Ти тут

Аналіз складу і структура чистого прибутку

Чистий прибуток - це той прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів. Необхідно проаналізувати склад балансового прибутку, її структуру

Глава 22. Аналіз використання прибутку підприємства 22.01.2012, 16:59
аналіз:
-оподатковуваного прибутку;
-податків з прибутку;
-формування чистого прибутку;
-розподілу чистого прибутку;
-дивідендної політики підприємства. 22.1. Зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання прибутку
Розподіл балансового прибутку показано на рис. 22.1.
З малюнка видно, що одна частина балансового прибутку у вигляді податків і зборів надходить до бюджету держави і використовується на потреби суспільства, а друга частина залишається в розпорядженні підприємства, з якої здійснюються відрахування в благодійні фонди, виплата відсотків, економічних санкцій та інших витрат, що покриваються за рахунок прибутку. Сума, що залишилася - чистий прибуток, яка використовується на виплату дивідендів акціонерам підприємства, на розширення виробництва, матеріальне заохочення працівників, поповнення власного оборотного капіталу і т.д.
Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Держава зацікавлена отримати якомога більше прибутку в бюджет. Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на розширене відтворення. Працівники зацікавлені в підвищенні оплати праці.
Однак якщо держава обкладає підприємства дуже високими податками, то це не стимулює розвиток виробництва, в зв`язку з чим скорочується обсяг виробництва продукції, і, як результат, надходження коштів до бюджету. Те ж може статися, якщо всю суму прибутку використовувати на матеріальне стимулювання працівників підприємства. В цьому випадку в перспективі зменшиться виробництво продукції, тому що не будуть оновлюватися основні виробничі фонди, скоротиться власний оборотний капітал, що в кінцевому підсумку призведе до зниження життєвого рівня працівників, скорочення робочих місць. Якщо ж зменшується частка прибутку на матеріальне стимулювання праці, то це в свою чергу призведе до зниження матеріальної зацікавленості працівників і до зниження ефективності виробництва. Особливо гостро дана проблема стоїть в умовах інфляції, коли купівельна спроможність заробітної плати падає. Остання визначається індексом реальної оплати за формулою:
Очевидно, якщо реальна оплата зменшується або залишається на одному рівні або ж збільшується, але не так швидко, як на інших підприємствах, то робітники будуть вимагати збільшення оплати їх праці. Тому на кожному підприємстві повинен бути знайдений оптимальний варіант розподілу прибутку. Велику роль у цьому має зіграти аналіз господарської діяльності.

Чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів. У процесі аналізу слід вивчити склад балансового прибутку, її структуру і динаміку.

У процесі аналізу необхідно вивчити фактори зміни величини оподатковуваного прибутку, суми виплачених дивідендів, відсотків, податків з прибутку, розміру чистого прибутку, відрахувань до фондів підприємства, методика якого найглибше розроблена Н.А.Русак [45].
Для аналізу використовуються Закон про податки і збори, що стягуються до бюджету, інструктивні і методичні вказівки Міністерства фінансів, Статут підприємства, а також дані звіту про прибутки і збитки, додатки до балансу, звіту про рух капіталу, аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 81 "Використання прибутку ", розрахунків податків на майно, на прибуток, на доходи та ін. 22.2. Аналіз оподатковуваного прибутку
Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Фактори, що формують її величину. Порядок розрахунку їх впливу.
Для податкових органів і підприємства великий інтерес представляє налогооблагамая прибуток, так як від цього залежить сума податку на прибуток, а відповідно і сума чистого доходу.
Для визначення величини оподатковуваного прибутку необхідно з балансового суми прибутку відняти:
дохід підприємства від цінних паперів, пайової участі в coвместних підприємствах і інших позареалізаційних операцій оподатковується за спеціальними ставками і утримуваний у джерела його виплати;
прибуток, по якій встановлені податкові пільги в cooтветствіі з чинним податковим законодавством.
Дані табл. 22.1 показують, що фактична сума оподатковуваного прибутку вище планової на 1220 млн руб. На зміну її суми впливають фактори, що формують величину балансового прибутку (рис. 22.1), а також показники 5,7 і 8 табл. 22.1, віднімаються з балансового прибутку при розрахунку її величини. Використовуючи дані факторного аналізу прибутку від реалізації продукції, позареалізаційних фінансових результатів, а також дані табл. 22.1, ми можемо визначити, як впливають ці чинники на зміну суми оподатковуваного прибутку (табл. 22.2).
З таблиці видно, що сума оподатковуваного прибутку збільшилася в основному за рахунок підвищення рівня відпускних цін і питомої ваги більш дорогої продукції в загальному обсязі продажів. Зростання собівартості продукції, зменшення обсягу продажів, виплата штрафів і пені, збитки від списання боргів, збільшення суми льготируемой прибутку сприяли скороченню суми оподатковуваного прибутку. 22.3. Аналіз податків з прибутку
Основні види податків з прибутку. Фактори зміни їх величини. Методика визначення їх впливу.

- розподільча - пов`язана з участю в розподілі отриманого чистого прибутку-- регулююча - означає участь окремих суб`єктів в управлінні організацією. У процесі аналізу складу і структури власного капіталу

Аналіз податків, що вносяться до бюджету з прибутку, доцільно починати з вивчення їх складу і структури.
Дані табл. 22.3 показують, що податки з прибутку збільшилися в порівнянні з минулим роком на 29,5%, а в порівнянні з планом - на 7,9%. Дещо змінилася і структура податків: частка податку на майно зменшилася, а частка податку на прибуток збільшився. Податки від прибутку в загальній її сумі складають близько 34%, що на 1% нижче минулого року.
Зміна суми податку на майно (Ним) може статися за рахунок збільшення або зменшення середньорічної вартості майна (Їм), що підлягає оподаткуванню, і ставки податку на майно (Сп):
Н їм = Їм х Сп / 100.
Використовуючи дані розрахунку середньорічної вартості майна, що підлягає оподаткуванню, можна встановити зміни в його складі і вплив кожної складової на суму даного податку. Для цього зміна суми оподатковуваного майна за кожним видом потрібно помножити на планову (базову) ставку податку на майно:
їм = i х Сп 0/100.
Якщо відбулася зміна ставки податку на майно, то цю величину необхідно помножити на фактичну суму оподатковуваного майна звітного періоду:
їм = 1 х Сп / 100.
Податок на доходи залежить також від суми оподатковуваних доходів і ставки оподаткування. Щоб розрахувати вплив цих факторів на зміну суми податку, необхідна зміна величини кожного виду або загальної суми оподатковуваного доходу помножити на планову ставку оподаткування, а зміна рівня останньої - на фактичну суму оподатковуваного доходу.
Сума податку на прибуток (Н п) може змінитися за рахунок величини оподатковуваного прибутку (П н) і ставки податку на прибуток (С н):
Нп = Пн х Сп / 100.
Зміна суми податку за рахунок першого фактора розраховується за формулою:
п = П н х Сп 0/100.
Вплив другого чинника встановлюється наступним чином:
п = П н х Сп / 100.
Якщо відомо, за рахунок яких чинників змінилася оподатковуваний прибуток, то вплив їх на суму податку можна визначити множенням її приросту за рахунок i-го фактора на планову (базову) ставку податку:
п = П нх i х Сп 0/100.
За даними табл. 22.2 зробимо розрахунок впливу факторів на зміну суми податків на прибуток за наведеною вище формулою.
З табл. 22.4 видно, які чинники мали вирішальний вплив на зміну суми оподатковуваного прибутку та величину податків на прибуток. 22.4. Аналіз формування чистого прибутку
Порядок визначення суми чистого прибутку. Методика її факторного аналізу.
Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою балансового прибутку і сумою внесених до бюджету податків з прибутку, економічних санкцій, відрахувань до благодійних фондів та інших витрат підприємства, що покриваються за рахунок прибутку.
Дані табл. 22.5 показують, що фактична сума чистого прибутку вище планової у звітному році на 850 млн руб., Або на 7,2%. Її величина залежить від факторів зміни балансового прибутку і факторів, що визначають питому вагу чистого прибутку в загальній сумі балансового прибутку, а саме частки податків, економічних санкцій, відрахувань до благодійних фондів та інших витрат в загальній сумі прибутку (рис. 22.2).
Щоб визначити зміну чистого прибутку за рахунок факторів першої групи, необхідна зміна балансового прибутку за рахунок кожного фактора помножити на плановий (базовий) питома вага чистого прибутку в сумі балансового прибутку:
ПП = БПХ i х УДчп о.
Приріст чистого прибутку за рахунок другої групи факторів розраховується множенням приросту питомої ваги i-го фактора (податків, санкцій, відрахувань) в загальній сумі балансового прибутку на фактичну її величину у звітному періоді:
ПП = БП 1 х (- УД х i).
З табл. 22.6 випливає, що сума чистого прибутку збільшилася в основному за рахунок зростання відпускних цін і зміни структури продажів. Скорочення обсягу продажів, зростання собівартості продукції, виплачені пені і штрафи, збитки від списання боргів, економічні санкції, збільшення частки відрахувань від прибутку до благодійних фондів викликали зменшення суми чистого прибутку. Тому, вишукуючи шляхи збільшення чистого прибутку, даному підприємству необхідно в першу чергу звернути увагу на чинники, що негативно впливають на формування її величини. 22.5. Аналіз розподілу чистого прибутку
Порядок і методика аналізу розподілу чистого прибутку. Фактори, що визначають розмір відрахувань прибутку до фондів підприємства. Методика розрахунку їх впливу.
Чистий прибуток розподіляється відповідно до Статуту підприємства. За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам підприємства, створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд, частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу, в реноваційних фонд і на інші цілі.
У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану по використанню чистого прибутку, для чого фактичні дані


Якість прибутку являє собою узагальнену характеристику структури джерел формування прибутку. Аналіз використання прибутку. На обсяг прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток) впливають


Склад і структура доходів і витрат. Аналіз бухгалтерського прибутку до оподаткування передбачає дослідження за наступними напрямками: аналіз прибутку від реалізації- аналіз і оцінка використання чистого прибутку-аналізАналіз норми розподілу чистого прибутку на дивіденди і частки реінвестованого прибутку ведеться в порівнянні з рекомендованими Аналіз обсягу, складу і структури резервів, утворених відповідно до законодавства.

вивчення складу і структури прибутку-виявлення і кількісне зміна впливу факторів формування прибутку Аналіз чистого прибутку (збитку) ведеться в розрізі визначають її елементів, якими є прибуток (збиток)


Мета роботи: Зробити аналіз складу, динаміки і структури прибутку до оподаткування. * Чистий прибуток і ін. Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.В аналізі використовуються наступні показники прибутку: балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток. У процесі аналізу необхідно вивчити склад прибутку від звичайної діяльності, її структуру, динаміку і

Аналіз складу і структури виручки від продажу товарів, продукції, роботи, послуг. В ході аналізу прибутку і рентабельності господарюючого суб`єкта вивчають динаміку зміни обсягу балансової, чистого прибутку, рівня рентабельності


У таблиці 1 представлений склад і структура реалізації за видами товарів. В ході аналізу прибутку і рентабельності господарюючого суб`єкта вивчають динаміку зміни обсягу балансової, чистого прибутку, рівня рентабельності, фактори їхВ ході аналізу вивчаються її обсяг, склад, структура та динаміка. За підсумками розрахунків робиться висновок про вплив на відхилення суми чистого прибутку (збитку) змін величин визначають її елементів.

Для аналізу складу, динаміки і структури прибутку до оподаткування необхідно - визначити величину чистого прибутку підприємства


Обсяг реалізації і структура товарної продукції можуть здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку.   проводиться аналіз використання чистого прибутку.Можна проводити аналіз, як за абсолютними, так і за відносними показниками звіту про прибутки і збитки. Таблиця 9 Аналіз складу, структури і динаміки фінансових результатів підприємства.

Аналіз бухгалтерської прибутку (до оподаткування) включає: • аналіз структури складових її елементів (у відсотках) 5. відношення чистого прибутку до виручки є кінцевим показником і характеризує вплив на рентабельність продажів


Частка чистого прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати Отже, аналіз складу валового прибутку підприємства показав провідне значення на зростання прибутку негативно: несприятлива зміна структури продукції іЧистий прибуток - це частина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства Аналіз прибутку передбачає вивчення складу і структури балансового прибутку в звітному році і в минулих роках, динаміки балансового прибутку і елементів, її

Вертикальний аналіз полягає у вивченні структури, так як в його процесі визначають питому вагу окремих показників. Факторний аналіз чистого прибутку Дмитро Філіпський.


Кінцева мета аналізу полягає в тому, щоб пояснити причини зміни якості чистого прибутку. В ході аналізу виручки господарюючого суб`єкта вивчають динаміку її складу і структури.У процесі аналізу вивчають склад і динаміку прибутку звітного року Узагальнена характеристика структури джерел формування прибутку Прибуток, що залишився після сплати податку на прибуток, становить чисту

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення