Ти тут

Види калькуляції собівартості на гірничих підприємствах

Передумовами застосування цього способу є складання калькуляції нормативної собівартості одиниці продукції

Бухгалтерський облік Ключові поняття
Бухгалтер • Бухгалтерія
Головна бухгалтерська книга
Оборотно-сальдова відомість
Звітний період
Облікова політика
Подвійна запис • Проведення
Дебет = Кредит • Актив = Пасив
Калькуляція • Собівартість
РСБУ • УСБУ • МСФЗ • GAAP Фінансова звітність
Бухгалтерський баланс
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про нерозподіленого прибутку
Звіт про зміни капіталу
Консолідована • Комбінована Області бухгалтерського обліку
Облік витрат • Фінансовий облік • Судова бухгалтерія
Облік фондів • Управлінський облік • Податковий облік
Бюджетний облік • Банківський облік Аудит Фінансовий контроль
Шаблон: Перегляд • Обговорення • Правити
Калькуляція (від лат. Calculatio - рахунок, підрахунок) - визначення витрат у вартісній (грошової) формі на виробництво одиниці або групи одиниць виробів, або на окремі види виробництв. Калькуляція дає можливість визначити планову або фактичну собівартість об`єкта або виробу і є основою для їх оцінки. У будівельних організаціях оцінка і калькуляція використовується для об`єктів бухгалтерського обліку в грошовому вираженні. Калькуляція є основою для визначення середніх витрат виробництва і встановлення собівартості продукції.
зміст
1 Методи калькуляції
1.1 Нормативний метод калькуляції
1.2 Позамовний метод калькуляції
1.3 Попередільний метод калькуляції
1.4 Попроцессний метод калькуляції
2 Див. Також
3 Використана література
Методи калькуляції [ред | правити вікі-текст]
Методи калькуляції - це методи розрахунку витрат виробництва, собівартості продукції, обсягу незавершеного виробництва, засновані на калькуляції витрат. Розрізняють простий, нормативний, позамовний, попередільний, попроцессний методи калькуляції. Нормативний метод калькуляції [ред | правити вікі-текст]

Використовувані при калькуляції собівартості методи оцінки матеріально-виробничих запасів, відпущених у виробництво, способи розподілу

Нормативний метод калькуляції - це метод обчислення собівартості, застосовуваний на підприємствах з масовим, серійним і дрібносерійним характером виробництва і в інших виробництвах. Обов`язковими умовами правильного застосування нормативного методу калькуляції є:
складання нормативної калькуляції за діючими на початок місяця нормам;
виявлення відхилень фактичних витрат від діючих норм в момент їх виникнення;
облік змін діючих норм;
відображення змін діючих норм в нормативних калькуляціях.
Чинними нормами називаються такі, за якими проводиться в даний час відпустку матеріалів на робочі місця і оплата робочим за виконані роботи. Позамовний метод калькуляції [ред | правити вікі-текст]
Позамовний метод калькуляції - це метод обчислення собівартості, застосовуваний на підприємствах, де виробничі витрати враховують за окремими замовленнями на виріб або роботу. Такими є, головним чином, підприємства з індивідуальним і дрібносерійним типами виробництва. У широкому сенсі замовлення представляє одне або малу серію однорідних виробів, врахованих таким чином, щоб виділити цю продукцію серед інших. Об`єктом обліку і калькулювання є замовлення, якому присвоюють номер. У більш вузькому сенсі під замовленням розуміють - «... складне виріб (його агрегати, вузли) в одиничному виробництві, невеликі партії однакових виробів в дрібносерійне виробництво, а також окремі види робіт (будівництво, будівельно-монтажні та ін.)». Для обліку витрат на кожне замовлення відкривають окремий аналітичний рахунок (карту) із зазначенням коду замовлення, який проставляється в усіх первинних документах. Виробничі витрати агрегируются в аналітичному обліку в чіткій відповідності з відкритими замовленнями. Таким чином, даний метод дозволяє виділити витрати виробництва і індивідуалізувати їх по кожному калькульовані об`єкту. Застосування позамовного методу калькулювання обгрунтовано тільки тоді, коли дотримані наступні умови: можливість виділити об`єкт калькулювання на певній стадії його створення і реалізації- існує об`єктивна необхідність отримувати дані не про середню, а про індивідуальну собівартості об`єктів по кожному відкритому замовлення ... Попередільний метод калькуляції [ред | правити вікі-текст]

Передумовами застосування цього способу є: наявність норм і нормативів витрат-складання нормативної калькуляції собівартості одиниці випущених

Попередільний метод калькуляції - це метод обчислення собівартості, застосовуваний на підприємствах, де вихідний матеріал в процесі виробництва проходить ряд переділів або де з одних вихідних матеріалів в одному технологічному процесі одержують різні види продукції. Калькуляція собівартості продукції попередільним методом може бути двох варіантів: напівфабрикатний і бесполуфабрикатном. При полуфабрикатном варіанті обчислюють собівартість продукції по кожному переділу, яка складається з собівартості попереднього переділу і витрат по даному переділу. Собівартість продукції останнього переділу є також і собівартістю готової продукції. При бесполуфабрикатном варіанті обчислюється тільки собівартість продукції останнього переділу. При цьому варіанті витрати враховуються окремо по кожному переділу без урахування собівартості продукції попередніх переділів. У собівартість готової продукції включаються всі витрати на її виробництво по всіх переділах. При Попередільний методі калькуляції так само як і при інших методах, спочатку визначають собівартість всієї продукції, а потім собівартість її одиниці. Собівартість одиниці продукції обчислюється різними способами в залежності від особливостей технологічного процесу. Попроцессний метод калькуляції [ред | правити вікі-текст]
Попроцессний метод - це метод калькулювання собівартості готової продукції, при якому витрати враховуються в цілому по кожному виробничому процесу або окремих стадіях загальновиробничого процесу.
Застосування методу попроцессного характерно для виробництв, в яких готова продукція створюється в результаті послідовної переробки вихідної сировини в одному або декількох технологічних підрозділах. При цьому результати переробки сировини, які з`являються на проміжних стадіях виробничого процесу, не можуть однозначно розглядатися ні як готову продукцію, ні як напівфабрикати (добувна і текстильна промисловість, виробництво цементу, хімволокна, пластмас, лакофарбових виробів і т. П.) Див. Також [ред | правити вікі-текст]
Калькулювання Використана література [ред | правити вікі-текст]
Новий економічний словник / За ред. А. Н. Азріліяна. - М .: Інститут нової економіки, 2006. - тисячі вісімдесят вісім с. ISBN 5-89378-014-0;
Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник, - М .: Инфра-му, 2006.
Козлова Є. П., Патрушін Н. В., Бабченко Т. Н. Бухгалтерський облік в промисловості. - М .: Фінанси і статистика, 1993. - 432 с .: іл. ISBN 5-279-00203-8.
Бочкарьова І. І., Левіна Г. Г. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / І. І. Бочкарьова, Г. Г. Левіна- під ред. проф Я. В. Соколова. - М .: Магістр, 2008. -413 с.

Цими умовами визначається номенклатура елементів собівартості та способи їх обчислення. Планова калькуляція складається на основі прогнозних


alt = "Методи калькуляції собівартості. Позаказная калькуляція. Застосовується в індивідуальному виробництві, характеристики" gt;Калькулювання - це сукупність прийомів обліку витрат на виробництво та обчислення собівартості готової продукції.

Організація руху продукції, пов`язаної з попередільним калькуляцією витрат Організація попередільним системи калькулювання собівартості продукції


alt = "Оскільки питома собівартість при попроцессной калькуляції представляє способами: методом оцінки середньозваженого, методом« перше надходження "gt;У практиці управлінського обліку склалися певні методи і способи Калькуляція собівартості полягає в коригуванні нормативної

Наведені способи розрахунку впливу техніко-економічних факторів на планову Собівартість окремих деталей включається до нормативної калькуляцію вузла


alt = "Попередільний (попроцессний) спосіб калькулювання собівартості Багато витрати, які вважаються непрямими при позамовному калькуляції собівартості" gt;Передумовами застосування цього способу є: · · · наявність норм і нормативних витрат-складання нормативної калькуляції собівартості одиниці

Формування продуктивних сил суспільства, самого способу виробництва до Збірника рецептур складається калькуляція собівартості одного виду вироби.


alt = "Різновиди собівартості продукції і способи складання калькуляції. Завдання калькулювання собівартості продукції." gt;Методи калькуляції собівартості Існує три основні методи Попередільний (попроцессний) спосіб калькулювання собівартості продукції.

собівартості продукції необхідно розуміти сукупність прийомів і способів витрат враховують за статтями калькуляції на весь випуск продукції, робіт і послуг.


Планування собівартості методом розробки калькуляцій окремих виробів За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі і непрямі.Способи калькулювання Калькулювання вивчає собівартість отриманих в 9. Калькуляція собівартості продукції Економічна сутність поняття

Позамовний метод калькуляції - це метод обчислення собівартості Собівартість одиниці продукції обчислюється різними способами в


Обраний спосіб обліку підприємства зобов`язані записати у своїй обліковій політиці. Статті калькуляції Приклад калькулювання собівартості продукції шляхомСпособи обчислення собівартості окремих видів продукції. Звітну калькуляцію складають тільки після виконання заказа- час її складання НЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення