Ти тут

Учасники ринку корпоративних цінних паперів

- усунення адміністративних і податкових бар`єрів для стимулювання пропозиції корпоративних цінних паперів-- вдосконалення механізмів регулювання діяльності емітентів на ринку цінних паперів.

Реферат: Емітенти на ринку цінних паперів
МОСКОВСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
Академії ім. К. А. Тімірязєва Курсова робота
з ринку цінних паперів
тема: Емітенти на ринку
цінних паперів
виконала:
перевірила:
2002
зміст:
Стор.
Вступ.
ГЛАВА I Теоретичні основи емісії цінних паперів.
1.1. Поняття емітентів на ринку цінних паперів і їх класифікація.
1.2. Емісія цінних паперів та процедура її здійснення.
ГЛАВА II Аналіз сучасного стану емітентів на ринку цінних паперів.
2.1. Держава і муніципальні утворення як емітенти.
2.2. Корпоративні емітенти.
ГЛАВА III Проблеми та перспективи розвитку емітентів
на ринку цінних паперів.
Висновки і пропозиції.
Список використаної літератури.
Додатки.
Вступ.
Проблема емітентів на ринку цінних паперів і їх розвитку в умовах ринкової економіки - дуже актуальна тема на сьогоднішній день.
Ми вибрали саме цю тему курсової роботи тому, що емітенти є найважливішими учасниками ринку цінних паперів і представлені державою, муніципальними утвореннями, комерційними банками і підприємствами, організаційно-правова форма яких може бути представлена акціонерними товариствами, товариствами з обмеженою відповідальністю тощо. І нам цікаво з`ясувати механізм їх функціонування.
Метою даної курсової роботи є з`ясування проблем емітентів на російському ринку цінних паперів на сучасному етапі, виявлення причин, тобто, чому такі проблеми виникли, а також визначити шляхи їх усунення та перспективи подальшого розвитку.
Для досягнення даної мети слід вирішити завдання:
- визначити поняття емітента і емісії;
- виділити класифікацію і види емітентів;
- проаналізувати сучасний стан емітентів на ринку цінних паперів;
- виявити проблеми емітентів і визначити перспективи подальшого розвитку.
У процесі вивчення та опрацювання матеріалів для написання даної курсової роботи застосовувалися такі методи дослідження: абстрактно-логічний, монографічний та економіко-статистичний.
Інформаційну основу роботи склали спеціальна наукова література, Федеральні закони, Постанови Уряду Російської Федерації, а також іншої методичний матеріал по досліджуваному питанню.
ГЛАВА I. Теоретичні основи емісії цінних паперів.
1.1. Поняття емітентів на ринку цінних паперів і їх
класифікація.
Вивчаючи різну літературу для написання даної курсової роботи, ми зустрілися з різноманітними визначеннями поняття емітентів.

У статті досліджено і проаналізовано основих показники регульованого ринку акцій, корпоративних боргових цінних паперів та іноземної валюти. Зокрема, досліджені і проаналізовані зміни кількості емітентів

Носова С.С. і Талахадзе А.А. (Економіка: Базовий курс лекцій для вузів.) Дають таке визначення: «емітенти - це ті, хто зацікавлений в короткостроковому або довгостроковому фінансуванні своїх поточних і капітальних витрат і при цьому може довести, що йому, як позичальнику, боржнику і підприємцю, можна довіряти ».
Бердникова Т.Б. (Ринок цінних паперів і біржова справа) дає наступне визначення: «емітентом є комерційна організація, яка прийняла рішення про випуск, що здійснює розміщення цінних паперів».
Федеральний закон «про ринок цінних паперів» встановлює, що «емітент - це юридична особа, група юридичних осіб, пов`язаних між собою договорами, або органи державної влади і органи місцевого самоврядування, що несуть від свого імені зобов`язання перед інвесторами цінних паперів по здійсненню прав, засвідчених цінними паперами ». [1]
Під емітентом розуміється суб`єкт фондового ринку, який є ініціатором та виконавцем процесу емісії. На ринку цінних паперів емітент завжди займає позицію тільки продавця. Він поставляє на фондовий ринок товар - цінний папір, якість якої визначається статусом емітента, господарсько-фінансовими результатами його діяльності.
Емітенти представляють тих учасників фондового ринку, які зацікавлені в залученні інвестиційних коштів. Механізм цього залучення може бути різним:
- пряме кредитування;
- облігаційні випуски;
- емісія акцій.
Кожен з них має свої позитивні і негативні сторони.
Отже, емітенти - необхідні учасники фондового ринку. Вони є тими організаціями, які споживають інвестиційні ресурси, використовуючи їх для реалізації конкретних інвестиційних проектів. Якщо інвестиційні проекти виявилися вдалими і їх реалізація принесла прибуток, то її частина повертається інвесторам або у вигляді відсоткових виплат по облігаціях, або в дивідендах за акціями, або у вигляді зростання курсової вартості випущених цінних паперів. Таким чином, з одного боку, емітенти є споживачами інвестиційних ресурсів, а з іншого - джерелом фінансових ресурсів, що повертаються інвесторам.
Можна розділити емітентів на кілька груп. Найбільш загальна угруповання - це та, згідно з якою в якості емітентів можна розглядати держава, органи муніципальної влади і господарюючі суб`єкти.
У Росії державний внутрішній борг був оформлений державними короткостроковими бескупоннимі зобов`язаннями (ДКО), облігаціями федерального і ощадного державних позик зі змінним купонним доходом (ОФЗ-ПК і ОГСЗ). Зовнішня заборгованість у вигляді цінних паперів була реалізована через облігації валютної позики. З 1993 по 1998 р державний борг Росії виріс на 120 млрд. Руб., В тому числі зовнішній - на 40 млрд. Руб. і внутрішній - на 80 млрд. руб. Якщо частина зовнішньої заборгованості представляла прямі борги в формі кредитів, то внутрішній борг практично весь був представлений цінними паперами. Значне зростання державного боргу був пов`язаний зі зростанням витрат на його обслуговування, які досягли третини від обсягу державних витрат (серпень 1998 р.) Частка цих витрат в обсязі ВВП зросла до 5,2%. В результаті російський уряд фактично оголосило себе банкрутом, заявивши 17 серпня 1998 року про призупинення виконання своїх зобов`язань по боргах.

На сьогоднішній день НРР має сформовану, перевірену багаторічним практичним досвідом технологію обслуговування емітентів і виступає на ринку цінних паперів в якості уповноваженого депозитарію, який надає послуги емітентам корпоративних

У другій половині 1998 року ринок державних цінних паперів в Росії практично припинив своє існування. Торгівля цінними паперами, виплата боргів за якими була припинена, припинилася. Їх не набували навіть за 3% від номіналу. Випущені облігації ЦБ Росії не викликали інтересу у потенційних інвесторів, так як довіру до держави було повністю втрачено.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Згідно із законодавством Російської Федерації, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування також можуть виступати емітентами цінних паперів. Перші муніципальні позики в Російській Федерації було зареєстровано в 1992 р Їх обсяг склав 5,6 млрд. Руб. за номінальною вартістю. Надалі зростала як кількість, так і обсяг зареєстрованих випусків. В результаті обсяг російського ринку цінних паперів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за 6 років (з 1992 по 1998 г.) виріс більш ніж в 300 разів і склав наприкінці 1997 р більш 20 трлн. руб.
Господарюючі суб`єкти. Найбільш численною групою організацій, що випускають цінні папери, є господарюючі суб`єкти. Вони відрізняються один від одного організаційно-правовою формою. Господарюючі суб`єкти можна розділити на дві великі групи: юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою
діяльністю без створення юридичної особи.
Хоча особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, практично не представлені на російському фондовому ринку, проте, вони можуть у своїй повсякденній практиці випускати такі цінні папери, як векселі і чеки.
Основними емітентами цінних паперів на російському фондовому ринку є юридичні особи. Вони можуть випускати всі види цінних паперів, дозволених російським законодавством до обігу на території Російської Федерації, звичайно, за винятком державних цінних паперів. Юридичні особи можуть являти собою комерційні і некомерційні організації. Відмінність між ними полягає в тому, що комерційні організації в своїй діяльності в якості основної мети ставлять перед собою отримання прибутку, а некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню статутних цілей некомерційної організації. Отриманий прибуток некомерційні організації не розподіляють між засновниками, а направляють на реалізацію статутних цілей організації.
Некомерційні організації можуть створюватися у формі:
• споживчих кооперативів;
• громадських і релігійних організацій (об`єднань);
• установ;
• асоціацій і союзів (об`єднань юридичних осіб);
• благодійних та інших фондів.
Комерційні організації створюються у вигляді господарських товариств та наукових товариств, виробничих кооперативів, а також державних і муніципальних унітарних підприємств. Господарське товариство може бути створене у формі повного товариства і товариства на вірі (командитного товариства). Організаційно-правова форма господарських товариств може бути представлена акціонерними товариствами, товариствами з обмеженою і з додатковою відповідальністю. У свою чергу, акціонерні товариства поділяються на товариства відкритого та закритого типу.
Емітентів цінних паперів можна класифікувати в залежності від інвестиційної привабливості випущених ними цінних паперів. Наведемо подібну класифікацію, прийняту на західних фондових ринках:
«Блакитні фішки» - цінні папери потужних компаній, що володіють високою кредитоспроможністю і мають стабільне положення на ринку. На російському фондовому ринку до «блакитних фішок» відносяться акції Лукойл, РАО «ЄЕС Росії», РАТ «Газпром», Мосенерго і деяких інших.
«Акції другого ешелону» - цінні папери молодих, недостатньо великих компаній. Вони мають властивості «блакитних фішок», але користуються меншою довірою у інвесторів.
«Центрові» - цінні папери емітентів, які займають лідируючі позиції в галузі і впливають на курсову вартість акцій інших емітентів групи. До таких цінних паперів відносяться акції:
• РАО «ЄЕС Росії» і Мосенсрго і енергетичної галузі;
• РАО «Газпром», Лукойл і Сургутнефтегаз в нафтогазовидобувній галузі;
• «Ростелеком» і Московська міська тілі


Корпоративні емітенти. Корпоративними емітентами на ринку цінних паперів є банки і підприємства. Серед емітентів корпоративних цінних паперів лідирують комерційні банки.


alt = "Особливим видом корпоративних цінних паперів є корпоративні облігації. Особливістю російського ринку корпоративних цінних паперів є практичне збіг основних емітентів акцій та облігацій, серед яких" gt;Закон про ринок цінних паперів регулює насамперед відносини з випуску та обігу емісійних цінних паперів. Тому наведене визначення дає поняття емітента в вузькому сенсі.

Випуск і реалізація власних боргових цінних паперів, таких як корпоративні облігації для юридичних осіб Виконання функцій маркет-мейкера по підтримці двосторонньої котирування цінних паперів емітентів на фондовому ринку


alt = "емітентів на ринку цінних паперів. 2.1. Держава і муніципальні утворення. як емітенти. · усунення адміністративних іналогових бар`єрів для стимулювання пропозиції корпоративних цінних паперів" gt;Корпоративні цінні папери. Поволжская академія державної служби. Кафедра фінансів і обліку. Випуск відкличні цінних паперів є для емітента способом зниження процентного ринку.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення