Ти тут

Планування зниження собівартості продукції курсова

Планування собівартості продукції здійснюється з метою виявлення і використання наявних резервів зниження витрат виробництва і збільшення

Головна
Вступ в поліграфію
Економічні методи господарського керівництва в поліграфії
Економіка технічної бази поліграфічної промисловості
Форми суспільної організації поліграфічного виробництва
Ресурси поліграфічної промисловості
Економічні елементи виробництва у поліграфічній промисловості
Соціальний розвиток, охорона природи і використання ресурсів в поліграфії Головна Економічні елементи виробництва у поліграфічній промисловості Планування зниження собівартості поліграфії
Планування зниження собівартості поліграфії
Зниження собівартості продукції і підвищення на цій основі прибутку і рентабельності - плановий процес. Щоб довести до кожного об`єднання (підприємства) такої директивний показник, як зниження собівартості, вищому органу управління слід розташовувати вичерпними відомостями про наявність резервів зниження собівартості продукції на кожному підприємстві. Ось чому велике значення має планування собівартості поліграфічної продукції.
Основні показники галузевого плану собівартості продукції - це витрати на виробництво всієї продукції (кошторис витрат на виробництво), собівартість всієї товарної продукції, планові калькуляції найважливіших видів продукції, зниження собівартості порівнянної товарної продукції.
Кошторис витрат на виробництво являє собою звід всіх витрат на виробничу програму галузі, згрупованих за економічними елементами витрат. Дані кошторису витрат на виробництво служать підставою для визначення витрат на валову і товарну продукцію. У зв`язку з тим, що в кошторис витрат на виробництво включаються витрати, що не входять до складу валової продукції (будівельно-монтажні роботи, що виконуються промислово-виробничим персоналом підприємств для капітального будівництва, послуги заводського транспорту, що надаються стороннім організаціям та ін.), Для визначення витрат на виробництво валової продукції їх необхідно відняти від загальної суми витрат. Для визначення виробничої собівартості товарної продукції витрати на виробництво валової продукції коригують відповідно до зміни залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів, що включаються до валової продукції (приріст віднімається, зменшення додається). Повну собівартість товарної продукції визначають, підсумовуючи виробничу собівартість і внутрішньовиробничі витрати.
З огляду на велику номенклатуру продукції поліграфічних підприємств, яка істотно відрізняється по параметрах і технічному оформленню, калькулюють собівартість не готових виробів, а комплексів робіт - калькульованих груп (наприклад, набір і фотонабір книжково-журнальних, образотворчих та листових видань, друкування книжково-журнальних видань способом офсетного друку). В даний час налічується 29 укрупнених калькульованих груп.

Методика планування економії від зниження собівартості за рахунок продуктивності праці

Облікова одиниця при калькулюванні собівартості поліграфічної продукції - витрати на 1 р. товарної продукції Ст, які визначають відношенням повної собівартості товарної продукції С і обсягу товарної продукції Тп у відпускних цінах Ст = C / Тп.
Наприклад, повна собівартість товарної продукції галузі промисловості становить 401 500 тис. Р., Обсяг товарної продукції у відпускних цінах - 550 000 тис. Р.- тоді витрати на 1 р. товарної продукції дорівнюватимуть
Таке співвідношення між витратами на товарну продукцію та її вартістю забезпечує отримання прибутку на 1 р. товарної продукції 0,27 р. (1-0,73).
Показник «витрати на 1 р. товарної продукції »є граничний розмір витрат на 1 р. товарної продукції, в складі якого затверджується ліміт матеріальних витрат на 1 р. товарної продукції. Граничний рівень витрат-максимально допустимий розмір витрат (встановлений виходячи з планової номенклатури, асортименту та якості продукції), перевищення якого не допускається як в абсолютному розмірі витрат на кожен вид продукції, так і при випуску її в пропорціях, які не відповідають передбаченим планом.
Зниження собівартості планують тільки за порівнянної товарної продукції, т. Е. За такою, яка випускалася в минулому періоді і про витрати на виготовлення якої є дані. Показник зниження собівартості яку можна товарної продукції за планом Ст. сн (%) визначають як відношення різниці витрат на 1 р. товарної продукції в плановому і звітному періодах до витрат на 1 р. товарної продукції в звітному періоді:
Наприклад, якщо витрати склали 0,73 р., А плануються в розмірі 0,70 р., То зниження собівартості яку можна товарної продукції складе:
Планування собівартості продукції повинен передувати ретельний і всебічний аналіз витрат на виробництво продукції за минулий період. Мета такого аналізу - дати оцінку виконання плану за минулий період, визначити відхилення від запланованого рівня витрат, їх причини та, що найбільш важливо, виявити резерви економії для подальшого зниження собівартості.
У процесі аналізу собівартості вивчають витрати на 1 р. товарної продукції, виконання кошторису витрат на виробництво в загальній сумі і по окремих елементах, перевіряють виконання плану зниження собівартості яку можна товарної продукції. У зв`язку з тим, що на фактичні показники собівартості може вплинути номенклатура і асортимент продукції, фактичні показники зіставляють з плановими, перерахованими на фактичний асортимент продукції.

Зниження собівартості продукції як чинник поліпшення фінансового стану підприємства.

При аналізі собівартості продукції економічними службами апарату управління поліграфічної промисловості важливе значення надається виявленню і вивченню передового досвіду підприємств в справі економії витрат на виробництво. При цьому значна роль відводиться межпроизводственную порівняльного аналізу. Зіставлення показників собівартості продукції групи однотипних підприємств дозволяє виявити кращі з них, т. Е. Такі, які домоглися тих же результатів з меншими витратами живої і матеріалізованої праці.
Економічні служби апарату управління поліграфічної промисловості встановлюють завдання об`єднаннях (підприємствах) з прибутку, виходячи з укрупненого розрахунку можливого зниження собівартості продукції за рахунок заходів з розвитку техніки і організації виробництва. У процесі такого розрахунку виділяють три основні чинники: економію витрат на матеріали-співвідношення зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати-зменшення витрат з обслуговування і управління виробництвом на одиницю продукції в зв`язку зі збільшенням обсягу виробництва.
Можливе зниження собівартості продукції за рахунок економії матеріалів Іс. м може бути визначено за формулою
(17.3)
витрачання матеріалів, що враховує економію матеріалів на одиницю продукції (наприклад, якщо економія матеріалів становить 4%, то індекс витрачання їх дорівнює 0,96) - Іц-індекс передбачуваного зниження цін і тарифів на матеріали (наприклад, якщо є можливість в результаті зниження цін і тарифів зменшити витрачання матеріалів на 3%, то індекс цін і тарифів складе 0,97) - Дм - частка матеріалів в собівартості продукції. При заданих значеннях Ім і Іц і за умови, що частка матеріалів в собівартості продукції Дм = 41,8%, зниження собівартості складе
Зниження собівартості за рахунок співвідношення зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати Іс. з визначають за формулою
де Із- індекс зростання середньої заробітної плати-Іпр - індекс зростання продуктивності праці (наприклад, якщо в результаті впровадження нової техніки і вдосконалення організації виробництва можливо підвищити продуктивність праці на 10%, а середню заробітну плату - на 3%, то індекси їх зростання відповідно складуть Іпр = 1,10- І3 = 1,03) - Д3 - частка заробітної плати в собівартості продукції.
При заданих значеннях Іпр і І3 і за умови, що частка заробітної плати в собівартості продукції Д3 = = 41,6%, зниження собівартості продукції складе
Зниження собівартості за рахунок зменшення витрат з обслуговування і управління виробництвом на одиницю продукції в зв`язку зі збільшенням обсягу виробництва / с. ч знаходять за формулою
де ІУ - індекс зростання витрат з обслуговування і управління виробництвом;
Іо - індекс зростання обсягу виробництва (наприклад, якщо в результаті організаційно-технічних заходів обсяг виробництва може зрости на 15% при зростанні витрат з обслуговування і управління на 4%, то індекси їх зростання відповідно складуть І0 = 1,15- Іу = 1, 04) - Ду - частка витрат з обслуговування і управління виробництвом в собівартості продукції. При заданих значеннях І0 і Іу і за умови, що частка витрат з обслуговування і управління виробництвом Ду = 30%, зниження собівартості продукції за рахунок даного чинника складе
На основі приватних індексів знаходять спільну індекс зниження собівартості
Знаючи загальний індекс зниження собівартості і абсолютну суму витрат на виробництво товарної продукції, можна визначити додаткову суму прибутку за рахунок зниження собівартості ПДОП. з по формулі
де С - собівартість товарної продукції підприємства.
Для встановлення завдання поліграфічним підприємствам по заощадженнях, крім зниження собівартості, враховують і інші джерела: обсяг реалізованої продукції, зміна цін на продукцію.
Додатковий розмір прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції ПДОП. р може бути визначений за формулою
де Рп. пл - запланований обсяг реалізації продукції-Рп. ф - обсяг реалізованої продукції по отчету- пригощають - обсяг прибутку за звітом.
Вплив асортиментних зрушень на зміну прибутку Пас можна визначити на основі даних про нормах рентабельності в плановому і звітному періодах
де Рпр. н.пл- норма рентабельності планованої до випуску продукції (відношення прибутку до собівартості) виходячи з фактичної собівартості і діючих цін-РПР. н.ф- норма рентабельності реалізованої в звітному періоді продукції.
Вплив цін на розмір прибутку Пц можна визначити виходячи з обсягу продукції, призначеної для реалізації, і різниці між плановими і фактичними цінами
де П - число одиниць продукції-Цпл - планова ціна-Цф - фактична ціна-т - число найменувань продукції і


зниження комплексних витрат Собівартість промислової продукції і її структура Планування собівартості продукції Шляхи зниження собівартості


Планування зниження собівартості продукції може проводитися за допомогою уточнених і укрупнених способів розрахунку.Планування зниження собівартості продукції по техніко-економічним чинникам дозволяє пов`язати план по собівартості з планом технічного і

Планування зниження собівартості продукції на основі укрупнених розрахунків, як правило


При плануванні собівартості продукції передбачається можливе її зниження і досягнення в результаті цього оптимального рівня витрат на виробництво і зростання найменувань.Планування зниження собівартості продукції по техніко-економічним чинникам: призначення і методика розрахунку.

У процесі планування собівартості виконуються наступні основні розрахунки: - визначення рівня собівартості продукції і її зниження внаслідок


Головні заходи щодо істотного зниження собівартості продукції. Собівартість залежить ряду факторів.4. Планування собівартості продукції. Основною метою планування собівартості є виявлення і використання наявних резервів зниження

Удосконалення планування зниження собівартості продукції за допомогою застосування системи «Директ-костинг».


При плануванні та аналізі економії від зниження собівартості промислової продукції розраховують економію за такими групами факторів: 1Найменування: курсова робота Планування і зниження витрат виробництва і собівартості продукції.

Планування зниження собівартості поліграфії. Зниження собівартості продукції і підвищення на цій основі прибутку і рентабельності - плановий


Планування зниження собівартості продукції по техніко-економічним чинникам. Зниження собівартості продукції (робіт, послуг)1.3. Планування собівартості продукції. Основною метою планування собівартості є виявлення і використання наявних резервів зниження

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення