Ти тут

Аналіз пасивів банку за напрямками

Структурно-динамічний аналіз активів і пасивів організації, завдання горизонтального та вертикального аналізу звітності. Динаміка витрат на виробництво продукції, факторний аналіз прибутку

Зміст
Вступ
1. Теоретичні основи управління пасивами в банку
1.1 Групи пасивів банку
1.2 Взаємозв`язок пасивів і активів банку
1.3 Методи управління пасивами банку
2. Аналіз управління пасивами в ВАТ "Альфа-Банк"
2.1 Загальна економічна характеристика діяльності банку
2.2 Аналіз депозитної політики ВАТ "Альфа-Банк"
2.3 Аналіз стану пасивів ВАТ "Альфа-Банк"
3. Удосконалення управління пасивами в ВАТ "Альфа-Банк"
3.1 Пропозиції щодо вдосконалення депозитної політики і підвищення ефективності розміщення ресурсів ВАТ "Альфа-Банк"
висновок
Список літератури
Вступ
Центральне місце в сучасній банківській системі по праву належить комерційним банкам, які надають своїм клієнтам повний комплекс фінансового обслуговування, обсяги, якість і швидкість якого постійно удосконалюються і зростають завдяки впровадженню і застосуванню сучасних технологій.
Специфіка діяльності банку полягає в тому, що його ресурси в переважній частині формуються не за рахунок власних, а за рахунок залучених коштів.
У справжніх умовах проблема формування ресурсів придбала виняткову актуальність для банків. Сучасна ситуація характеризується тим, що різко звузився загальнодержавний фонд банківських ресурсів. Тому банки в умовах комерційної самостійності і конкуренції багато сил і часу приділяють формуванню власного капіталу і залученню ресурсів. Ресурси комерційного банку зазвичай визначають як сукупність власних і залучених коштів, наявних у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення активних операцій.
Отже, в ринкових умовах саме обсяг і якісний склад залучених коштів, що є в розпорядженні комерційний банк, визначають масштаби і напрямки його діяльності. У зв`язку з цим, питання формування залучених коштів, оптимізації їх структури і забезпеченні стабільності та ефективне управління стають дуже актуальними в роботі банку.
Основними способами залучення ресурсів банками є:
відкриття та ведення поточних і розрахункових рахунків підприємств, організацій і громадян, а також кореспондентських рахунків банків-кореспондентів;
залучення у внески і депозити грошових коштів фізичних і юридичних осіб;
випуск власних боргових зобов`язань;
залучення кредитів і позик від інших банків, в тому числі від Банку Росії.
Залучати гроші населення у вклади може тільки банк, який: має таке право відповідно до ліцензії, яка видається Банком Росії-бере участь в системі обов`язкового страхування вкладів і перебуває на обліку в організації, що здійснює функції обов`язкового страхування вкладів, тобто в Агентстві страхування вкладов- працює вже не менше двох років, з моменту державної реєстрації.

Аналіз пасивів дозволяє визначити ступінь залежності кредитних організацій від позикових коштів інших банків. Крім цього визначається обсяг ефективних ресурсів.

Для здійснення активних операцій та отримання прибутковості комерційного банку необхідні фінансові ресурси. Залучені ресурси складають 80-85% в структурі загальних фінансових ресурсів комерційного банку.
Таким чином, комерційний банк, з одного боку, залучає вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб, формуючи тим самим свою ресурсну базу, а з іншого боку - розміщують її від свого імені на умовах повернення, терміновості і платності. При цьому комерційний банк може здійснювати свої операції тільки в межах наявних у нього ресурсів. Характер цих операцій залежить від якісного складу ресурсної бази банку. Так, комерційний банк, ресурси якого мають в основному короткостроковий характер, практично позбавлений можливості здійснювати довгострокові кредитні вкладення.
Актуальність теми полягає в тому, що від якості залучених коштів і загального стану пасивів в повній мірі залежать підсумки діяльності банку і якість розміщених активів.
Метою написання даної дипломної роботи є розробка і економічне обгрунтування шляхів вдосконалення процесу управління пасивами ВАТ "Альфа-Банк".
Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:
дати теоретичне обгрунтування сучасної банківської системи;
вивчити теоретичні основи залучених коштів комерційних банків в РФ;
провести аналіз фінансового стану ВАТ "Альфа-Банк";
висвітлити структуру залучених коштів ВАТ "Альфа-Банк";
виявити шляхи вдосконалення процесу залучення коштів і економічно обгрунтувати їх;
дати характеристику законодавства РФ в області банківської діяльності.
Об`єктом дослідження є ВАТ "Альфа-Банк".
Предметом дослідження є організація процесу залучення коштів банку.
Дана дипломна робота виконувалась у відповідності з діючими нормативно-законодавчими актами: ГК РФ, ФЗ "Про банки і банківську діяльність" та ін., На основі аналізу навчально-методичної літератури, матеріалів періодичних видань та Інтернет-сайтів, що стосуються досліджуваної теми. Дослідження засноване на даних фінансових звітів ВАТ "Альфа-Банк" за 2009-2011 рр.
На основі вище викладеного в даній роботі детально вивчена тема присвячена проблемі процесу залучення коштів комерційним банком. В роботі використовувалися загальноприйняті методи наукового дослідження: аналіз, порівняння, спостереження, узагальнення і т.д.

Теоретичні основи і методи оцінки фінансового стану кредитної організації, економічна ефективність її діяльності. Аналіз активів і пасивів, ліквідності балансу.

управління пасив актив банк
1. Теоретичні основи управління пасивами в банку
1.1 Групи пасивів банку
Під пасивними розуміються такі операції банків, в результаті яких відбувається збільшення грошових коштів, що знаходяться на пасивних рахунках або активно-пасивних рахунках в частині перевищення пасивів над активами.
Пасивні операції граю важливу роль для комерційних банків. Саме з їх допомогою банки набувають кредитні ресурси на грошових ринках.
Існують 4 форми пасивних операцій комерційних банків:
. первинна емісія цінних паперів;
. відрахування від прибутку банку на формування або збільшення фондів;
. кредити і позики, отримані від інших юридичних осіб
. депозитні операції.
Пасивні операції дозволяють залучати в банки грошові кошти, котрі перебувають в обороті. Нові ж ресурси створюються банківською системою в результаті активних кредитних операцій. За допомогою перших двох форм пасивних операцій створюється перша велика група кредитних ресурсів - власні ресурси. Наступні дві форми пасивних операцій створюють другу велику групу ресурсів - позикові, або залучені, кредитні ресурси. Власні ресурси банку являють собою банківський капітал та прирівняні до нього статті. Роль і величина власного капіталу комерційних банків мають особливу специфіку, відмінну від підприємств та організацій, що займаються іншими видами діяльності тим, що за рахунок власного капіталу банки покривають менш 10% загальної потреби в коштах. Зазвичай держава встановлює для банків мінімальну межу співвідношення між власними та залученими ресурсами. У Росії це співвідношення встановлено в розмірі не менше 1 25, точніше від 1: 15 до 1: 25 залежно від типу банку.
Значення власних ресурсів банку полягає, перш за все, в тому, щоб підтримувати його стійкість. На початковому етапі створення банку саме власні засоби покривають першочергові витрати, без яких банк не може почати свою діяльність. За рахунок власних ресурсів банки створюють необхідні їм резерви. Нарешті, власні ресурси є головним джерелом вкладень у довгострокові активи. Структура акціонерного капіталу різних банків неоднорідна. Акціонерний капітал підрозділяється на:
а) власне акціонерний капітал, що складається з грошей, отриманих від емісії простих акцій і привілейованих акцій, надлишкового капіталу і нерозподіленого прибутку;
б) банківські резерви, що складаються з резерву на випадок непередбачених обставин, резерву на виплату дивідендів, резерву на покриття непогашених боргів;
в) довгострокові зобов`язання банку: довгострокові векселі, облігації.
Залучені кошти банків покривають понад 90% всієї потреби в грошових ресурсах для здійснення активних операцій, перш за все кредитних. Роль їх виключно велика. Мобілізуючи тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб на ринку кредитних ресурсів, комерційні банки з їхньою допомогою задовольняють потребу народного господарства в додаткових оборотних коштах, сприяють перетворенню грошей у капітал, забезпечують потреби населення в споживчому кредиті.
Як власні, так і залучені ресурси комерційного банку відбиваються на кореспондентському рахунку, що відкривається в Центральному банку Росії. Це активний рахунок N 161, тому ресурси відображаються за дебетом цього рахунку, а вкладення коштів - по кредиту. Таким чином, величина дебетового сальдо відображає розмір вільного резерву банку, величину ресурсів, які ще не вкладені в активні операції. Чим більше розмір вільного резерву, тим стійкіше даний банк, але і тим менше прибутку він отримує. Навпаки, чим менше величина вільного резерву, тим менш стійкий банк, але і тим більше прибутку він витягує. Тому кожен комерційний банк прагне до того, щоб оптимізувати залишок коштів на кореспондентському рахунку.
Перш ніж приступити до характеристики операцій комерційного банку по залученню коштів у внески, дамо визначення таких понять, як "банківський вклад", "депозит", "банківський рахунок". Як у вітчизняній, так і в зарубіжній (перекладної) економічній літературі відсутній єдиний підхід до їх тлумачення. Російське банківське законодавство і відповідна економічна література дозволяють визначити ці категорії наступним чином:
) Банківський вклад - це грошові кошти, розміщені вкладником в комерційному банку на певних умовах;
) Банківський рахунок - це одиниця зберігання економічної інформації про конкретну банківської операції. Рахунок за вкладом - одиниця зберігання інформації про залишок грошових коштів на вкладі, про операції, проведені за вкладом вкладником.
Існує безліч банківських вкладів, тому необхідна їх чітка класифікація. Основою класифікації є, по-перше, запропонована вище трактування змісту понять "банківський вклад", "депозит", "банківський рахунок",


Аналіз пасивів і активів кредитної організації на ступінь чутливості до процентного ризику. Стратегія банку щодо протидії процентного ризику в залежності від тривалості пасивів і активів.


Аналіз змін структури пасивів кредитних організацій, згрупованих за джерелами коштів, за останні роки дозволяє говорити, принаймні, про цілу низку закономірностей.Для оформлення замовлення на написання ексклюзивної авторської роботи за обраною темою: Аналіз якості управління пасивами кредитної організації, Вам необхідно

Це слід пам`ятати при комплексному аналізі банківського стану фінансів, адже для цього потрібен і аналіз пасивів і аналіз активів. Пасиви, як сукупність власних і кредитних активів підприємства або організації


Одним з методів фінансово-економічного аналізу є аналіз фінансової звітності кредитної організації. показники, що дозволяють оцінити активи і пасиви кредитної організації.Однак аналіз пасивів банку зазвичай починається саме з його власного капіталу. Статутний капітал кредитної організації складається з внесків її учасників і визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси

Комплексний аналіз діяльності кредитних організації являє собою систему спеціальних знань При управлінні активами, пасивами, ліквідністю, ризиками, капіталом кредитної орга ні за ціі фінансовий аналіз кожного виду


Принцип відкритості висловлює достовірність відображення операцій кредитної організації. Аналіз структури пасивів починається з виявлення розміру власних коштів, визначення їх частки в загальній сумі балансу.Кредитна організація подає до територіального установа Банку Росії за місцем знаходження річний звіт в На підставі даних бухгалтерського балансу можна провести аналіз структури активів і пасивів балансу.

Структурний аналіз проводиться з метою виявлення ризиків, обумовлених характером активів, пасивів і позабалансових позицій банку. Аналіз стану кредитної організації в групі однорідних банків.


Аналіз пасиву фінансово-кредитної установи. У чому його призначення? Проводять аналіз пасивів банків для Управління фінансової організації, аудиту та внутрішньої статистики, а також акредитовані державні органиАктиви і пасиви організації - два доданків будь-якої фінансової системи, що відбиваються в розділах балансу. На базі балансових даних проводиться аналіз активів і пасивів, планується подальша діяльність фірми, визначаються

Введення 1.Капітал кредитної організації і його оцінка 1.1Сущность, формування та оцінка капіталу 1.2Направленія поліпшення управління пасивами кредитної організації 2.Технологія аналізу якості управління пасивами


Аналіз складу і структури пасиву балансу дозволяє встановити види, структуру і специфіку джерел фінансування. Банк як кредитна організація.Аналіз пасивів банку проводиться в такому розрізі: - аналіз структури пасивів за джерелами формування ресурсів (співвідношення власного капіталу і зобов`язань) - розмір кредитних вкладень на 1 грн статутного капіталу

Структурний аналіз пасивів. Пасивні операції банку є Бухгалтерське рівність рівність активів організації її пасивів плюс частка Визначається у вигляді співвідношення різних статей активу балансу кредитної


Основними завданнями аналізу звітності кредитної організації є Далі проведемо горизонтальний і вертикальний аналіз пасиву балансу, який представлений в таблицях 7, 8.2. Діагностика фінансового стану кредитної організації. 2.1. Аналіз структури пасиву і активу балансу банку. Баланс комерційного банку - це зведена таблиця, яка дає уявлення про фінансовий стан, характер

При аналізі складу пасивів бухгалтерського балансу, їх У кожної організації в залежності від профілю її діяльності, соціального і технічного на майно, що виступає матеріальним забезпеченням укладається кредитної угоди.


1.1. Аналіз процесу управління ресурсами кредитної організації 9. 1.2. Аналіз існуючих методик управління Розробити методику прогнозування рівня стійкості непрацюючих пасивів кредитної організації.Роль пасивних операцій в діяльності банку. Коефіцієнти і контрольне значення частки власних коштів в пасивах банку. Аналіз ризик-менеджменту в рамках оперативного управління активами і пасивами кредитної організації. 1 січня 2008

Традиційно, управління пасивами кредитної організації банки і страхові компанії використовували облік на основі На початку розвитку основними методами оцінки ризиків активів і пасивів стали ааналіз розбіжностей (геп-аналіз) 4 (gap


Однак аналіз пасивів банку зазвичай починається саме з його власного капіталу. Для кредитних організацій з обмеженим колом операцій цей показник має становити суму, еквівалентну 1 млн ЕКЮ.Введення 1. Капітал кредитної організації і його оцінка 1.1 Сутність, формування і оцінка капіталу 1.2 Напрямки поліпшення управління пасивами кредитної організації 2. Технологія аналізу якості управління

Фінансові пасиви: аналіз і структура. Для кожного комерційного підприємства важливі не тільки активи, але і пасиви Перша група - це зобов`язання організації перед вкладниками і банками (тобто пасивні кредитні операції).


Для проведення фінансового аналізу діяльності ВАТ «Россельхозбанк» необхідно розглянути основні економічні У структурі пасивів Банку домінують кошти клієнтів не є кредитними організаціями - 55,08А в пасиві, поряд з кредиторською заборгованістю, перебували капітал і прибуток. У Росії комерційні, бюджетні та страхові організації, кредитні організації та банки аналіз фінансової стійкості організації

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення