Ти тут

Ліміти відповідальності за договором страхування

Після виплати страхового відшкодування агрегатний ліміт відповідальності за договором страхування зменшується на розмір страхової виплати.

Tweet
АБАНДОН - Право Страхувальника (Вигодонабувача) відмовитися від своїх законних прав на застрахований об`єкт на користь страхової компанії з метою отримання страхового відшкодування в розмірі повної страхової суми (ринкової вартості) у разі втрати або повної конструктивної загибелі цього об`єкта.
АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ - страховий захист від втрат в процесі виробництва, використання або експлуатації авіаційної техніки в результаті аварії, пошкодження або загибель повітряного судна або авіавантажів. До авіаційного страхування відносяться також: страхування відповідальності за життя і здоров`я пасажирів на час повітряного перельоту, а також багажу на випадок його втрати або поврежденія- страхування відповідальності власників аеропортов- страхування втрати прибутку внаслідок неможливості експлуатувати авіаційне засіб транспорту в результаті аварії. Страхувальниками можуть бути аеропорти, виробники авіаційної техніки, авіаційні компанії, пілоти, авіаційні інструктори, оператори авіаційної техніки, які знаходяться на території, що належить аеропорту, або транспортні компанії, що використовують авіаційну техніку. Види страхового захисту можуть охоплювати відповідальність перед третіми особами за заподіяння тілесних ушкоджень, майнової шкоди або відшкодування медичних витрат, а також різні види страхового захисту від збитків, що наступають в результаті пошкодження майна, що належить першій особі, включаючи страховий захист корпусу авіаційного судна (каско).
АВТОКАСКО - КАСКО - це загальна назва страхування транспортних засобів від збитків і від угону. Причому, страхування як автомобілів, так і громадського транспорту, і навіть водних і повітряних судів. Етимологія слова йде з іспанського casco - в перекладі означає захист, каску, покриття. Суть КАСКО в отриманні страхувальником- власником застрахованого транспортного засобу адекватної компенсації при настанні страхового випадку. Страховим випадком визнаються непередбачені раптові події, які заподіяли шкоду застрахованій автомобілю, катеру або літаку, а також розкрадання (викрадення) цієї машини.
АДДЕНДУМ - додаткова угода до діючого договору страхування.
АКТИВИ СТРАХОВИКА - майно страховика в грошовому еквіваленті, включаючи основні засоби, фінансові вкладення, матеріали, грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку, цінні папери та ін., Частина бухгалтерського балансу.
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ - методи розрахунку страхових тарифів по різних видах страхування, що грунтуються на основних постулатах математики і статистики.

Розмір ліміту відповідальності страховика за договором добровільного страхування не регламентований. На відміну від обов`язкового добровільне страхування містить ряд додаткових бонусів.

АНДЕРРАЙТЕР - співробітник страхової компанії або страхового брокера, професійно оцінює страхові ризики.
АНУЇТЕТ - договір, за яким страхувальник одноразово або частинами сплачує страхові внески, а потім страховик протягом певного терміну виплачує страхувальнику деяку гарантовану суму (ренту).
БОРДЕРО - перелік прийнятих на страхування і підлягають перестрахуванню страхових ризиків.
БРОКЕР - юридична або фізична особа, яка виступає посередником між клієнтом і страховою компанією. Комісійна винагорода брокер отримує від страховика і несе перед ним відповідальність за сплату внесків.
БРУТТО-ПРЕМІЯ - страхова премія, обчислена за брутто-ставкою.
БРУТТО-СТАВКА - повна тарифна ставка страхового внеску, що представляє суму нетто-ставки для забезпечення виплати при страхових випадках, плюс витрати на ведення справи, включаючи і комісійна винагорода посередникам.
ВИГОДОНАБУВАЧ - особа, яка призначається страхувальником як одержувач страхового відшкодування.
ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ - договір між страховою і перестрахувальної компанією або декількома страховими про розподіл часток ризику за одним договором страхування на певних умовах.
ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ - угода (юридична угода) між страховою компанією і страхувальником, що регулює їх взаємні зобов`язання відповідно до умов даного виду страхування.
«ЗЕЛЕНА КАРТА» - угоду між страховими компаніями про взаємне визнання договорів страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (в тому числі і між страховими компаніями різних країн).
КАРГО - страхування вантажів, що перевозяться морським судном з метою отримання фрахту.
КВОТА У СТРАХУВАННІ - частка участі страховика в страхуванні (перестраховика в перестрахуванні).
ПЕРЕСТРАХОВУВАЛЬНИЙ кавер - форма угоди, що застосовується як проміжна форма між перестрахувальними договорами.
Комісійна винагорода - грошова винагорода, що сплачується страховою компанією посередникам (агентам і брокерам) за залучених клієнтів на страхування і оформлення страхових договорів.
КОТИРУВАННЯ - страховий тариф, по якій страхова компанія готова взяти на страхування даний ризик.
КУМУЛЯЦІЯ - зосередження ризиків в межах певного простору.
Кептивні КОМПАНІЇ - страхові компанії, створені індустріальними, комерційними або акціонерними компаніями з метою страхування всіх своїх внутрішніх ризиків і свого майна.
ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА - страхова сума, зафіксована в страховому договорі, яку страхова компанія гарантує до виплати при настанні страхового випадку. Ліміт відповідальності може бути встановлений за окремим видом страхування або за окремим страховим випадком.

За договором страхування за угодою сторін в кожному конкретному випадку можуть встановлюватися наступні ліміти відповідальності: агрегатний ліміт відповідальності - максимальна сума

ЛІМІТ СТРАХУВАННЯ - максимальна сума, на яку можна застрахувати матеріальні цінності та цивільної відповідальності.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ СТРАХУВАННЯ - видача страховим організаціям дозволу на право проведення тих чи інших видів страхування і перестрахування.
НЕТТО-СТАВКА - головна частина страхового тарифу (брутто-ставки), що служить для формування фонду страхових виплат.
ОБ`ЄКТИ СТРАХУВАННЯ - не суперечать законодавству майнові інтереси:
- пов`язані з життям, здоров`ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
- пов`язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном (майнове страхування);
- пов`язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну фізичної або юридичної особи (страхування відповідальності).
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНА - вид відповідальності громадян і організацій перед третіми особами (фізичними і юридичними), яким може бути завдано шкоди майну або шкоду життю і здоров`ю в результаті якої-небудь дії або бездіяльності Застрахованої особи (Страхувальника).
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ - система розподілу великих страхових ризиків між кількома страховими компаніями або між страховою компанією, яка уклала первинний договір страхування, і однією або кількома перестрахувальними компаніями. Великий страховий ризик дробиться на частини, які потім перестраховуються у перестраховиків зі сплатою відповідних перестрахувальних премій.
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ - страхова компанія, що уклала первинний договір страхування, великий страховий ризик за яким був згодом роздроблений і перерозподілено між перестраховиками.
ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК - страхова або перестрахувальна компанія, яка прийняла частину страхового ризику в перестрахування.
Застрахований - страхувальник.
ПОЛІС - страховий документ, юридично підтверджує факт укладення та оплати договору страхування між Клієнтом і страховою компанією.
ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВИЙ - загальна сума страхових внесків, прийнятих конкретної страховою компанією, або кількість укладених і сплачених договорів.
ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ (УМОВИ СТРАХУВАННЯ) - обов`язковий до виконання всіма сторонами договору страхування нормативно-правовий документ, який регламентує порядок дій, взаємини, права, обов`язки і відповідальність сторін за конкретним видом страхування в даній страховій компанії. Правила страхування розробляються юристами страхової компанії і погоджуються в установленому порядку з наглядає за страхуванням держ. органом.
ПРИНЦИПАЛ - страхова компанія, від імені та імені якої діє страховий агент, або страховий представник.
ПУЛ - правове об`єднання страхових компаній, що займається все підлягають перестрахування ризики, що виходять за ліміти власного утримання по всьому страховому портфелю або за окремим видом страхування.
РЕГРЕС - правова можливість страхової компанії пред`явити виражену в грошовому еквіваленті претензію за завдані збитки до особи, винної у настанні страхового випадку.
РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ - спеціальні фонди, утворені страховими компаніями для забезпечення виплат страхових відшкодувань, а також для організації превентивних заходів щодо попередження настання страхових випадків.
Ретроцедентом - страхова або перестрахувальна компанія, що передає прийняті в перестрахування ризики в ретроцессию.
РЕТРОЦЕСІЯ - це перестрахування частини страхового ризику, взятого даної страхової або перестрахувальної компанією в перестрахування (тобто як би подвійне перестрахування).
РИЗИК СТРАХОВИЙ - подія або сукупність подій, що має ознаки раптовості і несподіванки, а також несе загрозу застрахованому майну або життю і здоров`ю застрахованих осіб, на випадок настання яких проводиться страхування (особисте, майнове, страхування відповідальності).
РИНОК СТРАХОВИЙ - система економічних відносин з купівлі-продажу страхових послуг.
СЛІП - свого роду відкрита оферта - поліс перестрахування, пропонований перестрахувальником до акцептації (твердженням, висновку) потенційним перестрахувальникам.
Співстрахування - страхування одного ризику шляхом укладення одного договору страхування кількома страховими компаніями.
СТРАХУВАННЯ - це правові та фінансово-економічні взаємовідносини між фізичними і юридичними особами, які передають страховий ризик щодо об`єктів страхування, і страховою компанією, яка гарантує страхове відшкодування по даному ризику при настанні страхового випадку. Страхування регулюється відповідними законами та НПА. Може бути добровільним і обов`язковим.
Страхувальник - фізична і / або юридичні особи, які уклали договір страхування і сплатили страхові внески по ньому.
СТРАХОВА виплив


При укладанні договору страхування відповідальності розмір страхової суми визначається сторонами на їх розсуд і залежить від максимально можливого обсягу (ліміту) відповідальності страхувальника.


Інша частина відповідальності перед страхувальником підлягає передачі в перестрахування в межах встановленого ліміту відповідальності того чи іншого перестраховика. Наприклад, на страхування прийнятий ризик за договором особистогоЯкщо договір страхування був підписаний на індивідуальних умовах то ліміти відповідальності страховика можуть бути вище.

2-1. Ліміт відповідальності за договором обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності юридичних осіб і індивідуальних підприємців за шкоду, заподіяну діяльністю, пов`язаною з експлуатацією окремих об`єктів (далі


Ліміт відповідальності за договором страхування цивільної від ветственности - максимальний розмір виплачуваного страхового відшкодування, що встановлюється за згодою сторін на весі, термін страхування.Як правило, страхове відшкодування за договором страхування відповідальності не повинно перевищувати ліміт відповідальності. Однак страхове відшкодування може перевищити ліміт відповідальності, якщо страховик відповідно до ст

Встановлена в Договорі страхування страхова сума є лімітом відповідальності страховика за одним страховим випадком, якщо Договором страхування не передбачено інше.


Страхування відповідальності за договором проводиться значно рідше, ніж страхування цивільної відповідальності. Крім того, договором страхування відповідальності може бути передбачено встановлення окремих лімітівнеагрегатна ліміт відповідальності, при якому в межах страхової суми страховик повинен здійснити виплату по кожному страховому випадку (незалежно від їх числа), яка мала місце в період дії договору страхування.

У договорі перестрахування обумовлюються методи перестрахування, ліміти відповідальності, частки участі За договором ексцедента збитковості страхова компанія захищає за певним видом страхування загальні результати


Ліміт відповідальності страховика - це розмір суми страхової виплати, зазначений в договорі страхування, який страхувальник може отримати від страховика в разі, якщо розмір розрахованої страхової сумиЦей висновок підтверджують правила страхування автомобілів іншій страховій компанії, які стверджують, що «страхова сума, зазначена в договорі (полісі), одночасно є лімітом відповідальності за одним страховим випадком»

Правильний: межах встановленого ліміту страхової відповідальності. прийомі ризику на перестрахування. Відповідальність страхової компанії за договором страхування майна підприємства перестраховано.


При укладанні договору страхування можуть встановлюватися граничні суми страхового відшкодування (ліміти відповідальності) по кожному об`єкту майна (предмету), що приймається на страхування, а також - по кожному страховому випадку.Договором страхування відповідальності може бути встановлено кілька лімітів відповідальності (страхових сум). На відміну від договору страхування відповідальності за заподіяння шкоди, за договором страхування договірної

Перестрахування означає, що страхова компанія, приймаючи на страхування будь-який ризик, вступає в угоду з іншими Ліміти відповідальності перестраховиків за договором ексцедента збитковості встановлюються в межах


4.6. Після виплати страхового відшкодування загальний ліміт відповідальності за договором страхування зменшується на розмір страхової виплати.Страхова сума (ліміт відповідальності) - за договором страхування, яке передбачає страхування відповідальності за вантаж, встановлюється не вище вартості вантажу, зазначеної в супровідних документах (коносаментах і ін.).

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення