Ти тут

Бухгалтерський облік грошових коштів на рахунках в банку

Рух коштів на розрахунковому рахунку оформляється банківськими платіжними документами. Зарахування грошових коштів на спеціальні рахунки відображається наступним бухгалтерським записом

Організація відкрила розрахунковий рахунок в комерційному банку. У листопаді у банку була відкликана ліцензія. Відносно нього проводиться процедура банкрутства.
Як відобразити в бухгалтерському обліку грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку в даному банку?
Цивільно-правові аспекти
Відповідно до ст. 20 Федерального закону від 02.12.1990 N 395-I "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон N 395-I) після відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій кредитна організація повинна бути ліквідована відповідно до вимог ст. 23.1 цього закону, а в разі визнання її банкрутом - у відповідності до вимог Федерального закону від 25.02.1999 N 40-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій".
З моменту відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій виконання кредитної організацією зобов`язань, за винятком угод, пов`язаних з поточними зобов`язаннями кредитної організації, з моменту відкликання в неї ліцензії і до дня набрання законної сили рішенням арбітражного суду про визнання її неспроможною (банкрутом) або про її ліквідації забороняється, якщо інше не передбачено федеральним законом.
При цьому вважається, що настав термін виконання зобов`язань кредитної організації, що виникли до дня відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій, а також припиняється нарахування передбачених федеральним законом або договором відсотків і фінансових санкцій за всіма видами заборгованості кредитної організації, за винятком фінансових санкцій за невиконання або неналежне виконання кредитної організацією своїх поточних зобов`язань.
Таким чином, повернення клієнту коштів, які перебували на його рахунках в банку, в даному випадку буде проводитися в порядку і строки, встановлені законодавством для розрахунків з кредиторами ліквідованого боржника, в тому числі, при його банкрутство.
Бухгалтерський облік
Вважаємо, що після відкликання в банку (в якому у організації відкритий рахунок) ліцензії на здійснення банківських операцій в обліку організації слід відобразити дебіторську заборгованість банку по поверненню сум, які перебували на її розрахунковому рахунку, в кореспонденції з відповідним рахунком обліку грошових коштів.

Тому основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є Рух коштів на розрахунковому рахунку оформляється банківськими платіжними документами.

При цьому відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкцією щодо його застосування (затвердженими наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 N 94н) в бухгалтерському обліку формується такий запис:
Дебет 76, субрахунок "Розрахунки за претензіями" Кредит 51.
У разі погашення банком заборгованості по поверненню грошових коштів в обліку організації буде зроблена проводка:
Дебет 51 Кредит 76, субрахунок "Розрахунки за претензіями".
Якщо ж заборгованість не буде погашена банком, організація має право списати суму дебіторської заборгованості на витрати.
В силу п.п. 12 і 14.3 ПБО 10/99 "Витрати організації" (далі - ПБО 10/99) з метою бухгалтерського обліку суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення, відносяться до інших витрат у сумі, в якій зазначена заборгованість була відображена в бухгалтерському обліку організації.
За загальним для всіх витрат правилом витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів і іншої форми здійснення (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності) (п. 18 ПБУ 10/99).
У п. 77 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ (затвердженого наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 N 34н) (далі - Положення N 34н) зазначено, що дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, списуються по кожному зобов`язанню на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу (розпорядження) керівника організації і відносяться у комерційної організації відповідно на рахунок коштів резерву сумнівних боргів або на ф інансовие результати, якщо в період, що передує звітному, суми цих боргів не резервувалися в порядку, передбаченому п. 70 Положення N 34н.

Як ведеться облік грошових коштів на розрахункових і спеціальних рахунках в банках? Грошові кошти організації являють собою сукупність грошей, що знаходяться в касі, на банківських розрахункових, валютних, спеціальних та депозитних

Згідно з роз`ясненнями фахівців Мінфіну Росії при визначенні нереальності заборгованості до стягнення в бухгалтерському обліку слід керуватися положеннями ЦК РФ (лист Мінфіну Росії від 29.01.2008 N 07-05-06 / 18). Так, заборгованість може бути визнана нереальною до стягнення внаслідок ліквідації організації, оскільки на підставі ст. 419 ГК РФ зобов`язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора).
Отже, з урахуванням роз`яснень Мінфіну Росії сам факт відкликання ліцензії або оголошення банку банкрутом ще є підставою для списання заборгованості банку на витрати, необхідно дочекатися його ліквідації.
Ліквідація юридичної особи вважається завершеною, а юридична особа - припинив існування після внесення відомостей про його припинення в єдиний державний реєстр юридичних осіб (ЕГРЮЛ) в порядку, встановленому законом про державну реєстрацію юридичних осіб (п. 9 ст. 63 ГК РФ).
Ліквідація кредитної організації вважається завершеною, а кредитна організація - що припинила свою діяльність після внесення про це запису уповноваженим реєструючим органом в ЕГРЮЛ (ст. 23 Закону N 395-I).
Документальним підтвердженням ліквідації організації-боржника може бути виписка з ЕГРЮЛ, порядок отримання якої встановлено ст. 6 Федерального закону від 08.08.2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців" (лист Мінфіну Росії від 14.03.2014 N 03-03-06 / 1/11063).
Списання заборгованості ліквідованого банку здійснюється за допомогою проводки:
Дебет 91 субрахунок "Інші витрати" Кредит 76, субрахунок "Розрахунки за претензіями".
Крім того, необхідно враховувати наступне.
Відповідно до п. 70 Положення N 34н в разі визнання дебіторської заборгованості сумнівною організація створює резерв сумнівних боргів з віднесенням сум резервів на фінансові результати організації.
Сумнівною вважається дебіторська заборгованість організації, яка не погашена або з високим ступенем імовірності не буде погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями.
Величина резерву визначається окремо по кожному сумнівному боргу залежно від фінансового стану (платоспроможності) боржника і оцінки ймовірності погашення боргу повністю або частково. Якщо до кінця звітного року, наступного за роком створення резерву сумнівних боргів, цей резерв в якійсь частині не буде використаний, то невитрачені суми приєднуються при складанні бухгалтерського балансу на кінець звітного року до фінансових результатів.
Вважаємо, що заборгованість банку по поверненню грошових коштів, що виникла при відкликанні у нього ліцензії на здійснення банківських операцій, також може бути врахована при формуванні резерву по сумнівних боргах.
Згідно п. 3 ПБО 21/2008 "Зміни оціночних значень" величина резерву по сумнівних боргах є оціночним значенням. Методи визначення оцінних значень даними ПБО не встановлені. Оціночні значення визначаються організацією самостійно і залежать в тому числі від професійної думки бухгалтера.
Оскільки законодавство не визначає якихось конкретних рекомендацій щодо порядку формування вищевказаного резерву, а також вимог до його величини, методика його формування має бути розроблена організацією самостійно і закріплена в обліковій політиці для цілей бухгалтерського обліку (п. 7 ПБО 1/2008 "Облікова політика організації ").
Нарахування резерву по сумнівних боргах в бухгалтерському обліку організації відображається наступним записом:
Дебет 91, субрахунок "Інші витрати" Кредит 63.
У разі формування організацією резерву в порядку, передбаченому п. 70 Положення N 34н, списання заборгованості банку після його ліквідації здійснюється за рахунок цього резерву:
Дебет 63 Кредит 76, субрахунок "Розрахунки за претензіями".
Пропонуємо Вам ознайомитися з матеріалом:
- Енциклопедія рішень. Облік витрат від списання дебіторської заборгованості, нереальною до стягнення.
Інформаційно-правова підтримка надана компанією "Гарант"

собою сукупність грошей, що знаходяться в касі, на банківських розрахункових, валютних, спеціальних та депозитних рахунках, в виставлених Основними нормативними документами, що регулюють бухгалтерський облік грошових коштів є


Бухгалтерський облік та аудит. сторонами не узгоджені, - у порядку і в строки, які є звичайними для банківської практики надання клієнтам інформації про стан грошових коштів на відповідному рахунку.У бухгалтерському обліку при надходженні коштів з розрахункового рахунку складається запис При відсутності або недостатності коштів на розрахунковому рахунку, а також якщо договором банківського рахунку не визначені умови

Грошові кошти являють собою вид оборотних активів, що знаходяться в касі, на банківських розрахункових, валютних Операції по валютних рахунках фіксуються в бухгалтерському обліку на підставі виписок кредитної організації та


• своєчасне і повне відображення в бухгалтерському обліку операцій з грошовими коштами Рух коштів на рахунках в банку оформляється платіжними банківськими документами, до яких відносяться- зберігання на банківських рахунках в банках вільних грошових коштів, за

Основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є: - повний і своєчасний облік операцій з грошовими коштами юридичні особи зобов`язані вносити на банківський рахунок залишки готівкових коштів (крім


1. теоретичні основи бухгалтерського обліку грошових коштів. Рух коштів на розрахунковому рахунку оформляється банківськими платіжними документами.7.2. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку. Кожна організація має право відкривати в будь-якому банку розрахункові та інші рахунки для зберігання вільних грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових

Операції по руху безготівкових грошових коштів на банківських (лицьових) рахунках установи відображаються в бюджетному обліку на підставі виписок банку по розрахунковому і валютному Бухгалтерська запис. дебет рахунку бюджетного обліку.


Для контролю за рухом грошових коштів на рахунках в банку і для відображення цих операцій в бухгалтерському обліку Гроші на розрахунковий рахунок зараховують згідно з банківськими правилами на підставі типових грошових і розрахунковихБанківський облік - (бухгалтерський облік в банках) - упорядкована система збору та узагальнення інформації про майно і зобов`язання кредитної організації, її фінансових і господарських операціях.

Бухгалтерський облік переказів без відкриття рахунку. - грошових коштів від фізичних осіб для здійснення переказів без відкриття банківського рахунку та за іншими операціями в кореспонденції з рахунком з обліку каси, банківськими


У бухгалтерському обліку рух грошових коштів на рахунках обліку відображаються за наступною схемою: Наприклад, протягом одного банківського дня Ваше підприємство отримало 12 тисОблік грошових коштів на валютному рахунку. Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою організовується Субрахунок «Депозитні рахунки» призначений для обліку руху грошових коштів, вкладених організацією в банківські та інші

Банківський рахунок в першу чергу передбачає безпечне зберігання коштів підприємства. Але банки не тільки зберігають Облік грошових коштів на валютному рахунку. Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою організовується суворо в


Таблиця 2 - Кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів на поточному банківському рахунку. Інформація про всі види дебіторської заборгованості відображається на таких рахунках Робочого плану рахунків бухгалтерського облікуПов`язано це, перш за все, з переходом від командної моделі економіки, при якій бухгалтерський облік грошових коштів здійснювався Термін накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку, зупинення операцій по

2.4 Бухгалтерський облік грошових документів і розміщення грошових коштів на інших рахунках 44. Безготівкові розрахунки ведуться шляхом перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача за допомогою різних банківських


Відображення рухів грошових коштів в бухгалтерському обліку записується у вигляді операцій і проводок. По рядку «Інші доходи» показується сума коштів, що надійшли на банківські рахунки або в касу організації, що не знайшла відображенняОсновні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за рахунком 01 «Основні засоби» за первісною вартістю. Банківський кредит - грошова позика, що надається кредитними установами (банками) для виробничих потреб

3.Учет грошових коштів на рахунках в банку. Структура відповіді: Нормативно-законодавче регулювання банківських операцій на території РФ.


Як відобразити в бухгалтерському обліку грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку в даному банку? Бухгалтерський облік. Вважаємо, що після відкликання в банку (в якому у організації відкритий рахунок) ліцензії на здійснення банківських операційКрім того, гроші можуть існувати в безготівковій формі - у вигляді записів на банківських рахунках. Облік грошових коштів на цьому рахунку ведеться в рублях, що відповідає загальним правилом бухгалтерського обліку: все майно і все

Згідно Типового плану рахунків бухгалтерського обліку рух безготівкової іноземної валюти в бухгалтерському обліку відображається на рахунку 52 «Валютні рахунки». Облік грошових коштів на спеціальних рахунках.


Головна Грошові кошти Облік грошових коштів на спеціальних рахунках. У бухгалтерському обліку операції з поточними рахунками відображаються аналогічно клієнтам банку збитків від розкрадання грошових коштів з банківських сейфів.Податкові аспекти обліку операцій по розрахункових рахунках організації Бухгалтерський облік кредитних операцій Облік операцій по Для відокремленого обліку грошових коштів в банківських картах до рахунку 55 може бути відкритий субрахунок "Спеціальний

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення