Ти тут

Карта спостереження за діяльністю вихователя

вихователя до самостійного аналізу своєї діяльності.

Стаття узагальнює досвід експериментальної апробації методу наукового спостереження в процесі підготовки кваліфікованих педагогів-дефектологів і обґрунтовує роль даного методу в їх професійній діяльності. Як показує практика, навіть досвідчені вчителі не завжди володіють методикою і технікою наукового спостереження на досить високому рівні, що відбивається на якості корекційно-виховного процесу. У статті наведені найбільш цікаві розробки, що стосуються цього аспекту підготовки фахівців-дефектологів.
Пошуковики можуть вплинути на результати виборів
Психологи з Американського інституту поведінкових досліджень і технологій (American Institute for Behavioral Research and Technology) виявили, що маніпуляції з порядком видачі сайтів про кандидатів на ті чи інші посади під час виборів здатні схилити від 12 до 80 відсотків виборців, які не на сторону будь-якого кандидата . При цьому навіть якщо люди розуміють, що їх думкою маніпулюють, вони не тільки не змінюють свого рішення, а ще більше зміцнюються в ньому. Читати повністю
Модель формування готовності до науково-дослідницької діяльності майбутніх педагогів професійного навчання Корчагіна Марія Вікторівна
Підвищення професійної компетентності вчителя-дефектолога в області взаємодії з сім`ями дошкільників із затримкою психічного розвитку Дудко Ольга Борисівна
ВИВЧЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-дефектолог Корженевич Тетяна Львівна
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-дефектолог Золоткова Євгенія В`ячеславівна
ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ дефектології ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ Рябова Наталія Володимирівна, Гамаюнова Антоніна Миколаївна
УДК 159.9.G7
О. Є. Шаповалова
МЕТОД НАУКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-дефектолог
Стаття узагальнює досвід експериментальної апробації методу наукового спостереження в процесі підготовки кваліфікованих педагогів-дефектологів і обґрунтовує роль даного методу в їх професійній діяльності. Як показує практика, навіть досвідчені вчителі не завжди володіють методикою і технікою наукового спостереження на досить високому рівні, що відбивається на якості корекційно-виховного процесу. У статті наведені найбільш цікаві розробки, що стосуються цього аспекту підготовки фахівців-дефектологів.
Ключові слова: наукове спостереження, особливості методу, школярі з порушенням інтелекту, педагог дефектолог, професійна діяльність.

Спостереження за діяльністю фахівців проводиться вихователем групи і завідуючої. Графік спостережень складається попередньо при загальному обговоренні.

The method of scientific observation in the professional work of a teacher working with children having mental and physical defects. OLGA Е. SHAPOVALOVA (Far-Eastern State Academy for Humanities and Social Studies, Birobidzhan).
The article generalises the experimental testing of the method of scientific observation employed when training the qualified teachers working with children having mental and physical defects. It substantiates the validity of the method in the professional activities of the teachers. The article contains the best developments concerning the instruction of the specialists of the field.
Key words: scientific observation, features of a method, schoolchildren with intelligence infringement, the teacher working with children having mental and physical defects, professional work.
Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики, професійні обов`язки дефектолога включають і забезпечення навчально-виховного процесу в спеціальному (коррекционном) установі, і певні заходи, що сприяють формуванню загальної культури особистості учнів з відхиленнями в інтелектуальному розвитку, а також їх адаптації та психологічної реабілітації. При цьому вчителю-олігофренопедагога необхідно піклуватися про збереження фізичного та психічного здоров`я школярів, забезпечуючи ефективне психолого-педагогічний супровід їх розвитку в освітньому процесі і сприятливий психологічний клімат в школі.
Все це підкреслює необхідність якісної підготовки педагогічних кадрів для спеціальних (корекційних) закладів, яка передбачає і успішне виконання затвердженого освітнього стандарту, і формування стійкої мотивації, і розвиток в структурі особистості професійно значущих якостей, що складають основу самовизначення і сприяють реалізації психолого-педа;
гогіческого супроводу розвитку дітей з порушенням інтелекту.
Склад учнів школи восьмого виду (корекційна загальноосвітня школа) в основному представлений дітьми з легкими формами розумової відсталості, для яких характерне стійко виражене зниження переважно пізнавальної діяльності, що виникло внаслідок органічного ураження кори головного мозку. Поряд з пізнавальними процесами у них страждають і інші вищі психічні функції. Але в цілому, як вважають дослідники Л.С. Виготський, Т. А. Власова, С. Д. За-брамная, В.І. Лубовский, М. С. Певзнер, В.Г. Петрова, С.Я. Рубінштейн та ін., При створенні сприятливих умов навчання і виховання вони досить перспективні в плані розвитку і мають у своєму розпорядженні можливостями до соціально-трудової адаптації. Забезпечуючи психолого-педагогічний супровід дітей даної категорії, фахівця (вчителю, вихователю, психологу) слід своєчасно вирішувати питання, пов`язані з виявленням особливостей актуального стану і перспектив подальшого розвитку і каж-

спостереження за виховно-освітньою роботою з дітьми, діагностичні матеріал) .- питання для здійснення тематичного та фронтального контролю в різних вікових группах- спостерігати за діяльністю вихователя

ШАПОВАЛОВА Ольга Євгенівна, доктор психологічних наук, завідувач кафедри корекційної педагогіки, психології та логопедії (Далекосхідна державна соціально-гуманітарна академія, Біробіджан).
E-mail: [email protected] © Шаповалова О.Е. 2010
дого конкретного дитини, і учнівського колективу в цілому.
Пильної уваги вимагають не тільки властиві дітям психічні порушення, які роблять психолого-педагогічний супровід необхідною умовою реалізації позитивного прогнозу розвитку особистості таких учнів. Не менш детально повинні вивчатися і сильні, зберіганню якості психіки, що становлять основу корекційно-виховного процесу. Всі ці відомості не можуть бути отримані, якщо фахівець не володіє методом наукового, дослідницького спостереження.
Професійні обов`язки вчителя, вихователя як в масовій, так і в корекційної школі припускають повсякденне взаємодія з дітьми. При цьому педагог не тільки займається організацією освітнього процесу, а й спостерігає особливості їхньої поведінки, прояви уваги, емоційні реакції і інші психічні функції. Але, як відзначають фахівці, таке спостереження не є цілеспрямованим, воно поверхнево і лише випадково може привести до цінних педагогічним висновків. На відміну від звичайного, пасивного, наукове спостереження як метод психолого-педагогічного вивчення передбачає чітку постановку мети, вибір об`єктів і ситуацій, раціональну систему фіксації і обробки результатів.
Наукове спостереження буває пошуковим або дослідницьким. Пошукове спостереження застосовується при визначенні проблем, що вимагають психолого-пе-дагогіческого втручання. Ці проблеми можуть бути пов`язані з розвитком дитини, з його поведінкою або взаємодією з оточуючими людьми. Відповідно, при пошуковому спостереженні сукупність досліджуваних ознак визначається більш-менш приблизно і може змінюватися по ходу роботи: додаються нові одиниці спостереження, уточнюються і конкретизуються його завдання. У процесі дослідного спостереження вивчаються строго певні ознаки, які мають безпосереднє відношення до проблем психолого-педагогічного супроводу розвитку учнів.
Під час бесід вчителя і вихователі спеціальних (корекційних) освітніх установ восьмого виду р Біробіджана і ЄАО практично всі висловлюють впевненість в тому, що досконало володіють методом спостереження і регулярно використовують його у своїй професійній діяльності.
При визначенні питань, які потребують розгляду на спільних науково-практичних семінарах, індивідуальних і групових консультаціях, або на курсах підвищення педагогічної кваліфікації, метод спостереження зазвичай не зачіпається. Більш того, ненав`язливе пропозицію консультативно-методичної допомоги щодо організації психолого-педагогічно-го спостереження, систематизації та аналізу його результатів нерідко розглядається педагогами практиками
як прояв неповаги до їх професійної компетентності. Форма відповіді на такі пропозиції завжди ввічлива, але їх зміст зводиться до того, що вже як за дітьми спостерігати, вони добре знають і не слід їх вчити.
У той же час тривале науково-практичне співробітництво кафедри корекційної педагогіки, психології та логопедії зі спеціальними освітніми установами показує, що узагальнення результатів спостережень вчителів і вихователів з того чи іншого питання - досить складне завдання. Певні труднощі пов`язані вже з отриманням таких результатів. Замість одиниць спостереження (доступних безпосередньому сприйняттю фактів) педагоги зазвичай призводять загальні зауваження, абстрактні міркування, припущення, особисті враження і навіть положення, висунуті і доведені провідними фахівцями.
Чи не знаходить позитивного відгуку і пропозиція використовувати схеми (щоденники спостережень) провідних вітчизняних фахівців або розробки, виконані на кафедрі, для того щоб по можливості більш повно і об`єктивно фіксувати досліджувану реальність відповідно до поставлених завдань. Посилаючись на завантаженість, брак часу, а також на професійну здатність утримувати в пам`яті необхідну інформацію, більшість вчителів висловлює тим самим зневагу до наукового дослідницького спостереження, проявляючи невисокий рівень володіння одним з основних методів психо-лого-педагогічного вивчення. А це закономірно відбивається на якості корекційно-освітнього процесу і обмежує можливості психолого-пе-дагогіческого супроводу розвитку дітей.
Так, в поточному навчальному році в р


Тому одним із завдань старшого вихователя при організації епізодичних спостережень за діяльністю педагогів дитячого садка - це навчити педагога проведення самоаналізу.


Тип роботи: реферат Особливості управління дошкільним освітнім закладом, спостереження за діяльністю завідувача і старшого вихователя.Методами збору інформації є метод спостереження (за режимними моментами, діяльністю вихователя, поведінкою дітей на занятті, вільної діяльності), аналіз документації (планів виховно

Щоб успішно провести спостереження і правильно оцінити діяльність вихователя, необхідно заздалегідь визначити мету відвідування групи і коло тих питань, яна які слід звернути увагу.


З його допомогою вихователь веде підготовку до реалізації освітньої програми Для відстеження процесу розвитку дитини і планування своєї діяльності педагогу необхідно систематичне спостереження за поведінкоюСпостереження за діяльністю педагога і дітей є основним методом контролю. У процесі спостереження фіксуються і оцінюються прийоми і методи роботи вихователя, реакція дітей, ведеться хронометраж.

Аналіз роботи вихователя: опис професійної педагогічної діяльності. Пояснювальна записка: Тут представлені матеріали аналітичної діяльності вихователя дитячого будинку.


Провідне місце відводиться безпосередньому спостереженню, т. Е. Контролю за виховно-освітньої роботою з дітьми. Це завжди цілеспрямований процес.Діагностична діяльність педагога. Систематичне спостереження вчителя за своїми учнями вже є діагностичної Наприклад, існують відомості про досвід колишніх вчителів і вихователів, вказівки батьків, біографічні

Протокол спостереження за роботою вихователя і помічника вихователя. Режимний. процес Час Діяльність вихователя Діяльність помічника вихователя Діяльність дітей. Ранковий.


Старший вихователь повинен навчати педагогів самоаналізу педагогічної діяльності. При контролі: розробляти схему спостереження за виховно-освітньою роботою з дітьми, діагностичні матеріал) .- питання длявідповідно до проф. стандартом педагога вихователь повинен вміти організовувати види діяльності, що здійснюються в З метою відстеження результатів були створені карти спостережень за діяльністю педагога.

Діяльність педагога при підготовці і проведенні заняття. План заняття спостереження за діяльністю педагога і дітей-- співбесіда з воспітателем- - вивчення і аналіз документації


Воно спеціально організується, при цьому розробляється система фіксації фактів, що включає в себе спостереження за діяльністю Можлива стенографія бесіди помічником (вихователем або кимось із співробітників дошкільного закладу).Спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя, характеру взаємодії вихователя з дітьми, особливості спілкування (1 і 2 половина дня).

Його актуальність пояснюється тим, що, з одного боку, вихователі, які мають високий рівень професіоналізму і досвід інноваційної Результати контролю представлені в картах спостережень за діяльністю педагогів.


2. Оцінка професійних умінь вихователя. Ефективність використовуваних ним методів і прийомів роботи з дітьми. об`єктивність - на безпосередньому спостереженні і вивченні результатів педагогічної діяльності (у висновках дається3.В ході спостереження за діяльністю вихователя необхідно виявити: особливості характеру, поведінки, звички дітей в групі, скласти «психологічний портрет» дитини 4.Подготовіть щоденник з практики.

У діяльності педагога можуть застосовуватися різні види об`єктивного спостереження. Використовуються готові результати спостережень, підготовлені іншими людьми: повідомлення воспітателей- аудіо-, кіно-, та відеозаписи.


Завдання 3. Вивчення специфіки праці вихователя. Провівши спостереження за роботою вихователя в першу і другу половину дня, був складений хронометраж його діяльності, який відображений в таблиці.Метод отримання інформації: спостереження за діяльністю педагога. Спостереження вихователя за дітьми. Педагогічна техніка в діяльності вихователя.

м Кстово Нижегородська область Опис матеріалу: матеріал буде корисний вихователям, педагогам-психологам, батькам з метою спостереження за грою дитини 3-4 років, залучення його в процес ігрової діяльності.


Крім спостережень діяльності педагога, використовуються бесіди з вихователем по виявленню знання Програми, методики роботи з досліджуваної проблеми, вмінню бачити перспективи в своїй роботі з усією групою і з кожним ребёнком.25 червня 2013Вивчити вміння вихователя правильно оцінювати діяльність, поведінку і вчинки дітей (педагогічна оцінка діяльності та поведінки дітей). • 122 2. Спостереження за діяльністю педагога-психолога з надання психологічної допомоги дітям

Аналіз практичної діяльності. Спостереження роботи вихователя в першій половині дня. Які види діяльності організовує вихователь? (Ігри, спостереження, руд, розваги, гімнастичні вправи).


мета. Підсумок спостереження. Підпис. відповідальний. педагог. Схожі Розклад сесії заочного навчання Пр. Теорія і методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку.Зробити висновки про стиль педагогічного спілкування вихователя з дітьми можна, використовуючи «Показники стилю поведінки педагога» (по Е. А. Панько), тест-опитувальник «Стиль педагогічного спілкування», а також проводячи спостереження за діяльністю

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення