Ти тут

Види обліку та аналізу господарської діяльності підприємства

Предметом бухгалтерського обліку в узагальненому вигляді виступає господарська діяльність підприємства з точки зору системи обліку ресурсів і результатів фінансової та господарської діяльності підприємства.

Головна сторінка Останні долучення Випадкова публікація
Запитати на ВікіКак
КАТЕГОРІЇ:
Архітектура- (3434) Астрономія- (809) Біологія- (7483) Біотехнологіі- (1 457) Військове справа-(14632) Високі технології-(1363) Географія- (913) геологія (1 438) Держава (451) Демографія- ( 1065) Будинок-(47672) Журналістика та ЗМІ- (912) Ізобретательство- (14524) Іноземні язикі- (4268) Інформатіка- (17799) Искусство- (+1338) історія-(13644) Компьютери- (11121) косметика-(55) Кулінарія- (373) Культура-(8427) Лінгвістіка- (374) Література- (1642) Маркетинг-(23702) Математіка- (16968) Машіностроеніе- (1700) медицина-(12668) менеджмент-(24684) механіка (15423) Науковеденіе- (506) Освіта- (11852) Охорона праці-(3308) Педагогіка- (5571) П оліграфія- (+1312) Політика (7869) Право- (5454) Пріборостроеніе- (1369) програмування-(2801) Виробництво-(97182) промисловість-(8706) психологія (18388) Релігія-(3217) зв`язок- (10668) Сільське господарство-(299) Соціологія- (6455) Спорт-(42831) Будівництво- (4793) торгівля-(5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) фізика- (3942) Філософія-(17015) Фінанси- (26596 ) Хімія- (22929) Екологія- (12095) економіка- (9961) Електроніка- (8441) Електротехніка- (4623) Енергетіка- (12629) Юріспруденція- (1492) Ядерна техніка-(1748)
Види господарського обліку.
Дата додавання: 2014-01-20- переглядів: 428- лекція була корисна: 0 студентам (у) - не корисна: 0 студентам (у).
Порушення авторських прав? Читайте також:
Автоматизована форма бухгалтерського обліку.
Автоматизована форма бухгалтерського обліку.
Аналіз забезпеченості господарського суб`єкта матеріальними ресурсами.
Бухгалтерського обліку.
Взаємозв`язок і відмінні риси управлінського і фінансового обліку.
Види кредитів та порядок їх обліку. Документальне оформлення кредитів
Види виробництв та їх вплив на організацію управлінського обліку.
Види обліку в економіці. Метод бухгалтерського обліку.
Види господарського обліку

Рахунок бухгалтерського обліку є основним елементом інформаційної системи про процес і результати фінансово-господарської діяльності організації. Рахунки відкриваються на кожен економічно однорідний вид майна

Види господарського обліку
Види господарського обліку
Види господарського обліку, їх характеристика та взаємозв`язок
Вимірювачі, застосовувані в обліку.
У практиці ведення обліку використовуються три види вимірників: натуральні, трудові та грошові.
Натуральні ізмерітелінеобходіми при обліку матеріальних запасів, основних засобів, готової продукції та ін. За допомогою натуральних вимірників здійснюється контроль за збереженням різних форм власності, обсягом процесу заготовляння, виробництва і реалізації, порівнюються і аналізуються виробничі завдання і звітні показники.
Трудовими ізмерітеляміпользуются при необхідності визначення трудомісткості виконуваної роботи, для нарахування заробітної плати, визначення втрат від простоїв і т.д., тобто цей вимірювач може застосовуватися там, де використовується праця людини. На практиці найбільш уживаною одиницею трудового вимірника є людино-годину і людино-день.
Грошовий ізмерітельявляется найбільш універсальним і знаходить основне застосування в сфері економіки. Він застосовується для вимірювання тих об`єктів, які мають вартість. Використання грошового вимірника дозволяє оцінити будь-які різнорідні об`єкти, що мають вартісне вираження, і отримати сукупну вартість їх, що неможливо зробити в натуральному вимірі. У цьому полягає основна перевага грошового вимірника. В обліку вартісні вимірники можуть використовуватися в сукупності з натуральними або трудовими.
Інформацію про господарську діяльність отримують за допомогою таких видів обліку, як: оперативно-технічний, бухгалтерський, статистичний і податковий (малюнок). Кожен вид обліку відрізняється завданнями, областями застосування і способами вивчення спостережуваних об`єктів. У той же час в єдиній системі народногосподарського обліку між усіма його видами існує тісний зв`язок і взаємозалежність. Кожен вид обліку широко використовує дані інших видів: статистичний - дані бухгалтерського і оперативно-технічного обліку, бухгалтерський - дані оперативно-технічного, податковий - дані бухгалтерського обліку.

Сутність і види обліку Для управління господарсько-фінансовою діяльністю організації необхідна різноманітна інформація про проведені операції і процеси, що відбуваються.

Оперативно-технічний учетпріменяется на підприємствах, в організаціях та установах при управлінні внутрішніми підрозділами: цехами, відділами, бригадами, ланками, технологічними процесами і т.д. Він покликаний оперативно забезпечити керівників цих підрозділів необхідною інформацією всередині підприємства.
Ведення оперативно-технічного обліку не вимагає спеціальної підготовки. Від цього виду обліку не потрібно абсолютної точності. Його дані можуть реєструватися усіма відомими способами: записом на паперових носіях, на екранах дисплеїв, дисках пам`яті ЕОМ і т.д., передаватися усно, по телефону, факсу.
Бухгалтерський облік це облік господарської діяльності підприємства, організації, установи в усьому її різноманітті. Саме бухгалтерський облік фіксує і накопичує всебічну синтетичну (узагальнюючу) і аналітичну (деталізовану) інформацію про стан і рух майна організації, джерела його утворення, господарських процесах, кінцевих результатах фінансової та виробничо-господарської діяльності.
Бухгалтерський облік має свої особливості. По-перше, він є документально обґрунтованим обліком. По-друге, це суцільний облік в сенсі охоплення господарської діяльності організації та безперервний в часі. По-третє, він використовує властиві тільки йому способи відображення і контролю господарської діяльності організації.
Статистичний облік, або статистика, вивчає явища, які носять масовий характер, в області економіки, культури, освіти, науки і т.д. Вона готує і збирає інформацію про стан економіки, рух робочої сили, товарній масі, цінах, що складаються на регіональних ринках праці, товарів, цінних паперів та ін., Про чисельність і склад населення з метою аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку суспільства. Статистика широко застосовує вибірковий метод спостереження та реєстрації, проводить одноразовий облік і перепису, використовує дані оперативного і бухгалтерського обліку.
Податковий облік-це дані, необхідні для складання розрахунків, декларацій та іншої податкової звітності. Показники такого обліку формуються за даними бухгалтерського обліку.
У багатьох зарубіжних країнах, а в останні роки і в нашій країні, в рамках бухгалтерського обліку в залежності від характеру облікових відомостей і способів отримання інформації виділяються два види обліку: фінансовий і управлінський.
Фінансовий учетформірует інформацію про доходи та витрати організації, про розміри дебіторської та кредиторської заборгованості, величиною фінансових інвестицій і доходи від них, стані джерел фінансування, яка необхідна для складання бухгалтерської (фінансової) звітності. Остання відкрита для публікації і призначена як для керівництва організації, так і для зовнішніх користувачів. Ведення фінансового обліку для господарюючого суб`єкта обов`язково і регламентується законодавчими і нормативними актами.
Управлінський облік-охоплює ті види облікової інформації, які необхідні для прийняття управлінських рішень в межах організації. Основною складовою управлінського обліку є виробничий облік, під яким зазвичай розуміють облік витрат виробництва і аналіз економії або перевитрати в порівнянні з попередніми періодами (прогнозами) і стандартами.
В управлінському обліку зазвичай формується інформація для управлінського апарату, що використовується для планування, прогнозування, нормування, власне управління і контролю за діяльністю організації. Ця інформація призначена для внутрішнього споживання. Ведення управлінського обліку законодавчо не регламентовано.
Нам важлива ваша думка! Чи був корисний опублікований матеріал? Так | Ні Загальні поняття про господарський облік. | Тема 4 Предмет і метод бухгалтерського обліку Чи не знайшли потрібну інформацію?
Скористайтеся пошуком по google:

Під суцільним відображенням господарської діяльності розуміється обов`язковий облік всього майна, всіх видів виробничих запасів, витрат, заборгованості підприємства.


alt = "Таким чином, зазначені вимірювачі покликані доповнити один одного для отримання повної і різнобічної інформації про різні види діяльності організації. Види господарського обліку." gt;Під суцільним відображенням господарської діяльності мається на увазі обов`язковий облік всього майна, всіх видів виробничих запасів, витрат продукції, грошових коштів, фондів, заборгованості підприємства і т. П.

План рахунків бухгалтерського обліку представляє собою систему реєстрації та групування фактів господарської діяльності в · принципи і порядок податкового обліку видів діяльності, що здійснюються платником податків


alt = "21 Поняття господарського обліку та його види. Господарський облік - це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю та управління нею" gt;Інформацію про господарську діяльність отримують за допомогою таких видів обліку, як: оперативно-технічний, бухгалтерський, статистичний і податковий (малюнок).

Вимірювачі, застосовувані в обліку. У Російській Федерації діє система господарського обліку, в яку включені наступні види обліку. Оперативний облік - вивчає окремі сторони господарської діяльності


організувати службу бухгалтерського обліку у вигляді структурного підрозділу, очолюваного головним бухгалтером Ріс.8.0.5. Об`єкти системи бухгалтерського обліку господарської діяльності освітньої установи.Всі три види господарського обліку взаємопов`язані. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, інструкція по його застосуванню, інші методичні рекомендації та вказівки.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення