Ти тут

Економічний аналіз ліквідності балансу

Вивчення економічного аналізу та фінансового регулювання показників платоспроможності та ліквідності підприємства і на їх основі вироблення

Аудит / Інституційна економіка / Інформаційні технології в економіці / Історія економіки / Логістика / Макроекономіка / Міжнародна економіка / Мікроекономіка / Світова економіка / Операційний аналіз / Оптимізація / Страхування / Управлінський облік / Економіка / Економіка і управління народним господарством (по галузях) / Економічна теорія / економічний аналіз Головна Економіка економічний аналіз Б.І. Герасимов, Т.М. Коновалова, С.П. Спиридонов .. Економічний аналіз: 2 частина, 2008 4.1.АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ
Потреба в аналізі та оцінці ліквідності балансу виникає в умовах посилення фінансових обмежень і необхідності оцінки кредитоспроможності організації.
Головною метою аналізу ліквідності балансу є оцінка кредитоспроможності організації, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов`язаннями.
Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов`язань організації її активами, термін перетворення яких у готівку відповідає строками погашення платіжних зобов`язань.
Ліквідність балансу відрізняється від ліквідності активів тим, що вона визначається як величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в грошові кошти (чим менше потрібно часу, щоб цей вид активів знайшов грошову форму, тим вище його ліквідність).
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу (згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності) із зобов`язаннями по пасиву (згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів).
Залежно від ступеня ліквідності активи організації групуються наступним чином.
Найбільш ліквідні активи (А1) - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).
Швидко реалізовані активи (А2) - дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати.

Економічний аналіз ризиків ліквідності здійснюється як всередині комерційного банку при прийнятті, обгрунтуванні та контролі управлінських рішень

Повільно реалізовані активи (А3) - статті розділу II активу балансу, які включають запаси, податок на додану вартість, дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) та інші оборотні активи.
Важко реалізовані активи (А4) - статті розділу I активу балансу - необоротні активи.
Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати.
Найбільш термінові зобов`язання (П1) - до них відноситься кредиторська заборгованість.
Короткострокові пасиви (П2) - це короткострокові позикові кошти, заборгованість учасникам по виплаті доходів, інші короткострокові пасиви.
Довгострокові пасиви (П3) - це статті балансу, пов`язані з розділів IV і V, тобто довгострокові кредити і позикові кошти, а також доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів.
Постійні пасиви або стійкі - це статті розділу III балансу «Капітал і резерви».
Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо одноразово виконуються наступні умови:
А1 gt; П1 А2 gt; П2 А3 gt; П3 А4 gt; = До змісту = Схожі документи: "4.1.АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ"
16.1.АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ
аналізі та оцінці ліквідності балансу виникає в умовах посилення фінансових обмежень і необхідності оцінки кредитоспроможності організації. Головною метою аналізу ліквідності балансу є оцінка кредитоспроможності організації, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов`язаннями. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов`язань
1 7.2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
аналізу ліквідності балансу. Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов`язань підприємства його активами. Аналіз ліквідності балансу здійснюється на основі порівняння засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву, згрупованими за ступенем наростання термінів їх погашення. Активи підприємства об`єднуються в наступні групи: найбільш

Економічний аналіз ліквідності підприємства. Різновиди і групувальні ознаки економічного аналізу.

17.5. ПРИКЛАД АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
аналізу фінансового стану можна розділити на внутрішніх і зовнішніх. До внутрішніх користувачів належать керівники підприємства, його персонал, власники. Зовнішні користувачі - постачальники і покупці, інвестори, кредитори, органи державної влади та ін. Якщо зовнішні користувачі спираються лише на дані офіційної бух-ського звітності, то внутрішнім користувачам доступний
18.3.2. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу
аналізу виявляються переваги і недоліки оце-нива підприємства в порівнянні з аналогами. Визначення ринкової вартості власного капіталу підприємства порівняльним методом засновано на використанні цінових мультиплікаторів. Ціновий мультиплікатор - це коефіцієнт, що показує співвідношення між ринковою ціною підприємства або акцій і фінансовою базою. ^ Ціна підприємства, ціна акцій В
18.3.3. Витратний (майновий) підхід до оцінки
аналізі фінансової звітності. Вона є індикатором фінансового стану підприємства на дату оцінки, дійсної величини чистого прибутку, фінансового ризику та ринкової вартості матеріальних і нематеріальних активів. Основні документи фінансової звітності, аналізовані в процесі оцінки: бухгалтерський баланс-звіт про фінансові результатах- звіт про рух грошових коштів-додатки
ЗМІСТ
аналізу фінансового стану підприємства 486 ГЛАВА 18. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (БІЗНЕСУ). 491 Сутність, основні поняття, необхідність і цілі оцінки 491 Фактори, що впливають на оцінку вартості підприємства 49 6 Основні методологічні підходи до оцінки бізнесу 497 Визначення підсумкової вартості підприємства ... 520 ГЛАВА 19. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 523 Сутність банкрутства та антикризового
19.3 Розробка бізнес-плану підприємства
аналізу і прогнозу ста нут покупцями і споживачами товару-дані про динаміку очікуваного споживання товару за часовими періодами з урахуванням факторів, що впливають на зміну потреб в даному товаре- прогноз цін, за якими передбачається реалізувати продукт перед прінімательской діяльності. Розділ 4 «Аналіз та оцінка кон`юнктури ринку збуту, попиту, обсягів продажів» - безпосереднє
33.2 Загальна оцінка бухгалтерського балансу
аналізу ба Ланса і фінансового стану в порівнянні з раніше дію щей. Ринкова економіка пред`явила вимоги до аналізу це лій системи нових показників фінансового стану і дохід ності підприємств. Найважливішими завданнями аналізу фінансового стану яв ляють: | визначення платоспроможності і ліквідності підпри ятія- | вивчення структури джерел коштів підприємства;
33.3 Платоспроможність підприємства
аналізоване підприємство платоспроможне, по скільки на початок і на кінець року оборотні активи більше зобов`язань. Однак наявність запасів на підприємствах не озна чає реальної платоспроможності, так як запаси незавершена ного виробництва, готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей при банкрутстві підприємства можуть виявитися важкореалізованими або взагалі не ліквідними для
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ ДО РОЗДІЛУ
аналізу відхилень між фактичними і стандартними витратами. Стратегія ціноутворення - сукупність заходів щодо вус тановленіе цін на продукцію, що випускається з метою захоплення потре бітельского надлишку і максимізації прибутку. Трансферна (внутрішня) ціна - ціна, за якою одна струк турное підрозділ (центр відповідальності) передає свою про продукцію (напівфабрикати), роботи і послуги

Аналіз ліквідності балансу підприємства. Економічний сенс ліквідності це визначення ступеня забезпечення зобов`язань активами в розрізі періодів


Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості організації - Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: підручник.Зовнішній аналіз платоспроможності здійснюється, як правило, на основі вивчення показників ліквідності. В економічній літературі прийнято розрізняти

У літературі з економічного аналізу прийнято також виділяти в окрему категорію ліквідність балансу.


• дослідження історії розвитку методик аналізу ліквідності та платоспроможності в Росії і ряді економічно розвинених країн1.1 Економічний зміст аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства. Оцінка фінансового стану, стійкості та ділової активності

Головна Фінансово-економічний аналіз Аналіз ліквідності балансу. Абсолютні показники ліквідності.


Платоспроможність та ліквідність підприємства. Економічний аналіз. Економічний аналіз. Методи і види економічного аналізу.З огляду на це, пропонуємо класифікацію методів аналізу ліквідності банку з позиції різних економічних суб`єктів (рис. 1).

В економічній літературі прийнято розрізняти ліквідність активів, ліквідність балансу і Аналіз ліквідності балансу показав, що підприємство має серйозні


Економічний аналіз Платоспроможність і ліквідність підприємства. Аналіз платоспроможності та ліквідності організації.Курсова робота з дисципліни Економічний аналіз Тема Аналіз ліквідності балансу.

Економічний аналіз. Підтримка ліквідності для комерційного банку завжди було першочерговим завданням, особливо в періоди економічних і


Функціонування будь-якої соціально-економічної системи здійснюється в умовах Для факторного аналізу ліквідності скористаємося даними табл. 4.1Аналіз ліквідності балансу наведено в таблиці 8. економікою призвела до виникнення феномену економічного відчуження трудящих від засобів

Економічні терміни «ліквідність» і «платоспроможність» в сучасній Аналіз ліквідності балансу (балансу платоспроможності) розглянемо на прикладі


Для аналізу ліквідності необхідно розрахувати наступні показники Економічний аналіз підприємства. Економічне зростання і його моделі.Поняття економічного аналізу. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості Аналіз оборотності - оборотність поточних активів і

Підручник: Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. 12.1. аналіз ліквідності балансу.


Аналіз ліквідності балансу. Системний підхід до дослідження виробництва. Метод і методика економічного аналізу. Система аналітичних показників.Економічний аналіз частина3 - Аналіз ліквідності. 9.3. Аналіз ліквідності. Ліквідністю називають здатність цінностей перетворюватися в гроші.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення