Ти тут

Аналіз спостереження трудової діяльності дітей корекційної групи

Теоретичні та методичні основи організації трудової діяльності дошкільнят Спостереження і аналіз трудової діяльності дітей у різних

PAGE * MERGEFORMAT 2
Курсова робота
Тема: «Організація прогулянки в старшій групі дитячого садка».
зміст
Введение .............................................................................. ... 3
Глава 1. Теоретичний аналіз
1 - 1. Зміст освітньої роботи в старшій групі дитячого садка .......................................................................................... ..6
1 - 2. Прогулянка як спосіб організації освітньої діяльності в ДОУ ....................................................................................... 13
1 - 3. Методика організації прогулянки з дітьми старшого дошкільного віку ................................................................................. ..19
Глава 2. Практичне вивчення організації прогулянки в старшій групі дитячого садка
2-1. Програма дослідження організації прогулянки в старшій групі дитячого садка в практиці ДОУ. .................................. .......... .... ...... 26
2-2. Аналіз отриманих даних і обговорення результатів ...... .. ... 31
2-3. Рекомендації по організації прогулянки в старшій групі дитячого
саду ................................................................................. ... 37
Висновок .................................................................. .. ... .. 43
Список літератури ............................................................ .. 45
Додаток ........................................................................ .47
Вступ
Процес виховання дітей безперервний. Великі потенційні можливості для всебічного та гармонійного розвитку особистості дитини закладені в процесі виховно-освітньої роботи з дітьми в умовах прогулянки. Де надаються унікальні умови для всебічного розвитку дитини, задовольняються його потреби в активних рухах, самостійних діях при ознайомленні з навколишнім світом, нових яскравих враженнях, вільній грі з природним матеріалом і іграшками. [21 с.5] Ще в XVII столітті Я.А. Коменський відводив велике місце у вихованні дітей - природі. Ж.Ж.Руссо вважав, що до 12-річного віку діти повинні розвиватися тільки на природі. На думку Ф. Фребеля, кожний дошкільний заклад має мати ділянку території, де дитина могла б не тільки працювати, а й спостерігати природні об`єкти, здійснювати дослідницьку діяльність. К. Д. Ушинського відводив особливе місце і значення природі в інтелектуальному розвитку дитини. Е.Н.Водовозова пропонувала розглядати природу як основу для розумового розвитку дитини, відводячи їй особливе місце в сенсорному вихованні.
Досвід роботи дошкільних установ показує, що прогулянки дають можливість, як для фізичного, так і для розумового, морального, і естетичного розвитку дошкільнят. [8 с.48]
Протягом року прогулянки проводяться щодня. У літню пору діти проводять на свіжому повітрі практично весь час з моменту приходу в дошкільний заклад, заходячи в приміщення лише для прийому їжі і сну. У зимовий час прогулянка проводиться два рази на день. Загальна тривалість прогулянки до 4 годин. Тільки температура повітря нижче -15С або вітряна погода можуть служити приводом для скорочення прогулянки або її скасування. [1]

Передбачається, що оцінка напруженості праці професійної групи працівників повинна бути заснована на аналізі трудової діяльності і її структури, які вивчаються шляхом хронометражних спостережень в динаміці всього

В силу вікових особливостей дошкільнята не можуть самостійно використовувати весь час прогулянки з максимальною користю для свого розвитку. Тому вихователі повинні педагогічно правильно керувати діяльністю дітей на прогулянці, а також створити їм умови для різноманітної діяльності. [8 с.48]
Сучасні програми дошкільної освіти є обов`язковим грунтуються на комплексно-тематичному принципі побудови і передбачають рішення програмних освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей і самостійної діяльності дітей не тільки в рамках безпосередньої освітньої діяльності, а й при проведенні режимних моментів. [2] У зв`язку з цим, режимний момент ?? прогулянка обов`язково повинен бути використаний з максимальною користю для всебічного розвитку і виховання дітей через правильно організовану і продуману діяльність дітей і включати рішення програмних освітніх завдань.
Все, вище сказане підвищує актуальність обраної для дослідження теми.
Об`єкт дослідження: освітня діяльність з дітьми старшого дошкільного віку на прогулянці.
Предмет дослідження: педагогічні умови організації прогулянки в старшій групі дитячого садка.
Мета дослідження: виявити педагогічні умови організації прогулянки в старшій групі дитячого садка.
Гіпотеза дослідження: прогулянка в старшій групі дитячого садка може використовуватися як спосіб організації освітньої діяльності в ДОУ при плануванні змісту її частин (спостереження, трудова діяльність, ігрова діяльність (рухливі ігри), індивідуальна робота, самостійна діяльність дітей), прийомів і методів керівництва різноманітної дитячої діяльністю, що відповідає віковим та індивідуальним особливостям дітей, спрямованим на вирішення завдань програми, що реалізується в ДОУ через інтеграцію освітньої их областей.
База дослідження: старша група Дитячого садка № 1 «Казка» пст. Югид`яг.
На шляху до поставленої мети вирішувалися наступні завдання:
1) Проаналізувати теоретичні основи проблеми організації прогулянки в старшій групі дитячого садка.
2) Вивчити особливості організації прогулянки в старшій групі дитячого садка в практиці ДОУ.
3) Розробити методичні рекомендації для педагога по організації прогулянки в старшій групі дитячого садка.

Методи професіографічного опису: санітарно-гігієнічні, фізичні, географічні, кліматичні, вивчення документації, аналізу результатів діяльності, спостереження, трудовий метод, експертне опитування, самоспостереження

Методи дослідження: теоретичний аналіз, спостереження, узагальнення.
Структура курсової роботи зумовлена предметом, цілями і завданнями дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, розбитих на кілька підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Глава 1. Теоретичний аналіз
1 - 1. Зміст освітньої роботи в старшій групі дитячого садка.
Зміст освітньої роботи в старшій групі дитячого садка повинно забезпечувати розвиток особистості, мотивації і здібностей старших дошкільників у різних видах діяльності і охоплювати наступні напрямки розвитку і освіти дітей (далі освітні області):
1 - соціально-комунікативний розвиток;
2 - пізнавальний розвиток;
3 - мовленнєвий розвиток;
4 - художньо-естетичний розвиток;
5 - фізичний розвиток. [2]
Освітня робота в старшій групі дитячого садка передбачає комплексність підходу, забезпечення розвитку дітей в усіх п`яти взаємодоповнюючих освітніх областях.
Розкриємо зміст цих областей в старшій групі дитячого садка:
Зміст освітньої роботи за напрямом «Соціально-комунікативний розвиток» в старшій групі дитячого садка направлено на засвоєння норм і цінностей, прийнятих в суспільстві-розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і сверстнікамі- становлення самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції власних дій-розвиток соціального і емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання, формування готовності до спільної діяльності з однолітками, формування шанобливого ставлення ня і почуття приналежності до своєї сім`ї і суспільству- формування позитивних установок до різних видів праці і творчості-формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі. [2,4,5]
Багато із завдань даної освітньої галузі вирішуються через розвиток ігрової діяльності старших дошкільників: ускладнення сюжетно-рольової гри, створення умов для творчого самовираження дітей в грі, створення умов для виникнення нових ігор і їх розвиток, знайомство з народними іграми, виховання вміння виявляти чесність, справедливість в самостійних рухливих іграх з однолітками, розвиток інтересу до театралізованої грі шляхом активного залучення дітей в ігрові дії, організацію дидактичних ігор з об`єд нением дітей в підгрупи по 2-4 людини, закріплення вміння виконувати правила гри. [11 с.46]
Розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками відбувається через виховання дружніх взаємин між дітьми, звички спільно грати, трудитися, займатися. У старшому дошкільному віці потрібно сприяти розвитку прагнення радувати старших добрими вчинками, вмінню самостійно знаходити спільні цікаві заняття. Важливо продовжувати збагачення словника дітей «ввічливими» словами (здрастуйте, до побачення, будь ласка, вибачте, спасибі і т.д.) - спонукати використовувати в мові фольклор (прислів`я, приказки, забавлянки та ін.) - розвивати прагнення висловлювати своє ставлення до навколишнього , самостійно знаходити для цього різні мовні засоби. [5]
Формування шанобливого ставлення і почуття приналежності до своєї сім`ї і суспільству відбувається через формування гендерної, сімейної, національної належності, патріотичних почуттів, почуття приналежності до світової спільноти (формування «образу Я», поглиблення уявлень про сім`ю, дитячий садок, Рідний країні, армії).
Формування позитивних установок до різних видів праці і творчості відбувається через розвиток трудової діяльності (самообслуговування, побутової працю, працю в природі і ручна праця), виховання ціннісного ставлення до власного праці, праці інших людей і його результатами - через трудові доручення, формування первинних уявлень про працю дорослих, його ролі в суспільстві і життя кожної людини - через знайомство дітей з працею людей різних професій.
Формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі та природі відбувається через поглиблення уявлень про небезпечні для людини і навколишнього світу природи ситуаціях і способах поведінки в них, прилучення до правил безпечного для людини і навколишнього світу природи поведінки, передачу дітям знань про правила безпеки дорожнього руху в як пішохода і пасажира транспортного засобу, формування обережного і обачного ставлення до потенційно небезпечним для людини і навколишнього світу природи ситуацій. [4,5]
Пізнавальний розвиток старших дошкільників включає наступні компоненти:
- розвиток інтересів дітей, допитливості та пізнавальної мотивації;
- формування пізнавальних дій і становлення свідомості (розвиток сприйняття, вміння виділяти різноманітні властивості і відносини предметів - включаючи різні органи чуття: зір, слух, дотик, нюх, смак-розвиток вміння порівнювати предмети, встановлювати їх схожість і відмінність, вміння розрізняти кольори по світлин і насиченості, правильно називати їх, навчання використанню в якості еталонів пл


В результаті спостереження трудовий процес розбивається на окремі операції для здійснення поопераційного аналізу діяльності, який є підставою для психологічної «розшифровки» oпeрацій.


Оцінка напруженості праці заснована на аналізі трудової діяльності працівників, посадових інструкцій, хронометражних спостережень (фотографії робочого дня) і експертної оцінки.спостереження і аналізу ігрової, трудової, продуктивної діяльності і спілкування дітей, організації та проведення свят і розваг

Спостереження і аналіз організації трудової діяльності. Аналіз обладнання для організації трудової діяльності. Діагностика розвитку культурно-гігієнічних навичок у дітей.


аналіз документів, розробка професійних стандартов- спостереження Область професійної діяльності. Сукупність видів трудової діяльності, що має загальну інтеграційну основу і передбачає схожийДослідницьке спостереження здійснюється при виконанні таких завдань, як аналіз особливостей поведінки вчителя, проілюструвати прикладами найбільш характерні особливості навчальної (ігровий, трудовий) діяльності школярів.

* Для психологічного аналізу професійної діяльності Аналіз продуктів трудової діяльності може бути суттєвим доповненням до методу безпосереднього спостереження.


Спостереження діяльності вихователя. Систематичні спостереження і аналіз стану ігрової діяльності допоможуть завідувачу поліпшити виховну і організаційну роботу.прийомів керівництва грою і дозвільної діяльністю, докладний і чітке ведення щоденника з записом спостережень за ігровою, трудовою, продуктивною діяльністю і спілкуванням дітей-Аналіз спостережень за ігровою, трудовою

Існує кілька методів аналізу змісту роботи: спостереження за працівником і Потім оцінюють ступінь значимості різних психологічних властивостей і якостей особистості для ефективного виконання даної діяльності.


Спостереження і аналіз організації різних видів діяльності і спілкування дітей. Завдання практики: Отримати практичний досвід спостереження і аналізу ігрової, трудової, продуктивної діяльності і спілкування дітей5. Спостереження і аналіз роботи чергових, проектування подальшої роботи щодо вдосконалення роботи чергових. 6. Документальне оформлення різних видів трудової діяльності та керівництва нею (педагогічний щоденник, конспекти

Метод безпосереднього спостереження професійної діяльності Аналіз продуктів трудової діяльності-Аналіз помилкових дій, нещасних випадків і аварій


Встановлено деякі особливості залучення до трудової діяльності іноземних фахівців. До методів збору інформації для аналізу роботи відносяться різні види спостереження, інтерв`ю та анкетування.4. Спостереження і аналіз організації трудової діяльності дітей: трудові доручення, чергування, колективна праця. 5. Спостереження за виконанням трудових обов`язків або доручень деякими дітьми

аналіз продуктів трудової діяльності-аналіз помилкових дій, нещасних випадків і аварій Спостереженню піддаються також оперування знаряддями, матеріалами, спілкування в процесі роботи.


- спостереження за поведінкою працівників, - реєстрація процесу і результатів трудової діяльності з використанням технічних засобів (відеозйомка, хронометраж). · Післяопераційний аналіз трудової діяльностіАналіз організації навчально-виховного процесу в ході спостережень за діяльністю педагогів відноситься до 2 Організація трудової діяльності: колективна, групові, -індивідуальної. 3 Формування мотивації трудової

спостереження за явищами навколишньої дійсності. Трудова діяльність. Мета даного аналізу - підведення підсумків діяльності та оцінка результатів роботи за минулий період.


Спостереження і аналіз трудових процесів. Бесіда Завдання 14. Діагностика особливостей розвитку психіки і особистості дітей старшого дошкільного віку II. Друга і третя тиждень практики Організація спільної діяльності ПроведенняСпосіб спостереження зводиться до того, що виділяються окремі елементи з реальної трудової діяльності і проводиться Аналіз продуктів трудової діяльності, як правило, використовується не як основний метод, а як доповнення до

В ході практики поставлені основні питання для спостереження і аналізу трудової діяльності дітей 2. Аналіз і діагностика трудових умінь і навичок дітей старшого дошкільного віку. В ході спостереження за організацією і змістом


Спостереження, перевірка і аналіз ефективності діяльності в області охорони Спостереження і вимір результатів діяльності. системи управління охороною праці-- програм трудової реабілітації та відновлення здоров`я працівників.Аналіз спостереження трудової діяльності дітей. Колективна трудова діяльність. Питання для аналізу трудового процесу. Чи мав працю дітей практично багато важать.

Аналіз спостереження трудової діяльності дітей. Колективна трудова діяльність. o посильної чи була трудове навантаження дітей за обсягом роботи і її діяльності, тривалості за часом?


1) Як створити адекватні критерії для аналізу продуктів діяльності? Інтроспекція як спеціальний метод психології, як специфічний метод психології - особливий рід спостереження або сприйняття.ПК 2.3 Спостереження і аналіз трудової діяльності дітей у різних вікових групах протягом дня. Дотримання послідовності при аналізі трудової діяльності дітей і самоаналізі власної діяльності.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення