Ти тут

Методи аналізу розподілу чистого прибутку

У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану по використанню чистого прибутку, для чого фактичні дані про використання прибутку в усіх напрямках порівнюються з даними плану і з`ясовуються причини відхилення

Глава 22. Аналіз використання прибутку підприємства 22.01.2012, 16:59
аналіз:
-оподатковуваного прибутку;
-податків з прибутку;
-формування чистого прибутку;
-розподілу чистого прибутку;
-дивідендної політики підприємства. 22.1. Зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання прибутку
Розподіл балансового прибутку показано на рис. 22.1.
З малюнка видно, що одна частина балансового прибутку у вигляді податків і зборів надходить до бюджету держави і використовується на потреби суспільства, а друга частина залишається в розпорядженні підприємства, з якої здійснюються відрахування в благодійні фонди, виплата відсотків, економічних санкцій та інших витрат, що покриваються за рахунок прибутку. Сума, що залишилася - чистий прибуток, яка використовується на виплату дивідендів акціонерам підприємства, на розширення виробництва, матеріальне заохочення працівників, поповнення власного оборотного капіталу і т.д.
Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Держава зацікавлена отримати якомога більше прибутку в бюджет. Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на розширене відтворення. Працівники зацікавлені в підвищенні оплати праці.
Однак якщо держава обкладає підприємства дуже високими податками, то це не стимулює розвиток виробництва, в зв`язку з чим скорочується обсяг виробництва продукції, і, як результат, надходження коштів до бюджету. Те ж може статися, якщо всю суму прибутку використовувати на матеріальне стимулювання працівників підприємства. В цьому випадку в перспективі зменшиться виробництво продукції, тому що не будуть оновлюватися основні виробничі фонди, скоротиться власний оборотний капітал, що в кінцевому підсумку призведе до зниження життєвого рівня працівників, скорочення робочих місць. Якщо ж зменшується частка прибутку на матеріальне стимулювання праці, то це в свою чергу призведе до зниження матеріальної зацікавленості працівників і до зниження ефективності виробництва. Особливо гостро дана проблема стоїть в умовах інфляції, коли купівельна спроможність заробітної плати падає. Остання визначається індексом реальної оплати за формулою:
Очевидно, якщо реальна оплата зменшується або залишається на одному рівні або ж збільшується, але не так швидко, як на інших підприємствах, то робітники будуть вимагати збільшення оплати їх праці. Тому на кожному підприємстві повинен бути знайдений оптимальний варіант розподілу прибутку. Велику роль у цьому має зіграти аналіз господарської діяльності.

Об`єктно-орієнтована система інтегрального аналізу формування чистого прибутку підприємства. Розподіл чистого прибутку і показники фінансового стану акціонерного товариства.

У процесі аналізу необхідно вивчити фактори зміни величини оподатковуваного прибутку, суми виплачених дивідендів, відсотків, податків з прибутку, розміру чистого прибутку, відрахувань до фондів підприємства, методика якого найглибше розроблена Н.А.Русак [45].
Для аналізу використовуються Закон про податки і збори, що стягуються до бюджету, інструктивні і методичні вказівки Міністерства фінансів, Статут підприємства, а також дані звіту про прибутки і збитки, додатки до балансу, звіту про рух капіталу, аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 81 "Використання прибутку ", розрахунків податків на майно, на прибуток, на доходи та ін. 22.2. Аналіз оподатковуваного прибутку
Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Фактори, що формують її величину. Порядок розрахунку їх впливу.
Для податкових органів і підприємства великий інтерес представляє налогооблагамая прибуток, так як від цього залежить сума податку на прибуток, а відповідно і сума чистого доходу.
Для визначення величини оподатковуваного прибутку необхідно з балансового суми прибутку відняти:
дохід підприємства від цінних паперів, пайової участі в coвместних підприємствах і інших позареалізаційних операцій оподатковується за спеціальними ставками і утримуваний у джерела його виплати;
прибуток, по якій встановлені податкові пільги в cooтветствіі з чинним податковим законодавством.
Дані табл. 22.1 показують, що фактична сума оподатковуваного прибутку вище планової на 1220 млн руб. На зміну її суми впливають фактори, що формують величину балансового прибутку (рис. 22.1), а також показники 5,7 і 8 табл. 22.1, віднімаються з балансового прибутку при розрахунку її величини. Використовуючи дані факторного аналізу прибутку від реалізації продукції, позареалізаційних фінансових результатів, а також дані табл. 22.1, ми можемо визначити, як впливають ці чинники на зміну суми оподатковуваного прибутку (табл. 22.2).
З таблиці видно, що сума оподатковуваного прибутку збільшилася в основному за рахунок підвищення рівня відпускних цін і питомої ваги більш дорогої продукції в загальному обсязі продажів. Зростання собівартості продукції, зменшення обсягу продажів, виплата штрафів і пені, збитки від списання боргів, збільшення суми льготируемой прибутку сприяли скороченню суми оподатковуваного прибутку. 22.3. Аналіз податків з прибутку
Основні види податків з прибутку. Фактори зміни їх величини. Методика визначення їх впливу.

Така інформація може бути отримана в результаті комплексного аналізу формування і розподілу прибутку. аналіз ефективності використання чистого прибутку підприємства

Аналіз податків, що вносяться до бюджету з прибутку, доцільно починати з вивчення їх складу і структури.
Дані табл. 22.3 показують, що податки з прибутку збільшилися в порівнянні з минулим роком на 29,5%, а в порівнянні з планом - на 7,9%. Дещо змінилася і структура податків: частка податку на майно зменшилася, а частка податку на прибуток збільшився. Податки від прибутку в загальній її сумі складають близько 34%, що на 1% нижче минулого року.
Зміна суми податку на майно (Ним) може статися за рахунок збільшення або зменшення середньорічної вартості майна (Їм), що підлягає оподаткуванню, і ставки податку на майно (Сп):
Н їм = Їм х Сп / 100.
Використовуючи дані розрахунку середньорічної вартості майна, що підлягає оподаткуванню, можна встановити зміни в його складі і вплив кожної складової на суму даного податку. Для цього зміна суми оподатковуваного майна за кожним видом потрібно помножити на планову (базову) ставку податку на майно:
їм = i х Сп 0/100.
Якщо відбулася зміна ставки податку на майно, то цю величину необхідно помножити на фактичну суму оподатковуваного майна звітного періоду:
їм = 1 х Сп / 100.
Податок на доходи залежить також від суми оподатковуваних доходів і ставки оподаткування. Щоб розрахувати вплив цих факторів на зміну суми податку, необхідна зміна величини кожного виду або загальної суми оподатковуваного доходу помножити на планову ставку оподаткування, а зміна рівня останньої - на фактичну суму оподатковуваного доходу.
Сума податку на прибуток (Н п) може змінитися за рахунок величини оподатковуваного прибутку (П н) і ставки податку на прибуток (С н):
Нп = Пн х Сп / 100.
Зміна суми податку за рахунок першого фактора розраховується за формулою:
п = П н х Сп 0/100.
Вплив другого чинника встановлюється наступним чином:
п = П н х Сп / 100.
Якщо відомо, за рахунок яких чинників змінилася оподатковуваний прибуток, то вплив їх на суму податку можна визначити множенням її приросту за рахунок i-го фактора на планову (базову) ставку податку:
п = П нх i х Сп 0/100.
За даними табл. 22.2 зробимо розрахунок впливу факторів на зміну суми податків на прибуток за наведеною вище формулою.
З табл. 22.4 видно, які чинники мали вирішальний вплив на зміну суми оподатковуваного прибутку та величину податків на прибуток. 22.4. Аналіз формування чистого прибутку
Порядок визначення суми чистого прибутку. Методика її факторного аналізу.
Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою балансового прибутку і сумою внесених до бюджету податків з прибутку, економічних санкцій, відрахувань до благодійних фондів та інших витрат підприємства, що покриваються за рахунок прибутку.
Дані табл. 22.5 показують, що фактична сума чистого прибутку вище планової у звітному році на 850 млн руб., Або на 7,2%. Її величина залежить від факторів зміни балансового прибутку і факторів, що визначають питому вагу чистого прибутку в загальній сумі балансового прибутку, а саме частки податків, економічних санкцій, відрахувань до благодійних фондів та інших витрат в загальній сумі прибутку (рис. 22.2).
Щоб визначити зміну чистого прибутку за рахунок факторів першої групи, необхідна зміна балансового прибутку за рахунок кожного фактора помножити на плановий (базовий) питома вага чистого прибутку в сумі балансового прибутку:
ПП = БПХ i х УДчп о.
Приріст чистого прибутку за рахунок другої групи факторів розраховується множенням приросту питомої ваги i-го фактора (податків, санкцій, відрахувань) в загальній сумі балансового прибутку на фактичну її величину у звітному періоді:
ПП = БП 1 х (- УД х i).
З табл. 22.6 випливає, що сума чистого прибутку збільшилася в основному за рахунок зростання відпускних цін і зміни структури продажів. Скорочення обсягу продажів, зростання собівартості продукції, виплачені пені і штрафи, збитки від списання боргів, економічні санкції, збільшення частки відрахувань від прибутку до благодійних фондів викликали зменшення суми чистого прибутку. Тому, вишукуючи шляхи збільшення чистого прибутку, даному підприємству необхідно в першу чергу звернути увагу на чинники, що негативно впливають на формування її величини. 22.5. Аналіз розподілу чистого прибутку
Порядок і методика аналізу розподілу чистого прибутку. Фактори, що визначають розмір відрахувань прибутку до фондів підприємства. Методика розрахунку їх впливу.
Чистий прибуток розподіляється відповідно до Статуту підприємства. За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам підприємства, створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд, частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу, в реноваційних фонд і на інші цілі.
У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану по використанню чистого прибутку, для чого фактичні дані


Методи проведення аналізу чистого прибутку. Аналіз формування чистого прибутку може бути проведений за допомогою таких методів: - горизонтальний аналіз, з використанням якого відстежується кожен звітний період в порівнянні


alt = "Аналіз норми розподілу чистого прибутку на дивіденди і частки реінвестованого прибутку ведеться в порівнянні з рекомендованими значеннями, в динаміці і в порівнянні з планом." gt;В процесі розподілу чистого прибутку підприємство має право самостійно визначити спосіб розподілу прибутку. Однак вміння читати звітність, знання методів і методик аналізу дозволяють досить повно і об`єктивно

бухгалтерський облік прибуток методика. 1. Теоретичні основи обліку та аналізу формування, розподілу і використання прибутку, що залишилася після розподілу частина чистого прибутку називається нерозподіленим прибутком і


alt = "Фінансовий аналіз ринкової активності Методика аналізу ринкової активності Для узагальнюючої оцінки ефективності розподілу прибутку використовуються де - коефіцієнт виплати дівідендов- сума чистого прибутку, виплаченої" gt;Методика аналізу включає три взаємопов`язаних блоки Характер розподілу прибутку визначає багато істотні аспекти діяльності підприємства, впливаючи на її Величина чистого прибутку залежить від багатьох факторів.

Поняття і види прибутку методика аналізу його розподілу резерви збільшення. ` зміна частки відповідного напряму використання чистого прибутку


alt = "Якщо Вам потрібно додатковий матеріал на цю тему, або Ви не знайшли те, що шукали, рекомендуємо скористатися пошуком по нашій базі робіт: Методика аналізу розподілу чистого прибутку." gt;22.5. Аналіз розподілу чистого прибутку: Порядок і методика аналізу розподілу чистого прибутку. Фактори, що визначають розмір відрахувань прибутку до фондів підприємства. Методика розрахунку їх впливу. Чистий прибуток

Фактори, що впливають на пропорції розподілу прибутку, діляться на зовнішні і внутрішні. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку і виконання плану по використанню чистого прибутку, для чого фактичні дані 66


Розглянемо методику аналізу розподілу і використання прибутку автора Бороненкова С.А. Методика аналізу Етап 2. На другому етапі автор розкриває порядок розподілу чистого прибутку за наступними напрямкамиРозподіл чистого прибутку в акціонерних товариствах - це основне питання дивідендної політики організації. 17.2. Методика аналізу виконання плану і динаміки прибутку та рентабельності, методика розрахунку факторів, на них впливають

Аналіз прибутку підприємства. При плануванні розподілу чистого прибутку АТ необхідно враховувати види випущених акцій.


Методика аналізу формування, розподілу і використання прибутку. Аналіз формування і використання прибутку передбачає наступні етапи: [28, с. 32].Саме така методика розрахунку лежить в основі застосування укрупненого прямого методу Розподіл чистого прибутку відображає процес формування фондів і резервів 4.1 Аналіз формування чистого прибутку підприємства.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення