Ти тут

Рослини з "уцінки" (хвалимося придбаннями). Тема в розділі "розмови про квіти і квітникарстві", створена користувачем сіда, 03.11.2008. Шукати тільки в цьому розділі. Відображати результати у вигляді тем.

В якості самостійного виду витрат зниження вартості товарів в результаті уцінки враховуйте в єдиному випадку: коли товари уцінюються через часткову втрату своїх властивостей при експонуванні в якості зразків.

Опубліковано в журналі "Комплект« Податки та бухгалтерський облік »+« Офіційний вісник бухгалтера »" №7 рік - 2009
Кум.П.А.
експерт «БГ»
Комерційна організація може не частіше ніж один раз на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об`єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості.
При прийнятті рішення про переоцінку за такими основними засобами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно, щоб вартість основних засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку і звітності, істотно не відрізнялася від поточної (відновлювальної) вартості.
Переоцінка об`єкта основних засобів проводиться шляхом перерахунку його первісної вартості або поточної (відновлювальної) вартості, якщо даний об`єкт переоцінювався раніше, і суми амортизації, нарахованої за весь час використання об`єкта.
Результати проведеної за станом на перше число звітного року переоцінки об`єктів основних засобів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено. Результати переоцінки не включаються до цих бухгалтерської звітності попереднього звітного року і приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року.
Сума дооцінки об`єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки об`єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), зараховується на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Сума уцінки об`єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток). Сума уцінки об`єкта основних засобів стосується зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об`єкта, проведеної в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об`єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток). Сума, віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток), повинна бути розкрита в бухгалтерській звітності організації.
При вибутті об`єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток організації.
приклад 1
Згідно облікову політику ЗАТ «Смайл» в кінці 2008 року виробляє переоцінку основних засобів. Раніше в кінці 2007 року була проведена дооцінка основних засобів. В результаті їх первісна вартість збільшилася на 200 000 руб., Сума амортизації - на 10 000 руб. В кінці 2008 року проводиться їх уцінка. Відновлювальна вартість зменшена на 240 000 руб., Сума амортизації знизилася на 12 000 руб. зміст операції

віднесення сум уцінки об`єкта основних засобів на рахунок прибутків і збитків як операційних витрат. Якщо має місце дооцінка об`ектаосновних коштів в результаті його переоцінки, а впредидущіе звітні періоди відбувалася

Сума (грн.)
Дебет
кредит
В 2007 році
Відображено дооцінку основних засобів
200 000
01
83
донараховано амортизація
10 000
83
02
У 2008 році
Зменшено відновна вартість основних засобів (в розмірі 2007 року)
200 000
83
01
Зменшено відновна вартість (на суму різниці між переоцінкою 2007 і переоцінкою 2008 року 240 000-200 000)
40 000
84
01
Зменшено амортизація (в межах 2007 року)
10 000
02
83
Зменшено амортизація (на суму різниці між сумою амортизації 2007 року і 2008 р 12 000-10 000)
2 000
02
84
Переоцінка основних засобів повинна бути відображена в обліку в межотчетний період. Саме таким чином і буде забезпечена вимога ПБО 6/01 про відокремлений відображенні результатів переоцінки. При цьому залишки на початок 2009 року по рахунках, використаним при відображенні в обліку результатів переоцінки (01 «Основні засоби», 02 «Амортизація основних засобів», 83 «Додатковий капітал», 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)») зміняться. Оскільки в річної бухгалтерської звітності за 2008 рік результати переоцінки не відбиваються, а в проміжній (і річний) бухгалтерської звітності за 2009 рік переоцінка буде відображена, то це призведе до відсутності тотожності між рядками річної бухгалтерської звітності за 2008 рік та рядками проміжної (і річний) бухгалтерської звітності за 2009 рік, в яких відповідні показники на початок року будуть представлені з урахуванням проведеної переоцінки. Пояснення цих розбіжностей має бути розкрито в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності поточного року. Також результати переоцінки відображаються в формі № 3 «Звіт про зміни капіталу» по рядку «Результат від переоцінки об`єктів основних засобів».
переоцінка НМА
Відповідно до нового ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів», зміна фактичної (первісної) вартості нематеріального активу, за якою він прийнятий до бухгалтерського обліку, допускається у випадках переоцінки та знецінення нематеріальних активів.
Комерційна організація може не частіше ніж один раз на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних нематеріальних активів за поточною ринковою вартістю, яка визначається виключно за даними активного ринку зазначених нематеріальних активів. На даний момент виконання вищевказаного вимоги досить проблематично, зважаючи на відсутність такого ринку.

Перевищення суми уцінки об`єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал орт анізаціі в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди

При прийнятті рішення про переоцінку нематеріальних активів, що входять в однорідну групу, слід враховувати, що в подальшому ці активи повинні переоцінюватися регулярно, щоб вартість, за якою вони відображаються в бухгалтерській звітності, істотно не відрізнялася від поточної ринкової вартості.
Переоцінка нематеріальних активів проводиться шляхом перерахунку їх залишкової вартості.
Результати переоцінки приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року. Результати переоцінки не включаються до дані бухгалтерського балансу попереднього звітного року, але розкриваються організацією в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності попереднього звітного року.
В обліку результати проведеної переоцінки НМА відображаються аналогічно переоцінці основних засобів. Сума дооцінки нематеріальних активів в результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки нематеріального активу, що дорівнює сумі його уцінки, проведеної в попередні звітні роки і віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), зараховується на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Сума уцінки нематеріального активу в результаті переоцінки відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Сума уцінки нематеріального активу відноситься на зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього активу, проведеної в попередні звітні роки. Перевищення суми уцінки нематеріального активу над сумою його дооцінки, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні роки, відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Сума, віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), повинна бути розкрита в бухгалтерській звітності організації.
При вибутті нематеріального активу сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) організації.
Відповідно до ПБО 14/2007, нематеріальні активи можуть перевірятися на знецінення у порядку, визначеному Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Порядок перевірки нематеріальних активів на знецінення визначено МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів" і МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи». Визнання і відображення в бухгалтерській звітності відповідного збитку, виявленого за результатами перевірки нематеріальних активів на знецінення, проводиться стосовно до порядку, визначеному МСФЗ (IAS) 36. На цю обставину Мінфін Росії вказує в Рекомендаціях аудиторським організаціям з проведення аудиту річної бухгалтерської звітності організацій за 2008 рік (лист Департаменту регулювання державного фінансового контролю, аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Міністерства фінансів Р Російсько Федерації від 29 січня 2009 р № 07-02-18 / 01). Якщо організація проводить перевірку нематеріальних активів на знецінення у порядку, визначеному МСФЗ, то це необхідно закріпити в обліковій політиці для цілей фінансового (бухгалтерського) обліку.
Крім того, відповідно до ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів» строк корисного використання нематеріального активу щорічно перевіряється організацією на необхідність його уточнення. У разі істотної зміни тривалості періоду, протягом якого організація передбачає використовувати актив, термін його корисного використання підлягає уточненню. Що виникли у зв`язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.
Відносно нематеріального активу з невизначеним строком корисного використання організація щорічно повинна розглядати наявність факторів, які свідчать про неможливість надійно визначити строк корисного використання даного активу. У разі припинення існування зазначених факторів організація визначає строк корисного використання даного нематеріального активу і спосіб його амортизації. Що виникли у зв`язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.
приклад 2
ВАТ «Алмаз» придбало в березні 2008 року виняткові права на програму для ЕОМ за договором про відчуження виключного права вартістю 148 680 рублів (включаючи ПДВ 18% - 22 680 руб.). Програма для ЕОМ була врахована в складі нематеріальних активів. Організація припускає використовувати нематеріальний актив з метою отримання економічної вигоди протягом 10 років. При цьому в тому випадку, коли розрахунок очікуваного надходження майбутніх економічних вигод від використання нематеріального активу не є надійним, розмір амортизаційних відрахувань за таким активу визначається линів


Сума дооцінки об`єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки об`єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена


Сума дооцінки об`єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на фінансовий результат в якості інших витрат, зараховується в фінансовий результат в якості інших доходів.У статті розберемося, як відбувається процес оцінки основних засобів, проводки, які необхідно виконати в бухгалтерському обліку в результаті уцінки і дооцінки.

Якщо в результаті подальшої (наступних) переоцінки (переоцінок) відбувається дооцінка об`єкта, сума дооцінки, що дорівнює сумі його уцінки, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на рахунки витрат


Після переоцінки первісна вартість основного засобу може збільшитися (дооцінка) або зменшитися (уцінка). В результаті цього зміниться і величина показників, про які говорилося вище.Результати проведеної за станом на перше число звітного року переоцінки об`єктів основних засобів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено. Сума дооцінки об`єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної

Тобто сума дооцінки основних засобів зараховується в рахунок погашення збитку, що утворився в результаті попередніх уцінок А сума уцінки списується за рахунок додаткового капіталу, що утворився в результаті попередніх дооцінок.


Сума дооцінки об`єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Якщо раніше проводилася дооцінка основного засобу, який в звітний період уцінюється, то сума уцінки об`єктаВ результаті проведеної переоцінки первісна вартість об`єкта може змінитися як в сторону збільшення, тобто проводиться дооцінка, так і в бік зменшення, тобто проводиться уцінка.

Якщо об`єкт які раніше не переоцінювався, то сума уцінки його в результаті переоцінки відноситься на рахунок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». При цьому в бухгалтерському обліку роблять такий запис


Акт про уцінку товарно - матеріальних цінностей за формою МХ-15 застосовується для оформлення уцінки товарно - матеріальних цінностей при моральному старіння, зниження купівельного попитупридбаних на території Республіки Білорусь і використовувалися в рекламних цілях і частково втратили свою якість, торговельна надбавка застосовується до облікової ціною, визначеною в результаті уценкі.23 липня 2015

Сума уцінки (дооцінки) - це різниця між вартістю залишків товарів за колишніми і знову встановленим продажними цінами. В результаті уцінки нова продажна ціна може стати нижчою від покупної.


Уцінка з бухгалтерської точки зору - це зменшення ціни в результаті переоцінки вартості товару. Схеми уцінки товарів. Уцінку можна проводити за такими схемами.Сума дооцінки об`єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і сума уцінки об`єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на рахунок прибутків і збитків як витрати.

- знижений в ціні необоротних активів, який в попередні роки вже уценівался- - знижений в ціні необоротних активів, який був дооцінений в результаті попередніх переоцінок. У цьому випадку на рахунку 84 відображається тільки сума уцінки, що перевищує суму


• сума уцінки об`єкта ОЗ перевищує суму його дооцінки, була зарахована в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні роки-• уцінюється ОС, що не дооцінювати раніше.Вартість основних фондів, отримана в результаті переоцінки, називається відновна. Переоцінка основних засобів. Приклади дооцінки і уцінки. Приклад переоцінки об`єкта основних фондів (дооцінка)

Звернемо увагу, що в ПБО «Запаси», на відміну від Положення про уцінку, не встановлено тримісячного обмеження для проведення уцінок у разі, коли чиста вартість реалізації якісних товарів в результаті зниження ціни


Існують дві основні схеми проведення уцінок: З бухгалтерської точки зору уцінка - це зниження ціни продажу в результаті переоцінки балансової вартості товару, продукції. Який порядок проведення уцінки? 2 серпня 2015В результаті проведення уцінки нова продажна ціна може стати нижчою від покупної ціни. перелік товарів, які підлягають уценке- кількість товарів, що підлягають уцінці, по кожному наіменованію- відсоток, на який уцінюється товар- суму, на

Сума дооцінки об`єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні Сума уцінки об`єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на фінансовий результат в якості інших расходов.31 грудня 2011


Відображення в обліку результатів переоцінки залежить від того, вперше чи не вперше переоцінюється основний засіб. Якщо в минулому основний засіб уцінюватися, то в цьому випадку сума уцінки в обліку відображається так, як якщо бТовари, які раніше були уцінені, але не реалізовані, можуть уцінюватися повторно до рівня цін можливої реалізації. Результати уцінки відображаються у тому місяці, в якому була складена опис-акт уцінки.

Сума дооцінки об`єкта ОЗ, що дорівнює сумі його уцінки, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на рахунок Сума уцінки об`єкта ОЗ в результаті переоцінки відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).


Суми різниць в цінах при уцінку товарів відносяться суб`єктами господарювання на фінансові результати. В результаті знижених у ціні товарів виявилося за роздрібними цінами до уцінки на _ руб. (Цифрами і прописом) - за новимисума його уцінки відноситься на рахунок обліку інших доходів і витрат, з відображенням за дебетом рахунка 91 «Інші доходи і витрати». Таким чином, результати переоцінки вартості основних засобів мають відображення в бухгалтерському обліку, але

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення