Ти тут

Резерви зниження собівартості продукції, що випускається

Тому раціональне використання коштів на утримання і експлуатацію обладнання має важливе значення для зниження собівартості продукції, що випускається.

Економічна теорія
- Аналіз фінансово-економічного стану підприємства
- Бухгалтерський облік та аудит
- Вексель, як засіб подолання кризи платежів
- Рух трудових ресурсів
- Грошово-кредитна політика держави
- лізинг
- Визначення трудовитрат на розробку програмних модулів
- Організація контролю над виконанням розпорядчих документів в адміністрації (уряді) суб`єктів російської федерації
- Приватизація в Росії
- Професійний учасники ринку цінних паперів
- Шляхи зниження собівартості продукції підприємства
- Статистичний аналіз інфляції та методи її вимірювання
- Страховий ринок Росії
1. ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ - ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ. 7
1.1. Сутність поняття собівартості. 7
1.2. Собівартість промислової продукції і її структура 10
1.3. Техніко-економічні фактори та резерви зниження
собівартості 15
1.4. Резерви зниження комплексних витрат 21
1.5. Шляхи зниження собівартості продукції 24
1.6. Витрати виробництва і основні напрямки їх зниження 32
1.6.1.Сущность і класифікація витрат. 32
1.6.2. Основні напрямки зниження витрат виробництва. 34
2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМБІНАТУ ВАТ "МАЙКОПХЛЕБОПРОДУКТ" 36
2.1. Загальна характеристика підприємства. 36
2.1.1.Історія розвитку. 36
2.1.2. Структура управління підприємства 37
2.1.3. Коротка характеристика технології. 37
2.1.4. Асортиментний план. 39
2.2. Аналіз виробничо - господарської діяльності
підприємства 40
2.3. Формування Республіканського фонду зерна. 41
2.4. Умови зберігання основних видів сировини і матеріалів. 43
2.4.1. Технологічні прийоми, що забезпечують якісне зберігання зерна. 43
2.4.2. Зберігання борошна і крупи. 44
2.4.3. Правила зберігання підсобного сировини. 46
2.5.Сирье і матеріали. Їх переробка і використання. 47
2.5.1. Динаміка зміни оптових цін на сировину для
кондитерського цеху. 47
2.5.2. Власна первинна обробка зерна. 48
2.5.3. Основні постачальники. 48
2.5.4. Зменшення або збільшення витрат і їх використання. 48
2.6. Система постачання підприємства електроенергією і газом. 49
2.7. Норми виробітку, оцінка діяльності та оплата праці
в основних цехах підприємства. 51
2.8. Характеристика обладнання підприємства. організація
ремонту і технічного обслуговування обладнання. 52
2.9. Використання транспорту в роботі комбінату. Транспортні витрати. 56
2.10. Аналіз калькуляції собівартості і кошторису витрат на виробництво. 57

Мета роботи: на підставі дослідження та аналізу стану підприємства розробити напрямки зниження собівартості продукції, що випускається.

2.10.1.Аналіз калькуляції собівартості хліба «Слов`янський». 57
2.10.2.Аналіз кошторису витрат на виробництво. 59
3. ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. 61
ВИСНОВОК 67
Список використаної літератури 69
Додаток 1. Перелік обладнання використовується на підприємстві. Амортизаційні відрахування. 72
Додаток 2. Асортиментний план. 74
Додаток 3. Перелік використовуваного транспорту. 76
Додаток 4. Статті витрат на виробництво в калькуляції собівартості хліба «Слов`янський». 78
ВСТУП
В даний час в умовах тривалого й болісного для Росії переходу до ринкової економіки важливе значення має ефективна організація виробництва.
Пішло в минуле державне планування роботи підприємств, більшість економічних зв`язків втрачено. І в нових умовах виживання можливе тільки при збільшенні ефективності роботи підприємства, мінімізації витрат і максимізації прибутку.
Один за іншим економічним кризам ставлять у скрутне становище не тільки підприємства, а й пересічних громадян - споживачів, від рівня купівельної спроможності яких залежать обсяги продажів продукції, що виробляється.
ВАТ Комбінат "Майкопхлебопродукт" є найбільшим виробником хлібобулочних виробів в Республіці Адигея, визначений державним замовником щодо формування республіканського фонду зерна в розмірах 15 тис. Тонн щорічно.
В даний момент на підприємстві працює понад 300 осіб і забезпечує хлібом більшість дошкільних установ і шкіл, військову частину, лікарні та ін. Закладу, безперебійні поставки хліба в які є обов`язком хлібокомбінату як акціонерного товариства, 20% акцій якого знаходяться в розпорядженні держави.
Також варто відзначити, що визначення ціни, на основну продукцію - хліб пшеничний є прерогативою уряду Республіки Адигея, тому для максимізації прибутку існує тільки один спосіб - зниження собівартості шляхом вдосконалення організації виробництва і збільшення обсягів випуску продукції.
Метою даної дипломної роботи є виявлення і аналіз резервів зниження собівартості продукції, що випускається.
Тільки детальне вивчення виробничої та комерційної діяльності об`єкта дослідження дозволять виявити резерви зниження собівартості і дати економічне обґрунтування подальших пропозицій.
Таким чином, для досягнення головної мети дипломної роботи необхідно вирішити наступні завдання:
Комплексний аналіз виробничо - господарської діяльності підприємства і динаміки основних техніко - економічних показників за 1997 - 1999 р.р.

Техніко-економічні фактори та резерви зниження собівартості В даний час при аналізі фактичної собівартості продукції, що випускається

На основі проведеного аналізу виявлення можливих резервів зниження собівартості і виходу з кризи, що склалася.
Техніко - економічне обгрунтування виявлених резервів і вироблення пропозицій для вирішення поставленої мети.
Визначення шляхів реалізації пропозицій щодо зниження собівартості продукції, що випускається.
5. Розрахунок економічного ефекту від реалізації вироблених пропозицій.
1. ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ - ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ.
1.1. Сутність поняття собівартості.
Отримання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.
Безпосередньою завданням аналізу є: перевірка обгрунтованості плану по собівартості, прогресивності норм витрат-оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних ізмененій- виявлення резервів зниження себестоімості- пошук шляхів їх мобілізації.
Виявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв`язків.
Витрати живої і матеріалізованої праці в процесі виробництва складають витрати виробництва. В умовах товарно-грошових відносин і господарської відособленості підприємства неминуче зберігаються відмінності між суспільними витратами виробництва і витратами підприємства. Громадські витрати виробництва - це сукупність живої і матеріалізованої праці, що знаходить вираз у вартості продукції. Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат підприємства на виробництво продукції і її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиною вартості продукту. У неї включають вартість сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування, заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати. Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є найважливішим фактором підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень.
Найбільша частка у витратах на виробництво промислової продукції припадає на сировину і основні матеріали, а потім на заробітну плату і амортизаційні відрахування.
Собівартість продукції знаходиться у взаємозв`язку з показниками ефективності виробництва. Вона свідчить про велику частина вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Це вплив проявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження.
Для аналізу рівня та динаміки зміни вартості продукції використовується ряд показників. До них відносяться: кошторис витрат на виробництво, собівартість товарної і реалізованої продукції, зниження собівартості порівнянної товарної продукції і витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції.
Кошторис витрат на виробництво - найбільш загальний показник, який відображає всю суму витрат підприємства на його виробничої діяльності в розрізі економічних елементів. У ній відображені, по-перше, всі витрати основного і допоміжного виробництва, пов`язані з випуском товарної і валової продукції-по-друге, витрати на роботи та послуги непромислового характеру (будівельно-монтажні, транспортні, науково-дослідні і проектні та ін.) - по-третє, витрати на освоєння виробництва нових виробів незалежно від джерела їх відшкодування. Ці витрати обчислюють, як правило, без урахування внутрішньозаводського обороту.
У собівартість товарної продукції включають всі витрати підприємства на виробництво і збут товарної продукції в розрізі калькуляційних статей витрат. Собівартість реалізованої продукції дорівнює собівартості товарної з відрахуванням підвищених витрат першого року масового виробництва нових виробів, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки, плюс виробнича собівартість продукції, реалізованої із залишків минулого року. Витрати, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки, включаються в собівартість товарної, але не входять в собівартість реалізованої продукції. Вони визначаються як різниця між плановою собівартістю першого року масового виробництва виробів і собівартістю, прийнятої при затвердженні цін:
СР = СТ - ДТ + (СП2 - СП1),
де СР - собівартість реалізованої продукції
СТ - собівартість товарної продукції
ДТ - підвищені витрати першого року масового виробництва нових виробів, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки
СП1, СП2 - виробнича собівартість залишків нереалізованої (на складах і відвантаженої) продукції відповідно на початок і кінець го


Шляхи зниження собівартості продукції на нафтопереробних підприємствах різноманітні. Шляхи зниження собівартості видобутку нафти будуть різні в умовах застосування різних способів видобутку.


alt = "Організація управління процесом формування собівартості продукції та її подальшого зниження в У процесі калькулювання собівартості порівнюються витрати на виробництво з кількістю випущеної продукції і" gt;• зниження собівартості продукції дозволяє поліпшити фінансовий стан підприємства і знизити ступінь банкрутства 5. Визначення фактичної собівартості випущеної продукції як суми нормативної собівартості

про собівартість продукції з деталізацією, що дозволяє аналізувати структуру собівартості і виявляти можливі шляхи зниження знизити собівартість продукції, що випускається і зробити її ще більш конкурентною за ціною


Великий вплив на зниження собівартості продукції надає концентрація виробництва. Комплексне використання сировини дозволяє випускати додаткову продукцію при тих же витратах сировини, що набагато знижує4. Визначення шляхів реалізації пропозицій щодо зниження собівартості продукції, що випускається. 5. Розрахунок економічного ефекту від реалізації вироблених пропозицій.

Зниження собівартості продукції багато в чому визначається правильним співвідношенням темпів зростання Для обчислення собівартості одиниці продукції загальна сума витрат за замовленням поділяється на кількість випущених виробів.


д) відсоток зниження собівартості порівнянної продукції. При випуску одного виду продукції собівартість одиниці цієї продукції є показником в) зміна обсягу, номенклатури і асортименту продукції, що випускаєтьсяТаким чином, зниження показника витрат на 1 карбованець товарної продукції мало місце в основному за рахунок зміни структури випущеної продукції, а також за рахунок зниження собівартості окремих видів продукції.

Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування. N - кількість одиниць продукції, що випускаються з моменту проведення заходів до кінця планованого періоду.


Не всі витрати підприємства знаходять відображення в собівартості продукції, що випускається. Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці.Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є важнеййшім фактором N - кількість одиниць продукції, що випускаються з моменту проведення заходів до кінця планованого періоду.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення