Ти тут

Чиста поточна ліквідність банку

коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, чистий оборотний капітал.

«Попередня частина ... ign =" top "width =" 79 "gt;
1
29000
10324
10324
18676
2
29000
6648,66
16972,66
12027,34
3
29000
4281,73
21254,39
7745,61
4
29000
2757,44
24011,83
4988,17
Пояснимо, як заповнюється таблиця.
Нарахування на знос на рахунку прибутків і збитків для першого року Рівні 29000 * 0,356 = 10324 руб. Цей результат запишемо в 1 рядку 3 стовпці.
Надалі кожне число третього стовпчика дорівнює добутку числа з попереднього рядка останнього стовпчика і норми амортизації 0,356. Всі результати округляємо до двох цифр після коми.
Кожне число 4-го стовпця є сума числа з цієї ж рядка 3-го стовпця і числа з попереднього рядка 4-го стовпця.
З чисел 2-го стовпця віднімаємо числа 4-го стовпця і результат пишемо в останній стовпець.
Ми бачимо, що через помилки округлення балансова вартість на кінець 4-го року 4988,17 руб. відрізняється від залишкової вартості Р = 5000 руб.
Завдання 19. У задачі 18 визначити методом нарахування зносу з скорочується балансової вартості норму амортизації, щорічні нарахування на знос і балансову вартість верстата на кінець кожного року.
МЕТОД СУМИ річної ЧИСЕЛ
Якщо залишкова вартість Р = 0, то метод нарахування зносу з скорочується балансової вартості використовувати не можна. В цьому випадку для нарахування прискореної амортизації можна застосувати метод суми річних чисел - метод прискореної амортизації зі списанням суми, що дорівнює часткам залишилися років в загальній сумі років.
Завдання 20. Нехай в задачі 17 залишкова вартість Р = 0. Визначимо методом суми річних чисел щорічні нарахування на знос і балансову вартість верстата на кінець кожного року.
Так як верстат використовується 4 роки, то сума річних чисел дорівнює
4 + 3 + 2 + 1 = 10. Тому в 1-й, 2-й, 3-й і 4-й роки сума амортизаційних відрахувань дорівнює 4/10, 3/10, 2/10 і 1/10 від первісної вартості верстата (29000 руб.). Заповнимо таблицю.
рік
Первісна вартість, грн.
Нарахування на знос на рахунку прибутків і збитків, руб.
Накопичена амортизація, руб.
Балансова вартість на кінець року, руб.
1
29000
11600
11600
17400
2
29000
8700
20300
8700
3
29000
5800
26100
2900
4
29000
2900
29000
0
Завдання 21. Нехай в задачі 18 залишкова вартість Р = 0. Визначити методом суми річних чисел щорічні нарахування на знос і балансову вартість верстата на кінець кожного року.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Поточна ліквідність. В процесі оцінки ліквідності і кредитоспроможності підприємства розраховують показник поточної ліквідності.

Два підприємства з однаковим складом необоротних активів можуть отримати різні фінансові результати через використання різних методів нарахування амортизації. Вибір методу нарахування амортизації впливає на які будуть показані чистий прибуток підприємства на кінець фінансового року.
У методі залишку, що зменшується (методі нарахування знос з скорочується балансової вартості, метод суми річних чисел) на перші роки припадає велика частина відрахувань на знос, що збільшує загальні витрати і скорочує чистий прибуток і зобов`язання по податках. Але в останні роки списання активу величина річних амортизаційних відрахувань вже менше, ніж в методі рівномірного нарахування зносу, тобто зростає прибуток і збільшується податок. Тому підприємство сплатить ту ж саму суму податку, перерозподіл у часі, тобто в перші роки експлуатації активу підприємство як би отримує безкоштовний кредит від держави. Зазвичай цей «кредит» використовують для поновлення необоротних активів.
Вибір методу амортизації визначається не видом активу, а передбачуваним режимом використання об`єкта. Наприклад, в більшості випадків амортизація будівель визначається методом рівномірного нарахування зносу, а амортизація транспортних засобів - методом нарахування зносу з скорочується балансової вартості. На користь методу зменшення залишку зазвичай призводять два аргументи:
1) витрати на утримання і ремонт об`єкта ростуть у міру збільшення його терміну служби (тобто методом зменшення залишку виходить більш точний кінцевий фінансовий результат);
2) багато необоротні активи втрачають значну частину своєї ринкової вартості вже в перші роки експлуатації.
У період інфляції вибір методу нарахування зносу з скорочується балансовою вартістю вигідний підприємству тим, що воно платить свої податки знеціненими грошима.
Зауваження. Майстер функцій f x пакета Excel містить фінансові функції, які дозволяють обчислити величину амортизації.
Фінансова функція АПЛ повертає величину амортизації за один період, що нараховується рівномірним способом: f x фінансові АПЛ ОК. З`являється діалогове вікно, яке потрібно заповнити. У графах вартість і ліквідная_стоімость вказуються первісна вартість активу і ліквідаційна вартість активу відповідно. У графі время_амортізаціі потрібно вказати термін використання активу. ОК. Наприклад, при початковій вартості активу 3000 руб., Ліквідаційної вартості 1000 руб. і терміні використання активу 4 роки величина щорічної амортизації дорівнює АЛЛ (3000- 1000- 4) = 500 руб.
Фінансова функція ФУО повертає величину амортизації за один період, що нараховується методом скорочується залишку: f x фінансові ФУО ОК. З`являється діалогове вікно, яке потрібно заповнити. У графі остаточная_стоімость вказується ліквідаційна вартість активу. У графі время_експлуатаціі потрібно вказати термін використання активу. У графі період вказується, амортизаційні нарахування, за який рік цікавлять дослідника. Необов`язковий аргумент місяць показує число місяців в 1-му році (за замовчуванням 1-й рік = 12 місяців). ОК. Наприклад, амортизаційні нарахування за 3-й рік методом скорочується залишку рівні ФУО (3000- 1000- 4 3) 415,87 руб.

Кожну з обраних моделей можна використовувати для моделювання процесу підвищення чистої поточної ліквідності.

Фінансова функція АСЧ повертає величину амортизації для зазначеного періоду, що нараховується за методом суми річних чисел: f x фінансові ФСЧ ОК. З`являється діалогове вікно, яке потрібно заповнити. У графі життя потрібно вказати термін експлуатації активу. ОК. Наприклад, амортизаційні нарахування за 3-й рік за методом суми річних чисел рівні АСЧ (3000- 1000- 4 3) = 400 руб.
При аналізі результатів діяльності підприємства рекомендується ознайомитися з поясненнями до фінансової звітності підприємства і визначити амортизаційну політику підприємства. Це допоможе в оцінці активів підприємства.
Широко поширена помилка, коли до амортизаційними відрахуваннями відносяться як до реального джерела грошових потоків. Грошові кошти та амортизація - речі невзаімосвязанние. Амортизація - це чисто бухгалтерська операція з розподілу вартості активу на якусь кількість років без значного скорочення суми річного прибутку. Підприємство не може в буквальному сенсі відкладати амортизаційні відрахування, щоб потім придбати на ці гроші новий актив.
На практиці активи групуються по класах і списуються протягом встановленого числа років. Наприклад, термін амортизації активів якогось класу може бути встановлений 3 роки, хоча сам актив може прослужити і 10 років. Тому при порівнянні підприємств слід звернути увагу на амортизаційну політику.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Фінансова звітність підприємства - це найбільш об`єктивне джерело інформації про підприємство та ефективності його діяльності, який доступний менеджерам, інвесторам і конкурентам. Інвестори на підставі фінансової звітності роблять висновок про доцільність інвестицій в акції підприємства. Опубліковані фінансові звіти допомагають конкурентам оцінити відносну стійкість підприємства в галузі.
Усередині підприємства документи фінансової звітності використовуються для оцінки сильних і слабких сторін фінансової діяльності підприємства, його готовності до використання наданих можливостей і протистояння загрожує ризиками, що виникає із зовнішнього середовища бізнесу, а також відповідності досягнутих підприємством результатів очікуванням його інвесторів. Необхідно зіставити результати підприємства з результатами його найближчих конкурентів і з середньогалузевими стандартами.
Аналіз даних минулих періодів - це перший крок у визначенні фінансової стратегії підприємства і встановлення чітких завдань на майбутнє. Такий аналіз створює певний контроль над діяльністю підприємства в майбутньому.
СУТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
З усього вищесказаного випливає, що необхідний простий інструмент, що дозволяє зосередити увагу на найважливіших областях діяльності підприємства і зіставити результати діяльності різних підприємств. Одним з таких інструментів виявляєте аналіз фінансових коефіцієнтів, який використовує обчислення фінансових коефіцієнтів як відправну точку для інтерпретації фінансової звітності.
Коефіцієнт - це відношення одного показника до іншого. Аналіз фінансових коефіцієнтів використовується з метою контролю господарською діяльністю підприємства і для виявлення сильних і слабких сторін підприємства щодо конкурентів, а так само при плануванні діяльності підприємства на майбутнє.
Розрахунок фінансових коефіцієнтів зосереджений в основному на трьох ключових областях бізнесу:
прибутковість (управління процесом купівлі та продажу);
використання ресурсів (управління активами);
доходи інвесторів.
Як визначити ті можливості, які забезпечують ефективність господарської діяльності підприємства (тобто найбільш високу віддачу при мінімально можливому розмірі інвестицій і розумної ступеня ризику)? Відповідь на це питання дають такі фінансові показники, як ефективність використання ресурсів і рентабельність.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
У цьому розділі ми спробуємо дати відповідь на наступне питання, який обсяг продажів на кожен вкладений інвестором рубль в розглянутому звітному періоді?
Коефіцієнт оборотності активів показує, який обсяг продажів доводиться на кожен вкладений інвестором рубль в розглянутому звітному періоді.
Коефіцієнт оборотності активів обчислюється за такою формулою:
Коефф.обр.актівов = обсяг продажів / сумарні чисті активи,
де
сумарні чисті активи = необоротні активи + оборотні
активи - короткострокові обязятельства.
Завдання 22. На кінець фінансового року необоротні активи підприємства дорівнює 1000


Причини зниження коефіцієнта поточної ліквідності перегукуються з причинами спаду чистого оборотного капіталу, адже природа у цих показників єдина.


alt = "Ліквідність (поточна платоспроможність) - одна з найважливіших характеристик загрозливе зростання залучених кредитів, а також скорочення чистого оборотного" gt;Обсяг чистою робочого капіталу важливий ще й тому, що являє Вимірювання порівняльної ліквідності поточних активів доповнює індекс ліквідності.

де: КТЛ - коефіцієнт поточної ліквідності Чиста поточна вартість використовується для зіставлення інвестиційних витрат і майбутніх надходжень


alt = "Ліквідність балансу. Аналіз платоспроможності та ліквідності організації. Цей показник також називають чистими поточними активами." gt;У той же час занадто висока поточна ліквідність з точки зору дій менеджменту організації може бути Варіанти використання чистого прибутку.

Коефіцієнт оборотності активів = Обсяг продажів / Сумарні чисті активи. Основний недолік коефіцієнта поточної ліквідності - це оцінка


2.2 Коефіцієнт поточної ліквідності як вимірювач ліквідності. 2.3 Аналіз чистого комерційного циклу.Коефф.обр.актівов = обсяг продажів / сумарні чисті активи, де. Коефіцієнт поточної ліквідності відображає статичне стан і не враховує постійно

Для комерційного банку величина коефіцієнта поточної ліквідності Rи = (чистий прибуток) / (власний капітал + довгострокові фінансові зобов`язання).


§ Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності- § Власні оборотні кошти. Чистий оборотний капітал надає фірмі більшу впевненість у власних силах.Коефіцієнт = Поточні активи * Чистий прибуток =. ліквідності Чистий прибуток Короткострокові зобов`язання.

Дохід найчастіше - це чистий прибуток підприємства (відповідає рядку "чиста Значення і допустимий діапазон коливань коефіцієнта поточної ліквідності.


Чистий оборотний капітал дорівнює за величиною поточним активам (ОК = ТА). Нерідко ліквідність таких фінансових інструментів підтримується банком у формі авалюКоефіцієнт поточної ліквідності. Чистий оборотний капітал = Оборотні активи - Короткострокові зобов`язання.

Норматив поточної ліквідності (Н3). розрахунок чистої і накопиченої платіжної позиції по кожному терміну, як без урахування, так і з урахуванням оцінок кредитного та ринкового


Джерело інформації. Поточна (загальна) ліквідність. (Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення + Чистий дебіторська заборгованість)1. Коефіцієнт поточної ліквідності. Чисті активи - це величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми її

Чисту поточну ліквідність можна виразити за допомогою такої формули: Чиста поточна ліквідність = Лат - ОВТ + 0


Поточна ліквідність 1.3. Швидка і абсолютна ліквідності 1.4. Головним джерелом приросту власного капіталу фірми є чистий прибуток.мати коефіцієнт ліквідності більше 0,2. Незважаючи на суто теоретичне Нарешті, про роль коефіцієнта поточної ліквідності (L4) в аналізі проекту.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення