Ти тут

Проведення аналізу собівартості

Існуюча методика проведення аналізу собівартості продукції включає наступні етапи

Науково-освітній портал
2FJ.RU Головна Аналіз витрат на собівартість на прикладі ЗАТ "Кубаньгазстрой" Аналіз витрат на собівартість на прикладі ЗАТ "Кубаньгазстрой"
5
Вступ
Витрати являють собою кошти, витрачені з метою забезпечення реалізації продукції (робіт, послуг), отримання доходів і прибутку. У собівартості продукції, як синтетичному показнику, висвітлюються різні сторони виробничо - господарської діяльності підприємства.
Тому, облік і аналіз витрат - це найважливіший інструмент управління підприємством. Дані обліку витрат є важливим засобом виявлення виробничих резервів, постійного контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва. Вивчення структури собівартості продукції дозволяє провести об`єктивну оцінку рівня показників прибутку і рентабельності, досягнутого підприємством.
Дипломна робота присвячена обліку, аналізу витрат і калькулювання собівартості будівельних робіт в ЗАТ «Кубаньгазстрой». Закрите акціонерне товариство засновано в порядку і на умовах, встановлених Законами України «Про акціонерні товариства». Повне фірмове найменування товариства - закрите акціонерне товариство «Кубаньгазстрой».
Метою даного підприємства є отримання кінцевого результату своєї діяльності - додаткової вартості, тобто прибутку. І тут дуже важливо мати чітке уявлення про те, які витрати необхідні для виробництва тієї чи іншої продукції, в даному випадку для здійснення будівництва підземних комунікацій. Важливо правильно визначити шляхи зниження витрат, найбільш ефективні методи їх обліку та аналізу.
Тема дипломної роботи актуальна, так як в даний час в умовах світової кризи на перше місце виходить ефективність управління складом і структурою зроблених витрат як найважливішого елемента собівартості будівельного виробництва. У зв`язку з триваючою інтеграцією у світовий економічний простір даний показник набуває першочергового значення. Крім того, показник виробничих витрат і пов`язаний з ним показник собівартості будівництва впливає на ефективність виробничо - господарської діяльності, так як саме він відображає конкурентні переваги того чи іншого економічного суб`єкта в порівнянні з конкурентами. Від рівня виробничих витрат залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб`єктів господарювання.

При проведенні аналізу собівартості доцільно диференціювати терміни аналізу за статтями калькуляції

Аналіз виробничих витрат і собівартості продукції, робіт і послуг має виключно важливе значення. Він дозволяє виявити тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст, дати оцінку роботи підприємства по використанню своїх можливостей і встановити резерви зниження собівартості продукції.
Виробничі витрати і собівартість продукції знаходяться у взаємозв`язку з показниками ефективності виробництва. Собівартість відображає велику частину вартості продукції і залежить від змін умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко - економічні чинники виробництва. Це вплив проявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і залежить від величини витрат на виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично, протягом року, з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження.
Об`єктом дослідження в даній дипломній роботі є витрати підприємства, калькулювання собівартості, ефективне управління собівартістю.
Метою дипломної роботи є виявлення і аналіз резервів зниження виробничих витрат і собівартості будівельних робіт, а також розробка нових способів і методів щодо вдосконалення управління витратами. На основі детального аналізу собівартості будівництва будуть запропоновані заходи і резерви зниження виробничих витрат і дано їх економічне обґрунтування.
Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання:
- визначити і теоретично дослідити основні групи факторів, що впливають на облік і аналіз виробничих витрат підприємства;
- визначити загальні принципи калькулювання собівартості робіт у будівельній організації;
- виявити особливості обліку витрат на ведення будівельних робіт;
- на основі аналізу собівартості будівництва визначити фактори і виявити напрямки зниження витрат будівельної організації.
Предметом дослідження є взаємозв`язок складу і структури виробничих витрат з показниками фінансово - економічної діяльності підприємства.
Теоретичною і методологічною основою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі економічної теорії і питань, пов`язаних з виробничими витратами, собівартістю і фінансово - економічною діяльністю підприємства, стратегічним плануванням собівартості продукції.

При проведенні аналізу з`ясовується вплив на собівартість продукції використання маточного поголів`я

Проблеми обліку та аналізу собівартості, шляхів зниження собівартості були предметом дослідження в працях Аносова В.А., Бакаєва А.С., Баришнікова Н.П., Бердникова Т.Б., Бреславцева Н.А., Волкова Н.Г., Єфімцева П.П., Кондракова Н.П., Могіленскіх О.П. Каращенко В.В., Микільської Е.В., Платонова Н.М., Шнейдемана Л.З. та інших.
Наукова новизна дипломного дослідження полягає в розробці інноваційних підходів до формування, розподілу та використання ресурсів підприємства. Основні положення дослідження, що становлять наукову новизну, зводяться до наступного:
- уточнено зміст понять «витрати», «витрати», «витрати» і «собівартість», так як часто в нормативно-правових актах і фаховій літературі відбувається змішання цих понять;
- виявлено роль собівартості в управлінні виробництвом;
- виявлені і обгрунтовані резерви і шляхи зниження собівартості ЗАТ «Кубаньгазстрой».
Практична значимість дипломної роботи полягає в доведенні теоретичних положень дослідження до практичного рівня реалізації шляхом вироблення конкретних висновків і рекомендацій. Основні практичні результати дослідження полягають у визначенні додаткових резервів і шляхів зниження собівартості, і, отже, в підвищенні прибутку і рентабельності підприємства.
1. Загальні принципи калькулювання собівартості робіт у будівельній організації
1.1 Поняття витрат виробництва, їх види і склад
Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, витратами організації визнається зменшення вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов`язань, що призводять до зменшення капіталу організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна). Таким чином, витрати організації представляють собою сукупність використаних нею коштів, що відносяться до активів, якщо вони здатні приносити доходи в майбутньому, або до пасивів, якщо цього не відбудеться, то є доходи організації зменшуються.
Під витратами розуміється використання капіталу на придбання видів ресурсів (трудових, матеріальних) для здійснення підприємницької діяльності організації.
Облік витрат і калькулювання є основою для прийняття великої кількості управлінських рішень.
Придбані ресурси числяться в складі витрат до тих пір, поки не настане момент визнання доходів, на вилучення яких і були використані дані ресурси. У момент визнання доходів вироблені витрати визнаються як витрати. Якщо витрати не визнані в звітному періоді в якості витрат через відсутність припадають на них доходів, то вони повинні включатися до витрат у наступні звітні періоди.
В умовах ринку витрати виробництва мають істотне значення. По-перше, вони визначають зазвичай мінімальний рівень ціни товарів. По-друге, визначають поведінку підприємства на ринку. Так, чим нижче витрати виробництва (при збереженні якості продукції), тим більше у підприємства можливостей для економічного маневру.
З позиції окремого підприємства економічні витрати - це ті виплати, які дана фірма зобов`язана зробити, або ті доходи, які фірма зобов`язана забезпечити постачальнику ресурсів для того, щоб відвернути їх від використання в альтернативних виробництвах.
Залежно від власності та системи обліку економічні витрати виробництва можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Зовнішні витрати - грошові виплати постачальникам трудових послуг, сировинних, матеріальних та інших ресурсів. Вони називаються бухгалтерськими витратами виробництва і відповідають витратам на наших підприємствах. Внутрішні витрати - грошові витрати на ресурси, що належать підприємству. До складу внутрішніх витрат включають нормальний прибуток підприємця (щоб утримати його в цій сфері діяльності), дохід на власний додатково використовуваний ресурс і інше.
Крім них застосовуються постійні і змінні витрати виробництва, які в сукупності утворюють повні або валові.
Постійні - це такі витрати виробництва, величина яких не змінюється в даний період часу при збільшенні або зменшенні обсягу виробництва. До них відносяться: частина щорічної амортизації будівель і устаткування, заробітна плата вищого управлінського персоналу і провідних фахівців, рентні платежі, страхові внески і так далі. Постійні витрати позначаються як «FC».
Змінні - витрати виробництва, величина яких змінюється в залежності від обсягу виробництва. До них відносяться: заробітна плата робітників, витрати на сировину, матеріали, паливо, енергію тощо. Змінні витрати позначаються як «VC».
Змінні витрати в залежності від динаміки зміни діляться на три види: пропорційні, дігрессівние і прогресивні. Пропорційні змінні - це такі витрати, які змінюються у відносно тієї ж пропорції, що і виробництво продукції (Q). Дігрессівние змінні - витрати, які змінюються у відносно меншій пропор


Виявлення резервів зниження собівартості сприяє також проведення аналізу структури собівартості продукції на основі угруповання витрат по


alt = "Для проведення аналізу собівартості продукції і витрат на виробництво, використовуються такі джерела інформації." gt;В рамках аналізу собівартості продукції насамперед визначається фактична зміна витрат на карбованець товарної продукції.

Як провести аналіз собівартості. Проведення аналізу собівартості виробництва і реалізації продукції є одним з найважливіших етапів


alt = "Опис: Метою роботи є проведення аналізу собівартості продукції і знаходження шляхів її зниження." gt;Аналіз собівартості - як перевірити необхідність проведення аналіза5 Задати питання менеджеру: Покривається чи маржинальний дохід постійні витрати?

1. Завдання аналізу собівартості промислової продукції, джерела інформації для його проведення.


Аналіз собівартості - як перевірити необхідність проведення аналізу * Задати питання менеджеруПри проведенні аналізу собівартості продукції з точки зору Н.В. Войтоловський необхідно розмежовувати такі поняття як

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення