Ти тут

Аналіз складу структури і динаміки активів і пасивів організації

Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу Аналіз фінансової рівноваги між активами і пасивами Оцінка фінансової стійкості підприємства за функціональною ознакою Структурний аналіз активів і пасивів

Класифікація джерел формування капіталу. Аналіз динаміки і структури власного і позикового капіталу. Аналіз кредиторської заборгованості.
Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов`язане за них підприємство.
За ступенем приналежності використовуваний капітал підрозділяється на власний (I розділ пасиву) і позиковий (II і III розділи пасиву). За тривалістю використання розрізняють капітал постійний (перманентний) (I і II розділи пасиву) і короткостроковий (III розділ пасиву) (рис. 12.5).
Схема структури пасиву балансу
На уже згадуваному підприємстві (табл. 12.4) за звітний рік збільшилася сума і власного, і позикового капіталу. Однак в його структурі частка власних джерел коштів знизилася на 2,8%, а позикових відповідно збільшилася, що свідчить про підвищення ступеня фінансової залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.
Аналіз динаміки і структури джерел капіталу
При внутрішньому аналізі стану фінансів крім цих показників необхідно вивчити структуру власного і позикового капіталу, з`ясувати причини зміни окремих його складових і дати оцінку цих змін за звітний період.
Дані, наведені в табл. 12.5, показують зміни в розмірі та структурі власного капіталу: значно збільшилися сума і частка фонду накопичення і резервного фонду при одночасному зменшенні питомої ваги статутного капіталу. Нерозподіленого прибутку на кінець року у підприємства немає. Загальна сума власного капіталу за звітний рік збільшилася на 4500 млн руб., Або на 18%.
Аналогічним чином проводиться аналіз структури позикового капіталу. З даних табл. 12.6 випливає, що за звітний рік сума позикових коштів збільшилася на 6600 млн руб., Або на 32%.
Відбулися істотні зміни і в структурі позикового капіталу: частка банківського кредиту зменшилася, а частка кредиторської заборгованості, яка тимчасово використовується в обороті підприємства до моменту настання термінів її погашення, збільшилася.
Динаміка структури власного капіталу
Динаміка структури позикового капіталу
Залучення позикових коштів в оборот підприємства - явище нормальне. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що вони не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що в кінцевому підсумку призводить до виплати штрафів і погіршення фінансового становища. Тому в процесі аналізу необхідно вивчити склад, давність виникнення кредиторської заборгованості, наявність, частоту і причини утворення простроченої заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства з оплати праці, бюджету, визначити суму виплачених пенею за прострочення платежів.

Іноді склад даного типу джерел так само включають заборгованість з оплати праці. Після аналізу співвідношення власних коштів і джерел необхідно провести більш детальний аналіз динаміки і структури пасиву балансу.

Середня тривалість використання кредиторської заборгованості в обороті підприємства (Пк) розраховується наступним чином:
Середня тривалість використання кредиторської заборгованості
Якість кредиторської заборгованості може бути оцінений також питомою вагою в ній розрахунків за векселями. Частка кредиторської заборгованості, забезпечена виданими векселями, в загальній її сумі показує ту частину боргових зобов`язань, несвоєчасне погашення яких призведе до протесту векселів, виданих підприємством, а, отже, до додаткових витрат і втрати ділової репутації. З табл. 12.6 випливає, що на аналізованому підприємстві частка кредиторської заборгованості постачальникам ресурсів, забезпечена виданими векселями, на початок року становила 18,6% (950 / 5100х100), а на кінець року - 23,3% (1800 / 7700х100).
Коефіцієнт оборотності (Koб.в) і тривалість боргу за виданими векселями (Пв.д) розраховуються наступним чином:
Фактичне значення тривалості вексельного боргу порівнюють із середніми термінами платежів, обумовлених у векселях, і з`ясовують причини прострочення платежів за векселями, а також суму додатково сплачених санкцій.
При аналізі довгострокового позикового капіталу, якщо він є на підприємстві, інтерес представляють терміни запитання довгострокових кредитів, так як від цього залежить стабільність фінансового стану підприємства (ФСП). Як показують дані табл. 12.6, підприємству в наступному році потрібно погасити 800 млн руб. довгострокових кредитів, що слід враховувати при визначенні його платоспроможності.
Аналізуючи кредиторську заборгованість, необхідно враховувати, що вона є одночасно джерелом покриття дебіторської заборгованості. Тому треба порівняти суму дебіторської і кредиторської заборгованості. Якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, то це свідчить про іммобілізації власного капіталу в дебіторську заборгованість. Якщо кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в 2 рази, то фінансовий стан підприємства вважається нестабільним. На даному підприємстві сума кредиторської заборгованості на початок і на кінець року перевищує суму по рахунках дебіторів, однак термін її погашення менше, ніж дебіторської заборгованості, що може викликати незбалансованість грошових потоків.

Аналіз фінансового стану організації торгівлі. Аналіз складу, структури і динаміки пасивів організації.

Таким чином, аналіз структури власних і позикових коштів необхідний для оцінки раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства та його ринкової стійкості. Цей момент дуже важливий, по-перше, для зовнішніх споживачів інформації (наприклад, банків та інших постачальників ресурсів) при вивченні ступеня фінансового ризику і, по-друге, для самого підприємства при визначенні перспективного варіанта організації фінансів і вироблення фінансової стратегії.
gt; = Перейти до змісту підручника = Інформація, релевантна "12.5. Аналіз наявності, складу та динаміки джерел формування капіталу підприємства"
12.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу
Бізнес в будь-якій сфері діяльності вимагає відповіді на три основні питання: - яким виробничим потенціалом повинен мати у своєму розпорядженні суб`єкт господарювання для досягнення поставленої мети? - де знайти джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад? - як організувати управління фінансами, щоб забезпечити фінансову стійкість підприємства, його конкурентоспроможність?
12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень
Роль, значення і види довгострокових вкладень. Методика оцінки змін у складі інвестиційного портфеля. З розвитком ринкових відносин і нарощуванням економічного потенціалу розширюється інвестиційна діяльність підприємств. Вкладаючи капітал в будь-якої інвестиційний проект, підприємство планує не тільки відшкодувати вкладений капітал, а й отримати певну суму прибутку. Будь-яке
4.1. Фінансування діяльності організації за рахунок власного капіталу
Власний капітал - основа фінансування діяльності організації. Під власним капіталом розуміється загальна сума коштів, що належать організації на правах власності і використовуються для формування активів. Управління власним капіталом пов`язане не тільки з забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів,
11.2. Політика управління доходами і витратами
Політика управління доходами і витратами - політика, яка реалізує план (програму) дій в сфері формування доходів і витрат організації. Основні етапи процесу розробки політики управління доходами і витратами організації: 1. Ідентифікація різних видів доходів і витрат організації в процесі їх обліку. 2. Аналіз динаміки доходів і витрат організації в попередньому періоді. на
Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
Крім абсолютного обсягу прибутку в фінансовій статистиці розраховуються відносні показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів
52. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Велика увага в аналізі активів підприємства приділяється вивченню стану, динаміки і структури основних фондів, так як вони займають основну питому вагу в довгострокових активах підприємства. При вивченні складу основних засобів потрібно з`ясувати співвідношення їх активної і пасивної частин, так як від оптимального їх поєднання багато в чому залежать фондовіддача і фінансовий стан підприємства. при
2.4. Зміст фінансового аналізу
Основні напрямки фінансового аналізу: 1. Аналіз майнового потенціалу: - загальна характеристика фінансово-господарської діяльності організації (вертикальний і горизонтальний аналіз балансу, побудова аналітичного балансу) - - аналіз структури і динаміки активів-- аналіз структури і динаміки пасивів. 2. Аналіз фінансового потенціалу: - аналіз ліквідності та платоспроможності
4.3. Управління власним капіталом
Процес управління власним капіталом організації включає: 1. Аналіз формування власного капіталу в попередньому періоді. Метою такого аналізу є виявлення потенціалу формування власних фінансових ресурсів і його відповідності темпам розвитку організації. На першому етапі аналізу вивчаються загальний обсяг формування власних фінансових ресурсів, відповідність темпів приросту
12.2. Основні джерела капіталу, порядок його формування та розміщення
Поняття капіталу. Джерела формування власного і позикового капіталу. Основні напрямки його розміщення. Капітал - це кошти, якими володіє суб`єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку. Формується капітал підприємства як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позикових (зовнішніх) джерел. Основним джерелом фінансування
Питання до теми
1. Чи існує прямий зв`язок між накопиченням і темпами економічного


Завданнями аналізу складу і структури зобов`язань організації торгівлі є: аналіз динаміки небезпеку для фінансового становища організації становить значний перекіс у структурі активів і пасивів фірми.


alt = "Завдання 1. За даними бухгалтерського балансу проаналізувати і оцінити динаміку складу і структури активів і пасивів організації." gt;аналіз динаміки та структури короткострокових зобов`язань Значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства займають позикові, в тому числі кредиторська заборгованість.

Аналіз складу і структури активу і структури пасиву балансу. Аналіз динаміки і структури джерел фінансування. Капітал організації як джерело фінансування його фінансово-господарської діяльності.


alt = "Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість встановити Пасив балансу характеризує склад і стан прав на ці цінності статей« Статутний капітал »показуються статутний капітал організації, утворений за" gt;При аналізі складу пасивів бухгалтерського балансу, їх динаміки і структури слід мати на увазі, що оцінка структури Так, зовнішні користувачі (банки, постачальники та ін.) Оцінюють зміну частки власних коштів організації в

Проаналізуємо і оцінимо динаміку складу і структури активів і пасивів організації. Структура активів і пасивів організації більш наочно представлена на рис.1 і 2 відповідно.


alt = "Динаміка пасивів». Аналіз складу і структури пасиву балансу дозволяє встановити види, структуру і специфіку джерел фінансування. "gt;Аналіз складу, структури і динаміки майна підприємства полягає в Для цього, як і для аналіз пасивів, використовуються методи «читання» звітності Наявність в складі майна організації нематеріальних активів побічно

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення