Ти тут

Рентабельність продажів чистий прибуток виручка

Чиста рентабельність продажів дорівнює відношенням чистого прибутку до обороту і торговим доходів (виручки від продажів). Показник відображає тиск податкових виплат на основні доходи підприємства в усіх напрямках роботи.

Захарочкіна Олена Ревовна
Доцент кафедри УЕФ ФПП ОП ММА ім. І.М. Сеченова, к.ф.н.
В узагальненому вигляді формули коефіцієнтів рентабельності мають такий вигляд:
I. Рентабельність продажів = Прибуток / Виручка від реалізації
II. Рентабельність коштів або їх джерел = Прибуток / Середня за період величина коштів або джерел
У формулах не вказано конкретно вид прибутку, тому що в його якості може бути взята прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків.
Якщо рентабельність коштів або їх джерел обчислюється на підставі прибутку від реалізації і тим самим досягається сумісність з рентабельністю продажів, то між розглянутими фінансовими коефіцієнтами існує певний взаємозв`язок:
Рентабельність коштів або їх джерел = Рентабельність продажів х Оборотність коштів або їх джерел
де,
Оборотність коштів або їх джерел = Виручка від реалізації / Середня за період величина коштів або їх джерел
Ця формула показує, що прибутковість (рентабельність) коштів підприємства або джерел обумовлена як ціноутворюючим політикою підприємства і рівнем витрат (вони комплексно відображаються в показнику рентабельності продажів), так і діловою активністю підприємства, вимірюваної оборотністю коштів або їх джерел.
Формула вказує шляхи підвищення рентабельності коштів або їх джерел (ступеня прибутковості використання капіталу підприємства або його складових частин): при низькій прибутковості продажів необхідно прагнути до прискорення обороту капіталу та його елементів і, навпаки, визначається тими чи іншими причинами низька ділова активність підприємства може бути компенсована тільки зниженням витрат на виробництво і реалізацію продукції або зростанням цін на продукцію, тобто підвищенням рентабельності продажів (див. далі Схему 1).
Основні коефіцієнти рентабельності, формули розрахунку на основі прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) і коментарі наводяться в Таблиці 1.
Табл. 1 Коефіцієнти рентабельності
показник
Формула розрахунку
Примітка
1 .Рентабельность продажів
R продажів = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг) = (Ф.2 стр.050) / Ф.2 стр.010)
Показує, скільки прибутку припадає на 1 руб. продукції (на одиницю реалізованої продукції). Зростання коефіцієнта є наслідком росту цін при постійних витратах або зниження витрат при постійних цінах. Зменшення показника свідчить про зниження цін при постійних витратах або про зростання витрат при постійних цінах, тобто про зниження попиту на реалізовану продукцію.

Згідно з міжнародним визначенням, рентабельність продажів являє собою відношення чистого прибутку до нетто (виручці) з усіх типів продажів. Формула, за якою розраховується рентабельність.

2. Рентабельність всього капіталу = Рентабельність активів = Рентабельність майна = Рентабельність сукупних активів
R капіталу = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середній за період підсумок балансу) = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня величина активів) = (Ф.2 стр.050) / 0,5 (Ф. 1 стр.700 початок звіт. періоду + Ф. 1 стр.700 кінець звіт. періоду) = (Ф.2 стр.050) / 0,5 (Ф.1стр.300 початок отчет.періода + Ф.1 стр.З00 кінець звіт. періоду)
Відображає величину прибутку, що припадає на кожен рубль сукупних активів. Характеризує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження даного показника свідчить також про накопичення активів і зниження прибутку.
3. Рентабельність основних засобів та інших необоротних активів
R внеоб. акт. = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня за період величина необоротних активів) = (Ф.2 стр.050) / 0,5 (Ф.1стр.190 початок звіт. Періоду + Ф. 1 стор. 190 кінець звіт . періоду)
Характеризує величину прибутку, яка припадає на одиницю вартості основних засобів та інших необоротних активів. Зростання коефіцієнта при зниженні рентабельності всього капіталу свідчить про надмірне збільшення мобільних засобів, що може бути наслідком утворення зайвих запасів товарно-матеріальних запасів, затовареності готовою продукцією в результаті зниження попиту, надмірного зростання дебіторської заборгованості або грошових коштів.
4. Рентабельність оборотних активів
R об.акт. = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня за період величина оборотних активів) = (Ф. 2 стор. 050) / 0,5 (ф.1 стр.290 початок звіт. Періоду + Ф. 1 стор. 290 кінець звіт. періоду)
Характеризує величину прибутку, яка припадає на одиницю вартості оборотних активів.
5. Рентабельність чистого оборотного капіталу = Рентабельність чистого мобільного капіталу = Рентабельність чистих оборотних коштів = Рентабельність чистих мобільних засобів
R чок = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня вартість чистого оборотного капіталу за розрахунковий період величина оборотних активів) = (Ф. 2 стор. 050) / 0,5 [(Поточні активи на початок періоду - Поточні пасиви на початок періоду) + (Поточні активи на кінець періоду - Поточні пасиви на кінець періоду)]
Характеризує величину прибутку, що припадає на рубль чистого оборотного капіталу.
6. Рентабельність власного капіталу

Формула розрахунку рентабельності продажів. Рентабельність продажів відображає яку частку у виручці (дохід) підприємства займає прибуток. Традиційно розраховують частку чистого прибутку у виручці

R власної. кап. = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня за період величина власного капіталу) = (Ф. 2 стор. 050) / 0,5 (Ф. 1 стор. 490 початок звіт. Періоду + ф. 1 стр. 490 кінець звіт. періоду)
Показує величину чистого прибутку, що припадає на карбованець власного капіталу. Динаміка показника виявляє помітний вплив на рівень котирування акцій на фондових біржах.
7. Рентабельність перманентного капіталу = Рентабельність інвестицій
R перм. кап. = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня за період величина перманентного капіталу) = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / (Середня за період величина джерел власних коштів + Середня за період величина кредитів і позик)) = (Ф . 2 стор. 050) / 0,5 (Ф. 1 стор. 490 початок звіт. періоду + Ф. 1 стор. 490 кінець звіт. періоду + .1 стр. 590 початок звіт. періоду + Ф. 1 стор. 590 кінець звіт. періоду)
Відображає величину чистого прибутку, що припадає на рубль перманентного капіталу, тобто на рубль інвестицій. Показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність фірми на тривалий термін (як власного, так і позикового).
Основні показники рентабельності можна об`єднати в такі групи:
1) показники рентабельності активів (капіталу) (Схема 1);
2) показники рентабельності продукції (діяльності);
3) показники, розраховані на основі потоків готівкових грошових коштів.
Перша група показників рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, з яких найбільш важливими є:
всі активи
інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов`язання)
акціонерний (власний) капітал
Дані показники відповідають інтересам всіх учасників бізнесу:
адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх активів (всього капіталу);
потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал, що інвестується;
власників і засновників - прибутковість акцій.
Співвідношення має мати такий вигляд:
Чистий прибуток / Всі активи (I) gt;
Чистий прибуток / Інвестиційний капітал (II) gt;
Чистий прибуток / Акціонерний (власний) капітал (III)
факторна залежність
Чистий прибуток / Всі активи (I) =
Чистий прибуток / Обсяг Продажів х Обсяг Продаж / Всі активи (сукупний капітал)
тобто
Рентабельність всіх активів = Рентабельність реалізації х Оборотність активів
Формула розкриває економічну зв`язок між рентабельністю всіх активів, рентабельністю реалізації та оборотністю активів, а саме прямо вказує шляхи підвищення рентабельності: при низькій рентабельності продажів необхідно прагнути до прискорення обороту активів.
Чистий прибуток / Акціонерний (власний) капітал (II) = Чистий прибуток / Обсяг продажів х Обсяг продажів / Сукупний капітал х Сукупний капітал / Акціонерний капітал
Рентабельність власного (акціонерного) капіталу залежить від зміни рівня рентабельності продажів, швидкості обороту сукупного капіталу та співвідношення власного і позикового капіталу-з наведеної залежності випливає, що при інших рівних умовах віддача акціонерного капіталу підвищується при збільшенні частки позикових коштів у складі сукупного капіталу.
Цю модель називають ще ефектом фінансового важеля. Ефект фінансового важеля - приріст до рентабельності власного капіталу, який досягається в результаті спільного використання власного і позикового капіталу, незважаючи на платність останнього. Формулу фінансового важеля можна зобразити таким чином:
R собств.капітала = Чистий прибуток / Власний капітал = (Чистий прибуток / Виручка від реалізації) х (Виручка від реалізації / Власний капітал) = (Чистий прибуток / Виручка від реалізації) х (Виручка від реалізації / Активи) х (Активи / Власний капітал) = (Рентабельність продажів чистий) х (Коефіцієнт оборотності активів) х (Показник, зворотний коефіцієнту фінансової незалежності)
Ця формула називається формулою Дюпона і являє собою трехфакторную модель, яка дозволяє вивчити вплив змін рентабельності продажів, оборотності активів і фінансового левереджа на рентабельність власного капіталу.
Фінансовий левередж (Показник, зворотний коефіцієнту фінансової незалежності) - відношення середньої величини активів до середньої величини власного капіталу.
Друга група показників формується на основі розрахунку рівнів рентабельності за показниками прибутку, відображаються в звітності підприємств. наприклад,
Прибуток від реалізації / Обсяг продажів gt; Балансовий прибуток / Обсяг продажів gt; Оподатковуваний прибуток / Обсяг продажів gt; Чистий прибуток / Обсяг продажів
Третя група показників рентабельності формується аналогічно першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунок приймається чистої приплив грошових коштів (Схема 2).
Чистий приплив грошових коштів / Обсяг продажів gt; Чистий приплив грошових коштів / Сукупний капітал gt; Чистий приплив грошових коштів / Власний капітал
Аналіз потоків грошових коштів
«Приплив»
«Відтік»
Потоки грошових коштів по основній діяльності
Грошова виручка від реалізації продукц


Рентабельність продажів, він же коефіцієнт рентабельності продажів - це відсоток їх частки прибутку від кожного заробленого рубля. Іншими словами, рентабельність продажів - це відношення чистого доходу до суми виручки


простежити динаміку співвідношення собівартість / виручка- проаналізувати, за рахунок чого отримано чистий прибуток (за Занадто висока рентабельність продажів може виникнути в зв`язку з великою націнкою на товар / послугу або встановленняРентабельність продажів = Чистий прибуток / Виручка. Рентабельність продажів є індикатором цінової політики компанії та її здатності контролювати витрати.

Рентабельність продажів по чистому прибутку = Чистий прибуток / Виручка. Для розрахунку всіх наведених вище показників рентабельності достатньо даних, що містяться в 2-й формі бухгалтерської звітності


Варто врахувати, що бажання окремих авторів макимально наблизити показник рентабельності продажів до показників чистого прибутку призводить до деякої Тобто відношення операційного прибутку до виручки, як і було зазначено вище.Щоб розрахувати цю величину, потрібно з виручки, отриманої від надання послуг та продажу продукції відняти такі показники Рентабельність активів - чистий прибуток, поділена на величину активів.

Відповідно, чим вище рентабельність продажів компанії, тим краще - тим ефективніше її діяльність. Просунуті моменти. Іноді зустрічаються формули рентабельності продажів виду Чистий прибуток / Виручка або Чистий прибуток


Збільшення обсягу сплаченого податку на прибуток спричинило зниження розміру чистого прибутку на 8.0 тис.грн. При оцінці рентабельності продажів на основі показників прибутку і виручки від реалізації розраховуються коефіцієнтиРентабельність продажів показує, яка частина виручки підприємства припадає на прибуток, і виражається їх Коефіцієнт рентабельності по чистому прибутку показує, скільки чистого прибутку підприємство має з 1 рубля продажів, тобто

Рентабельність продажів по чистому пробули, обумовлена як відношення чистого прибутку до виручки від реалізації (без ПДВ) - рентабельність окремих видів продукції.

У Компанії 1 рентабельність вище, навіть незважаючи на те, що у Компанії 2 в два рази більша виручка і більш висока чистий прибуток. Ви можете збільшити рентабельність, збільшивши обсяги продажів і знизивши витрати, застосовуючи більш


К2 =П - прибуток-В - виручка від реалізації продукції Рентабельність продажів по чистому прибутку. Відображає ту частину грошових надходжень, яка реально залишається у підприємства.

Рентабельність продажів = Чистий прибуток / Виручка. Прибуток від продажів - різниця між виручкою і операційними витратами, т. Е. Прибуток до оподаткування.


ROS =NPM = Чистий прибуток / Сумарна виручка. Рентабельність Продажів = чистий прибуток / обсягом продажів. Рентабельність продукції - відношення (чистої) прибутку до повної собівартості.

Рентабельність продажів = Прибуток від продажів 100% / Виручка від продажів (21). (24). Рентабельність власного капіталу визначається як відношення чистого прибутку до величини власного капіталу організації


Рентабельність операційного прибутку (ОPM) - демонструє частку операційного прибутку в обсязі продажів. Розраховується за формулою: NI / NS =Коефіцієнт загальної рентабельності (маржа чистого прибутку) (Net profit margin) показує частку чистого прибутку в обсязі продажів і обчислюється за формулою Загальна рентабельність = Чистий прибуток / Виручка.

"Gt;
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення