Ти тут

Таблиці аналіз активів і пасивів підприємства приклад

Аналіз ліквідності балансу проводиться шляхом співвіднесення елементів активу і пасиву балансу і оцінки їх відповідності. Зобов`язання підприємства прийнято групувати за їх ступеня терміновості, а активи - за ступенем ліквідності.

Завдання аналізу ліквідності балансу в ході аналізу фінансового стану підприємства виникає в зв`язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, т. Е. Його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов`язаннями. Ліквідність - це здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов`язання, реалізуючи свої поточні активи.
Автор: Анатолій Георгійович Пopшнeв, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент РАН, завідувач кафедрою маркетингу Державного університету управління.
Завдання аналізу ліквідності балансу в ході аналізу фінансового стану підприємства виникає в зв`язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, т. Е. Його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов`язаннями, оскільки ліквідність - це здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов`язання, реалізуючи свої поточні активи.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.
Всі активи фірми в залежності від ступеня ліквідності, тобто. Е. Швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно розділити на кілька груп:
Найбільш ліквідні активи (А 1) - суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення.
Швидко реалізовані активи (А 2) - активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи.
Повільно реалізовані активи (А 3) - найменш ліквідні активи - це запаси, дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати), податок на додану вартість по придбаних цінностей, при цьому стаття «Витрати майбутніх періодів» не включається в цю групу.
Важкореалізовані активи (А 4) - активи, які призначені для використання в господарській діяльності протягом відносно тривалого періоду часу. У цю групу включаються статті розділу I активу балансу «Необоротні активи».

Для оцінки структури і динаміки майна підприємства проводиться вертикальний і горизонтальний аналіз активів і пасивів балансу. Вертикальний аналіз пасивів балансу проводиться в аналітичній таблиці, аналогічної тій, по якій

Перші три групи активів протягом поточного господарського періоду можуть постійно змінюватися і відносяться до поточних активів підприємства, при цьому поточні активи більш ліквідні, ніж інше майно підприємства.
Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов`язань групуються наступним чином:
Найбільш термінові зобов`язання (П 1) - кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах, інші короткострокові зобов`язання, а також позики, не погашені в строк (за даними додатків до бухгалтерського балансу).
Короткострокові пасиви (П 2) - короткострокові позикові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати. При визначенні першої і другої груп пасиву для отримання достовірних результатів необхідно знати час виконання всіх короткострокових зобов`язань. На практиці це можливо тільки для внутрішньої аналітики. При зовнішньому аналізі через обмеженість інформації ця проблема значно ускладнюється і вирішується, як правило, на основі попереднього досвіду аналітика, який здійснює аналіз.
Довгострокові пасиви (П 3) - довгострокові позикові кредити та інші довгострокові пасиви - статті розділу IV балансу «Довгострокові пасиви».
Постійні пасиви (П 4) - статті розділу III балансу «Капітал і резерви» і окремі статті розділу V балансу, що не увійшли в попередні групи: «Доходи майбутніх періодів» і «Резерви майбутніх витрат». Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи слід зменшити на суму за статтями «Витрати майбутніх періодів» і «Збитки».
Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки по кожній групі активів і пасивів.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:
А1 gt; gt; П1
А2 gt; gt; П2
А3 gt; gt; П3
А4 lt; lt; П4
Якщо виконуються перші три нерівності, тобто. Е. Поточні активи перевищують зовнішні зобов`язання підприємства, то обов`язково виконується остання нерівність, що має глибокий економічний сенс: наявність у підприємства власних оборотних коштів-дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.
Невиконання будь-якого з перших трьох нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної.

Крім цього структурного (вертикального) аналізу, на базі цієї таблиці проводиться тимчасової (горизонтальний) аналіз активів і пасивів підприємства, тобто

Попередній аналіз ліквідності балансу підприємства зручніше проводити за допомогою таблиці покриття (табл. 1). У графи цієї таблиці записуються дані на початок і кінець звітного періоду по групах активу і пасиву. Зіставляючи підсумки цих груп, визначають абсолютні величини платіжних надлишків чи недоліків на початок і кінець звітного періоду.
Таким чином, за допомогою цієї таблиці можна виявити неузгодженість по термінах активів і пасивів, скласти попереднє уявлення про ліквідність і платоспроможність аналізованого підприємства.
№ груп статей балансу Покриття (актив) Сума зобов`язань (пасив) Різниця (+ надлишок, - недолік) на початок року на звітну дату на початок року на звітну дату на початок року на звітну дату I II III IV Разом
Таблиця 1. Таблиця покриття
Однак слід зазначити, що проводиться за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним, більш детальним є аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів.
1. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов`язань протягом року. Це основний показник платоспроможності підприємства. Коефіцієнт поточної ліквідності визначається за формулою
До ТЛ = (А 1 + А 2 + А 3) / (П 1 + П 2).
У світовій практиці значення цього коефіцієнта повинно знаходитися в діапазоні 1-2. Природно, існують обставини, при яких значення цього показника може бути і більше, проте, якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше 2-3, це, як правило, говорить про нераціональне використання коштів підприємства. Значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче одиниці говорить про неплатоспроможності підприємства.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності, або коефіцієнт «критичної оцінки», показує, наскільки ліквідні кошти підприємства покривають його короткострокову заборгованість. Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається за формулою
До БЛ = (А 1 + А 2) / (П 1 + П 2).
В ліквідні активи підприємства включаються всі оборотні активи підприємства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Даний показник визначає, яка частка кредиторської заборгованості може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів, т. Е. Показує, яка частина короткострокових зобов`язань підприємства може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках. Рекомендоване значення даного показника від 0,7-0,8 до 1,5.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою
До АЛ = А 1 / (П 1 + П 2).
Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2.
4. Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому рекомендується використовувати загальний показник ліквідності балансу підприємства, який показує відношення суми всіх ліквідних коштів підприємства до суми всіх платіжних зобов`язань (короткострокових, довгострокових, середньострокових) за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов`язань входять в зазначені суми з певними ваговими коефіцієнтами, що враховують їх значимість з точки зору термінів надходження коштів і погашення зобов`язань.
Загальний показник ліквідності балансу визначається за формулою
До ОЛ = (А 1 + 0,5 А 2 + 0,3А 3) / (П 1 + 0,5П 2 + 0,3П 3).
Значення даного коефіцієнта повинно бути більше або дорівнює 1.
В ході аналізу ліквідності балансу кожен з розглянутих коефіцієнтів ліквідності розраховується на початок і кінець звітного періоду. Якщо фактичне значення коефіцієнта не відповідає нормальному обмеження, то оцінити його можна по динаміці (збільшення або зниження значення).
Всі практичні сучасні знання з області фінансів: Всі фінансові дисципліни
нові публікації
Алгоритм підготовки до успішної ділової зустрічі
Що людям треба: позитивна мотивація співробітників і стимулювання праці
Прийоми та навички раціонального читання
Дешеві розмови про брендінгу і жертви реклами
Методологія систем: концепція мудрого прийняття рішень
Подолання нервово-психічної напруги, стресових станів і психічного перенапруження
Каузальна атрибуція: все про таємне механізмі сприйняття, який керує вашими відносинами
Дебіторська заборгованість: аналіз, оцінка і ефективний контроль
Психологія створення успішного іміджу: самопрезентація і компетентність

Баланс, виведений по вертикальному аналізу, формуються на основі пасивів і активів. Прикладом вертикального аналізу балансу виробничого підприємства може бути таблиця з такими параметрами


alt = "Попередній аналіз ліквідності балансу підприємства зручніше проводити за допомогою таблиці покриття (табл. 1). У графи цієї таблиці записуються дані на початок і кінець звітного періоду по групах активу і пасиву." gt;відомості про склад активів та пасивів компанії Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного і на практиці зазвичай будують аналітичні таблиці, в яких аналізується як структура звіту, так і динаміка її окремих

Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов`язань підприємства активами, термін перетворення яких в грошові кошти Таблиця Угруповання активів і пасивів балансу для проведення аналізу ліквідності. Активи.


alt = "Аналіз динаміки валюти балансу, структури активів і пасивів організації дозволяє зробити ряд важливих висновків Аналіз складу і структури майна підприємства представлений в таблиці 6. (в таблицю включені тільки ті показники" gt;Двостороння таблиця балансу в графічному зображенні показує на лівій стороні стан майна в дивитися на реферати схожі на "Аналіз та оцінка активу і пасиву бухгалтерського балансу на прикладі конкретного підприємства.

Таблиця 1. Структурно-динамічний аналіз активів і пасивів організації (за даними форми №1). У підприємства власних оборотних коштів недостатньо. Зробимо аналіз впливу власного оборотного капіталу і середньорічних


alt = "Структурний аналіз активів підприємства був детально розглянутий в главі 8. Тут обмежимося аналізом структури статей активу по ліквідності, що має важливе значення для діагностики Таблиця 10.5. Аналіз структури пасивів." gt;^ Таблиця 2. На підставі даних бухгалтерського балансу був проведений аналіз і оцінка динаміки складу і структури активів і пасивів організації. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації Предметом

Пасиви підприємства (джерела фінансування) за ознакою приналежності поділяються на власний капітал (СК) і позиковий Структура активів. Розрахунок структури балансу, представлений в таблиці №5 - наступний крок аналізу балансу.


alt = "Вертикальний аналіз активів показує, як змінюються матеріальні і нематеріальні активи підприємства. Таблиця 2.1." gt;1. поняття і структура бухгалтерського балансу 3 2. аналіз фінансового стану за даними В теорії бухгалтерського обліку майно в цьому сенсі називається активом, борги (зобов`язання) - пасивом.

1. Аналіз змін у складі та структурі активів і пасивів балансу підприємства. тис. руб. Для більш детального аналізу структури активів скористаємося таблицею 2. За даними таблиці 2 видно, що за звітний період


alt = "Аналітична угруповання і аналіз статей активу і пасиву балансу представлені в наведеній нижче таблиці. Дані таблиці 5.1 показують, що за звітний період активи організації зросли на 36498 тис.руб. або на 14,61" gt;структурний аналіз активів і пассівов- аналіз фінансової стійкості-аналіз платоспроможності (ліквідності) Досліджуємо склад і структуру майна ТОВ «СофтБаланс». Таблиця 9.1.

Таблиця 11. Аналіз структури пасивів за 2010 рік. Важливо знати розмір чистих активів - різниця між балансовою вартістю всіх активів і сумою боргових зобов`язань підприємства.


Для аналізу ліквідності складається табл. 2, в графи якої записуються дані на початок і кінець звітного періоду бухгалтерського балансу (табл. 1). Таблиця 1. Динаміка і структура активів і пасивів ТОВ «Азія», тис. Руб.Головна »Реферати» Текст роботи «Аналіз динаміки та структури активів і пасивів балансу підприємства». Таблиця № 3 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів (оцінка по групах ресурсів).

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення