Ти тут

Чистий прибуток розподіляється між учасниками умовах

Чистий прибуток розподіляється за наступними напрямками Розподіл чистого прибутку відображає процес формування фондів і резервів підприємства для фінансування потреб виробництва та розвитку соціальної сфери.

Стаття була опублікована в журналі «Довідник економіста» № 4 (106) квітня 2012.
Всі права захищені. Відтворення, подальше поширення, повідомлення в ефір або по кабелю, доведення до загального відома статей з сайту дозволяється правовласником тільки з обов`язковим посиланням на друковане ЗМІ із зазначенням його назви, номери і року випуску.
У статті проаналізовані та узагальнені виникають на практиці нестандартні ситуації при розподілі прибутку у випадках виплати дивідендів (в тому числі проміжних) і зміни складу учасників і їхніх часток у статутному капіталі. На конкретних прикладах показано рішення складних завдань з практики податкового консультування. В окремих випадках при відсутності чіткого правового регулювання нестандартних ситуацій наведений у статті порядок вирішення задач базується на рекомендаціях фінансового та податкового відомств.
Розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності в ТОВ відноситься до компетенції загальних зборів учасників. Нагадаємо, що товариством з обмеженою відповідальністю визнається створене одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки. Учасники товариства несуть ризики збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм часток, а при отриманні прибутку загальні збори учасників товариства приймає рішення про розподіл чистого прибутку відповідно до прийнятої політики суспільства.
Основними документами, що регламентують діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, якими є ГК РФ (ст. 87-94) і Федеральний закон від 08.02.1998 № 14-ФЗ (в ред. Від 30.11.2011) «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (далі - Федеральний закон № 14-ФЗ), визначено, що чистий прибуток може бути спрямована:
• на поповнення фондів товариства, виробничий розвиток і створення резервів;
• соціальні програми і преміювання працівників;
• виплату частини прибутку учасникам товариства.
Відразу слід звернути увагу на дві особливості, пов`язані з розподілом чистого прибутку в ТОВ.
По-перше, термін «дивіденди» для ТОВ в нормативних документах не наводиться. Стосовно до таких суспільств правильно говорити про розподіл прибутку згідно зі ст. 91 ГК РФ, ст. 28, 29 Федерального закону № 14-ФЗ. Однак термін «дивіденди» набув широкого поширення на практиці не тільки стосовно акціонерним товариствам, але до товариств з обмеженою відповідальністю. Тому розглядаючи виключно рішення практичних ситуацій, будемо дотримуватися цього загальноприйнятого терміна.

Відповідно до чинного російського законодавства чистий прибуток, отриманий акціонерним товариством (далі - АТ) в результаті своєї фінансово-господарської діяльності, може розподілятися між акціонерами

По-друге, за загальним правилом оголошення розміру річного доходу учасників товариства (дивідендів) за результатами діяльності за рік відноситься до подій після звітної дати (п. 3 ПБО 7/98 [1]), і в звітному періоді, за який розподіляється чистий прибуток , ніякі записи в бухгалтерському обліку не проводяться. Винятком з цього правила є випадки, коли безпосередньо в статуті товариства вказані цілі, на які повинна бути спрямована чистий прибуток, і умови щодо того, як розподіляється чистий прибуток: раз в квартал, раз на півріччя або раз на рік. Виплата проміжних дивідендів якраз і відноситься до таких випадків. Тому бухгалтер має повне право на дату рішення загальних зборів учасників про виплату частини чистого прибутку (подп. 7 п. 2 ст. 33 Федерального закону № 14-ФЗ) відобразити нарахування дивідендів за підсумками першого кварталу, півріччя, дев`яти місяців, використовуючи в обліку рахунок нерозподіленого прибутку звітного року.
Визначивши загальні правила, нормативні документи і особливості визначення доходів учасників ТОВ, перейдемо до аналізу конкретних ситуацій.
ситуація 1
Засновниками ТОВ «Тріумф» зі статутним капіталом 250 тис. Руб. є фізичні особи: перший учасник має 24% частки в статутному капіталі, другий учасник (нерезидент) - 25%, а третій учасник - 51% частки в статутному капіталі.
Чи можна розподілити отриману за підсумками 2011 р прибуток в розмірі 1 млн руб. непропорційно до їхніх часток, наприклад по 30% першому і другому учаснику і 40% - третього, якщо таке рішення прийнято всіма учасниками на загальних зборах? Які податкові наслідки такого рішення?
Відповідно до п. 2 ст. 33 Федерального закону № 14-ФЗ прийняття рішень про розподіл чистого прибутку товариства є виключною компетенцією загальних зборів учасників. Більш того, п. 2 ст. 28 Федерального закону № 14-ФЗ прямо допускає право організацій, створених у вигляді ТОВ, встановлювати особливий порядок розподілу прибутку - непропорційно часток у статутному капіталі товариства.
Зверніть увагу! Порядок розподілу прибутку може бути змінений за згодою всіх учасників товариства і при внесенні змін до відповідних розділів статуту товариства. Іншого порядку чинним законодавством РФ не передбачено.
Якщо рішення про розподіл прибутку непропорційно часток учасників прийнято на загальних зборах, а зміни в установчі документи не внесені, може виникнути й інша проблема.
Для доходів фізичних осіб - учасників ТОВ, отриманих ними під час розподілу прибутку, законодавчо встановлені пільгові податкові ставки по ПДФО. Так, пп. 3, 4 ст. 224 НК РФ передбачені ставки в розмірі 9% для фізичних осіб, які є податковими резидентами РФ, і 15% для осіб, які не є податковими резидентами РФ.

В акціонерних товариствах застосовуються інші варіанти використання прибутку, а саме: чистий прибуток розподіляється за наступними напрямками: фонд накопичення, фонд споживання, резервний фонд, фонд соціальної сфери

У тому випадку, коли за підсумками року прийнято рішення про розподіл прибутку непропорційно часток учасників, наприклад, так, як показано в табл. 1, застосування пільгової ставки по ПДФО може викликати розбіжності з перевіряючими та контролюючими організаціями.
Таблиця 1. Розподіл прибутку між учасниками ТОВ
учасник ТОВ
За рішенням зборів учасників ТОВ
В межах частки учасника у статутному капіталі
відхилення
(+/-)
1
2
3
4
перший
300 000
240 000
+60 000
другий
300 000
250 000
+50 000
третій
400 000
510 000
-110 000
Разом
1 000 000
1 000 000
0
Так, на думку Мінфіну Росії, частина чистого прибутку, що розподіляється серед учасників непропорційно до їхніх часток, з метою оподаткування не визнається дивідендом. Відповідно, зазначені виплати оподатковуються за загальною ставкою як для юридичних, так і для фізичних осіб (листи від 24.06.2008 № 03-03-06 / 1/366, 30.01.2006 № 03-03-04 / 1/65).
Аналогічну по суті позицію висловив ФАС Північно-Західного округу при розгляді спорів, пов`язаних з оподаткуванням ПДФО виплат у вигляді дивідендів (Постанови від 27.06.2011 № А13-2088 / 2010, 12.01.2006 № А44-2409 / 2005-7).
Іншими словами, на думку фінансових і судових органів, зайво виплачена частина чистого прибутку не відповідає ознакам дивіденду і до неї не може бути застосовано пільгову ставку (9 або 15%).
Зверніть увагу! Офіційна думка зводиться до того, що оподатковувати за пільговою ставкою (зокрема, за ставками 9 або 15%) потрібно тільки ту частину розподіленою прибутку, яка пропорційна розміру частки. Частину слід обкладати в загальному порядку.
Для аналізованої ситуації пільгову ставку в розмірі 9% слід застосувати до доходу першого учасника в межах його частки, тобто до суми 240 тис. Руб., 13% - до доходу понад його частки - 60 тис. Руб.
Для другого учасника - нерезидента пільгова ставка в розмірі 15% застосовується до податкової базі 250 тис. Руб., 30% - до доходу в сумі 50 тис. Руб.
Для третього учасника застосовується пільгова ставка 9% до всієї суми доходу.
Підсумовуючи вищевикладене, можна рекомендувати в даній ситуації до внесення змін в установчі документи розподіляти чистий прибуток товариства за підсумками календарного року згідно з рішенням загальних зборів учасників, а при оподаткуванні «дивідендів» використовувати пільгову ставку ПДФО до тієї частини доходу, яка розподіляється пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі товариства.
Але можна поступити інакше. При нарахуванні доходу застосувати пільгові ставки до всієї суми доходу учасників згідно з рішенням загальних зборів, тобто непропорційно до їхніх часток у статутному капіталі, а виплату доходу учасникам зробити після реєстрації змін до установчих документах. Адже утримати податок з сум доходу (дивідендів) необхідно при їх виплаті (п. 2 ст. 214, п. 4 ст. 226, п. 2 ст. 275, п. 4 ст. 287 НК РФ).
У тому випадку, коли порядок розподілу чистого прибутку не тільки змінений за згодою всіх учасників товариства, а й зареєстрований шляхом внесення змін до відповідних розділів статуту товариства, доходи учасників (дивіденди) оподатковуються за пільговими ставками.
ситуація 2
Змінимо умови попередньої ситуації. Учасникам суспільства - фізичним особам та резидентам РФ - було нараховано та виплачено дивіденди за підсумками I кварталу і півріччя 2011 року (табл. 2). У грудні (10.12.2011) третій учасник продав частину своєї частки в статутному капіталі в розмірі 20% новому учаснику і замість 51% став володарем частки в 31%. Склад учасників змінився, про що зроблено запис в ЕГРЮЛ. Чи можна річний прибуток розподілити з урахуванням часу, протягом якого четвертий учасник фактично був учасником товариства? Чи правомірно таке рішення, якщо воно прийнято більшістю голосів на загальних зборах учасників?
Відповідно до ч. 1 ст. 28 Федерального закону № 14-ФЗ суспільство має право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку між учасниками товариства. Рішення про визначення частини прибутку товариства, що розподіляється між учасниками товариства, приймається загальними зборами учасників товариства.
Питання про розподіл прибутку за підсумками року між учасниками в разі, коли зміни в статуті зареєстровані в грудні 2011 р, а проміжні дивіденди були розподілені за результатами I і II кварталів, на нашу думку, може бути вирішене таким чином.
Для акціонерних товариств існують поняття «проміжний дивіденд» і «остаточний дивіденд», які визначаються на основі підсумкового результату по прибутку за минулий календарний рік.
По суті, проміжний дивіденд носить характер авансового платежу, розмір якого враховується при оголошенні остаточного дивіденду. При виплаті закінчено


прибуток, одержуваний підприємством в результаті виробничо-господарської і фінансової діяльності, розподіляється між державою і підприємством як На підприємстві розподілу підлягає чистий прибуток, тобто прибуток


alt = "Можна виділити наступні найбільш типові цілі, на які розподіляється чистий прибуток Далі розглянемо порядок направлення чистого прибутку і подальшого її використання в різних ситуаціях." gt;1) Прибуток, одержуваний підприємством в результаті виробничо-господарської і фінансової діяльності, розподіляється між державою і підприємством як господарюючим Схеми розподілу чистого прибутку: 1. підприємства

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення