Ти тут

На обсяг чистого прибутку гра

Рентабельність інвестицій - показник ефективності інвестицій-чистий прибуток, поділена на обсяг інвестицій. Іноді рентабельність інвестицій визначається як відношення чистого прибутку до суми акціонерного капіталу і довгострокового боргу.

Доцент кафедри УЕФ ФПП ОП ММА ім. І.М. Сеченова, к.ф.н.
В узагальненому вигляді формули коефіцієнтів рентабельності мають такий вигляд:
I. Рентабельність продажів = Прибуток / Виручка від реалізації
II. Рентабельність коштів або їх джерел = Прибуток / Середня за період величина коштів або джерел
У формулах не вказано конкретно вид прибутку, тому що в його якості може бути взята прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків.
Якщо рентабельність коштів або їх джерел обчислюється на підставі прибутку від реалізації і тим самим досягається сумісність з рентабельністю продажів, то між розглянутими фінансовими коефіцієнтами існує певний взаємозв`язок:
Рентабельність коштів або їх джерел = Рентабельність продажів х Оборотність коштів або їх джерел
де,
Оборотність коштів або їх джерел = Виручка від реалізації / Середня за період величина коштів або їх джерел
Ця формула показує, що прибутковість (рентабельність) коштів підприємства або джерел обумовлена як ціноутворюючим політикою підприємства і рівнем витрат (вони комплексно відображаються в показнику рентабельності продажів), так і діловою активністю підприємства, вимірюваної оборотністю коштів або їх джерел.
Формула вказує шляхи підвищення рентабельності коштів або їх джерел (ступеня прибутковості використання капіталу підприємства або його складових частин): при низькій прибутковості продажів необхідно прагнути до прискорення обороту капіталу та його елементів і, навпаки, визначається тими чи іншими причинами низька ділова активність підприємства може бути компенсована тільки зниженням витрат на виробництво і реалізацію продукції або зростанням цін на продукцію, тобто підвищенням рентабельності продажів (див. далі Схему 1).
Основні коефіцієнти рентабельності, формули розрахунку на основі прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) і коментарі наводяться в Таблиці 1.
Табл. 1 Коефіцієнти рентабельності
показник
Формула розрахунку
Примітка
1 .Рентабельность продажів
R продажів = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг) = (Ф.2 стр.050) / Ф.2 стр.010)
Показує, скільки прибутку припадає на 1 руб. продукції (на одиницю реалізованої продукції). Зростання коефіцієнта є наслідком росту цін при постійних витратах або зниження витрат при постійних цінах. Зменшення показника свідчить про зниження цін при постійних витратах або про зростання витрат при постійних цінах, тобто про зниження попиту на реалізовану продукцію.

Обсяг чистого прибутку безпосередньо залежить від розміру валового прибутку, а також від величини податкових платежів. Якщо компанія представляє собою акціонерне товариство, дивіденди акціонерам компанії розраховуються

2. Рентабельність всього капіталу = Рентабельність активів = Рентабельність майна = Рентабельність сукупних активів
R капіталу = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середній за період підсумок балансу) = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня величина активів) = (Ф.2 стр.050) / 0,5 (Ф. 1 стр.700 початок звіт. періоду + Ф. 1 стр.700 кінець звіт. періоду) = (Ф.2 стр.050) / 0,5 (Ф.1стр.300 початок отчет.періода + Ф.1 стр.З00 кінець звіт. періоду)
Відображає величину прибутку, що припадає на кожен рубль сукупних активів. Характеризує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження даного показника свідчить також про накопичення активів і зниження прибутку.
3. Рентабельність основних засобів та інших необоротних активів
R внеоб. акт. = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня за період величина необоротних активів) = (Ф.2 стр.050) / 0,5 (Ф.1стр.190 початок звіт. Періоду + Ф. 1 стор. 190 кінець звіт . періоду)
Характеризує величину прибутку, яка припадає на одиницю вартості основних засобів та інших необоротних активів. Зростання коефіцієнта при зниженні рентабельності всього капіталу свідчить про надмірне збільшення мобільних засобів, що може бути наслідком утворення зайвих запасів товарно-матеріальних запасів, затовареності готовою продукцією в результаті зниження попиту, надмірного зростання дебіторської заборгованості або грошових коштів.
4. Рентабельність оборотних активів
R об.акт. = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня за період величина оборотних активів) = (Ф. 2 стор. 050) / 0,5 (ф.1 стр.290 початок звіт. Періоду + Ф. 1 стор. 290 кінець звіт. періоду)
Характеризує величину прибутку, яка припадає на одиницю вартості оборотних активів.
5. Рентабельність чистого оборотного капіталу = Рентабельність чистого мобільного капіталу = Рентабельність чистих оборотних коштів = Рентабельність чистих мобільних засобів
R чок = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня вартість чистого оборотного капіталу за розрахунковий період величина оборотних активів) = (Ф. 2 стор. 050) / 0,5 [(Поточні активи на початок періоду - Поточні пасиви на початок періоду) + (Поточні активи на кінець періоду - Поточні пасиви на кінець періоду)]
Характеризує величину прибутку, що припадає на рубль чистого оборотного капіталу.
6. Рентабельність власного капіталу
R власної. кап. = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня за період величина власного капіталу) = (Ф. 2 стор. 050) / 0,5 (Ф. 1 стор. 490 початок звіт. Періоду + ф. 1 стр. 490 кінець звіт. періоду)

Чистий обсяг реалізації називають інакше виручкою від реалізації або чистим доходом. Валова (балансова) прибуток - це різниця між чистим обсягом реалізації і собівартістю реалізованої продукції

Показує величину чистого прибутку, що припадає на карбованець власного капіталу. Динаміка показника виявляє помітний вплив на рівень котирування акцій на фондових біржах.
7. Рентабельність перманентного капіталу = Рентабельність інвестицій
R перм. кап. = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Середня за період величина перманентного капіталу) = (Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / (Середня за період величина джерел власних коштів + Середня за період величина кредитів і позик)) = (Ф . 2 стор. 050) / 0,5 (Ф. 1 стор. 490 початок звіт. періоду + Ф. 1 стор. 490 кінець звіт. періоду + .1 стр. 590 початок звіт. періоду + Ф. 1 стор. 590 кінець звіт. періоду)
Відображає величину чистого прибутку, що припадає на рубль перманентного капіталу, тобто на рубль інвестицій. Показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність фірми на тривалий термін (як власного, так і позикового).
Основні показники рентабельності можна об`єднати в такі групи:
1) показники рентабельності активів (капіталу) (Схема 1);
2) показники рентабельності продукції (діяльності);
3) показники, розраховані на основі потоків готівкових грошових коштів.
Перша група показників рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, з яких найбільш важливими є:
всі активи
інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов`язання)
акціонерний (власний) капітал
Дані показники відповідають інтересам всіх учасників бізнесу:
адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх активів (всього капіталу);
потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал, що інвестується;
власників і засновників - прибутковість акцій.
Співвідношення має мати такий вигляд:
Чистий прибуток / Всі активи (I) gt;
Чистий прибуток / Інвестиційний капітал (II) gt;
Чистий прибуток / Акціонерний (власний) капітал (III)
факторна залежність
Чистий прибуток / Всі активи (I) =
Чистий прибуток / Обсяг Продажів х Обсяг Продаж / Всі активи (сукупний капітал)
тобто
Рентабельність всіх активів = Рентабельність реалізації х Оборотність активів
Формула розкриває економічну зв`язок між рентабельністю всіх активів, рентабельністю реалізації та оборотністю активів, а саме прямо вказує шляхи підвищення рентабельності: при низькій рентабельності продажів необхідно прагнути до прискорення обороту активів.
Чистий прибуток / Акціонерний (власний) капітал (II) = Чистий прибуток / Обсяг продажів х Обсяг продажів / Сукупний капітал х Сукупний капітал / Акціонерний капітал
Рентабельність власного (акціонерного) капіталу залежить від зміни рівня рентабельності продажів, швидкості обороту сукупного капіталу та співвідношення власного і позикового капіталу-з наведеної залежності випливає, що при інших рівних умовах віддача акціонерного капіталу підвищується при збільшенні частки позикових коштів у складі сукупного капіталу.
Цю модель називають ще ефектом фінансового важеля. Ефект фінансового важеля - приріст до рентабельності власного капіталу, який досягається в результаті спільного використання власного і позикового капіталу, незважаючи на платність останнього. Формулу фінансового важеля можна зобразити таким чином:
R собств.капітала = Чистий прибуток / Власний капітал = (Чистий прибуток / Виручка від реалізації) х (Виручка від реалізації / Власний капітал) = (Чистий прибуток / Виручка від реалізації) х (Виручка від реалізації / Активи) х (Активи / Власний капітал) = (Рентабельність продажів чистий) х (Коефіцієнт оборотності активів) х (Показник, зворотний коефіцієнту фінансової незалежності)
Ця формула називається формулою Дюпона і являє собою трехфакторную модель, яка дозволяє вивчити вплив змін рентабельності продажів, оборотності активів і фінансового левереджа на рентабельність власного капіталу.
Фінансовий левередж (Показник, зворотний коефіцієнту фінансової незалежності) - відношення середньої величини активів до середньої величини власного капіталу.
Друга група показників формується на основі розрахунку рівнів рентабельності за показниками прибутку, відображаються в звітності підприємств. наприклад,
Прибуток від реалізації / Обсяг продажів gt; Балансовий прибуток / Обсяг продажів gt; Оподатковуваний прибуток / Обсяг продажів gt; Чистий прибуток / Обсяг продажів
Третя група показників рентабельності формується аналогічно першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунок приймається чистої приплив грошових коштів (Схема 2).
Чистий приплив грошових коштів / Обсяг продажів gt; Чистий приплив грошових коштів / Сукупний капітал gt; Чистий приплив грошових коштів / Власний капітал
Аналіз потоків грошових коштів
«Приплив»
«Відтік»
Потоки грошових коштів по основній діяльності
Грошова виручка від реалізації продукції в поточному періоді погашена


Визначення монополістом оптимального обсягу виробництва, що забезпечує максимальний прибуток, на основі порівняння граничної виручки Визначення ціни і обсягу виробництва в конкурентній галузі і в умовах чистої монополії.


Різниця між чистим прибутком і зазначеними обов`язковими платежами є чистий прибуток Внутрішніми факторами зміни прибутку можуть бути основні фактори (обсяг продажів, собівартість продукції, структураПрибуток розраховується в два етапи. Різниця між обсягом продажів і витратами, пов`язаними з організацією збуту товарів, називається валовим прибутком. Різниця між валовим прибутком і накладними витратами називається чистим прибутком.

Другий коефіцієнт (відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції) показує Якщо чисельник і знаменник коефіцієнта рентабельності активів помножити на обсяг реалізованої продукції, то вийде наступна формула


З метою більш широкого погляду на обсяг і асортимент продукції іспользуютметод сегментного аналізу, заснованого на даних багатоступінчастого Метод розрахунку прибутку за формулою заснований на рівнянні чистого прибутку і капіталовіддачаВ першу чергу, це визначення відповідності величини чистого прибутку обсягами виробництва і собівартості продукції. Дуже важливо також перевірити відповідність одержуваного прибутку до чинного бізнес-плану.25 серпня 2014

Наш висновок полягає в тому, що в умовах чистої конкуренції виробник, спонукувана прибутком, буде виробляти кожен продукт аж до того обсягу, який відповідає точці, де ціна (гранична вигода) і граничні витрати


Чим вище очікувана норма чистого прибутку, тим відповідно вище буде і обсяг інвестицій, і навпаки. По-третє, істотно впливає на обсяг інвестицій надає також ставка позичкового відсотка.З чистого прибутку підприємство виплачує дивіденди і різні соціальні виплати, утворює фонди. Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також безпосередньо і прибуток від реалізації справляє розмір прибутку

На величину чистого прибутку впливають такі фактори: • сума відкладеного податкового актіва- • обсяг відкладеного податкового зобов`язання-• зміна ставки податку на прибуток в звітному періоді.


. Визначення впливу як об`єктивних, так і суб`єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати В умовах ринкової економіки величина чистого прибутку і показники, що характеризують фінансовий станСуму чистого прибутку спрямовують на виробничий і соціальний розвиток, матеріальне Слід відрізняти плановий розмір прибутку в розрахунку на товарний випуск від прибутку, планованої на обсяг реалізованої продукції.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення