Ти тут

Аналіз фінансового стану підприємства платоспроможності та ліквідності

Аналіз ліквідності і платоспроможності комерційної організації. Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності

(Затв. Наказом Мінекономрозвитку РФ від 21.04.2006 р N 104)
1. Ця Методика проведення Федеральною податковою службою обліку та аналізу фінансового стану і платоспроможності стратегічних підприємств і організацій (далі - Методика) встановлює порядок проведення Федеральною податковою службою обліку та аналізу фінансового стану і платоспроможності підприємств і організацій, віднесених в установленому порядку до стратегічних, а також визначає набір відомостей, що підлягають наданню Федеральною податковою службою федеральним органам виконавчої влади для проведення т кущего аналізу фінансового стану стратегічних підприємств і організацій та їх платоспроможності.
2. З метою проведення обліку і аналізу фінансового стану і платоспроможності стратегічних підприємств і організацій Федеральна податкова служба формує впорядковану систему збору, обробки та узагальнення інформації про фінансовий стан, платоспроможність і загрозу банкрутства підприємств і організацій, віднесених в установленому порядку до стратегічних (далі - об`єкти обліку).
Економічна, фінансова й інша інформації про об`єкти обліку формується в базу даних відповідно до додатка N 1.
3. Облік і аналіз фінансового стану та платоспроможності об`єктів обліку здійснюється з метою:
оцінки платоспроможності об`єктів обліку;
виявлення фактів погіршення платоспроможності і виникнення загрози банкрутства об`єктів обліку;
інформування федеральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р N 792 "Про організацію проведення обліку і аналізу фінансового стану стратегічних підприємств і організацій та їх платоспроможності", про виявлення фактів погіршення платоспроможності і виникнення загрози банкрутства об`єктів обліку.
4. На підставі результатів обліку та аналізу фінансового стану об`єктів обліку та їх платоспроможності, а також відомостей про події і обставини їх господарської діяльності проводиться їх угрупування відповідно до ступеня загрози банкрутства шляхом віднесення об`єктів обліку до таких груп:
а) група 1 - платоспроможні об`єкти обліку, які мають можливість у встановлений термін і в повному обсязі розрахуватися за своїми поточними зобов`язаннями за рахунок поточної господарської діяльності або за рахунок свого ліквідного майна;
б) група 2 - об`єкти обліку, які не мають достатніх фінансових ресурсів для забезпечення своєї платоспроможності;
в) група 3 - об`єкти обліку, які мають ознаки банкрутства, встановлені Федеральним законом від 26 жовтня 2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" (Відомості Верховної Ради України 2002 N 43, ст. 4190- 2004, N 35 , ст. 3607- 2005, N 1, ст. 18, ст. 46) для стратегічних підприємств і організацій-

Аналіз платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності балансу Оцінки ліквідності і платоспроможності комерційної клініки Практичні аспекти аналіз фінансового стану підприємства

г) група 4 - об`єкти обліку, у яких є безпосередня загроза порушення справи про банкрутство;
д) група 5 - об`єкти обліку, щодо яких арбітражним судом прийнято до розгляду заяву про визнання такого об`єкта обліку банкрутом.
Ознаки угруповання об`єктів обліку визначаються згідно з додатком N 2.
5. Федеральна податкова служба забезпечує надання в зацікавлені федеральні органи виконавчої влади, зазначені в пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р N 792 "Про організацію проведення обліку і аналізу фінансового стану стратегічних підприємств і організацій та їх платоспроможності", у чотириденний термін з дати надходження таких відомостей:
про те, що ступінь платоспроможності за поточними зобов`язаннями понад 6 місяців і коефіцієнт поточної ліквідності менше 1, розраховані згідно з додатком N 2;
про наявність простроченої заборгованості за грошовими зобов`язаннями та (або) обов`язкових платежів, в тому числі заборгованості, простроченої більш ніж на 6 місяців;
про звернення стягнення на майно об`єктів обліку, в тому числі майно третьої черги в порядку, визначеному статтею 59 Федерального закону від 21 липня 1997 р N 119-ФЗ "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України 1997, N 30, ст. 3591 - 2003 N 2, ст. 160 N 50, ст. 4847- 2004, N 10, ст. 837- 27, ст. 2711- N 35, ст. 3607- 2005, N 42, ст. 4213- 2006, N 1, ст. 8);
про наявність ознак банкрутства;
про подачу уповноваженим органом, боржником або кредитором (кредиторами) заяви до арбітражного суду про визнання боржника банкрутом;
про введення арбітражним судом процедури банкрутства.
6. Відомості про наявність прострочених грошових зобов`язань перед Російською Федерацією, в тому числі прострочених більш ніж на 6 місяців, по об`єктах обліку надаються у Федеральну податкову службу Міністерством фінансів Російської Федерації.
Такі відомості повинні містити:
повне найменування, основний державний реєстраційний номер об`єкта обліку (далі - свідоцтво про Державну), індивідуальний номер платника податків (далі - ІПН);
суму простроченого вимоги;
термін настання обов`язку сплати відповідного зобов`язання.

Аналіз фінансового стану підприємства: ліквідність і платоспроможність. Складовою частиною господарської діяльності підприємства є фінансова діяльність.

У разі погашення повністю або частково об`єктом обліку зазначених вище вимог відомості про це направляються у Федеральну податкову службу Міністерством фінансів Російської Федерації протягом двох тижнів з дати їх погашення.
7. Повідомлення про наявність заборгованості по обов`язковим платежам представляються Федеральною митною службою або її територіальними органами відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 29 травня 2004 р N 257 "Про забезпечення інтересів Російської Федерації як кредитора у справах про банкрутство та в процедурах банкрутства" ( Відомості Верховної Ради України, 2004, N 23, ст. 2310- N 50, ст. 5067- 2005, N 50, ст. 5305).
8. Федеральна податкова служба щоквартально протягом двадцяти днів після закінчення терміну подання звітності до податкових органів направляє відомості про об`єкти обліку згідно з додатком N 3 в:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації,
Міністерство фінансів Російської Федерації,
Федеральне агентство з управління федеральним майном,
федеральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію єдиної державної політики у сфері економіки, в якій здійснює свою діяльність відповідне стратегічне підприємство або організація,
федеральні органи виконавчої влади, у віданні яких знаходяться відповідні стратегічні підприємства і організації.
9. З метою забезпечення повноти та достовірності результатів поточного аналізу фінансового стану і платоспроможності за окремими об`єктами обліку Федеральна податкова служба за запитами зазначених в пункті 8 цієї Методики федеральних органів виконавчої влади забезпечує напрям в двотижневий термін інформації, що міститься в базі даних.
Запит повинен містити такі відомості:
перелік об`єктів обліку, за якими повинні бути надані відомості, із зазначенням свідоцтва про Державну реєстрацію та ІПН;
дата, за станом на яку повинна бути надана інформація, або період, за який повинна бути надана інформація;
склад необхідної інформації.
10. Надання інформації з бази даних допускається тільки при наявності згоди об`єкта обліку на надання відповідних відомостей, передбаченого пунктами 3, 4, 5 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р N 792 "Про організацію проведення обліку і аналізу фінансового стану стратегічних підприємств і організацій і їх платоспроможності ", за винятком інформації, яка не становить податкову таємницю відповідно до статті 102 Податкового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Росс ійской Федерації 1998 N 31, ст. 3824- 1999 року, N 28, ст. 3487- 2000, N 2, ст. 134- 32, ст. 3341- 2001, N 53, ст. 5016, 5026- 2002 N 1 , ст. 2 2003 N 22, ст. 2066- N 23, ст. 2174- 27, ст. 2700 N 28, ст. 2873- N 52, ст. 5037- 2004, N 27, ст. 2711- N 45, ст. 4377- 2005, N 27, ст. 2717- N 45, ст. 4585- 2006, N 6, ст. 636) Додаток N 2 до Методики проведення Федеральною податковою службою обліку та аналізу фінансового стану і платоспроможності стратегічних підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінекономрозвитку РФ від 21 квітня 2006 р N 104
Ознаки для угруповання об`єктів обліку відповідно до ступеня загрози банкрутства
1. Угруповання об`єктів обліку по групах 1 та 2, зазначеним в Методиці, проводиться за даними бухгалтерського обліку на підставі розрахунків на останню звітну дату наступних показників:
ступінь платоспроможності за поточними зобов`язаннями;
коефіцієнт поточної ліквідності.
Ступінь платоспроможності за поточними зобов`язаннями визначається як відношення розраховуються за формою N 1 бухгалтерської звітності поточних зобов`язань (короткострокових зобов`язань за винятком доходів майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат) до середньомісячної виручки, що розраховується за формою N 2 бухгалтерської звітності як відношення виручки, отриманої підприємством (організацією) за звітний період, до кількості місяців у звітному періоді.
Коефіцієнт поточної ліквідності визначається за формою N 1 бухгалтерської звітності як відношення ліквідних активів у вигляді суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень, товарів відвантажених, готової продукції і товарів для перепродажу, короткострокової дебіторської заборгованості, інших оборотних активів до поточних зобов`язань підприємства (організації), що включає в себе суму позик і кредитів, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати, кредиторської заборгованості, заборгованості учасникам (засновникам) про виплату доходів та інших короткострокових зобов`язань.
Якщо ступінь платоспроможності за поточними зобов`язаннями менше або дорівнює 6 місяців і (або) коефіцієнт поточної ліквідності більше або дорівнює 1, то даний об`єкт обліку відноситься до групи 1.
Якщо ступінь платоспроможності за поточними зобов`язаннями більше 6 місяців і одночасно коефіцієнт поточної ліквідності менше 1, то даний об`єкт обліку відноситься до групи 2.
2. Угруповання


Таким чином, аналіз ліквідності і платоспроможності є ключовим напрямком аналізу фінансового стану організації для діагностики та прогнозування банкрутства і включається в


alt = "Одним із прийомів аналізу платоспроможності підприємства є оцінка ліквідності бухгалтерського балансу. Після аналізу балансу підприємства проводиться аналіз фінансового стану на основі коефіцієнтів" gt;Аналіз фінансового стану залізниці. Показники ліквідності та фінансової стійкості. У короткостроковому періоді фінансовий стан підприємства характеризується показниками платоспроможності, в середньостроковому

Аналіз ліквідності є найважливішим показником платоспроможності підприємства (організації) щодо Можна виділити три основних коефіцієнта ліквідності, які використовуються в практиці фінансового аналізу


alt = "- аналіз ліквідності та платоспроможності Для якісної оцінки фінансового стану підприємства крім абсолютних показників ліквідності балансу доцільно визначити ряд фінансових коефіцієнтів (таблиця 10)." gt;Аналіз фінансового стану та платоспроможності організації. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу. За допомогою аналізу ліквідності балансу здійснюється оцінка зміни фінансово !! ситуації в

Аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства на конкретному прикладі. 3.1 Оцінка майнового стану. Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансового стану підприємства, його стійкості.


alt = "Онлайн-калькулятор призначений для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов`язань по терміну погашення." gt;Для чого вам потрібен аналіз фінансового стану підприємства? Для диплома, курсової, звіту. від короткострокових зобов`язань, вимагає збільшення ліквідності активів для забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості.

Предмет роботи - фінансовий стан підприємства в аспекті фінансової стійкості і платоспроможності. Ш Провести аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства


Глава 3. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності Гагарінського райпо. Основними показниками оцінки фінансового стану підприємства є показники платоспроможності і ліквідності.Якщо платоспроможність - це зовнішній прояв фінансового стану [1], то фінансова стійкість Одним з основних критеріїв фінансового аналізу при цьому є аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

I. аналіз поточного стану зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Для оцінки ліквідності балансу звітний баланс підприємства необхідно перетворити в баланс ліквідності (платоспроможності).


Дослідження фінансового стану підприємства. Державний бюджет. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.2. Аналіз платоспроможності та ліквідності організації. 2.1 Порівняльний аналіз фінансового стану підприємства за статтями балансу.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення