Ти тут

Аналіз пасиву ооо росгосстрах

Аналіз структури пасивів організації, до складу яких входять власні і позикові кошти, дозволяє виявити можливі причини фінансової

Аналіз і оцінка структури капіталу компанії Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компанії Аналіз операційних і фінансових ризиків компанії за даними фінансової ... Що являє собою інформаційна база аналізу проблемної ... Аналіз пасиву балансу Аналіз основного капіталу Аналіз ефективності (прибутковості) діяльності компанії АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ пІДПРИЄМСТВА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ БІЗНЕС-аНАЛІЗУ В ЛОГИСТИКЕ МЕРЕЖЕВИХ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Ситуаційний стратегічний аналіз конкретної компанії Головна Фінанси Фін Ансова аналіз для менеджерів
Відомо, що в пасиві балансу відображаються джерела формування наявних у підприємства коштів. Всі джерела згруповані на певну дату по їхній приналежності й призначенню. Фінансовий стан організації багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені.
Аналіз пасивної частини балансу показує, які величина коштів (капіталу), вкладених в бізнес, і ступінь участі різних його частин у створенні майна компанії (рис. 4.2).
У зарубіжній практиці існує трохи інше тлумачення сутності пасиву балансу - це зобов`язання за отримані цінності або вимоги на отримані компанією ресурси (активи).
Наведені визначення не суперечать одне одному, але в сучасній концепції бухгалтерського обліку останнє переважно.
Капітал і резерви включають:
o статутний капітал (сума коштів, вкладена власниками для ведення підприємницької діяльності);
Мал. 4.2. Основні елементи пасиву балансу
o додатковий капітал (сума дооцінки основних засобів, емісійний дохід, позитивні курсові різниці по внесках до статутного капіталу в іноземній валюті);
o резервний капітал (джерела, створювані компанією або відповідно до законодавства, або відповідно до установчих документів);
o власні акції, викуплені в акціонерів (вартість викуплених з метою перепродажу або анулювання акцій- зменшують величину статутного капіталу);
o нерозподілений прибуток (збиток) - фінансовий результат за звітний період, який визначається як різниця між доходами і визнаними в цьому звітному періоді витратами.
Позиковий капітал містить:
o короткострокові кредити і позики (погашаються протягом 12 міс. з дати складання балансу);
o кредиторську заборгованість (борги компанії юридичним і фізичним особам) -

Аналіз пасивів зазвичай проводиться на основі даних бухгалтерського балансу. При цьому збираються дані за кілька звітних періодів компанії.

o довгострокові кредити і позики (погашаються протягом більш ніж одного року з дати складання балансу);
o відкладені податкові зобов`язання (відстрочений податок, що зменшує величину витрат (доходу) звітного періоду);
o доходи майбутніх періодів (джерела, отримані в цьому звітному періоді, але які відносяться до майбутніх звітних періодів: авансом отримана орендна плата та ін.);
o резерви майбутніх витрат (кошти, зарезервовані для рівномірного включення до витрат періоду і переходять на наступний рік: резерв на оплату відпускних, гарантійне обслуговування та ін.).
Таким чином, для аналітичних досліджень і оцінки структури пасиву всі зобов`язання групуються за такими ознаками.
Юридична приналежність:
o зобов`язання перед власниками підприємства (власний капітал);
o зобов`язання перед третіми особами (позиковий капітал).
Терміновість повернення:
o кошти тривалого користування;
o кошти короткострокового користування.
Зобов`язання перед третіми особами мають різні терміни повернення: менш одного року - короткострокові, більше одного року - довгострокові.
При проведенні аналізу балансу необхідно враховувати можливість необ`єктивного відображення інформації в умовах інфляції на конкретному часовому інтервалі.
Аналізів пасивів проводиться з метою визначення ступеня залежності підприємства від позикових коштів, виявлення резервів забезпечення відновлення платоспроможності, виявлення зобов`язань, які можуть бути оскаржені або припинені, оцінки оптимальності структури капіталу.
Аналіз зміни статей і структури пасиву балансу показує:
1. Яка загальна величина капіталу, яким володіє компанія і як змінюється його величина.
2. Які абсолютні суми приросту і темпи зростання власного і позикового капіталу.
3. Яка величина і темпи зростання основних елементів власного капіталу: статутного капіталу, резервів, додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.
4. Яке співвідношення власного і позикового капіталу.
5. Яка частка короткострокових кредитів і кредиторської заборгованості в складі поточних зобов`язань.
6. Які розміри обов`язкових платежів до рамках загальної величини кредиторської заборгованості.
7. Які розміри стійких пасивів компанії, яка частка довгострокових зобов`язань в їх складі.
У процесі аналізу пасивів підприємства доцільно вивчити зміни в їх складі, структурі, оцінити ці зміни. Ця оцінка буде змінюватися в залежності від позиції користувача інформацією: для інвестора і кредитора більш надійної видається ситуація, коли частка власного капіталу дорівнює або більше 50% (в даному випадку не розглядаються ситуації, визнані винятком з правила). Власний капітал є основою незалежності підприємства, що знижує фінансові ризики кредиторів і інвесторів. Підприємство ж зацікавлене в залученні позикових коштів. У тому випадку, якщо воно в змозі забезпечити ставку прибутковості на вкладений капітал більш високу, ніж ставка по кредитах, то при залученні позикових коштів виникає можливість суттєвого підвищення рентабельності власного капіталу (ефект фінансового важеля). Тобто залучення позикових коштів в якості джерела фінансування діяльності компанії - явище нормальное- важливо тільки забезпечити оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, щоб залишатися в зоні допустимого рівня ризику.

Аналіз проводиться за допомогою аналітичної таблиці такого вигляду. Аналіз статей пасиву балансу.

У зв`язку з цим серйозна увага має приділятися аналізу короткострокових зобов`язань, зокрема кредиторської заборгованості, її структурі. Наявність необгрунтованої заборгованості по обов`язковим платежам до бюджету, оплати праці та ін., А також зобов`язань, виникнення яких може бути оскаржене, зумовлює серйозне погіршення фінансового стану компанії в результаті зниження його фінансової стійкості.
Залишається вирішити питання про вибір критерію для оцінки зміни структури джерел компанії. Більшість російських аналітиків сходиться на думці, що в якості такого критерію може використовуватися ставка прибутковості власного капіталу (Return on Equity, ROE). Зростання цього показника є свідчення позитивних зрушень в структурі пасивів компанії.
Таким чином, аналіз пасивів балансу служить інструментом оцінки раціональності формування джерел фінансування діяльності фірми і його фінансової стійкості.
На заключному етапі аналізу майнового стану компанії рекомендується оцінити задовільному структури балансу, орієнтуючись на динаміку ключових показників і відповідність ознаками добре структурованого балансу.
Наведемо деякі ознаки "хорошого" балансу (оцінюються тенденції за підсумками декількох звітних періодів):
o зростання чистих активів;
o оптимальні розміри робочого капіталу;
o відсутність збитків;
o відповідність співвідношення необоротних і оборотних активів специфіці галузі;
o перевищення темпів зростання власного капіталу над темпами росту позикового;
o збалансованість швидкості обороту дебіторської та кредиторської заборгованості;
o перевищення поточних активів над поточними зобов`язаннями;
o перевищення темпів зростання виручки над темпами зростання позикового капіталу.
З одного боку, зростання чистих активів - свідчення збільшення балансової оцінки частки власників у сукупних активах компанії-з іншого боку, гарантовані інтереси третіх осіб у разі ліквідації компанії. Наявність робочого капіталу як результат перевищення поточних активів над поточними зобов`язаннями означає, що компанія має певний резерв на покриття короткострокових зобов`язань (в зворотному випадку - дефіцит оборотних коштів). Але в будь-якому випадку резервування повинне бути ефективним, питання оптимізації величини робочого капіталу будуть розглянуті в темі "Аналіз ліквідності компанії".
У бухгалтерському балансі є статті, які спочатку свідчить про наявність проблем, погіршення фінансового становища компанії (так звані "хворі" статті балансу): збитки протягом декількох звітних періодів, прострочена кредиторська заборгованість, сумнівні борги в складі дебіторської заборгованості, непокриті збитки минулих років. Все це серйозні сигнали до перегляду політики управління фінансами компанії.
Схожі тими Аналіз і оцінка структури капіталу компанії
Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компанії
Аналіз операційних і фінансових ризиків компанії за даними фінансової звітності
Що являє собою інформаційна база аналізу проблемної компанії?
Аналіз пасиву балансу
Аналіз основного капіталу
Аналіз ефективності (прибутковості) діяльності компанії
АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ БІЗНЕС-АНАЛІЗУ В ЛОГИСТИКЕ МЕРЕЖЕВИХ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ситуаційний стратегічний аналіз конкретної компанії
Предмети Банківська справа БЖД Бухоблік і аудит Географія Документознавство Екологія Економіка Етика і естетика Журналістика Інвестування Інформатика Історія Культурологія Література Логіка Логістика Маркетинг Медицина Менеджмент Педагогіка Політологія Політекономія Право Психологія Релігієзнавство Соціологія Статистика Страхова справа Товарознавство Туризм Філософія Фінанси

Такого роду аналіз пасиву дає поняття про види, структуру і специфіку джерел фінансових коштів.


alt = "Аналіз пасиву. Пасиви підприємства - зобов`язання і джерела коштів підприємства, що складаються з власних, позикових і залучених коштів." gt;84 Аналіз пасивів. Будь-який суб`єкт господарювання покриває потребу своїх активів за рахунок власних і залучених джерел (капіталу)

Аналіз пасивів проводиться з використанням аналогічних таблиць. Таблиця 4. Аналіз динаміки та структури пасивів.


Для аналізу динаміки і структури джерел коштів ТОВ «Люмакс» провдена горизонтальний і вертикальний аналіз пасиву балансу.1.2 Значення, завдання і джерела економічної інформації для аналізу статей пасиву балансу підприємства 5.

Аналіз пасиву балансу Економіка Курсова Робота Аналіз фінансового стану організації на прикладі ТОВ.


Аналітичне угруповання й аналіз статей пасиву балансу на прикладі СПК «Нелюбина» представлена   в таблиці 5.Коротка характеристика ТОВ "Красноярське протезно-ортопедичне підприємство". Аналіз активів і пасивів балансу підприємства. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів

^ Джерела формування майна (пасив) ТОВ «Агат» також істотно 2 аналіз структури пасивів підприємства Структуру пасивів характеризують


- Доходи майбутніх періодів - Резерви майбутніх витрат - Інші короткострокові пасиви. Фінансовий аналіз підприємства на прикладі ТОВ Арсенал - АналізуАналіз активу та пасиву ТОВ "Ремстроймаш". Кожне підприємство в процесі своєї діяльності відповідно до вимог організації бухгалтерського обліку

Метою курсової роботи є аналіз активів і пасивів бухгалтерського балансу для оцінки фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ "Алан".


Таблиця 1.3 Горизонтальний та вертикальний аналіз пасивів ТОВ «Будмонтажсервіс».- аналіз структури активів і пасивів ТОВ «Грінвест» - - оцінка можливості підвищення якості пасивів ТОВ «Грінвест», в частині зниження вартості і

Для аналізу діяльності ТОВ «Росгосстрах» я використовувала дані За аналогією з активами балансу ТОВ «Росгосстрах» представимо структуру і динаміку пасивів.


Порівняльний аналіз пасивів балансу ТОВ «Спектр». Показники. Відхилення.По курсу: «Економічний аналіз». Тема: «Аналіз фінансового стану ТОВ Аналіз пасивів підприємства показав збільшення частки« Капіталу і резервів »в

3.1 Аналіз структури і динаміки активу і пасиву балансу підприємства ТОВ «Елтех».


Методика аналізу активів і пасивів на прикладі організації торгівлі ТОВ.Таблиця 2 - Аналіз пасиву. Розробка проекту організації системи дистанційного навчання персоналу ТОВ «АНКОР Фінансові послуги».

Роль і необхідність аналізу пасиву в діяльності підприємства 13 2. Аналіз пасиву балансу ТОВ «Леспромторг» 19 2.1.


Для аналізу фінансового стану підприємства ТОВ «ДЕЛЬТА» філія Результати розрахунку для аналізу пасиву балансу. Статті пасив балансу. КОД.На 3,21% знизилася питома вага дебіторської заборгованості, що дорівнювала до кінця періоду 4374 тис. Руб. Таблиця 6.6. Аналіз пасиву балансу ТОВ

3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Кошторис». 7. Аналіз пасивів балансу. Висновки та рекомендації.


Аналіз активів і пасивів балансу дозволяє простежити динаміку їх стану в Висновки з аналізу балансу ТОВ- Горизонтальний і вертикальний аналіз пасиву балансу ТОВ «Світанок». за 2012 рік.

Аналіз структури пасивів показує, що компанія практично на 65 Питання звідки Папа дав (Пасив) Гроші на р / с (Актив), джерело засновник (ТОВ) (Пасив)


пасиву 33 Глава 3. Аналіз бухгалтерського балансу на прикладі ТОВ «Арго» 36 3.1 Дослідження складу, структури і динаміки статей активу 36 3.2 Аналіз складуХарактеристика аналітичних процедур. Таблиця 6.6. Аналіз пасиву балансу ТОВ «Сільвер-Пак» за 2007 рік.

">
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення