Ти тут

Резерви зниження витрат підприємства диплом

Для кожного підприємства визначаються найбільш значущі резерви зниження матеріальних витрат (морально застаріла технологія, неефективна система управління якістю

Опублікований матеріал порушує авторські права? повідомте нам...
Основними джерелами резервів зниження собівартості промислової продукції є:
збільшення обсягу її виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства. Вони виявляються в процесі аналізу виконання виробничої програми. При збільшенні обсягу виробництва продукції на наявних виробничих потужностях зростають тільки змінні витрати (пряма зарплата робітників, прямі матеріальні витрати та ін.), Сума ж постійних витрат, як правило, не ізменяется- в результаті знижується собівартість виробів.
скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, устаткування, скорочення непродуктивних витрат, виробничого браку і т.д. Їх встановлюють по кожній статті витрат за рахунок конкретних інноваційних заходів (впровадження нової, більш прогресивної техніки, технології виробництва, поліпшення організації праці та ін.), Які будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії і т.д.

Основним завданням аналізу собівартості продукції підприємства є виявлення резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Економію витрат по оплаті праці в результаті проведення інноваційних заходів можна розрахувати шляхом множення різниці між трудомісткістю продукції до впровадження і після впровадження відповідних заходів на планований рівень середньогодинної оплати праці і на планований обсяг виробництва продукції. Сума економії збільшується на відсоток відрахувань від фонду оплати праці, що включаються в собівартість продукції.
Резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску продукції за рахунок впровадження нових технологій та інших заходів визначають шляхом перемноження різниці між витратою матеріальних ресурсів на одиницю продукції до і після впровадження інноваційних заходів на планований обсяг виробництва продукції і планові ціни на матеріали.
Резерв скорочення витрат на утримання основних засобів за рахунок реалізації, передачі в довгострокову оренду, консервації та списання непотрібних, зайвих, невикористовуваних, будівель, машин, обладнання визначається множенням первісної вартості основних виробничих фондів на норму амортизації.
Резерви економії накладних витрат виявляються на основі факторного аналізу по кожній статті витрат за рахунок розумного скорочення апарату управління, економного використання коштів на відрядження, поштово -телеграфние і канцелярські витрати, скорочення втрат від псування матеріалів, готової продукції, оплати простоїв та ін.

Резерви зниження витрат є у всіх ланках підприємства, тому необхідна розробка відповідних організаційно-технічних заходів, реалізація яких дозволить виявити ці резерви

Додаткові витрати на освоєння резервів виробництва продукції підраховуються окремо по кожному її виду. Це в основному зарплата за додатковий випуск продукції, витрата сировини, матеріалів, енергії та інших змінних витрат, які змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції. Для їх підрахунку необхідно резерв збільшення випуску продукції кожного виду помножити на фактичний рівень питомих змінних витрат звітного періоду:
З Д = Резерв зростання ВП i · b i Ф
b i Ф - рівень питомих змінних витрат звітного періоду по кожному виробу;
ВП i - випуск продукції кожного виду.
Аналогічні розрахунки робляться по кожному виду продукції, по кожному інноваційному заходу, що дозволяє повніше оцінити їх ефективність.
Читайте також:
D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
Аналіз асортименту і структури продукції.
Аналіз впливу використання матеріальних ресурсів на обсяг продукції.
Аналіз динаміки показників по виробництву і реалізації продукції
Аналіз і оцінка впливу собівартості на величину прибутку від продажів.
Аналіз якості продукції
Аналіз загальної суми витрат на виробництво випущеної продукції Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих трудових витрат | Т, Г. Грушевицкая, В.Д. ПОПКОВ, А.П. Садохин
Матеріал в цій книзі:
Р А З Д Е Л П Е Р В И Й 1 сторінка | Р А З Д Е Л П Е Р В И Й 2 сторінка | Р А З Д Е Л П Е Р В И Й 3 сторінка | Р А З Д Е Л П Е Р В И Й 4 сторінка | Управлінських і соціальних завдань підприємства | Зв`язок економічного аналізу з іншими науками | Класифікація економічного аналізу | Предмет і об`єкти аналізу господарської діяльності | Функції, завдання та принципи аналітичної роботи | Господарських резервів | studopedia.org - Студопедія.Орг - 2014-2015 рік. Чи не є автором матеріалів, а надає студентам можливість навчатися!

Виявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний економічний аналіз роботи організації. Для цього застосовуються спеціальні показники, які дозволяють розраховувати і аналізувати витрати підприємства


alt = "Для внутрішньовиробничого планування і виявлення резервів зниження собівартості необхідно знати не тільки загальну суму витрат кожного підприємства з того чи іншого економічного елементу" gt;Виявлення цих зайвих витрат вимагає особливих методів і уваги колективу підприємства. Усунення цих втрат є істотним резервом зниження собівартості продукції.

У даній статті розглядаються особливості оптимізації та визначення резервів зниження витрат на підприємстві, наводяться основні джерела резервів на підприємстві і проводиться аналіз собівартості робіт і послуг.


alt = "виявити в процесі аналізу головні резерви зниження витрат на підприємстві-виробити рекомендації щодо зниження витрат на підприємстві." gt;Резерви зниження витрат є відповідні елементи витрат, за рахунок економії яких будуть знижені витрати виробництва.

Ось тому саме в зниженні рівня витрат і полягають найбільші резерви збільшення прибутку будь-якого підприємства.


alt = "Структура собівартості дозволяє судити про частку тих чи інших витрат у загальній сумі витрат і таким чином орієнтує в процесі пошуку резервів зниження собівартості. Діючі в даний час на підприємствах методи" gt; збільшення обсягу її виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства. Резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску продукції за рахунок впровадження нових

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення