Ти тут

Чистий прибуток пп

Чистий прибуток (ПП) і рентабельність за чистим прибутком (особливо, якщо це рентабельність власного капіталу) показує

Розрахунок рівня рентабельності акціонерних товариств має сучасну інтерпретацію. Прикладами таких показників є ряд індикаторів рентабельності.
1. Відношення чистого прибутку (без урахування дивідендів за привілейованими акціями) до звичайного акціонерного капіталу визначає рівень рентабельності акціонерного капіталу (РАК або ROCE (Return on Capital Employed)). Формула розрахунку є виразом:
РАК (ROCE) = ПП / АК,
де ЧП - чистий прибуток за мінусом дивідендів за привілейованими акціями, АК - середньорічна величина звичайного акціонерного капіталу.
Показник АК розраховується на підставі статей балансу як середньоарифметична величина суми активів на кінець і початок року, або шляхом знаходження середньоарифметичної величини квартальних балансових підсумків за рік.
Значення показника рентабельності акціонерного капіталу (РАК або ROCE) використовують з метою вивчення ступеня прибутковості, яку отримує товариство на інвестований капітал. Показник є основою проведення аналітичного порівняння прибутковості різних видів діяльності, проведення оцінки співвідношення отриманого прибутку і вкладеного капіталу. У разі відсутності привілейованих акцій в товаристві, отже відсутність гарантії виплат дивідендів, даний показник аналогічний ROE.
2. Відношення чистого операційного прибутку товариства (NOPLAT) до середньої за рік сумі вкладеного капіталу в процентному вираженні являє собою рентабельність інвестованого капіталу (РВК або ROIC). Формула розрахунку є виразом:
РВК (ROIC) = ЧОП (NOPLAT) / ІК 100%, де
ЧПН -чиста прибуток з урахуванням інвестування (= чистий прибуток + відсотки 100%, де
ПВП (EBIT) - прибуток за вирахуванням податків та відсотків (операційний прибуток) (= EBIT 100%
В даному контексті власний капітал (Net worth) виступає як частина капіталу, зафіксована в звітності, яка належить акціонерам (акціонерний капітал). Виходячи, з основної бухгалтерської формули власний капітал прирівнюють до вартості активів за вирахуванням зобов`язань. Тому формула розрахунку може бути представлена наступним чином:
РСК (ROE) = РАП (ROА) х коефіцієнт фінансового важеля
Формула відображає залежність фінансового важеля від питомої ваги залучених коштів. Отже, прибуток може бути отримана при значному перевищенні кредитної ставки. Значення фінансового важеля дозволяє отримати висновки про цільових напрямках використання позикових коштів: для підтримання підприємства на плаву або ведення розширеного виробництва. При якісному управлінні значення коефіцієнта фінансового важеля буде більше одиниці. Але при високій питомій вазі позикових коштів в статях балансу, спостерігається високий рівень фінансового важеля, що збільшує ризик діяльності товариства. Підвищення частки позикових коштів може призвести до колапсу, мінімізації отримання прибутку при виникненні труднощів з розрахунками.
5. Відношення прибутку товариства до активів підприємства характеризує рентабельність активів (РА або ROA). Індикатор показує, скільки приносить прибутку активи підприємства в грошовому еквіваленті. Формула розрахунку є виразом:
РА (ROA) = (ЧПН / А) * 100%, де
А - активи підприємства.
Для розрахунку рентабельності активів використовують розрахункову прибуток до виплати кредитних відсотків, яка відсутня в інформаційній базі бухгалтерського обліку. Тому для отримання такого показника до бухгалтерської чистого прибутку підсумовують кредитні відсотки з урахуванням оподаткування прибутку.
В узагальненому вигляді чистий прибуток (ПП або Net Profit) розраховується шляхом вирахування з виручки витрат товариства за період складання звітності, з урахуванням витрат на податки.
Показник активів підприємства (АП або Аssets) ототожнюється з складником бухгалтерського балансу, куди відносять основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти. Для використання в розрахунках обчислюють середньорічну величину вартості активів шляхом знаходження середньоарифметичного між даними на кінець і початок року.
6. Відношення валового прибутку до сумарною виручці визначає рентабельність валового прибутку (РВП або GPM - Gross margin ratio). Даний показник відображає внесок валового прибутку до обсягу реалізації. Формула розрахунку є виразом:
РВП (GPM) = ВП (GP) / В (NS),
де ВП (GP) - валовий прибуток, В (NS) - сумарна виручка.
7. Ставлення операційного прибутку до виручці товариства характеризує показник рентабельності операційної прибутку (РОП або ОPM). Даний показник відображає питому вагу операційного прибутку в обсягах реалізації. Формула розрахунку є виразом:
РОП (ОPM) = ОП (оp) / В (NS),
де ОП (оp) операційний прибуток, В (NS) - виручка.
8. Відношення чистого прибутку і виручки товариства характеризує рентабельність чистого прибутку (РЧП або NPM). Показує питому вагу прибутку у виручці товариства. Формула розрахунку є виразом:
РЧП (NPM) = ПП (NI) / В (NS),
де ПП (NI) - чистий прибуток.
Розрахунок індикаторів оцінки рентабельності інвестованого капіталу, проводиться на підставі середніх показників статей фінансової звітності. Якщо базою розрахунку є дані отримані в перебігу року то відповідно показник прибутку множиться на коефіцієнт 12 (помісячно), 4 (квартал), 2 (півріччя). Значення за вартістю оборотних активів приймається в середньому за рік. Рівень рентабельності виражається в процентному відношенні.
9. Відношення чистого прибутку до суми оборотних коштів товариства характеризує Рентабельність оборотних активів (РОА або RCA). Відповідно даний показник демонструє ефективність використання оборотних коштів, підвищення даного показника характеризує позитивне використання оборотних


Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, залежить від суми податку на прибуток, а чистий прибуток - від суми витрат, що відносяться на прибуток.


alt = "де, Ппр - прибуток від продажів, Впр - виручка від продажів у відпускних цінах-нетто, ПБП - бухгалтерський прибуток, ЧП - чистий прибуток." gt;ЧП1, ЧП0-чистий прибуток в попередньому і звітному періодах (руб.) Приріст чистого прибутку склав 18,59%, а значить підприємство зможе реінвестувати або

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення