Ти тут

Частка власного капіталу в пасивах учасника

Перераховані показники характеризують частку власних коштів в пасивах, тобто відображають фінансову стійкість організації.

Розробка пропозиції щодо вдосконалення пасивних операцій АКБ «Абсолют Банк» на http://refleader.ru/
red54 ---- Зміст
введення 3
Глава 1. Теоретичні та методичні основи пасивних операцій комерційного банку 6
1.1. Сутність і види пасивних операцій комерційного банку 6
1.2. Операції по формуванню власних коштів комерційного банку 11
1.3. Операції банку по залученню коштів та обслуговування клієнтів 14
Глава 2. Аналіз пасивних операцій АКБ «Абсолют Банк» 20
2.1. Загальна характеристика АКБ «Абсолют Банк» 20
2.2. Аналіз залучення коштів малих і середніх підприємств 25
2.3. Депозитна політика комерційного банку 31
Глава 3. Розробка пропозиції щодо вдосконалення пасивних операцій АКБ «Абсолют Банк» 34
3.1. Підвищення ліквідності та платоспроможності банку 34
3.2. Удосконалення депозитної політики банку 44
3.3. Перспективи розвитку нових пасивних операцій 55
висновок 62
Список використаної літератури 65
Вступ
В даний час банки є центральною ланкою кредитно-фінансової системи. Глобалізація фінансових ринків, перетворення економічної системи країни, впровадження нових інформаційних технологій створюють досить високу конкуренцію на ринку банківських послуг, що значно розширює спектр операцій, що проводяться банками. Специфіка банківської установи як одного з видів комерційного підприємства полягає в тому, що переважна частина його ресурсів формується не за рахунок власних, а за рахунок залучених коштів. Акумулювання вільних фінансових ресурсів суб`єктів економічної системи є однією з основних функцій банків. Крім організацій грошового обороту і кредитних відносин, через банки здійснюється фінансування реального сектора, купівля-продаж цінних паперів. У зв`язку з цим у банків виникає необхідність в додаткових ресурсах. Дану проблему банки вирішують за рахунок залучення тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (депозити).
Найважливішою складовою всієї банківської політики є політика формування ресурсної бази. Формування ресурсної бази в процесі здійснення банком пасивних операцій історично грало первинну і визначальну роль по відношенню до його активних операціях. Основна частина банківських ресурсів утворюється в процесі проведення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної організації якої залежить стійкість функціонування банку. У зв`язку з цим питання нарощування ресурсного потенціалу і забезпечення його стабільності за допомогою ефективного управління пасивами набувають особливої гостроти та актуальності.

Разом з тим збільшення частки власних джерел у валюті пасиву балансу свідчить про посилення фінансової стійкості і незалежності організації від позикових і залучених коштів.

Об`єктом дослідження є діяльність АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАТ).
Предметом дослідження є пасивні операції комерційних банків.
Мета дипломного дослідження ?? вивчення та вдосконалення депозитної політики комерційних банків.
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
розкрити сутність пасивних операцій комерційного банку;
проаналізувати пасивні операції комерційного банку на прикладі АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАТ);
розробити заходи щодо вдосконалення депозитних операцій в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАТ).
Поставлені завдання визначили структуру даної дипломної роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів і висновку.
У першому розділі розкривається сутність пасивних операцій, депозитної політики. У другому розділі дається характеристика основним напрямом діяльності банку. Проводиться аналіз поточного стану депозитних операцій банку на прикладі АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАТ).
Третя глава присвячена пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення депозитних операцій в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАТ): пропонуються нові вклади, вдосконалення системи страхування. Заходи, які будуть сприяти додатковому залученню коштів населення і організацій.
Методологічну базу роботи становить метод порівняльного аналізу та системного підходу. В роботі використані графічні інструменти дослідження.
Інформаційна база дипломної роботи представлена законодавчими і нормативними актами РФ, статистичними даними, що публікуються Центральним Банком РФ і іншими офіційними органами, навчальною літературою та даними з періодичних видань, присвяченими досліджуваного питання.
Дана дипломна робота є практично багато важать для будь-якого комерційного банку. Заходи щодо вдосконалення депозитної політики, запропоновані автором, приведуть до збільшення обсягу і якості пасивів банку, що особливо важливо в існуючих умовах недостатності капіталу і зниження прибутку банків.
Глава 1. Теоретичні та методичні основи пасивних операцій комерційного банку
1.1. Сутність і види пасивних операцій комерційного банку
Сутність банку як організації, яка залучає вільні грошові ресурси, а потім розміщує їх на поворотній, платній та строковій основі, робить можливим підрозділ його операцій на два види: пасивні та активні 2.
Пасивні операції - це операції з формування джерел фінансових ресурсів кредитних організацій, які враховуються в пасиві їх балансів. Пасивні операції дозволяють кредитним установам сформувати власні та залучені ресурси, в подальшому використовуються для активних операцій 3. Головна особливість кредитної справи в тому, що кредитна організація функціонує в основному за рахунок залучених коштів. Власні кошти, як правило, становлять менше 10% коштів кредитних організацій, залучені - около90%. Роль власних коштів банку значно вище їх частки в сумі пасивів. Саме на власні кошти спирається робота кредитної організації як на початку свого функціонування, так і в кризових ситуаціях. Статутний капітал формується за рахунок коштів акціонерів (пайовиків).

Аналіз структури пасиву неможливий без виявлення розміру власних коштів, визначення їх частки в загальній сумі балансу. Величина власного капіталу банку характеризується стабільним зростанням

У теорії капіталу виділяють ряд факторів, які визначають структуру капіталу господарюючого суб`єкта 4:
- галузеві особливості господарської діяльності (специфіка банківської діяльності полягає в акумулюванні тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб та їх подальшого розміщення в різні активи з метою отримання прибутку);
- рівень прибутковості поточної діяльності (банк при формуванні структури капіталу прагне залучити найбільш дешеві ресурси і вигідно вкласти їх).
- податкове навантаження (банк в області оподаткування не відрізняє від інших суб`єктів господарювання, проте в зв`язку з цим варто звернути увагу на інший спосіб регулювання державою діяльності, який можна застосувати тільки до подібних фінансових інститутів - дотримання обов`язкових нормативів, деякі з яких безпосередньо впливають на структуру капіталу банку) ;
- стадія життєвого циклу (на початковому етапі розвитку структура капіталу банку найбільш наближена до структури капіталу комерційної організації, основу якої складають власні кошти учасників або акціонерів, а далі через свого розвитку банк отримує більший обсяг залучених ресурсів і ефективно його перерозподіляє).
Перераховані фактори формують певну структуру капіталу в кожному банку в залежності від особливостей його діяльності і яка склалася економічної кон`юнктури. Для визначення елементів такої структури можна використовувати різні класифікаційні групи статей банківських пасивів (табл. Таблиця 1)
Таблиця 1
Класифікаційні групи банківських пасивів
класифікаційний ознака
класифікаційні групи
Приклади елементів групи
1
2
3
1. За економічним змістом
фонди
Статутний капітал (СК), резервний фонд
резерви
Резерви на можливі втрати по позиках
результати діяльності
Нерозподілений прибуток
Продовження таблиці Таблиця 1
1
2
3
Депозитні джерела
Вклади фізичних осіб (ФО), депозити юридичних осіб (ЮЛ)
Позикові кошти
Кредити ЦБ РФ, міжбанківські кредити
Інші залучені джерела
Випуск боргових зобов`язань
2. За вартістю
дорогі джерела
міжбанківські кредити
Доступні за ціною джерела
Депозити, кошти акціонерів
дешеві джерела
Вклади, випуск боргових зобов`язань
Безкоштовні джерела
Кошти на рахунках клієнтів (до вступу в силу ФЗ «Про платіжній системі РФ»
3. За доступності (наявності в достатній кількості)
доступні більшості
Вклади ФО, депозити ЮО
Доступні тільки деяким банкам джерела
Кредити ЦБ РФ, міжбанківські кредити
4. По термінах
Короткострокові джерела
Кошти на рахунках клієнтів, міжбанківські кредити
середньострокові джерела
Депозити, кредити ЦБ РФ
довгострокові джерела
Власний капітал, депозити строком більше 3 років
5. За кількістю складових елементів загального ресурсного портфеля
великі джерела
Кредити ЦБ РФ, КК для ТОВ і ЗАТ
Середні джерела
Міжбанківські кредити, депозити
дрібні джерела
Вклади, КК для ВАТ, Випущені боргові зобов`язання
До пасивних відносяться операції із залучення депозитів, відкриття та ведення рахунків, залучення міжбанківських кредитів, емісія векселів, депозитних і ощадних сертифікатів, облігацій. Також до пасивних операцій відноситься відкриття і ведення кореспондентських рахунків банків друг у друга 5.
Кореспондентські відносини дозволяють розвивати фінансові відносини між комерційними банками, партнерські зв`язки, зокрема на міжрегіональному і міждержавному рівнях, встановлювати довірчі відносини, але головне - прискорювати розрахунки. У цьому їх основна фінансово-економічна функція. У розвинених країнах світу частина платежів проходить через централізовану розрахункову мережу центрального банку, а більше половини - по недержавної децентралізованої мережі, представленої банками-кореспондентами та розрахунковими кліринговими палатами. Послуги банків-кореспондентів платні, при цьому банки сплачують відсотковий дохід своїм партнерам по залишкам на їх кореспондентських рахунках.
Міжбанківські операції відображають рівень розвитку кореспондентських відносин кредитних організацій. Банки можуть отримувати від інших кредитних організацій як короткострокові, так і довгострокові кредити, що дозволяє оперувати досить


наскільки велика частка власних коштів, і в якій мірі компанія залежить від позикових ресурсів-яке розподіл позикових коштів по срочності- яку частку в пасивах складає заборгованість перед бюджетом


Підприємство, швидкість обороту коштів у якого вище, може мати більшу частку позикових джерел у сукупних пасивах без загрози для власної платоспроможності і без збільшення ризику для кредитора (підприємству з високоюЦей показник відображає частку власних коштів в пасивах підприємства і представляє інтерес як для власників, так і для кредиторів.

. Він показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі заборгованості й інших пасивів виражає частку кредиторської заборгованості й інших пасивів у загальній сумі зобов`язань підприємства


Показники достатності капіталу: частка власних коштів у пасивах, відношення власних коштів банку до статутного Коефіцієнт частки капіталу в пасивах показує, яка частина банківських активів належить його власникам.Вважається, що частка власних коштів в пасивах повинна перевищувати частку позикових коштів. Коефіцієнт показує, яка частина власних коштів спрямована на фінансування довгострокових активів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (частка власних оборотних коштів в оборотних активах). Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах.


частка власних коштів в оборотних активах повинна бути більше 10% - темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості приблизно однакові. 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу активів і пасивів підприємства.Дослідження структури пасиву балансу дозволяє встановити одну з можливих причин фінансової нестійкості або стійкості підприємства. 5) частка власних коштів в оборотних активах перевищує 10%

Власні кошти. Теорія світового банківської справи розрізняє поняття власних коштів і капіталу банку. У структурі пасивів банку частка власного капіталу незначна.


Пасив балансу. показує джерела коштів страхової компанії, включаючи власні і позикові кошти. Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах.Власні кошти підприємства при будь-якій формі власності (крім державної) складаються з: статутного фонду-паїв, часток в Позикові кошти фіксуються в пасиві балансу і являють собою зобов`язання підприємства.

6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (частка власних оборотних коштів в оборотних активах). 7. Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах - характеризує наявність простроченої


Традиційно структура ресурсів за показниками власних і залучених коштів банку представлена   співвідношенням: частка власних коштів у пасиві балансу банку - в середньому коливається від 10% до 25% в загальному обсязі ресурсів банкуАктиви і пасиви поділяються на довгострокові і короткострокові, а пасиви (джерела коштів організації) ще і Пояснення: Оптимальна частка власного капіталу для організації отримана таким чином, щоб коефіцієнт забезпеченості

Цим банківські пасиви відрізняються від пасивів підприємства, де основний упор ставиться на власні ресурси. Незначна частка власних коштів в банку пояснюється його функціями на ринку. 1 жовтня 2006


Визначимо питому вагу окремих статей власних коштів банку в загальній структурі пасивів і покажемо результати розрахунків в таблиці (табл. 4.2). Як показано в даній задачі, частка коштів учасників комерційного банкуЗростання частки власних коштів свідчить про збільшення фінансової стійкості підприємства. Частка позикових коштів у пасиві змінюється незначно і в середньому становить 80%.

Висока частка власного капіталу в пасивах (69,1%) вказує на високу фінансову автономію (незалежність) підприємства від позикових коштів. Позикові кошти підприємства складають 30


Пасив балансу відображає джерела фінансування майна на ті ж дати. Джерела фінансування діляться на власні і позикові, а позикові - на довгострокові і короткострокові. а) частка грошових коштів у складі майнаТаким чином, структура пасивів Банку, в цілому, відповідає встановленій банківської практикою значенням (частка власних коштів у пасиві балансу Банку. 1 жовтня 2008

Частка власних коштів в пасивах має тенденцію до зниження і на 01.01.08 склала 5,7%. Власні кошти (капітал) банку є стабільним джерелом забезпечує платоспроможність банку


Вважається, що частка власних коштів в пасивах повинна перевищувати частку позикових коштів. Бажана величина коефіцієнта для підприємства - 0,4 або 60% і більше.Частка Власних Коштів В Основних І оборотних Засобах - основні і оборотні кошти, помножені на частку власних коштів, в загальній сумі пасивів компанії.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення