Ти тут

Підвищення ліквідності організації

Шляхи підвищення платоспроможності організації. Система критеріїв для оцінки задовільності структури бухгалтерського балансу організації була

1. Структура капіталу ВАТ "Голдстар"
1.1. Власний капітал
1.2. Поточна ліквідність
1.3. Швидка і абсолютна ліквідності
1.4. Поради щодо поліпшення структури балансу
2. Фінансові результати ВАТ "Голдстар"
1. Структура капіталу ВАТ "Голдстар"
Структура капіталу організації, тобто співвідношення різних видів активів і пасивів, є визначальним показником стійкості фінансового становища організації. Активи і пасиви поділяються на довгострокові і короткострокові, а пасиви (джерела коштів організації) ще й на власні і позикові. Саме співвідношення між цими показниками багато в чому визначає фінансовий стан організації.
Що можна сказати про структуру капіталу ВАТ "Голдстар"? 1.1. Власний капітал
Структура капіталу ВАТ "Голдстар" на 31 грудня 2009 р наочно продемонстрована на наступній діаграмі:
Власний капітал ВАТ "Голдстар" станом на 31.12.2009 - 328 181 421 тис. Руб., Або 50% від усього капіталу.
Нормальною величиною власного капіталу для організацій галузі "Видобуток паливно-енергетичних корисних копалин" є 55% (бажано - 65%). Норма даного показника головним чином залежить від типової для галузі структури активів - співвідношення необоротних і оборотних активів. Чим вище частка необоротних активів, чим більше необхідно для роботи машин, обладнання, приміщень (тобто чим більше фондоємне виробництво), тим більше повинна бути частка власного капіталу. Пояснюється це тим, що самі довгострокові витрати організація повинна в першу чергу робити за рахунок власних коштів. Для ВАТ "Голдстар" оптимальна частка власного капіталу становить 79%, мінімальна - 69%. Оптимальна частка розрахована з урахуванням фактичної структури активів ВАТ "Голдстар" на 31 грудня 2009 (необоротні активи - 76%, оборотні - 24%). Саме на частку власного капіталу 79% рекомендується орієнтуватися при вирішенні фінансово-господарських питань діяльності організації.
Пояснення: Оптимальна частка власного капіталу для організації отримана таким чином, щоб коефіцієнт забезпеченості власними коштами, який використовується зокрема в методиці Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) (затв. Розпорядженням від 12 вересня 1994 р N 56-р), відповідав нормі (але в будь-якому випадку не менше 45% від усього капіталу). Даний коефіцієнт взяти в якості орієнтира, оскільки він пред`являє найбільш суворі нормативні вимоги до величини власного капіталу організацій. Мінімальна рекомендована частка власного капіталу взята виходячи з того, щоб власний капітал організації хоча б на 90% покривав балансову вартість всіх необоротних активів. При зазначеної мінімальної частки власного капіталу фінансова незалежність організації залишиться задовільною, але деякі фінансові коефіцієнти, зокрема коефіцієнт забезпеченості власними коштами, будуть нижче встановлених нормативів. Крім оптимальної та мінімальної частки власного капіталу, існує межа, понад якого частка власного капіталу вважається зайвою, яка стримує розвиток фірми за рахунок залучення позикового капіталу. Зазвичай, для нефондоемкіх галузей цю межу становить 70%. З огляду на велику частку у ВАТ "Голдстар" необоротних активів, така межа становить 83% (при такому показнику власний капітал стане джерелом коштів для всіх необоротних активів організації та 30% оборотних - це більш ніж достатньо). Перевищення цього відсотка буде показником не тільки високої фінансової незалежності, а й невикористаної можливості залучити позикові кошти для підвищення віддачі бізнесу на вкладений власниками капітал.

Говорячи в загальному про виявлення резервів підвищення ліквідності організації, можна запропонувати реорганізаційні процедури передбачають

Зараз частка власного капіталу ВАТ "Голдстар" - 50%, що на 19% менше мінімально прийнятної для організації величини.
Як збільшити власний капітал ВАТ "Голдстар"? Головним джерелом приросту власного капіталу фірми є чистий прибуток. Крім того, збільшити власний капітал організації можливо в результаті наступних операцій:
а) Переоцінка основних засобів у бік збільшення їх балансової (залишкової) вартості. Комерційна організація може не частіше ніж один раз на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об`єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості. При прийнятті рішення про переоцінку за такими основними засобами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно. Переоцінка проводиться на перше число звітного року і її результати з`являться в балансі тільки в звітному році (а не на кінець попереднього року). Крім того, потрібно врахувати, що збільшення залишкової вартості основних засобів веде до збільшення податку на майно організацій, але не включається до бази по податку на прибуток.
б) Збільшення статутного капіталу.
в) Внесок засновників у майно товариства (без зміни статутного капіталу). Цей варіант не передбачає повернення вкладених коштів (як, наприклад, займ). Згідно з пп. 3.4 п. 1 ст. 251 Податкового кодексу РФ кошти, внесені учасником або акціонером для збільшення чистих активів, не обкладаються податком на прибуток. Як внесок краще використовувати гроші, а не майно, щоб у сторони, яка передає (якщо це організація, а не фізична особа) не виникла база по ПДВ з безоплатної передачі майна.

Шляхи поліпшення ліквідності і платоспроможності підприємства. Фінансове планування - це різновид управлінської діяльності

У ВАТ "Голдстар" не тільки є проблеми з власним капіталом, а й спостерігається ще одна проблема в структурі балансу - недостатня поточна ліквідність активів. 1.2. Поточна ліквідність
Важливим показником стійкого функціонування організації є її платоспроможність. Платоспроможність полягає в наявності достатніх коштів для поточних розрахунків з кредиторами, своєчасного погашення зобов`язань. Для формальної оцінки платоспроможності організації використовують коефіцієнти ліквідності. Яка ситуація з ліквідністю активів у ВАТ "Голдстар"?
По-перше, розглянемо коефіцієнт поточної ліквідності, який показує співвідношення оборотних активів і короткострокових зобов`язань. Коефіцієнт поточної ліквідності = Оборотні активи = 0,51 Короткострокові зобов`язання
Станом на 31.12.2009 коефіцієнт поточної ліквідності ВАТ "Голдстар" становить 0,51. Загальноприйнята в російській практиці норма - не менше 2. Тобто оборотні активи повинні бути в 2 рази більше короткострокових зобов`язань, при тому що зараз вони становлять лише 51%. На коефіцієнт поточної ліквідності впливає галузева та інші особливості діяльності організації, однак падіння його нижче 2 і тим більше нижче 1 вкрай небажано.
Існують два способи підвищити поточну ліквідність організації:
а) Зменшити частку короткострокових зобов`язань у пасивах організації (в даному випадку на 226 204 703 тис. руб.). Це має на увазі переклад частини короткострокової заборгованості в довгострокову (тобто залучення довгострокових кредитів і позик замість короткострокових).
б) Збільшити частку ліквідних (оборотних) активів (на 452 409 405 тис. руб.) за рахунок зниження частки необоротних активів.
Крім того, підвищити ліквідність (платоспроможність) організації можна через прискорення оборотності активів. Оборотність активів багато в чому залежить від виробничого циклу. Скорочення циклу дозволяє менш ліквідних активів (запасів) швидше перетворюватися в високоліквідні активи (дебіторську заборгованість, грошові кошти). Це підвищує здатність організації розраховуватися за своїми зобов`язаннями. Підвищити оборотність дозволяє не тільки прискорення самого виробничого процесу (або процесу виконання робіт і надання послуг), а й посилення платіжної дисципліни покупців - зниження періоду стягнення дебіторської заборгованості. За останній рік оборотність дебіторської заборгованості ВАТ "Голдстар" становить 77 днів (це середнє розрахункове кількість днів, яке проходить з моменту виникнення заборгованості покупців до моменту її погашення).
1.3. Швидка і абсолютна ліквідності
Коефіцієнт поточної ліквідності - найбільш загальний показник ліквідності активів. Для перевірки платоспроможності на більш короткий період розраховують коефіцієнт швидкої ліквідності і коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує достатність ліквідних активів - короткострокової дебіторської заборгованості, фінансових вкладень і грошових коштів - в порівнянні з короткостроковими зобов`язаннями. Тобто, якщо коефіцієнт поточної ліквідності розраховувався з використанням всіх оборотних активів, то тут з них виключаються найменш ліквідні - запаси. Коефіцієнт швидкої ліквідності = (Короткострокова дебіторська заборгованість + Короткострокові фінансові вкладення + Грошові кошти) Короткострокові зобов`язання
На відміну від коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності вимірює достатність найбільш ліквідних активів - короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (Короткострокові фінансові вкладення + Грошові кошти) Короткострокові зобов`язання
Показники швидкої і абсолютної ліквідності покликані сигналізувати про ризик втрати платоспроможності вже в короткостроковому періоді. Наявність достатнього залишку грошових коштів - необхідна умова для нормального ведення поточних розрахунків з постачальниками та підрядниками, персоналом, бюджетом. Коефіцієнт ліквідності Значення показника у ВАТ "Голдстар" станом на 31.12.2009 Рекомендоване (нормальне) значення, не менше Щоб коефіцієнт прийняв нормальне значення ВАТ "Голдстар" необхідно скоротити короткострокові зобов`язання на, тис. Руб. або збільшити високоліквідні активи на, тис. руб. Швидка ліквідність 0,51 1 149 492 552 149 492 552 Абсолютна ліквідність 0,21 0,2 не потрібно не потрібно
Показник швидкої ліквідності можна підвищити в такий спосіб:
1. Зменшити поточну кредиторську заборгованість організації, в тому числі за рахунок зміни джерел фінансування на користь довгострокових запозичень.
2. Знизити частку менш ліквідних активів (необоротних активів, запасів), перевівши їх в більш ліквідні (дебіторську заборгованість, фінансові вло


Заходи щодо підвищення кредитоспроможності підприємства. Коефіцієнт термінової ліквідності - відображає прогнозні можливості організації за умови


Крім того, підвищити ліквідність (платоспроможність) організації можна через прискорення оборотності активів.але і невикористаної можливості залучити позикові кошти для підвищення оцінки платоспроможності організації використовують коефіцієнти ліквідності.

А адже багато організацій можуть успішно існувати лише за допомогою інвестицій. Тому підвищення платоспроможності та ліквідності компанії вкрай важливо


Проблемі підвищення платоспроможності будівельних організацій присвячені наукові Чи по кишені проведених розрахунків показників ліквідності булоНа ліквідність підприємства основний вплив має структура його активів і капіталу, а також організація і стан оборотних активів і джерел їх

Пропозиції щодо підвищення ліквідності організації: 1. Перенести пріоритети з придбання оборотних активів для поточної діяльності на погашення


Ліквідність підприємства визначається на основі оцінки ліквідності балансу. Основні напрямки підвищення платоспроможності підприємстваНайбільш жорстким критерієм ліквідності активів організації є · стратегія підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства

Завантажити безкоштовно короткий зміст. Диплом. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності організації.


Необхідні заходи щодо підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства і. Усунення неплатоспроможності організації забезпечується двома шляхамиПідвищення платоспроможність і ліквідність підприємств в рамках даної Проаналізувавши ліквідність організації можна зробити наступні висновки.

Платоспроможність організації (підприємства) - це здатність організації Для підвищення ліквідності та платоспроможності проаналізованого


Дипломна робота на тему: Ліквідність і платоспроможність організації та шляхи їх підвищення в сучасних умовах.Поточна ліквідність свідчить про наявність у організації надлишкової позитивна тенденція, спрямована на підвищення його ліквідності.

. Підвищення ліквідності підприємства за рахунок оптимізації використання грошових ресурсів. наявності у кредитної організації дефіциту ліквідності


Платоспроможність організації і ліквідність її балансу є одними з способи і шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підпри-ємства.Ліквідність організації являє собою відображення її фінансової стійкості. підвищення ліквідності.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення