Ти тут

Рентабельність інвестицій по чистому прибутку формула

Рентабельність інвестицій - показник ефективності інвестицій-чистий прибуток, поділена на обсяг інвестицій. Іноді рентабельність інвестицій визначається як відношення чистого прибутку до суми акціонерного капіталу

ПЕРШИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ
дисципліна:
ціноутворення
Реферат на тему:
Формули розрахунку рентабельності
Факультет: Управління
спеціальність:
Менеджмент організації
Виконав Степанов В. С.
Москва 2013
зміст
Введення ............................................................ ... ........................ 3
1. Поняття рентабельності ................................................. ............ .... 4
2. Показники рентабельності ............................................................ 8
3. Розрахунок прибутку і рентабельності підприємства ................................. 12
Висновок ................................................................................. .14
Список літератури ........................................................................ 15
Вступ
В економічному аналізі результати діяльності підприємств можуть бути оцінені такими показниками, як обсяг випуску продукції, обсяг продажів, прибуток. Однак значень перерахованих показників недостатньо для того, щоб сформувати думку про ефективність діяльності того чи іншого підприємства. Це пов`язано з тим, що дані показники є абсолютними характеристиками діяльності підприємства, і їх правильна інтерпретація за оцінкою результативності може бути здійснена лише у взаємозв`язку з іншими показниками, що відображають вкладені в підприємство кошти. Тому для характеристики ефективності роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (господарської, фінансової, підприємницької) в економічному аналізі розраховують показники рентабельності (або прибутковості).
Необхідно відзначити, що показники рентабельності є важливими елементами, що відбивають факторну середу формування прибутку підприємств. Тому вони обов`язкові при проведенні порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства.
Крім того, показники рентабельності застосовуються при аналізі ефективності управління підприємством, при визначенні довгострокового благополуччя організації, використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
Метою написання даної роботи є вивчення методики оцінки та аналізу показників рентабельності фінансово-господарської діяльності.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступне коло завдань:
1. Поняття рентабельності
Рентабельність (нім. Rentabel - прибутковий, корисний, прибутковий), відносний показник економічної ефективності.
Рентабельність комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств. Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення прибутку до активів, ресурсів або потоків, її формує. Може виражатися як в прибутку на одиницю вкладених коштів, так і в прибутку, яку несе в собі кожна отримана грошова одиниця. Показники рентабельності часто висловлюють у відсотках.

Окупність витрат у виробничій діяльності обчислюється як відношення чистого прибутку і амортизації за певний проміжок часу до Розрахунок допомагає оцінити рентабельність інвестицій і резерви самофінансування.

Рентабельність - відносна величина, що виражає прибутковість (прибутковість) підприємства. У ринковій економіці існує система показників рентабельності.
Рентабельність продукції можна розрахувати як по всій реалізованої продукції, так і по окремих її видах.
Рентабельність всієї реалізованої продукції можна визначити як:
· Процентне відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво і реалізацію;
· Процентне відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізованої продукції;
· Процентне відношення балансового прибутку до виручки від реалізації продукції;
· Відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції.
Ці показники дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і ступеня прибутковості реалізованої продукції.
Рентабельність окремих видів продукції залежить від ціни і повної собівартості. Вона визначається як процентне відношення ціни реалізації одиниці даної продукції за вирахуванням її повної собівартості до повної собівартості одиниці даної продукції.
Рентабельність майна (активів) підприємства розраховується як процентне співвідношення чистого прибутку до середньої величини активів (майна).
Рентабельність поза оборотних коштів визначається як процентне співвідношення чистого прибутку до середньої величини поза оборотних активів.
Рентабельність оборотних активів визначається як процентне відношення чистого прибутку до середньорічної вартості оборотних активів.
Рентабельність інвестицій визначається як процентне відношення валового прибутку до вартості майна підприємства.
Рентабельність власного капіталу розраховується як процентне відношення чистого прибутку до величини власного капіталу.
Показники рентабельності використовуються в процесі аналізу фінансово-господарської діяльності, прийняття управлінських рішень, рішень потенційних інвесторів про участь у фінансуванні інвестиційних проектів.
Підвищення рентабельності може бути досягнуто як за рахунок підвищення суми прибутку, так і шляхом зниження вартості виробничих фондів. Невиконання плану прибутку і збільшення виробничих фондів може призвести до зниження рівня рентабельності. Оскільки рентабельність - показник відносний, його зростання або зниження можливі і при різному співвідношенні темпів зміни прибутку і фондів.
Аналіз загальної рентабельності має велике значення для комплексної характеристики роботи з точки зору ефективності використання всього виробничого потенціалу, що знаходить в розпорядженні виробничого підприємства.

Рентабельність інвестицій - чистий прибуток, поділена на власні кошти і довгострокові пасиви. Щоб розрахувати показник, будуть потрібні наступні дані

Сенс будь-якої підприємницької діяльності складається в досягненні позитивного економічного ефекту у вигляді абсолютного показника - прибутку або відносного - рентабельності. Тим самим рентабельність виступає головним об`єктом і метою фінансового менеджменту підприємств. Чим більше приділяється уваги рентабельності, тим успішніше функціонує підприємство.
Так чи інакше рентабельність являє собою співвідношення доходу і капіталу, вкладеного в створення цього доходу. Пов`язуючи прибуток з вкладеним капіталом, рентабельність дозволяє порівняти рівень прибутковості підприємства з альтернативним використанням капіталу або прибутковістю, отриманого підприємством при подібних умовах ризику. Більш ризиковані інвестиції вимагають більш високого прибутку, щоб вони стали вигідними. Так як капітал завжди приносить прибуток, для вимірювання рівня прибутковості прибуток як винагороду за ризик зіставляється з розміром капіталу, який був необхідний для утворення цього прибутку. Рентабельність є показником, що комплексно характеризує ефективність діяльності підприємства.
При його допомозі можна оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від правильності і раціональності прийнятих управлінських рішень. Тому рентабельність можна розглядати як один з критеріїв якості управління.
За значенням рівня рентабельності можна оцінити довгострокове благополуччя підприємства, тобто здатність підприємства отримувати достатній прибуток на інвестиції. Для довгострокових кредиторів, інвесторів, що вкладають гроші у власний капітал підприємства, даний показник є більш надійним індикатором, ніж показники фінансової стійкості та ліквідності, що визначаються на основі співвідношення окремих статей балансу.
Встановлюючи зв`язок між сумою прибутку і величиною вкладеного капіталу, показник рентабельності можна використовувати в процесі прогнозування прибутку. У процесі прогнозування з фактичними і очікуваними інвестиціями зіставляється прибуток, які підлягають отриманню на ці інвестиції. Оцінка передбачуваного прибутку базується на рівні прибутковості за попередні періоди з урахуванням прогнозованих змін. Крім того, велике значення рентабельність має для прийняття рішень в області інвестування, планування, при складанні кошторисів, координуванні, оцінці і контролі діяльності підприємства і її результатів.
Таким чином, можна зробити висновок, що показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і систематизуються відповідно до інтересів учасників.
2. Показники рентабельності
На даний момент існують такі показники рентабельності як: рентабельність продукції, рентабельність основних засобів, рентабельність продажів, рентабельність персоналу, коефіцієнт базової прибутковості активів, рентабельність активів, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність чистих активів і інші.
Рентабельність продукції - відношення (чистої) прибутку до повної собівартості.
ROM = ((Чистий) прибуток / Собівартість) 100%
Рентабельність продажів (Margin on sales, Return on sales) - відношення операційного прибутку (прибутку від продажів) (EBIT) компанії до її виручці (Sales).
ROS = EBIT / SALES = операційний прибуток / Виручка 100%
Коефіцієнт базової прибутковості активів (Basic earning power) - відношення прибутку до сплати податків і відсотків до отримання до сумарної величини активів.
BEP = EBIT / Активи 100%
Рентабельність активів (ROE) - відношення чистого прибутку до середнього за період розміру власного капіталу.
ROE = Чистий прибуток / Власний капітал (1-Ставка податку на прибуток) / Інвестиційний капітал (1-ставка податку на прибуток) - сума% за позикового капіталу) / (власний капітал + позиковий капітал)
Рентабельність чистих активів (RONA) = Прибуток до оподаткування / Чисті активи
Рентабельність виробництва = Прибуток / (Вартість основних фондів + вартість оборотних коштів)
Рентабельність продажів
Рентабельність Продажів (англ. Return on Sales) - коеф


наверх. Рентабельність оборотних активів. Визначається як відношення чистого прибутку (прибутку після оподаткування) до оборотних активів підприємства.


alt = "Її розраховують як співвідношення чистого прибутку компанії до інвестицій за проміжок часу, рівний одному року. Однак відомі випадки, коли розрахунок рентабельності інвестицій відбувається за допомогою інших способів." gt;рентабельність інвестицій (ROI) розраховується як частка від ділення отриманого чистого прибутку і вартості первинних вкладень.

Щоб визначити, наскільки ефективними виявилися вкладення, розраховується рентабельність інвестицій. Значення рентабельності даного типу визначається у вигляді відношення чистого прибутку до величини оборотних коштів.


alt = "Вихідні дані для розрахунків показників і чинників рентабельності всіх вкладень і чистих активів. Рентабельність інвестицій відображає зв`язок заробленого прибутку з інвестованих капіталом, що дає можливість" gt;Показник прибутковості інвестицій, як і коефіцієнт рентабельності, містить інформацію про ефективність інвестиційного портфеля. Зміна в чистому прибутку, і відповідно, динаміка її обсягів в певному сенсі є

· Чистого наведеного ефекту-· індексу рентабельності інвестицій (індекс прибутковості) - · норми рентабельності інвестицій (внутрішньої норми прибутку)


alt = "Рентабельність інвестицій з позиції всіх зацікавлених осіб. За допомогою показника прибутку до вирахування відсотків і податків можна зробити оцінку де N1 - чистий прибуток (прибуток, доступна до розподілу серед власників)" gt;Це рентабельність. активів і основних виробничих фондів, оборотних активів і інвестицій Величина чистого прибутку береться до нарахування податків. Знайти її можна в бухгалтерському звіті (форма 2) про отриманий прибуток і збитки

Формула розрахунку простий бухгалтерської норми прибутку має наступний вигляд: Рентабельність проекту = (чистий прибуток + амортизаційні відрахування, які генеруються проектом / вартість інвестицій) • 100%.


alt = "Рентабельність інвестицій можна розрахувати, використовуючи: Статичний метод (без урахування фактора часу) де - середньорічна величина чистого прибутку за розрахунковий період, руб., яка визначається за формулою." gt;Коефіцієнт рентабельності інвестицій (ROI) = Прибуток / Сума інвестована. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена

Рентабельність інвестицій (ROI) - показник, що оцінює, який прибуток була отримана від початкових інвестицій, тобто це Іншими словами це співвідношення між чистим прибутком, що залишилася після оподаткування, і обсягом продажів.


alt = "Рентабельність інвестицій. Прибуток на сумарний капітал (капиталоотдача). де: Кн - коефіцієнт податкового навантаження на прибуток Рн - рентабельність-нетто (визначена виходячи з чистого прибутку) Рб - рентабельність-брутто" gt;Аналіз і обґрунтування бюджету інвестицій. Рентабельність продажів по чистому пробули, обумовлена як відношення чистого прибутку до виручки від реалізації (без ПДВ)

2. Порядок розподілу чистого прибутку. 3. Рентабельність і її види. Рентабельність інвестицій характеризує розмір приросту прибутку на один карбованець інвестицій (вкладень).


alt = "Рентабельність активів розраховується як частка від ділення чистого прибутку на середню величину активів, помножене на 100%. Рентабельність активів = (Чистий прибуток / Середньорічна величина активів) х 100%." gt;Інша назва коефіцієнта рентабельності інвестицій - це коефіцієнт рентабельності постійного капіталу. Рентабельність інвестицій = Чистий прибуток / Власний капітал + Довгострокові зобов`язання ROI = стор.190 Форма

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення