Ти тут

Складання та аналіз річної бухгалтерської звітності 2012

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є бухгалтерська звітність. Порядок складання річної бухгалтерської звітності ТОВ «Пшениця» відповідає чинним

Річна бухгалтерська звітність: порядок складання і аналіз її основних показників
Нормативне регулювання порядку складання звітності. Порядок складання річної бухгалтерської звітності в "Газпромжелдортранс": складання бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, про зміни капіталу. Аналіз основних показників.
Рубрика: Бухгалтерський облік і аудит
Вид: дипломна робота
Мова російська
Дата додавання: 09.08.2010
Розмір файлу: 150,9 K Повна інформація про роботу Полная информация о работе тут
подібні документи
1. Техніка складання бухгалтерської звітності в ТОВ "Маранді"
Підготовча робота, що передує складанню звітності. Звіт про прибутки і збитки, про зміни капіталу та рух грошових коштів. Взаимоувязка показників форм річної звітності. Спеціалізована звітність і порядок її складання.
реферат [171,6 K], добавлена 14.10.2014
2. Склад, зміст і порядок складання бухгалтерської звітності організації
Нормативне регулювання подання бухгалтерської звітності. Склад і зміст звіту про прибутки і збитки, бухгалтерського балансу, звітів про зміни капіталу та рух грошових коштів. Схеми взаємоузгодження показників бухгалтерської звітності.
реферат [70,2 K], добавлена 15.03.2013
3. Складання бухгалтерської звітності на підприємстві ТОВ "Торгмаш"
Складання регістрів бухгалтерського обліку та форм звітності. Зміст і порядок складання бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про зміни капіталу, про рух грошових коштів. Взаємна звірка показників форм звітності.
реферат [154,7 K], добавлена 09.02.2011
4. Порядок складання та фінансовий аналіз показників річної бухгалтерської звітності організації
Основні вимоги, що пред`являються до бухгалтерської звітності. Зміст бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки. Порядок складання та подання бухгалтерської та податкової звітності. Особливості аналізу фінансового стану організації.
реферат [62,5 K], добавлена 14.01.2012
5. Річна бухгалтерська звітність організації, порядок складання та аналіз її основних показників
Зміст і складання бухгалтерської звітності. Основні вимоги, що пред`являються до складання звітності. Характеристики основних форм звітності. Облікові процедури для складання бухгалтерської звітності. Коло користувачів.
реферат [134,3 K], добавлена 08.06.2007
6. Річна бухгалтерська звітність організації: порядок складання, аудит та аналіз основних її показників

На підставі даних річної бухгалтерської звітності можна зробити аналіз діяльності підприємства, розрахувати його ліквідність і перевірити надійність Підготовчий етап складання річної бухгалтерської звітності.

Бухгалтерська звітність як джерело інформації про фінансово-господарської діяльності підприємства. Загальні вимоги та порядок її складання. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності на прикладі Торговий дім "Нове століття". Аудит його річної звітності.
реферат [1,6 M], добавлена 18.05.2011
7. Зміст і порядок складання фінансової звітності відповідно до вітчизняними стандартами і МСФЗ
Теоретико-методичні основи складання бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. Порівняльна характеристика ОСФО і МСФЗ. Складання фінансової звітності підприємства, основні напрямки вдосконалення порядку її складання.
реферат [1,7 M], добавлена 09.08.2011
8. Бухгалтерська звітність підприємства
Проведення на підставі бухгалтерської звітності фірми, аналізу порядку формування її окремих форм. Правила складання "Звіту про прибутки і збитки", "Звіту про зміни капіталу", "Звіту про рух грошових коштів", "Бухгалтерськогобалансу".
реферат [31,4 K], добавлена 09.04.2012
9. Річна бухгалтерська (фінансова) звітність
Поняття і загальні положення складання річної бухгалтерської звітності підприємства, його склад та оцінка статей. Порядок складання типових форм звітності. Порядок і особливості складання, сутність ліквідаційного балансу, його статті і форми.
реферат [67,6 K], добавлена 09.11.2009
10. Порядок складання та аналіз звіту про прибутки і збитки (на прикладі ТОВ "Цемент")
Поняття, принципи і методичний зміст формування показників звіту про прибутки і збитки. Методи формування бухгалтерської звітності. Моделі звіту про прибутки і збитки як зразки економічної реальності в системі бухгалтерського обліку.
реферат [271,1 K], добавлена 18.05.2013
Інші документи, подібні Річна бухгалтерська звітність: порядок складання і аналіз її основних показників
Сторінка: 1 2 3
8
ВСТУП
Актуальність даної дипломної роботи підтверджується тим, що:
- річна бухгалтерська (фінансова) звітність являє собою систему узагальнених показників, які подаються в відповідним чином затверджених формах, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності організації за минулий звітний період;
- у міру переходу України до ринкової економіки посилилася необхідність об`єктивної оцінки фінансового стану підприємства як бази для прийняття управлінських та інвестиційних рішень. Це пов`язано, перш за все, з набуттям підприємствами економічної і юридичної самостійності. Бухгалтерська звітність таїть в собі величезний аналітичний потенціал і може бути використана в процесі прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру, а також як спосіб доведення своєї надійності як партнера, щоб максимально залучити потенційних клієнтів, постачальників (підрядників) і потенційних інвесторів, зацікавлених у вкладенні капіталу. Вивчення звітності може дати досвідченому аналітикові досить повну картину про поточний фінансовий стан організації, стійкості її положення, можливих перспектівах-

Щоб скласти річну або проміжну бухгалтерську звітність, необхідно дотримуватися порядку складання бухгалтерської звітності. аналіз бухгалтерської звітності.

- бухгалтерська звітність підприємства виявляє будь-які факти, зміст яких може вплинути на оцінку користувачами інформації про стан власності, фінансової ситуації, прибутків і збитків підприємства. Аналіз фінансової звітності дозволяє побачити взаємозв`язок між показниками і оцінити тенденції їх зміни. Володіння методикою інтерпретації динаміки поведінки показників дозволяє аналітику побачити проблему, дати оцінку наслідкам її розвитку і своєчасно задуматися над шляхами її вирішення. Це дозволяє розширити горизонти уявлення про фінансовий стан аналізованої організації та її фінансової стійкості;
- значення бухгалтерської звітності підприємства визначається вимогами, що пред`являються до неї: достовірності, цілісності, своєчасності, простоті, можливості перевірки, порівнянності, економічності, дотриманні суворо встановлених процедур оформлення та публічності;
- проведена в даний час в Росії реформа системи бухгалтерського обліку та звітності, спрямована на інтеграцію російських господарюючих суб`єктів в міжнародне співтовариство, обумовлює актуальність питань вивчення фінансової звітності та її відповідності міжнародним вимогам. Перехід російських господарюючих суб`єктів на фінансову звітність, яка зрозуміла і викликає довіру не тільки в Росії, але і за кордоном, є вельми важливим елементом проведеної реформи. Багато російські підприємства вже зараз самостійно складають фінансову звітність як відповідно до вимог російського законодавства, так і за міжнародними стандартами.
Мета дипломної роботи - підтвердження суттєвості і значущості річної бухгалтерської звітності, а також розгляд порядку її складання і методики проведення аналізу основних її показників.
Завдання дипломної роботи, вирішення яких необхідне для досягнення поставленої мети:
а) вивчити теоретичні основи складання річної бухгалтерської звітності на підставі нормативних актів, що встановлюють порядок складання та подання бухгалтерської звітності;
б) вивчити методику аналізу річної бухгалтерської звітності;
в) дати організаційно-економічну характеристику суспільства з обмеженою відповідальністю «Газпромжелдортранс»;
г) розглянути організацію обліку і складання річної звітності в ТОВ «Газпромжелдортранс»;
д) проаналізувати дані бухгалтерської звітності ТОВ «Газпромжелдортранс»;
е) внести пропозиції щодо поліпшення організації ведення обліку та складання звітності в суспільстві.
Об`єкт дослідження: річна бухгалтерська звітність ТОВ «Газпромжелдортранс» і основні показники цієї звітності.
Предмет дослідження: порядок складання і методика аналізу показників бухгалтерської звітності.
Основними джерелами інформації для написання дипломної роботи послужили матеріали нормативних документів та інструкцій, наукові статті періодичних видань та монографій з досліджуваної проблеми, а також підручники та навчальні посібники сучасних авторів.
Матеріалами для дослідження послужили дані бухгалтерського балансу (форма №1), звіту про прибутки і збитки (форма №2), звіту про зміни капіталу (форма №3), додатків до бухгалтерського балансу (форма № 5) ТОВ «Газпромжелдортранс» за 2004- 2006 роки.
При виконанні дипломної роботи були використані методи абсолютних, відносних і середніх величин, порівняння, вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний аналіз.
1. Теоретичні основи складання та АНАЛІЗУ РІЧНИЙ бухгалтерської звітності
1.1 Нормативне регулювання порядку складання звітності
В даний час до основних нормативних документів, що встановлюють порядок складання та подання бухгалтерської звітності, відносяться: 1. Федеральний закон РФ "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996г. № 129-ФЗ, який встановлює «єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку в РФ» [3, с. 25] - 2.
Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 р № 34н, яким регулюється «порядок організації і ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської звітності юридичними особами за законодавством РФ, незалежно від їх організаційно - правової форми (за винятком кредитних організацій та бюджетних установ), а також взаємовідносини організації з зовнішніми споживачами бухгалтерської


Темою випускної кваліфікаційної роботи є Річна бухгалтерська (фі-шення) звітність організації: принципи, техніка складання і аналіз основних поки-ників.


alt = "Диплом: Річна бухгалтерська звітність організації. Порядок складання та аналіз її основних показників. Випусная кваліфікаційна робота." gt;Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської Особливості аналізу зведеної (консолідованої) звітності. Інструкція про порядок складання та подання річної, квартальної і місячної звітності про

Річна бухгалтерська звітність організації: порядок складання і аналіз її основних показників - реферат. Зміст


alt = "Назва: Річна бухгалтерська звітність організації, порядок складання та аналіз її основних показу Розділ: Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту Тип: реферат" gt;За допомогою РЕФ-Мастера можна легко і швидко зробити оригінальний реферат, контрольну чи курсову на базі готової роботи - Річна бухгалтерська звітність організації, порядок складання та аналіз її основних показників.

Складання та зміст річної бухгалтерської звітності 89 кб. Річна бухгалтерська звітність організації порядок складання та аналіз її основних 142 кб.


alt = "Дисципліна: Бухоблік, статистика Тип роботи: Диплом Тема: Річна бухгалтерська звітність організації: порядок складання і аналіз її основних показників. Зміст." gt;річної бухгалтерської звітності. 2.3. Порядок складання та формування показників звітності. Висновок. користувачами для оцінки ефективності діяльності організації, а також для економічного аналізу у самій організаціі.27 липня 2015

Аналіз бухгалтерської звітності ТОВ «Бест» дозволив зробити наступні висновки про його фінансовий стан. Купити роботу. Назва роботи: Річна бухгалтерська звітність організації: порядок складання і аналіз її основних


alt = "3 Аналіз складання річного бухгалтерського звіту на підприємстві ... 26. 4) річна звітність підприємства ТОВ« Інтерсервіс »представлена основними формами бухгалтерської звітності, а річний бухгалтерський звіт складений в" gt;Деякі тези з роботи за темою Річна бухгалтерська звітність організації: порядок її складання і фінансовий аналіз її основних показників на прикладі ВАТ "Торговий дім Холдинг-Центр" Введення.

3. Річна бухгалтерська звітність 4. Складання бухгалтерської звітності 5. Склад бухгалтерської звітності 6. Аналіз Основні правила складання та подання бухгалтерської звітності. 29. Організація повинна складати


Глава I. Річна бухгалтерська звітність, порядок її. складання та відповідність міжнародним стандартам. 2.2. Аналітичні можливості бухгалтерської звітності. Глава III. Аналіз основних показників бухгалтерської.Глава 1 «Зміст і складання бухгалтерської звітності». ефективності діяльності підприємства, а також для економічного аналізу у самій організації. Річна звітність - це звіти за рік. За ступенем узагальнення звітних даних

При складанні зведеної річної бухгалтерської звітності основ-ве товариство, яке має вклади в Коригування передбачає аналіз всіх господарських операцій, які відображені на субрахунку 81-2 "Використання прибутку на інші цілі".


3 5 Аналіз фінансової стійкості. Глава IV порядок складання річної бухгалтерської звітності і аналіз її показників на прикладі ЗАТ «Міраж».2. Порядок складання річної бухгалтерської звітності 29. 3. Аналіз основних показників річної бухгалтерської звітності 82. 3.1 Мета і зміст аналізу фінансового стану підприємства 83.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення