Ти тут

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку її убування (табл. 17.5), із зобов`язаннями по пасиву

Для аналізу ліквідності балансу складіть аналітичну таблицю, в якій проводиться порівняння засобів по активу згрупованих за ступенем ліквідності і розташованих в порядку убування, із зобов`язаннями по пасиву

Потреба в аналізі ліквідності балансу виникає в умовах посилення фінансових обмежень і необхідності оцінки кредитоспроможності підприємства. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов`язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов`язань.
Ліквідність активів - величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів в грошові кошти. Чим менше потрібно часу, щоб цей вид активів знайшов грошову форму, тим вище його ліквідність. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.
Залежно від ступеня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи: А1 - найбільш ліквідні активи - грошові кошти підприємства та короткострокові фінансові вкладення-А2 - швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість та інші активи-А3 - повільно реалізовані активи - запаси (без рядка 217 і витрат майбутніх періодів), а також статті з розділу I активу балансу «Довгострокові фінансові вкладення» (зменшені на величину вкладення в статутні фонди інших підприємств) - А4 - важкореалізовані активи - підсумок розділу I а тива балансу, за винятком статей цього розділу, включених в попередню групу.
Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати: П1 - найбільш термінові зобов`язання - кредиторська заборгованість, інші пасиви, а також позики, не погашені в термін-П2 - короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позикові кошти-П3 - довгострокові пасиви - довгострокові кредити і позикові засоби-П4 - постійні пасиви - підсумок розділу IV пасиву балансу.
Якщо підприємство має збитки, то для збереження балансу на величину збитків зменшуються власні джерела, відповідно коригується валюта балансу.
Виконання перших трьох нерівностей тягне виконання і четвертого нерівності, тому практично істотним є зіставлення підсумків перших трьох груп по активу і пасиву. Четверте нерівність носить «Балансуючий» характер і в той же час має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявність у підприємства власних оборотних коштів.
У разі, коли одна чи кілька нерівностей мають знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. При цьому нестачу коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі, хоча компенсація при цьому має місце лише з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більш ліквідні.

порядку убування останньої, із зобов`язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів

Зіставлення найбільш ліквідних коштів (A1) і бистрореалізуемих активів (А3) з найбільш терміновими зобов`язаннями (П1) і короткостроковими пасивами (П2) дозволяє оцінити поточну ліквідність. Порівняння ж повільно реалізованих активів з довгостроковими і середньостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (або неплатоспроможності) підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу.
Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів.
Проведений за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним і з тієї причини, що відповідність ступеня зобов`язань у пасиві намічено орієнтовно через обмеженість інформації, якою володіє аналітик, проводить зовнішній аналіз на основі бухгалтерської звітності.
Аналіз ліквідності балансу оформляється у вигляді (табл. 6).
gt; = Перейти до змісту підручника = Інформація, релевантна "9.2 Аналіз ліквідності балансу"
2.2.4.5. Аналіз ліквідності балансу Ліквідність балансу і ліквідність активів
Ліквідність активів - це величина, зворотна часу, необхідному для перетворення в грошові кошти. Ступінь ліквідності - це швидкість перетворення в грошові кошти. Від поняття ліквідність активів слід відрізняти поняття ліквідність балансу. Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов`язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення
Модель ліквідності балансу
Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення: А1 gt; = П1 А2 gt; = П2 А3 gt; = П3
Основні етапи проведення аналізу ліквідності балансу
Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно: Згрупувати активи підприємства за ступенем їх ліквідності- Розташувати згруповані активи в порядку убування ліквідності- Згрупувати зобов`язання підприємства за термінами їх погашенія- Розташувати згруповані зобов`язання в порядку зростання термінів їх погашенія- Порівняти розміри активів і зобов`язань підприємства, у яких термін

Аналіз ліквідності балансу проводиться в зв`язку з необхідністю дати оцінку платоспроможності організації і полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву

12.2. Аналіз платоспроможності та ліквідності балансу
Критерії оцінки фінансового стану - ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов`язаннями. Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов`язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов`язань. Ліквідність балансу досягається шляхом
Питання для самоперевірки.
Рентабельність продажів і напрямки її зростання. Показники ділової активності (капіталоотдачі) організації та шляхи їх поліпшення. Поняття фінансового важеля (левериджу). Поняття ефекту фінансового важеля, як прийому економічного аналізу. Сутність і фактори фінансового стану організації. Аналіз складу, структури і динаміки активів організації. Аналіз складу, структури і динаміки джерел
2.2.4. Основні етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства можна проводити за такою умовною схемою: перевірка показників бухгалтерського звіту за формальними і якісним прізнакам- попередній аналіз фінансового стану на основі загальних показників аналітичного балансу-нетто (економічне читання фінансової звітності) - аналіз змін майнового стану підприємства (попередній аналіз
ліквідність
має на увазі наявність достатнього обсягу міжнародних резервних активів для усунення нерівноваги платіжного балансу. Ліквідність повинна бути такою, щоб країни могли швидко скоригувати дисбаланс без економічного спаду, інфляції або зростання
Контрольні питання
Що являє собою бухгалтерська документація? Перерахуйте основні форми бухгалтерської звітності підприємства. Наведіть приклади взаємозв`язку основних форм бухгалтерської звітності. Що таке баланс в бухгалтерському обліку? Перерахуйте основні види бухгалтерських балансів. Назвіть головна відмінність балансу-брутто від балансу-нетто. Розкажіть про структуру балансу і основних статтях. Що таке
16.1.АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ
Потреба в аналізі та оцінці ліквідності балансу виникає в умовах посилення фінансових обмежень і необхідності оцінки кредитоспроможності організації. Головною метою аналізу ліквідності балансу є оцінка кредитоспроможності організації, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов`язаннями. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття
4.1.АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ
Потреба в аналізі та оцінці ліквідності балансу виникає в умовах посилення фінансових обмежень і необхідності оцінки кредитоспроможності організації. Головною метою аналізу ліквідності балансу є оцінка кредитоспроможності організації, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов`язаннями. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття
6.3 Аналіз ліквідності балансу
Ліквідність активів - це їх здатність перетворюватися в грошову форму. Ліквідність балансу - визначається як ступінь покриття зобов`язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов`язань. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування
11.5. Аналіз кредитоспроможності ліквідності балансу організації
У процесі взаємовідносин організації з кредитною системою, а також з іншими організаціями постійно виникає необ-ходімость в проведенні аналізу кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність - це здатність підприємства своєчасно і повністю розрахуватися за своїми боргами. Аналіз кредитоспроможності проводять як банки, що видають кредити, так і підприємства, які прагнуть їх отримати.
Аналіз ліквідності балансу
У сучасній економічній літературі поняття «ліквідність» і «платоспроможність» нерідко ототожнюються, що на наш погляд є невірним. Ліквідністю активу - це здатність легко його перетворити в готівку. Розрізняють два різновиди ліквідності активів: Термін дії активу - актив вважається ліквідним, якщо термін його дії закінчується через короткий період часу.
аналіз ліквідності
Аналіз ліквідності банку необхідно почати з коефіцієнта покриття - рівня забезпеченості позикових коштів неіммобілізованнимі активами. У банку проглядається «рваний» тренд. Це відбувається через нерівномірне іммобілізації активів в капітальні витрати і явно вираженої тенденції до зниження питомої ваги власних коштів-брутто в складі балансу, що може в подальшому призвести до

Аналіз ліквідності організації починається з аналізу ліквідності балансу, який передбачає порівняння засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву


alt = "Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву" gt;Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташовані в порядку зниження ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву

При аналізі ліквідності балансу проводиться порівняння активів, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення.


alt = "Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку її убування, із зобов`язаннями по пасиву" gt;Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні розмірів коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, з сумами зобов`язань по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення.


Пасив - це сукупність зобов`язань, які передбачають заборгованість організації внаслідок її господарської пасив - це джерела утворення коштів підприємства, його фінансування, згруповані за їх приналежностіАналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов`язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів (таблиця 1).

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення