Ти тут

Руб чистий прибуток за аналізований період

Аналіз чистого прибутку Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати Таблиця - Визначення суми чистого прибутку Показники Абсолютна величина, тис. Руб.

Книги з мікроекономіки
Фінансовий аналіз
Аналіз господарської діяльності підприємства
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 22 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 22.5. Аналіз розподілу чистого прибутку
Порядок і методика аналізу розподілу чистого прибутку. Фактори, що визначають розмір відрахувань прибутку до фондів підприємства. Методика розрахунку їх впливу.
Чистий прибуток розподіляється відповідно до Статуту підприємства. За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам підприємства, створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд, частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу, в реноваційних фонд і на інші цілі.
У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану по використанню чистого прибутку, для чого фактичні дані про використання прибутку в усіх напрямках порівнюються з даними плану і з`ясовуються причини відхилення віддана за кожним напрямом використання прибутку (табл. 22.7). Наведені дані свідчать про те, що на аналізованому підприємстві на виплату дивідендів використано 20% прибутку, в фонд накопичення - 42, в фонд споживання -28 і в резервний фонд - 10%.

де - чистий прибуток на одну просту акцію, крб.- - величина чистого прибутку, отриманого в аналізованому періоді, крб.- - сума дивідендів, виплачена в аналізованому періоді за привілейованими акціями, руб

Аналіз формування фондів повинен показати, наскільки і за рахунок яких чинників змінилася їх величина.
Основними факторами, що визначають розмір відрахувань у фонди накопичення і споживання, можуть бути зміни суми чистого прибутку (ПП) і коефіцієнта відрахувань прибутку у відповідні фонди (До i). Сума відрахувань прибутку до фондів підприємства дорівнює їх добутку: Ф i = ПП х К i. Для розрахунку їх впливу можна використовувати один із прийомів детермінованого факторного аналізу (табл. 22.8).
Потім треба розрахувати вплив факторів зміни чистого прибутку на розмір відрахувань у фонди підприємства. Для цього приріст чистого прибутку за рахунок кожного фактора множимо на плановий коефіцієнт відрахувань до відповідного фонду:
Дані табл. 22.9 показують причини збільшення суми відрахувань до фондів підприємства і дивідендних виплат, що дозволяє зробити певні висновки і розробити заходи, спрямовані на збільшення суми прибутку, а відповідно і фондів підприємства. У нашому прикладі приріст відрахувань до фондів підприємства викликаний зміною структури реалізованої продукції, підвищенням відпускних цін, доходами по позареалізаційних операціях. Негативний вплив такі чинники, як підвищення собівартості продукції, в тому числі за рахунок зростання ресурсоємності продукції, економічні санкції за приховування прибутку, заниження податків і несвоєчасне внесення їх до бюджету, а також понадпланові відрахування прибутку до благодійних фондів.

Аналіз зміни додаткового капіталу, тис. Руб. Показник. Попередній рік. У процесі здійснення коригувань чистого прибутку її величина перетворюється в величину зміни залишку грошових коштів за аналізований період, т. Е. В

У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку частки прибутку, яка йде на виплату дивідендів власникам акцій підприємства, самофінансування підприємства (реінвестований прибуток), фонд соціальної сфери, матеріальне стимулювання працівників, і таких показників, як сума самофінансування і сума капітальних вкладень на одного працівника, сума зарплати і виплат на одного працівника. Причому вивчати дані показники треба в тісному зв`язку з рівнем рентабельності, сумою прибутку на одного працівника, на один карбованець основних виробничих фондів. Якщо ці показники вище, ніж на інших підприємствах або вище нормативних для даної галузі виробництва, то існують перспективи для розвитку підприємства.
Важливим завданням аналізу є вивчення питань використання засобів фондів накопичення і споживання. Кошти цих фондів мають цільове призначення і витрачаються відповідно до затверджених кошторисів.
Фонд накопичення використовується в основному для фінансування витрат на розширення виробництва, його технічне переозброєння, впровадження нових технологій і т.д.
... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 196 | Аналіз формування чистого прибутку - Аналіз господарської діяльності підприємства 198 | Аналіз дивідендної політики підприємства - Аналіз господарської діяльності підприємства
KІC - Комп`ютерні Інформаційні Системи Бюджетування План виробництва Собівартість Фінансовий аналіз КІС: Бюджетування

Чистий прибуток спрямовується на виробничий розвиток Для узагальнюючої характеристики розрахуємо коефіцієнт спеціалізації за аналізований період. Розмір прибутку (збитку), тис. Руб. Структура балансового прибутку


Визначає, скільки рублів чистого прибутку припадає на 1 руб. всіх витрат за результатами фінансово-господарської діяльності. / Всі витрати, включаючи сплату податків за аналізований період.На кінець аналізованого періоду підприємство мало чистий прибуток у розмірі 81 608 000 руб., Яка мала тенденцію до зростання, що говорить про зростання у підприємства джерела власних коштів, отриманих в результаті

чисті активи перевищують статутний капітал, при цьому протягом аналізованого періоду спостерігалося збільшення чистих активів чистий прибуток за останній квартал сягнув 142 496 тис. руб.


Аналіз чистого прибутку організації. Оцінка якості прибутку. аналіз витрат на 1 карбованець товарної. аналіз прибутку підприємства. Показники рентабельності. факторний аналіз рент. продажів.Факторний аналіз чистого прибутку дозволяє оцінити резерви підвищення ефективності виробництва і формування управлінських рішень по Чп - чистий прибуток підприємства, тис.руб ВП - виручка від продажів, тис.руб.

В основі факторного аналізу чистого прибутку (збитку) організації лежить проста модель її зміни в уже згадуваному періоді Прибуток від продажів, млн. Руб.


22.4. Аналіз формування чистого прибутку. Порядок визначення суми чистого прибутку. На уже згадуваному підприємстві практикується перший варіант дивідендних виплат в розмірі 20% від чистого прибутку підприємства.Сума чистого прибутку на рубль зарплати, руб. за аналізований період ЧР - середньооблікова чисельність робітників ЧВ - середньогодинна вироблення продукції одним робочим ПД - середня тривалість робочого дня Уд - питома вага

Наявність в аналізованому періоді у Підприємства чистого прибутку свідчить про наявний джерелі поповнення оборотних коштів. Активи Підприємства за аналізований період зросли на 21 248 960 тис. Руб10 липня 2012


включає в себе як обов`язкові елементи: по-перше, оцінку змін по кожному показнику за аналізований період ( Так на звітну дату чистий прибуток підприємства становить 432 тис.руб., В той час, як в минулому році вона становила 20,0 тис.руб. Таким чином, за аналізований період відбулося збільшення чистого прибутку підприємства на 412

2.6. Аналіз розподілу і використання чистого прибутку. Чистий прибуток розподіляється відповідно до Статуту підприємства. Дані про використання чистого прибутку, тис. Руб. Показник. Звітній рік.


Валовий прибуток Підприємства за аналізований період зменшилася всього на 1582,25 тис. Руб., Тобто менше ніж на 5%. Наявність в аналізованому періоді у Підприємства чистого прибутку свідчить про наявний джерелі поповненняСпіввідношення між прибутком від основної діяльності, оподатковуваної і чистим прибутком (млн. Руб.). Протягом аналізованого періоду спостерігається збільшення прибутку до оподаткування, яка до 2001 р склала 18 215 млн

Факторний аналіз зміни прибутку від продажів показав, що вона збільшилася лише за рахунок впливу двох факторів: зміни обсягу продажів (+320.338 руб.) І зростання цін (тарифу) на продукцію Висновки факторного аналізу чистого прибутку


Наведені дані свідчать про те, що на аналізованому підприємстві на виплату дивідендів використано 20% прибутку, в фонд накопичення - 42, в фонд споживання 196 | Аналіз формування чистого прибутку - Аналіз господарськоїЗниження рентабельності власного капіталу c 5,86% до 1,83% за аналізований період було викликано зниженням чистого прибутку підприємства за аналізований період на -343,0 тис.грн.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення