Ти тут

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду

Ефективне управління ліквідністю передбачає планування ліквідності на кінець майбутнього періоду, подальше зіставлення фактичного значення ліквідності на кінець звітного періоду з плановими значенням і

Аналіз фінансової звітності
Аналіз показників рентабельності
Поряд з абсолютними показниками розраховуються коефіцієнти, що показують відносну ефективність господарювання - показники рентабельності.
Показники рентабельності є одними їх основних характеристик ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Економічний зміст показників рентабельності зводиться до прибутковості діяльності підприємства.
У загальному випадку показники рентабельності є відношення прибутку до тих чи інших засобів, які беруть участь в отриманні даної прибутку або до виручки від реалізації. Наприклад, рентабельність основної діяльності дорівнює відношенню прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до суми проведених витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції (робіт, послуг).
де Rосн.д. - рентабельність основної діяльності П - прибуток від реалізації З - витрати на виробництво і реалізацію Значення даного коефіцієнта показує, скільки рублів прибутку від основної діяльності довелося на один кермо скоєних для отримання цього прибутку витрат. Але по одному коефіцієнту рентабельності основної діяльності неможливо судити про прибутковість організації, оскільки не враховується, який обсяг коштів власників і кредиторів був вкладений для отримання цього прибутку. У цьому питанні показовими є коефіцієнти рентабельності сукупного капіталу, рентабельності інвестованого і рентабельності власного капіталу.

Підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є виконання однієї з наступних умов: коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має

де Rпр - рентабельність продажів П - прибуток від реалізації N - виручка від реалізації Показник рентабельності продажів розраховується як відношення показників прибутку до виручки від продажу товарів, продукції, робіт, послуг. Як показник прибутку можуть використовуватися валовий прибуток, прибуток від продажів, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Показник рентабельності продажів показує ефективність продажів підприємства в звітному періоді з точки зору отримання прибутку.
де Rакт - рентабельність активів П4 - чистий прибуток, отриманий підприємством у звітному періоді 0,5 (У + В1) - середній за звітний період підсумок балансу (Во, В1 - значення підсумку балансу відповідно на початок і на кінець звітного періоду) Рентабельність активів розраховується як відношення показника прибутку до показника середніх за звітний період активів підприємства. Показник рентабельності активів показує ефективність використання в звітному періоді активів підприємства або їх частини з точки зору отримання прибутку.

Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення цього коефіцієнта на кінець звітного періоду і зміна цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в перерахунку на

Аналіз показників ліквідності
Ліквідність організацій виступає як зовнішній прояв фінансової стійкості, сутністю якої є забезпеченість оборотних активів довгостроковими джерелами формування. Ліквідність визначається як здатність погасити свої короткострокові зобов`язання за рахунок наявних оборотних активів. Для аналізу ліквідності організації вартість її оборотних активів повинна бути порівняна з загальною сумою короткострокових зобов`язань (пасивів). Управління ліквідністю є необхідною умовою підтримки фінансової стійкості підприємства. Рівень ліквідності підприємства обумовлює рівень його поточної платоспроможності, по якій підприємство безпосередньо оцінюють ділові партнери. Ефективне управління ліквідністю передбачає планування ліквідності на кінець майбутнього періоду, подальше зіставлення фактичного значення ліквідності на кінець звітного періоду з плановими значенням і з`ясування причин відхилення фактичної ліквідності від планової для прийняття управлінських рішень. Ліквідність підприємства може вимірюватися за допомогою як відносних, так і абсолютних показників. Під ліквідністю підприємства розуміється поточна ліквідність, яка визначається як різниця поточних ліквідних активів і поточних зобов`язань.
Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи скільки рублів поточних активів підприємства припадає на один карбованець поточних зобов`язань. Коефіцієнт швидкої ліквідності аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності- проте обчислюється по більш вузькому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси.

Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення поточної ліквідності на кінець звітного періоду і зміни значення цього коефіцієнта між кінцем і початок звітного періоду в перерахунку на


alt = "Методика аналізу фінансового стану підприємства. коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2" gt;Па початковому етапі аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності (читання) можна визначити ліквідність балансу на початок і кінець звітного періоду за існуючими раціональним балансовим пропорціям

Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду (К1)


alt = "На кінець звітного періоду. Зміна. абсолют. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує забезпеченість організації оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення зобов`язань і" gt;- коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1. Існує, однак, думка, що нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності представлено завищеними

Розрахуємо також показник поточної ліквідності на кінець звітного періоду, грунтуючись на розраховані даних, наведених у таблиці 5.


alt = "1) коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду в залежності від галузевої (подотраслевом) приналежності організації має значення менше нормативного (див. додаток А)" gt;Оцінимо динаміку зміни показника абсолютної ліквідності за звітний період, використовуючи дані балансової звітності. Значення показника на кінець звітного періоду

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення