чеканова В. В., 2014 росту і" gt;Існують різні методики аналізу ліквідності балансу. Розмір страхових внесків в 2014р. Терміни сплати фіксованих платежів ВП у 2014р.

ГЛАВА 2. Аналіз платоспроможності та ліквідності ТОВ «ТЕХАГРО-Сибір. 2.1 Аналіз майнового стану підприємства.


Аналіз ліквідності 2. Аналіз ефективності діяльності 2.1. Активи за станом на 31.12.2014 характеризуються наступним співвідношенням: 11«Студентський науковий форум». 15 лютого - 31 березня 2014 року. Пошук публікацій. Основною метою аналізу ліквідності та платоспроможності торгового31 березня 2014

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення