Ти тут

Оцінка ефективності зниження собівартості

оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції.

Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції Що таке виробнича собівартість продукції? Визначення собівартості продукції кролівництва Обчислення собівартості продукції тваринництва Обчислення собівартості продукції рослинництва Калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг) на сільськогосподарських підприємствах Витратний (майновий) підхід до оцінки бізнесу Прибутковий, витратний, порівняльний і змішаний підхід до оцінки Система показників фінансового стану підприємства та оцінки МЕТОДИ витратного ціноутворення (метод "витрати ПЛЮС") Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соц іального показники Показники фінансово-економічної оцінки проектаекта Головна Економіка Економіка підприємства - Гетьман ГО
Розрахунок зниження собівартості продукції відбувається під впливом таких техніко-економічних факторів, як: підвищення технічного рівня виробництва, поліпшення організації виробництва і праці, вим міна обсягу і структури виробництва л Юван продукції худий.
Облік змін зазначених факторів визначає таку ?? послідовність розрахунку напрямків зниження собівартості:
- виходячи з рівня витрат базового року визначається собівартість товарної продукції планового року;
- за тими ж факторами визначається рівень зниження собівартості продукції
Методика розрахунку напрямків зниження собівартості продукції за окремими факторами виглядає наступним чином:
1 Розрахунок зниження собівартості продукції в результаті підвищення техніко-технологічного рівня виробництва (DСттр) відбувається за формулою (111):
де C 0, C 1 - витрати на одиницю продукції до і після проведення заходів;
Q 0, Q 1 - кількість продукції, виготовленої відповідно до і після впровадження відповідних заходів
2 Розрахунок зниження собівартості продукції (економія) внаслідок зменшення матеріальних витрат (DСМв) здійснюється за формулою (112):
де Смво - сума матеріальних витрат базового року;
Ів, Іно, Иц - індекси зміни обсягів виробництва, норм витрати і цін на матеріали відповідно, частка одиниці
3 Розрахунок зниження собівартості продукції (економія) внаслідок зменшення витрат по заробітній платі (DСзп) здійснюється за формулою (113):
де СЗПО - сума витрат на заробітну плату базового року-

У процесі управління при розробці заходів щодо зниження собівартості економічна оцінка проводиться двома методами

Ів, ІТ, ІСП-індекси зміни обсягів виробництва, трудомісткості виробів та оплати праці, частка одиниці
4 Розрахунок зниження собівартості продукції (економія) внаслідок зменшення відрахувань до соціальних фондів від заробітної плати (ДСвзп) здійснюється за формулою (114):
де DСзп - (економія) внаслідок зменшення витрат по заробітній платі;
Івсф - індекс обов`язкових відрахувань від заробітної плати до соціальних фондів, частка одиниці
5 Розрахунок зниження собівартості продукції внаслідок економії на умовно-постійних витратах (DСуп) при зростанні обсягів виробництва продукції здійснюється за формулою (115):
де Супо - загальна сума умовно-постійних витрат базового року-/ у - індекс зміни обсягів виробництва продукції, частка одиниці
6 Розрахунок зниження собівартості продукції (економія) внаслідок зменшення амортизаційних відрахувань (DС А) здійснюється за формулою (116):
де С АТ - загальна сума амортизаційних відрахувань базового року;
ІФ, І / м - індекси зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів і фондомісткості продукції відповідно, частка одиниці
7 Розрахунок зниження собівартості продукції за рахунок зміни структури (асортименту) продукції, що випускається (DСас) здійснюється за формулою (117):
де Сасо-собівартість асортименту базового року;
Сі 1 - собівартість конкретної i-й одиниці продукції в плановому періоді;
Qіt - обсяг виробництва i-ої продукції в плановому періоді
8 Розрахунок загального зменшення собівартості продукції (АС) визначається як сума зменшення витрат за всіма розглянутими факторами і обчислюється за формулою (118):
116 Показники оцінки витратності виробництва
Оцінка затратності виробництва продукції на конкретному підприємстві здійснюється з метою визначення його виробничого потенціалу і можливостей оптимізації виробничої програми Основними показниками оц цинку витратності виробництва є:
1) потреба в сировину-матеріальних ресурсах на одиницю виробленої підприємством продукції (ССМ 1), яка обчислюється за формулою (119):
де Нсмі - норми витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції, "в натуральному вимірі (т, кг, ме, л, км, кВт-години тощо);
ЦСМД - покупна ціна сировини або матеріалів, грн за едініцу-

інвестиції і т.д. Найважливішими показниками об`єктивних чинників зниження собівартості продукції рослинництва є: якісна оцінка

2) загальні витрати на основну сировину і матеріали, паливо і електроенергію, газ та воду, напівфабрикати в собіввртості продукції (ССМ) визначаються за формулою (1110):
де Нсмі - норми витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції, в натуральному вимірі (т, кг, м, л, км, кВт-години тощо);
ЦСМД - ціна сировини або матеріалів, грн за одиницю;
Q - обсяг виробленої продукції в натуральних одиницях (виробнича програма підприємства);
3) сума умовно-змінних витрат у собівартості продукції (Сзм) визначається юрмулою (1111):
де ВЗИ - умовно-змінні витрати на виробництво продукції, залежать від змін обсягів виробництва продукції До них відносять витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, напівфабрикати і комп плектуючі, паливо, електроенергію, пар, воду, стиснене повітря і т.д., заробітну плату основних виробничих робітників-відрядників з відрахуваннями;
4) сума умовно-постійних витрат в собівартості продукції (Суп) обчислюється за формулою (1112):
де Вп - умовно-постійні витрати в собівартості продукції, що не залежать від змін обсягів виробництва продукції До них відносять витрати на утримання та експлуатацію обладнання, на освоєння виробниц ства, цехові та інші загальний новіробнічі расходові.
Після розрахунку суми умовно-змінних і умовно-постійних витрат на виробництво продукції обчислюють їх питома вага (Азм, Суп) в загальній виробничій собівартості виробництва продукції (Сзаг) за формул лами (1113-1114)):
5) матеріаломісткість виробництва (МО) - показник, який характеризує суму матеріальних витрат (Сем) в обсязі всієї виробленої підприємством продукції (ВП) Він розраховується за формулою (1115):
де ССМ-сукупні витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати, необхідні для виготовлення певної продукції (без енерговитрат);
Ц - ціна одиниці виробленої продукції відповідно до асортименту;
Qi - обсяг конкретного виду виробленої продукції в натуральних одиницях в межах ассортімента- п - асортимент;
6) енергоємність виробництва (Її) - показник, який характеризує суму витрат на оплату енергоресурсів (Це) в обсязі всієї виробленої підприємством продукції (ВП) Він розраховується за формулою (1116))):
7) зарплатоемність виробництва (ЗПе) - показник, який характеризує суму витрат на оплату праці промислово-виробничого персоналу підприємства (ПП) в обсязі всієї виробленої підприємством продукції ((ОП) Він розраховується за формулою (1117));
8) собівартість обсягу виробленої продукції (Сзаг) розраховується як сума всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції
Собівартість валової продукції як показник застосовується для внутрішніх потреб підприємства, на якому величина залишків незавершеного виробництва не є стабільною За валової продукції обчислюється ви іробніча собівартість, по товарній і реалізованої - повна.
Собівартість товарної продукції (СТп) обчислюється за формулою (1118):
де СВП - собівартість валової продукції;
ПНБ 0, ПНБ 1 - вартість залишків незавершеного виробництва за собівартістю на початок і кінець розрахункового періоду відповідно
Собівартість реалізованої продукції (УРП) обчислюється коригуванням собівартості товарної продукції на зміну залишків нереалізованої продукції за формулою (1119):
де З тп - собівартість товарної продукції;
Звщв 0, Звідв 1 - собівартість залишків відвантаженої продукції на початок і кінець розрахункового періоду, що не перейшла у власність покупця-зі скла 0, зі скла 1 - собівартість залишків товарної продукції на складі на початок і кінець розрахункового періоду;
9) собівартість одиниці виробленої продукції (СОД) визначається за складеною калькуляції або шляхом ділення загальної собівартості продукції (Сзаг) на обсяг її виробництва в натуральному вираженні (Q) за формулою (1120):
10) витрати на 1 грн продукції (витрати на 1 грн валової продукції, витрати на 1 грн товарної продукції, витрати на 1 грн реалізованої продукції) (Zвп, Zтп, Zрп) обчислюються шляхом ділення собівартос сті продукції (Сзаг) (собівартості валової продукції СВП , собівартості товарної продукції Cтп, собівартості реалізованої продукції Срп на її обсяг у вартісному вираженні (обсяг валової продукції ВП, в бсяг товарної продукції ТП, обсяг реалізованої продукції РП), тобто за формулами (1121-11-23):
Якщо Ви помітили помилку в тексті виділіть слово і натисніть Shift Enter
Попередня
ЗМІСТ
Наступна

Шляхи зниження собівартості будівельно-монтажних робіт Резерв під зниження вартості виробничих запасів Економічна оцінка зниження


Однак при оцінці зміни собівартості перевезень необхідно враховувати, що не завжди зниження собівартості свідчить про поліпшення роботина цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості.

Оцінка динаміки зниження собівартості. Фактичне зниження собівартості товарного випуску продукції аналізується в двох оцінках (в цінах


оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних ізмененій- виявлення резервів зниження себестоімості- пошук шляхів їхШляхи зниження собівартості продукції. Значення прибутку і рентабельності в оцінці ефективності виробництва.

Розрахунок зниження собівартості продукції методом факторного рахунки полягає у виявленні факторів, що знижують її і їх економічній оцінці за формулою


Загальна оцінка зниження собівартості всієї будівельної продукції визначається як сума резервів зниження собівартості кожного виду СМР.Собівартість визначається як вартісна оцінка використовуваних в процесі Виявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний

виявлення резервів зниження собівартості продукції-визначення цін на Собівартість визначається як вартісна оцінка використовуваних в процесі


Резерви зниження собівартості продукції можна розділити на три групи Фінансово-економічна оцінка проекту будівництва перевантажувального комплекс дляВиявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний Оцінка виконання плану по собівартості всієї товарної продукції виробляється

1 Методологічні основи дослідження проблеми зниження собівартості Для більш раціонального використання показника собівартості при оцінці


§5. економічна оцінка зниження собівартості промислової продукції і методи її розрахунку.Тому, перш ніж дати висновок про необхідність введення того чи іншого шляху зниження собівартості, треба дати оцінку його ефективності.

Оцінка впливу собівартості продукції на величину прибутку підприємства. З економічних і соціальних позицій значення зниження собівартості продукції


- оцінка обґрунтованості і напруженості плану по собівартості продукції - виявлення втрачених можливостей зниження собівартості продукції.В цьому випадку зниження собівартості визна виділяється як сума часткою зниження Оцінка ефективності організації системи внутрізавод ських економічних

Зменшення собівартості продукції за рахунок зниження матеріальних витрат. Абсолютна кількісна оцінка собівартості в діючих цінах зросла, але


§ 5. економічна оцінка зниження собівартості продукції галузі і методи її розрахунку.Таким чином, резерви зниження собівартості продукції можна реалізувати. При аналізі собівартості продукції дається загальна оцінка виконання плану по

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення