Ти тут

Рентабельність перманентного капіталу за чистим прибутком

Рентабельність всього капіталу всіх активів показує, скільки чистого прибутку без урахування вартості позикового капіталу припадає на карбованець вкладеного в підприємство капіталу.

визначення
Рентабельність власного капіталу (return on equity, ROE) - показник чистого прибутку в порівнянні з власним капіталом організації. Це найважливіший фінансовий показник віддачі для будь-якого інвестора, власника бізнесу, який показує, наскільки ефективно був використаний вкладений в справу капітал. На відміну від схожого показника "рентабельність активів", даний показник характеризує ефективність використання не тільки капіталу (або активів) організації, а тільки тієї його частини, яка належить власникам підприємства. Розрахунок (формула)
Рентабельність власного капіталу розраховується діленням чистого прибутку (зазвичай, за рік) на власний капітал організації:
Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток / Власний капітал
Для отримання результату у вигляді відсотка, вказане відношення часто множать на 100.

На рентабельність власного капіталу впливають наступні показники: ефективність операційної активності (чистий прибуток від реалізації) - віддача всіх активів організації-співвідношення власних і позикових коштів.

Більш точний розрахунок передбачає використання середньої арифметичної величини власного капіталу за той період, за який береться чистий прибуток (як правило, за рік) - до власного капіталу на початок періоду додають власний капітал на кінець періоду і ділять на 2.
Чистий прибуток організації береться за даними "Звіту про прибутки і збитки", власний капітал - за даними пасиву Балансу.
Щоб розрахувати показник за період, відмінний від року, але отримати зіставні річні дані, використовують формулу:
Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток (Виручка / Активи) Оборотність активів * Фінансовий левередж. нормальне значення
За усередненими статистичними даними рентабельність власного капіталу складаємо приблизно 10-12% (в США і Великобританії). Для інфляційних економік, таких як російська, показник повинен бути вище. Головним порівняльним критерієм при аналізі рентабельності власного капіталу виступає процент альтернативної прибутковості, яку міг би отримати власник, вклавши свої гроші в інший бізнес. Наприклад, якщо банківський депозит може принести 10% річних, а бізнес приносить лише 5%, то може постати питання про доцільність подальшого ведення такого бізнесу.
Чим вище рентабельність власного капіталу, тим краще. Однак як видно з формули Дюпона, високе значення показника може вийти з-за занадто високого фінансового важеля, тобто великої частки позикового капіталу і малої частки власного, що негативно впливає на фінансову стійкість організації. Це відображає головний закон бізнесу - більше прибуток, більший ризик.
Розрахунок показника рентабельності власного капіталу має сенс тільки в тому випадку, якщо в організації є власний капітал (тобто позитивні чисті активи). В іншому випадку розрахунок дає від`ємне значення, мало придатне для аналізу.
Про рентабельність власного капіталу на англійській мові читайте в статті "Return On Equity".

- рентабельність позикового капіталу - відношення чистого прибутку до середньорічної величини позикового капіталу.


Розраховується рентабельність всього капіталу за формулою: Рентабельність всього капіталу = чистий прибуток / весь капітал. На величину даного показника сильно впливає величина позикових коштів і вартість обслуговуванняАле винагороду власникам позикового капіталу вже було враховано при розрахунку чистого прибутку. Рентабельність капіталу, що використовується (або рентабельність чистих активів) розраховується шляхом зіставлення чистого прибутку підприємства

Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку Тому при оцінці використання власного капіталу - фінансової рентабельності, коефіцієнтів автономії та співвідношення позикових і власних коштів


Рентабельність позикового капіталу відображає величину прибутку, що припадає на кожен рубль позикових коштів позикового капіталу дозволить збільшити чистий рентабельність власного капіталу в порівнянні зі звітними даними 2002 рРентабельність власного капіталу - коефіцієнт рівний відношенню чистого прибутку від реалізації до середньорічної вартості власного капіталу. Крім того, в більшості випадків компанії мають вагому частку позикового капіталу.

Ефективне управління позиковим капіталом збільшує рентабельність власних коштів. Якщо капітал сформований тільки за рахунок власних джерел, то рентабельність власного капіталу (чистий прибуток (NP


Рентабельність (прибутковість) капіталу - відношення балансового (валового, чистого) прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу (KL) або окремих його складових: власного, позикового, перманентного, основногоРентабельність інвестованого, перманентного капіталу (ROIC) - відношення чистого операційного прибутку до середнього за період власним і довгостроковим позиковим капіталом.

Рентабельність власного капіталу - це відношення чистого прибутку підприємства до величині власних коштів. Іншими словами, це збільшення рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів (кредиту).


РСКчп - рентабельність власного капіталу по чистому прибутку У цьому варіанті, при відсутності позикового капіталу, рентабельність активів збігається з рентабельністю власного капіталу5. Рентабельність чистого оборотного капіталу = Рентабельність чистого мобільного капіталу = Рентабельність чистих оборотних коштів Показує величину чистого прибутку, що припадає на карбованець власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу показує, що може залежати не тільки від прибутку в бізнесі, але і від співвідношень позикового Рентабельність власного капіталу показує - це чистий прибуток компанії / середній капітал.


Рентабельність власного капіталу буде тим вище, чим більше позикових коштів знаходиться у підприємства. Однак у міру зростання частки позикових коштів чистий прибуток почне знижуватися, т.кРентабельність власного капіталу дорівнює: - чистий прибуток ділимо на суму капіталу Розмір фінансового важеля показує ефективність обороту позикових коштів.

Як витрати можуть бути використані: виручка від реалізації, собівартість продукції, вартість основних і оборотних фондів, сума власного і позикового капіталу і ін. Рентабельність активів - відношення чистого прибутку


Стратегічні фінанси 3. Фінансовий важіль Заснований на відносно позикового капіталу до власного Показує, у скільки разів темпи приросту чистого прибутку. - презентація.Формула рентабельності капіталу - це відношення чистого прибутку (ПП), отриманої підприємством за період до середньої річної суми власного капіталу підприємства (СК)

Рентабельність власного капіталу =. Чистий прибуток (збиток). Якщо значення показника перевищує вартість довгострокових позикових коштів, то це свідчить про низьку прибутковість.


ПЗК - прибутковість позикового капіталу-ПП - читаючи прибуток ^ Рентабельність капіталу, що використовується (або рентабельність чистих активів) (Рік) розраховується шляхом зіставлення чистої прибутку підприємства, скоригованої на величину Чистий прибуток - це прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати податків. Рентабельність позикового капіталу = Плата за користування позиковим капіталом / Середнє значення суми позикового капіталу.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення