Ти тут

Правові наслідки введення спостереження

Після прийняття арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають наступні наслідки

Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Стаття 62. Введення спостереження
1. Якщо інше не передбачено цим Законом, спостереження вводиться за результатами розгляду арбітражним судом обгрунтованості заяви про визнання боржника банкрутом в порядку, передбаченому статтею 48 цього Закону.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)
(Див. Текст в попередній редакції)
2. Втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.
(Див. Текст в попередній редакції)
3. Спостереження повинно бути завершено з урахуванням термінів розгляду справи про банкрутство, передбачених статтею 51 цього Закону.
Стаття 63. Наслідки винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження
1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають наступні наслідки:
вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями та про сплату обов`язкових платежів, за винятком поточних платежів, можуть бути пред`явлені до боржника тільки з дотриманням встановленого цим Законом порядку пред`явлення вимог до боржника;
(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)
(Див. Текст в попередній редакції)
за клопотанням кредитора зупиняється провадження у справах, пов`язаних зі стягненням з боржника грошових коштів. Кредитор в цьому випадку має право пред`явити свої вимоги до боржника в порядку, встановленому цим Законом;
призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, в тому числі знімаються арешти на майно боржника та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника, накладені в ході виконавчого провадження, за винятком виконавчих документів, виданих на підставі вступили в законну силу до дати введення спостереження судових актів про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності, про витребування майна з чужо про незаконного володіння, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров`ю, про виплату компенсації понад відшкодування шкоди і про відшкодування моральної шкоди. Підставою для призупинення виконання виконавчих документів є визначення арбітражного суду про майбутнє запровадження спостереження;
(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 231-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
(Див. Текст в попередній редакції)
не допускаються задоволення вимог засновника (учасника) боржника про виділ частки (паю) в майні боржника у зв`язку з виходом зі складу його засновників (учасників), викуп або придбання боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю) -

Введення процедури спостереження тягне за собою виникнення певних правових наслідків.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)
(Див. Текст в попередній редакції)
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ;
(Див. Текст в попередній редакції)
не допускається припинення грошових зобов`язань боржника шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги, якщо при цьому порушується встановлена пунктом 4 статті 134 цього Закону черговість задоволення вимог кредиторів. Відносно зобов`язань, що виникають з фінансових договорів, розмір яких визначається в порядку, передбаченому статтею 4.1 цього Закону, зазначена заборона застосовується тільки в частині припинення нетто-зобов`язань боржника;
(В ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)
(Див. Текст в попередній редакції)
не допускається вилучення власником майна боржника - унітарного підприємства належить боржнику майна;
(Абзац введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)
не допускається виплата дивідендів, доходів по частках (паях), а також розподіл прибутку між засновниками (учасниками) боржника;
(Абзац введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)
не нараховуються неустойки (штрафи, пені) і інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов`язань та обов`язкових платежів, за винятком поточних платежів.
(Абзац введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)
2. З метою забезпечення настання передбачених пунктом 1 цієї статті наслідків визначення арбітражного суду про майбутнє запровадження спостереження направляється арбітражним судом в кредитні організації, з якими у боржника укладений договір банківського рахунку, а також до суду загальної юрисдикції, головному судовому приставу за місцем знаходження боржника та його філій і представництв, до уповноважених органів.
3. Для участі в справі про банкрутство термін виконання зобов`язань, що виникли до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом, вважається настала. Кредитори вправі пред`явити вимоги до боржника в порядку, встановленому цим Законом.
(П. 3 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)
4. На суму вимог конкурсного кредитора, уповноваженого органу в розмірі, встановленому відповідно до статті 4 цього Закону на дату введення спостереження, з дати введення спостереження до дати введення такої процедури, яка застосовується в справі про банкрутство, нараховуються відсотки в розмірі ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату введення спостереження.

Введення процедури спостереження тягне за собою виникнення певних правових наслідків, до числа яких відносяться

Зазначені відсотки за період проведення спостереження не включаються до реєстру вимог кредиторів і не враховуються при визначенні кількості голосів, що належать кредитору на зборах кредиторів.
У разі пред`явлення кредитором вимог до боржника в ході фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, конкурсного виробництва при визначенні відповідно до пункту 1 статті 4 цього Закону розміру його вимоги розмір відсотків визначається станом на дату введення спостереження.
(П. 4 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)
5. У разі припинення провадження у справі про банкрутство на підставі, передбаченій абзацом сьомим пункту 1 статті 57 цього Закону (в тому числі в результаті погашення боржником всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, в ході спостереження або погашення таких вимог в ході будь-якої процедури, що застосовується в справі про банкрутство, третьою особою в порядку, встановленому статтею 113 або 125 цього закону), кредитор має право пред`явити боржникові вимогу про стягнення решти проц ентов в розмірі встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату введення спостереження ставки рефінансування, які нараховувалися за період проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, за правилами цього Закону, в порядку, встановленому процесуальним законодавством.
(П. 5 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)
6. Якщо під час розгляду справи про банкрутство суд в ході будь-якої процедури, що застосовується в справі про банкрутство, встановить, що боржник або кредитор, який є зацікавленою особою, звертався з заявою про визнання боржника банкрутом і при цьому зазначені особи знали, що боржник є платоспроможним і має на меті необґрунтованого неправомірного отримання вигод від запровадження процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, суд має право припинити провадження у справі про банкрутство за умови, що боржник продовжує до цього моменту оставатьс я платоспроможним і це відповідає інтересам кредитора.
У такому випадку боржник зобов`язаний сплатити відсотки, що підлягають нарахуванню за умовами зобов`язання, за період проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство. Якщо дані обставини будуть встановлені судом при припиненні провадження у справі про банкрутство на іншій підставі, суд також має право зазначити в ухвалі про таке припинення на обов`язок боржника сплатити за період проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, підлягають нарахуванню за умовами зобов`язання відсотки.
(П. 6 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)
Стаття 64. Обмеження і обов`язки боржника в ході спостереження
1. Введення спостереження не є підставою для відсторонення керівника боржника та інших органів управління боржника, які продовжують здійснювати свої повноваження з обмеженнями, встановленими пунктами 2, 3 і 3.1 цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)
(Див. Текст в попередній редакції)
2. Органи управління боржника можуть здійснювати виключно за згодою тимчасового керуючого, вираженого в письмовій формі, за винятком випадків, прямо передбачених цим Законом, угоди або кілька взаємопов`язаних між собою угод:
пов`язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження прямо або побічно майна боржника, балансова вартість якого становить понад п`ять відсотків балансової вартості активів боржника на дату введення спостереження;
пов`язаних з отриманням і видачею позик (кредитів), видачею поручительств і гарантій, поступкою прав вимоги, переведенням боргу, а також з установою довірчого управління майном боржника.
3. Органи управління боржника не мають права приймати рішення:
про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
про створення юридичних осіб або про участь боржника в інших юридичних особах;
про створення філій та представництв;
про виплату дивідендів або розподіл прибутку боржника між його засновниками (учасниками);
про розміщення боржником облігацій та інших емісійних цінних паперів, за винятком акцій;
про вихід зі складу засновників (учасників) боржника, придбання в акціонерів раніше розміщених акцій;
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)
(Див. Текст в попередній редакції)
про участь в асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, фінансово-промислових групах та інших об`єднаннях юридичних осіб;
про укладення договорів простого товариства.
3.1. Власник майна боржника - унітарного підприємства не має права:
приймати рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
давати згоду на створення боржником юридичних осіб або участь боржника в інших юридичних особах;
давати согл


З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають наступні наслідки


Метою процедури спостереження є забезпечення збереження майна боржника та проведення аналізу фінансового стану боржника. Тим самим боржникові надається можливість працювати без боргівВведення процедури спостереження тягне за собою виникнення певних правових наслідків, до числа яких відносяться

З дати винесення судом ухвали про введення спостереження наступають наступні наслідки


Банкрутство: Наслідки введення процедури спостереження для заставних правовідносин. Законодавець суттєво обмежив права заставодержателів вНаслідки введення процедури спостереження на підприємстві, що має ознаки банкрутства, припускають значущі зміни в його діяльності.

З дати винесення гарб. судом ухвали про введення спостереження наступають наступні наслідки


З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають, зокрема, такі наслідкиНаслідки введення спостереження 1. Введення спостереження не є підставою для відсторонення керівника боржника та інших органів управління

1. Введення спостереження не є підставою для відсторонення керівника боржника та інших органів управління боржника


Процедура спостереження передбачає введення ряду наслідків, що стосуються як боржника і кредиторів, так і третіх осібНаслідки введення спостереження. 1. Введення спостереження не є підставою для відсторонення керівника боржника та інших органів управління

З моменту введення процедури спостереження складається наступна ситуація Істотним наслідком складання і затвердження мирової угоди


4. Наслідки введення спостереження. З введенням процедури спостереження змінюється порядок діяльності боржникаВведення процедури спостереження означає наступне Оскільки боржник після введення спостереження обмежується в розпорядженні своїм майном

8.1. Завдання та правові наслідки введення процедури спостереження. Процедури неспроможності (банкрутства) представляють собою передбачену


наслідки введення процедури спостереження і обмеження по здійсненню операцій. Повідомлення всіх виявлених кредиторів про введення спостереження. термінВведення спостереження і його наслідки. Відповідно до ст. 62 Закону про банкрутство спостереження вводиться за результатами розгляду арбітражним судом

1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають наступні последствія26 жовтня 2002


1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають наступні последствія29 червня 2015Введення спостереження в банкрутство підприємства. Наслідки введення спостереження.

Першу групу складають наслідки введення процедури спостереження, встановлені ст. 207 і 63 Закону про банкрутство.


Причому наслідки його недотримання не встановлені. Так, з моменту введення спостереження (тобто, можливо, ще до призначення тимчасового керуючого) починаютьТема 8. Правові основи проведення спостереження. 8.1. Завдання та правові наслідки введення процедури спостереження.

1.1. Час введення спостереження. 1.2. Наслідки винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження.


Введення спостереження - відправлено в Неспроможність (банкрутство). Не знаю, я зрозуміла, що людину цікавить не теорія наслідків введення спостереження, анаслідки введення спостереження олександра, сосновий бір, 9 квітня 2013 року, 11:12. Виконавчий лист пред`явлений в службу судових приставів

Наслідки введення процедури спостереження. 137 4.1.3. Тимчасовий керуючий: призначення, права та обов`язки, винагорода.


наслідки введення спостереження 4 роки 5 міс. назад # 519. У зазначеній нормі вказані наслідки вже введеної процедури спостереження, після чого вимогиНу а сьогодні ми розповімо про першу, дуже важливою, процедурі в рамках банкротних справи - про спостереження і наслідки його введення для компаніі.16 червня 2015

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення