Ти тут

Чобк - чистий оборотний капітал, оа - оборотні або поточні активи боязкі = (пп / ск) * 100%, де. Він відбивається в процентах- пп - чистий прибуток підприємства за цей період

Завдання 115 Розрахунок необхідного і можливого приросту оборотних активів торгового підприємства в плановому періоді. 100. Отже, 10% від планового чистого прибутку недостатньо для забезпечення гарантованого обсягу виплат

«Попередня частина ... ign =" top "width =" 79 "gt;
1
29000
10324
10324
18676
2
29000
6648,66
16972,66
12027,34
3
29000
4281,73
21254,39
7745,61
4
29000
2757,44
24011,83
4988,17
Пояснимо, як заповнюється таблиця.
Нарахування на знос на рахунку прибутків і збитків для першого року Рівні 29000 * 0,356 = 10324 руб. Цей результат запишемо в 1 рядку 3 стовпці.
Надалі кожне число третього стовпчика дорівнює добутку числа з попереднього рядка останнього стовпчика і норми амортизації 0,356. Всі результати округляємо до двох цифр після коми.
Кожне число 4-го стовпця є сума числа з цієї ж рядка 3-го стовпця і числа з попереднього рядка 4-го стовпця.
З чисел 2-го стовпця віднімаємо числа 4-го стовпця і результат пишемо в останній стовпець.
Ми бачимо, що через помилки округлення балансова вартість на кінець 4-го року 4988,17 руб. відрізняється від залишкової вартості Р = 5000 руб.
Завдання 19. У задачі 18 визначити методом нарахування зносу з скорочується балансової вартості норму амортизації, щорічні нарахування на знос і балансову вартість верстата на кінець кожного року.
МЕТОД СУМИ річної ЧИСЕЛ
Якщо залишкова вартість Р = 0, то метод нарахування зносу з скорочується балансової вартості використовувати не можна. В цьому випадку для нарахування прискореної амортизації можна застосувати метод суми річних чисел - метод прискореної амортизації зі списанням суми, що дорівнює часткам залишилися років в загальній сумі років.
Завдання 20. Нехай в задачі 17 залишкова вартість Р = 0. Визначимо методом суми річних чисел щорічні нарахування на знос і балансову вартість верстата на кінець кожного року.
Так як верстат використовується 4 роки, то сума річних чисел дорівнює
4 + 3 + 2 + 1 = 10. Тому в 1-й, 2-й, 3-й і 4-й роки сума амортизаційних відрахувань дорівнює 4/10, 3/10, 2/10 і 1/10 від первісної вартості верстата (29000 руб.). Заповнимо таблицю.
рік
Первісна вартість, грн.
Нарахування на знос на рахунку прибутків і збитків, руб.
Накопичена амортизація, руб.
Балансова вартість на кінець року, руб.
1
29000
11600
11600
17400
2
29000
8700
20300
8700
3
29000
5800
26100
2900
4
29000
2900
29000
0
Завдання 21. Нехай в задачі 18 залишкова вартість Р = 0. Визначити методом суми річних чисел щорічні нарахування на знос і балансову вартість верстата на кінець кожного року.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Показник рентабельності по віддачі на вкладений власний капітал в поєднанні з чистим прибутком найбільш часто применя 32.4 Елементи методу бухгалтерського обліку оборотні активи II. Оборотні активи Дебіторська заборгованість 100 000

Два підприємства з однаковим складом необоротних активів можуть отримати різні фінансові результати через використання різних методів нарахування амортизації. Вибір методу нарахування амортизації впливає на які будуть показані чистий прибуток підприємства на кінець фінансового року.
У методі залишку, що зменшується (методі нарахування знос з скорочується балансової вартості, метод суми річних чисел) на перші роки припадає велика частина відрахувань на знос, що збільшує загальні витрати і скорочує чистий прибуток і зобов`язання по податках. Але в останні роки списання активу величина річних амортизаційних відрахувань вже менше, ніж в методі рівномірного нарахування зносу, тобто зростає прибуток і збільшується податок. Тому підприємство сплатить ту ж саму суму податку, перерозподіл у часі, тобто в перші роки експлуатації активу підприємство як би отримує безкоштовний кредит від держави. Зазвичай цей «кредит» використовують для поновлення необоротних активів.
Вибір методу амортизації визначається не видом активу, а передбачуваним режимом використання об`єкта. Наприклад, в більшості випадків амортизація будівель визначається методом рівномірного нарахування зносу, а амортизація транспортних засобів - методом нарахування зносу з скорочується балансової вартості. На користь методу зменшення залишку зазвичай призводять два аргументи:
1) витрати на утримання і ремонт об`єкта ростуть у міру збільшення його терміну служби (тобто методом зменшення залишку виходить більш точний кінцевий фінансовий результат);
2) багато необоротні активи втрачають значну частину своєї ринкової вартості вже в перші роки експлуатації.
У період інфляції вибір методу нарахування зносу з скорочується балансовою вартістю вигідний підприємству тим, що воно платить свої податки знеціненими грошима.
Зауваження. Майстер функцій f x пакета Excel містить фінансові функції, які дозволяють обчислити величину амортизації.
Фінансова функція АПЛ повертає величину амортизації за один період, що нараховується рівномірним способом: f x фінансові АПЛ ОК. З`являється діалогове вікно, яке потрібно заповнити. У графах вартість і ліквідная_стоімость вказуються первісна вартість активу і ліквідаційна вартість активу відповідно. У графі время_амортізаціі потрібно вказати термін використання активу. ОК. Наприклад, при початковій вартості активу 3000 руб., Ліквідаційної вартості 1000 руб. і терміні використання активу 4 роки величина щорічної амортизації дорівнює АЛЛ (3000- 1000- 4) = 500 руб.
Фінансова функція ФУО повертає величину амортизації за один період, що нараховується методом скорочується залишку: f x фінансові ФУО ОК. З`являється діалогове вікно, яке потрібно заповнити. У графі остаточная_стоімость вказується ліквідаційна вартість активу. У графі время_експлуатаціі потрібно вказати термін використання активу. У графі період вказується, амортизаційні нарахування, за який рік цікавлять дослідника. Необов`язковий аргумент місяць показує число місяців в 1-му році (за замовчуванням 1-й рік = 12 місяців). ОК. Наприклад, амортизаційні нарахування за 3-й рік методом скорочується залишку рівні ФУО (3000- 1000- 4 3) 415,87 руб.

Рентабельність оборотних активів = Прибуток «ділення» на середньорічну вартість оборотних активів підприємства. Чистий прибуток, поділена на вартість активів і помножена на 100%.

Фінансова функція АСЧ повертає величину амортизації для зазначеного періоду, що нараховується за методом суми річних чисел: f x фінансові ФСЧ ОК. З`являється діалогове вікно, яке потрібно заповнити. У графі життя потрібно вказати термін експлуатації активу. ОК. Наприклад, амортизаційні нарахування за 3-й рік за методом суми річних чисел рівні АСЧ (3000- 1000- 4 3) = 400 руб.
При аналізі результатів діяльності підприємства рекомендується ознайомитися з поясненнями до фінансової звітності підприємства і визначити амортизаційну політику підприємства. Це допоможе в оцінці активів підприємства.
Широко поширена помилка, коли до амортизаційними відрахуваннями відносяться як до реального джерела грошових потоків. Грошові кошти та амортизація - речі невзаімосвязанние. Амортизація - це чисто бухгалтерська операція з розподілу вартості активу на якусь кількість років без значного скорочення суми річного прибутку. Підприємство не може в буквальному сенсі відкладати амортизаційні відрахування, щоб потім придбати на ці гроші новий актив.
На практиці активи групуються по класах і списуються протягом встановленого числа років. Наприклад, термін амортизації активів якогось класу може бути встановлений 3 роки, хоча сам актив може прослужити і 10 років. Тому при порівнянні підприємств слід звернути увагу на амортизаційну політику.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Фінансова звітність підприємства - це найбільш об`єктивне джерело інформації про підприємство та ефективності його діяльності, який доступний менеджерам, інвесторам і конкурентам. Інвестори на підставі фінансової звітності роблять висновок про доцільність інвестицій в акції підприємства. Опубліковані фінансові звіти допомагають конкурентам оцінити відносну стійкість підприємства в галузі.
Усередині підприємства документи фінансової звітності використовуються для оцінки сильних і слабких сторін фінансової діяльності підприємства, його готовності до використання наданих можливостей і протистояння загрожує ризиками, що виникає із зовнішнього середовища бізнесу, а також відповідності досягнутих підприємством результатів очікуванням його інвесторів. Необхідно зіставити результати підприємства з результатами його найближчих конкурентів і з середньогалузевими стандартами.
Аналіз даних минулих періодів - це перший крок у визначенні фінансової стратегії підприємства і встановлення чітких завдань на майбутнє. Такий аналіз створює певний контроль над діяльністю підприємства в майбутньому.
СУТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
З усього вищесказаного випливає, що необхідний простий інструмент, що дозволяє зосередити увагу на найважливіших областях діяльності підприємства і зіставити результати діяльності різних підприємств. Одним з таких інструментів виявляєте аналіз фінансових коефіцієнтів, який використовує обчислення фінансових коефіцієнтів як відправну точку для інтерпретації фінансової звітності.
Коефіцієнт - це відношення одного показника до іншого. Аналіз фінансових коефіцієнтів використовується з метою контролю господарською діяльністю підприємства і для виявлення сильних і слабких сторін підприємства щодо конкурентів, а так само при плануванні діяльності підприємства на майбутнє.
Розрахунок фінансових коефіцієнтів зосереджений в основному на трьох ключових областях бізнесу:
прибутковість (управління процесом купівлі та продажу);
використання ресурсів (управління активами);
доходи інвесторів.
Як визначити ті можливості, які забезпечують ефективність господарської діяльності підприємства (тобто найбільш високу віддачу при мінімально можливому розмірі інвестицій і розумної ступеня ризику)? Відповідь на це питання дають такі фінансові показники, як ефективність використання ресурсів і рентабельність.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
У цьому розділі ми спробуємо дати відповідь на наступне питання, який обсяг продажів на кожен вкладений інвестором рубль в розглянутому звітному періоді?
Коефіцієнт оборотності активів показує, який обсяг продажів доводиться на кожен вкладений інвестором рубль в розглянутому звітному періоді.
Коефіцієнт оборотності активів обчислюється за такою формулою:
Коефф.обр.актівов = обсяг продажів / сумарні чисті активи,
де
сумарні чисті активи = необоротні активи + оборотні
активи - короткострокові обязятельства.
Завдання 22. На кінець фінансового року необоротні активи підприємства дорівнює 1000


Загальна величина короткострокових активів (оборотні активи мінус довгострокова Рекомендоване значення 80% - 100%. Короткострокові активи Коефіцієнт поточної Рентабельність продажів чистий - відношення чистого прибутку (непокритого збитку) за


alt = "К = Чистий прибуток / Середня вартість інвестицій за розрахунковий період х 100%. Даний коефіцієнт характеризує величину прибутку до сплати податку, що припадає на кожен рубль оборотних активів." gt;Рентабельність активів за чистим прибутком: (чистий прибуток / середня вартість майна) 100%. Показує, скільки прибутку отримує підприємство з одного долара, вкладеного в поточні (оборотні) активи.
alt = "Характеризує обсяг оборотних активів, виражений в сумі виручки від продажу 4) коефіцієнт рентабельності оборотних активів: Кроа = (чистий прибуток / оборотні активи) х x100%" gt;
Модель Лиса Чистий прибуток-Амортизація Чистий прибуток 100%. Також ROE можна визначити за такою формуле`gt;критерій фондоотдачі- рентабельність основної діяльності-норма чистої прибутку-відношення оборотних активів до суми зобов`язань. СRОА = CF 0 / A 100. в фінансовому положенні (із заміною показника "чисті оборотні активи" на показник "кошти"), або за спеціальною формою, де

3. Рентабельність оборотних активів Чистий прибуток Х 100 Середня величина оборотних активів. 8. Рентабельність реалізованої продукції Прибуток від продажів Х 100 Виручка від реалізації. висновки


alt = "10. Чисті оборотні активи визначаються так: 1. Активи - Зобов`язання 2. Власний капітал - Зобов`язання. 72. Рентабельність продажів характеризується відношенням: 1.Чістая прибуток / Власний капітал * 100% 2. Виручка" gt;Р аздел II. Оборотні активи. Розділ V. Короткострокові зобов`язання. Разом чистий прибуток за звітний період. (Кредитове сальдо на звітну дату). Разом валюта балансу. (Сукупні активи) = 100%.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення