Ти тут

Назви харчових продуктів з використанням сиропу плодово-ягідного

Вказівка найменувань продукції в товарно-супровідних документах повинно здійснюватися відповідно до номенклатури харчових продуктів

Вступ
Сьогодні багато російських фірми займаються імпортними поставками обладнання та товарів широкого профілю. Бувають випадки, коли товар, що ввозиться дуже складно класифікувати і визначити його код ТН ЗЕД. Фахівці знають, що допущена при цьому незначна, на перший погляд, помилка може обернутися для учасника ЗЕД серйозною проблемою, вирішення якої потім зажадає чимало сил і коштів.
Ведення Товарної номенклатури і зовнішньоекономічної діяльності, класифікація і кодування товарів є важливими складовими елементами митної справи і передбачена гл. 33 ст. ст. 216 -218 ТК РФ. Виконання цих функцій (тобто ведення ТН ЗЕД) митними органами важливо з точки зору правильного застосування до тих чи інших товарів заходів митного регулювання. Від правильної класифікації товарів залежить встановлення їх вартості і отже обгрунтоване нарахування та стягнення митних платежів. Правильна класифікація товарів має велике значення для ведення митної статистики зовнішньої торгівлі, яка використовується при виробленні митної політики країни та прийнятті конкретних заходів щодо її реалізації.
Товарна номенклатура - це сукупність назв товарів, з якими стикаються в своїй діяльності митні органи та декларанти.
Кодування товарів - технічний прийом, в якому товар представлений у вигляді знака або групи знаків за правилами, установлених цією системою класифікації.
Кодова система товарної номенклатури створюється, щоб інформація була в зручній формі для її збору, перевірки, передачі та обробки.
Таким чином, класифікація товарів за допомогою ТН ЗЕД дозволяє: проводити кодування товарів-виробляти митні економічні операції (стягувати митні платежі, визначати митну вартість, вести звітність, планування і т.д.) - вивчати товарну структуру зовнішньої торгівлі.
В даний час, в митних органах РФ використовується ТН ЗЕД Росії. ТН ЗЕД побудована на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів, використовуваної в світовій практиці.
Метою курсової роботи є практика застосування ТН ЗЕД на прикладі продуктів тваринного походження.
1. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності: поняття, побудова, правила інтерпретації
1.1 Системи класифікації товарів у зовнішній торгівлі
У будь-якій країні вивчення процесів, що відбуваються у зовнішній торгівлі, неможливо без зіставлення, вивчення тенденцій в русі товарів, змін в їх структурі.
Товарна структура зовнішньої торгівлі в кожній країні формується в залежності від забезпеченості природними і трудовими ресурсами, особливостями розвитку науково-технічного прогресу, сформованих економічних зв`язків, національних та інтернаціональних витрат на виробництво. Структура зовнішньоторговельного обороту у статистиці зовнішньої торгівлі характеризується відповідно до прийнятих в країнах класифікаціями і номенклатурами товарів експорту і імпорту.

рекомендовану номенклатуру основних харчових продуктів-рекомендовані вимоги до якості харчових продуктів.

Під класифікацією розуміється угруповання експортних і імпортних товарів за певними ознаками. Залежно від того, які ознаки покладені в основу угруповання, можуть бути побудовані різні класифікаційні системи. У зовнішній торгівлі товари групуються в підгрупи, групи і розділи за ознакою виробництва (по галузях виробництва), за ступенем їх обробки, призначенню в народному господарстві, за матеріалами, з яких вони виготовлені. Відповідно до прийнятої схеми класифікації всіх товарів, а також товарних підгрупах, групами та розділами присвоюються певні товарні шифри.
Товарні класифікації є засобом упорядкування інформації про зовнішньоекономічні зв`язки, вони служать основою для зберігання і ефективного пошуку інформації та сприяють розвитку системного підходу до оцінки зовнішньоекономічних зв`язків.
Номенклатурою товарів називають перелік товарних найменувань, розподілених за відповідною класифікаційної системі.
У номенклатурі кожен товар отримує певне, закріплене за ним місце відповідно до прийнятої класифікаційної системи.
Для того щоб всі країни світу могли здійснювати стандартний підхід до оцінки властивостей товарів, будувати облік і проводити порівняльний аналіз торгівлі по окремих товарах і товарних групах, вони повинні використовувати єдину міжнародну товарну номенклатуру, яка містила б уніфіковані правила характеристики якісних ознак товарів. Вперше питання про необхідність уніфікації товарних номенклатур обговорювалося на першому міжнародному статистичному конгресі в Брюсселі в 1853 р, де був прийнятий перший проект уніфікації митної номенклатури. У 1913 р в Брюсселі 29 країн-учасниць Міжнародної конференції з митної статистики підписали Конвенцію про єдиної класифікації товарної номенклатури, відповідно до якої вони повинні були представляти дані Міжнародного бюро торгової статистики. Потім це питання вивчали: Міжнародний статистичний інститут, Ліга Націй, якій після першої світової війни був затверджений мінімальний список товарів для статистики міжнародної торгівлі в кількості 186 найменувань, а після другої світової війни - Організація Об`єднаних Націй і Ради Економічної Взаємодопомоги.

Пропонована номенклатура харчових продуктів може бути виправлена та доповнена за допомогою затвердження доповнень (змін)

До початку 90-х років основними документами, використовуваними в обліку світової торгівлі, були три товарних класифікації і номенклатури:
СМТК (ООН) - стандартна міжнародна торгова класифікація;
НСТС - номенклатура Ради з питань митного співробітництва (колишня Брюссельська);
ЕТН - єдина товарна номенклатура (країн РЕВ - Ради економічної взаємодопомоги).
Кожна з перерахованих вище класифікацій мала свої принципи побудови.
Стандартна міжнародна торгова класифікація (СМТК ООН) була прийнята Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) 12 липня 1950 р рекомендації п`ятої сесії Статистичної комісії ООН. Останній варіант (третій, діючий) цієї класифікації був схвалений 23 сесією Статистичної комісії і прийнято ЕКОСОР в 1985 р
Дана класифікація групує товари за ступенем їх обробки, призначенню і ряду інших ознак. Вона складається з 10 розділів (з 0 по 9 включно), 67 груп, 261 товарних підгруп, 1033 базисних товарних позицій і 3118 підпозицій. Для національного використання субпозиции можуть бути деталізовані. Шифри номенклатури побудовані таким чином: перший знак визначає розділ, перші два знаки - групу, три знаки - підгрупу, чотири - товарну позицію, п`ять знаків - субпозицию. Подальша деталізація товарних підпозицій проводиться додаванням шостого знака і наступних. З прийняттям Гармонізованої системи СМТК практично втратила свою значимість.
Номенклатура Ради з питань митного співробітництва (НСТС) являє собою класифікаційну схему для митних тарифів і одночасно є важливою міжнародною торговою класифікацією.
В даний час діє Номенклатура Ради з питань митного співробітництва (НСТС), розроблена на базі Брюссельської митної номенклатури (БТН), яку застосовували у зовнішньоторговельній практиці західноєвропейських країн з 1951 р
В основу НСТС покладені принципи ступеня обробки (сировина, напівфабрикати, готові вироби) і походження товарів. Дана класифікація включає 21 розділ, 99 груп, 1011 товарних підгруп. Вона заснована на четирехразрядном позначенні товарних груп. На відміну від систем кодування товарів, прийнятих в СМТК, товарні шифри не містять номера розділу. Всі товари тут об`єднані в 99 груп, і всі групи, незалежно від їх приналежності до того чи іншого розділу, мають нумерацію від 01 до 99. Усередині групи товари також пронумеровані в порядку зростання двома знаками від 01 до 99.
Єдина товарна номенклатура країн Ради економічної взаємодопомоги (ЕТН країн РЕВ) застосовувалася в практиці обліку країн РЕВ з 1962 р Вона об`єднувала товари за їх призначенням в народному господарстві, за походженням і ступеня обробки, а також дозволяла поділяти товари на засоби виробництва і предмети споживання, основні і оборотні кошти, продукцію промисловості і сільського господарства. Дана номенклатура перевидавалася чотири рази і до 1991 року діяла в якості основного класифікатора у зовнішньоекономічних зв`язках Радянського Союзу.
Значне розширення і ускладнення номенклатури товарів у світовій торгівлі зажадало створення такої товарної номенклатури, яка могла бути придатна одночасно і для митних і для статистичних цілей. Тому 1973 року в рамках Ради з питань митного співробітництва (СТС) була розпочата розробка Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС).
Робота зі створення ГС тривала 10 років. У розробці ГС взяли участь 59 держав і 21 міжнародна організація. Базою ГС послужила номенклатура СТС 1978 року і 13-ти інших номенклатур (товарна номенклатура зовнішньої торгівлі Європейського економічного співтовариства, митна номенклатура Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі, митний тариф США, єдина номенклатура товарів Міжнародної спілки залізниць та ін.). У 1983 р проект міжнародної конвенції про ГС був прийнятий і відкритий для підписання. Країнами-учасницями Конвенції про ГС узгоджений і підписаний також документ, що містить пояснювальні примітки у вигляді додатку до номенклатури, що представляє собою досить об`ємний за розміром (складається з 4-х томів пояснень до ГС об`ємом в 1620 сторінок тексту англійською мовою і двотомного Алфавітного покажчика об`ємом в 1119 сторінок) і технічно складний матеріал, детально описує конкретні товарні розділи, групи, підгрупи і т.п., що полегшує користування даною номенклатурою.
Гармонізована система опису і кодування товарів (ГС) вступила в силу з 1 січня 1988 р
Гармонізована система опису і кодування товарів (ГС) - це номенклатура, що включає в себе товарні позиції і субпозиції, і пов`язані з ним цифрові коди, згруповані за певними ознаками в групи і розділи, а також основні правила тлумачення Гармонізованої системи.
При її розробці було поставлено завдання не просто удосконалення, а створення


Номенклатура харчових продуктів і рекомендовані вимоги до їх якості, включені до методичних рекомендацій


alt = "Відповідно до Правил добровільна сертифікація харчових продуктів та продовольчої сировини, включених до номенклатури продукції" gt;Таким чином, стала очевидною необхідність введення єдиної номенклатури харчових продуктів, що містить точні (конкретні)

Прийнявши за основу номенклатури показників якості та безпеки пива типові по- ники, що характеризують пиво як харчовий продукт


alt = "Учасники сертифікації харчових продуктів. У структуру Системи сертифікації При цьому допускається проведення випробувань за скороченою номенклатурою" gt;2. Рекомендована номенклатура основних харчових продуктів, призначених для використання в харчуванні дітей і підлітків в освітніх учрежденіях.25 червня 2010

Номенклатура харчових продуктів, отриманих за допомогою генної інженерії. Екологічна і харчова безпека продуктів харчування та споживання.


alt = "Засвоюваність продукту - це ступінь використання речовин харчових продуктів Оцінка якості - вибір номенклатури показників якості, визначення їх" gt;Ліпіди сировини і харчових продуктів. Харчова цінність-жирнокислотний склад Номенклатура і властивості мікроорганізмів, характерних для нативного водного сировини.

Товарна номенклатура - це сукупність назв товарів, з якими продукти їх розкладання - готові харчові жири, віск тваринного і рослинного


alt = "Проблеми підвищення якості харчових продуктів. Класифікація і номенклатура ферментів. Роль води в харчових системах і організмі людини." gt;Мал. 5. Номенклатура споживчих властивостей. і показників якості продукції. Наприклад, для делікатесних продуктів харчування соціальне значення відіграє

збагачення харчових продуктів вітамінами Твори і курсові роботи. Пошук. на тему: «Жиророзчинні вітаміни: номенклатура, будова, джерела, функції


alt = "Харчові продукти різноманітніше по номенклатурі, тобто за списком: м`ясні, наприклад,." gt;(Б) Продукти, повністю або частково складаються з харчових продуктів умови, що вони не включаються в більш специфічну товарних позиціях УКТЗЕД.

1.4. Номенклатуру нових харчових продуктів, матеріалів і виробів, парфумерної та косметичної продукції, засобів і виробів для гігієни порожнини рта26 березня 2001


alt = "05.18.15 - Товарознавство харчових продуктів. Паспорт спеціальності і програма іспиту є тільки на румунською мовою." gt;Етапи уніфікації товарних номенклатур для міжнародної торгівлі. Класифікація харчових продуктів в ТН ЗЕД.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення